ד"ר סובלמן-רוזנטל ורדה 77-212-14 חדשנות ושינויים בחינוך

שלחו לחבר

 

שם ומספר הקורס

חדשנות ושינויים בחינוך

77-212-14

ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל

 

סוג הקורס: סמינריון

שנת לימודים:    תשע"ח-ט                 סמסטר:  קיץ-תשע"ח, סמסטר ב תשע"ט                      היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה  (מטרות על ומטרות ספציפיות)

  • מטרת הקורס היא  להבין ולהכיר את מגמות השינויים והחדשנות המאפיינים את מערכת החינוך בשנים האחרונות ומתבטאים בעליה בניסיונות  ליוזמות, חידושים ושינויים יצירתיים במוסדות החינוך.
  • הקורס יבחן את הבסיס החברתי, הבסיס הפוליטי  והבסיס  האידיאולוגי. עליהם צומחות מגמות אלו.
  • בקורס תודגש בחינת המניעים לחדשנות במנהל החינוך, השלבים אותם עוברים רעיונות חדשניים אלו והקשיים המרכזיים ביישום שינויים יצירתיים במערכת החינוך.
  • הקורס יציג חידושים במנהל החינוך תוך עידוד ותרגול הסטודנטים בלמידה פעילה ויצירתית.

במסגרת הקורס יכירו  הסטודנטים  מספר גישות לחקר ארגונים חברתיים ומערכות חינוך

במטרה להבין את הגורמים להכנסת שינויים במערכת החינוך וכן יחשפו לפעילויות הגף

לניסויים ויוזמות בחינוך.

על בסיס הרקע התיאורטי שילמד בקורס יתבקשו הסטודנטים לכתוב עבודה סמינריונית בתחומים שיילמדו בקורס

 

ב. תוכן הקורס

רציונל, נושאים :בקורס יכירו הסטודנטים  את המושג "שינוי" על משמעויותיו הרחבות והשלכותיו על מערכת החינוך מנקודות מבט שונות ,ילמדו מספר גישות להכנסת שינויים במערכת החינוך,יחקרו את הגורמים להכנסתם ,יבחנו את דרכי הפעלתם בשטח ויתבקשו להעריך שינויים אלו.

במסגרת כתיבת העבודה יתקיים ניסיון להגות, לתכנן  וליישם חידוש במוסד חינוכי.

בקורס ייעשה שימוש בחומרים המצויים באתר הגף לניסויים ויוזמות  במשרד החינוך

 

ג. מהלך השיעורים:

הרצאות מלוות במצגות, סרטוני המחשה, דיונים

סמסטר א' יוקדש להכרת החומר התיאורטי, בסמסטר ב' ייערכו פגישות הדרכה פרטניות לצורך כתיבת העבודה וכן להצגת העבודות ע"י הסטודנטים

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאת חובה נדרשת

הערות

3-1

הבנת המושג "שינוי"

הכרת גישות לחקר ארגונים חברתיים ומערכות חינוך

פריט 6

 

5-4

הגורמים לשינויים במערכות חינוך

פריט 4

 

7-6

הפעלת שינויים במערכות החינוך

קשיים ודרכי התמודדות

פריט ,2,1 ,3

 

9-8

הערכת שינויים במערכות חינוך

פריט 8

 

12-10

חשיפה ליוזמות וחידושים  חינוכיים בארץ ובעולם

פריטים 5,10,11,12

 

סמסטר ב'

מפגשי הדרכה אישיים וקבוצתיים

 

 

 

    

נ.דרישות קדם: אין

 

חובות / דרישות / מטלות:

  1. נוכחות בקורס והשתתפות פעילה בשעורים--חובה
  2. הצגת העבודה (פרזנטציה) במליאה
  3. כתיבת עבודה
  4. יש להגיש את העבודה לא יאוחר משנה מסיום הקורס
  5. המרצה מקבלת קהל בחדר 209 עפ"י תאום מראש.

 

 מרכיבי הציון הסופי:

 100% עבודה

את העבודה ניתן להגיש עד תחילת שנת הלימודים הבאה

 

ד. ביבליוגרפיה:

1. אבידב-אונגר, א' ועשת- אלקלעי, י' (2011). מודל איי החדשנות: הזדמנויות טכנולוגיות במערכות החינוך. בתוך י', עשת-אלקלעי, א', כספי, ס', עדן, נ', גרי, וי', יאיר (עורכים). האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, ספר כנס צ'ייס השישי למחקרי טכנולוגיות למידה, (עמ' 11-18). רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.  (001206227) (חינוך, מדעי המידע 371.33 אדם.הל תשע"א)

2 . אופלטקה, י ' (2010). יסודות מינהל  החינוך: מנהיגות וניהול באירגון החינוכי (מהדורה שנייה) (עמ' 343-358). חיפה: פרדס. (001200397) (חינוך 371.2 אופ.יס תשע"א)

3. בן-ארי, ל', יעקב, ר', וקורץ, ג' (2018). עמדות מורים ביחס להוראה בעזרת סרטונים. בתוך י', עשת-אלקלעי, א', בלאו, א', כספי, ש', אתגר, נ', גרי, י', קלמן, וו', זילבר-ורוד (עורכים). האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, ספר כנס צ'ייס השלושה עשר למחקרי טכנולוגיות למידה, (עמ' 297-298).  רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.  (002470478) ( חינוך 371.33 אדם.הל תשע"ח)

4. גנוט, ש',וקוליקנט, י' (2018). חרדות לעתידן: נשים חרדיות לומדות מדעי המחשב באקדמיה. בתוך: בתוך י', עשת-אלקלעי, א', בלאו, א', כספי, ש', אתגר, נ', גרי, י', קלמן, וו', זילבר-ורוד (עורכים). האדם הלומד בעידן הטכנולוגי, ספר כנס צ'ייס השלושה עשר למחקרי טכנולוגיות למידה, (עמ' 40-46).  רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.  (002470478) ( חינוך 371.33 אדם.הל תשע"ח)

5. דקל, נ' (2012). לחשוב מחוץ לקופסא. הד החינוך, 87(3), 64-65. (000113496)

6. דרור, י' (2006). רפורמות העבר במערכת החינוך הישראלית: מה אפשר ללמוד מן ההיסטוריה על דו"ח דוברת? בתוך ד', ענבר (עורך). לקראת מהפכה חינוכית? בעקבות כנס ון ליר לחינוך על יישום דוח דוברת  (עמ' 35-59). ירושלים: מכון ואן ליר. (001106754) (חינוך, מכון פדגוגי E379 לקר.מה תשס"ו ׂ) (העותק האלקטרוני ברשומה 001214303 )

7. ויינשטיין, ג' (2006). תסיסה, חממה, מטבח, תזמורת ומנצח: תשתית לחדשנות במערכות חינוך. בתוך ד', חן (עורך). בתי ספר ניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוך, (עמ' 41-58). תל אביב: רמות. (001109439) ( חינוך, מכון פדגוגי E371.04 בתי.ספ תשס"ו)

8. חן, ד' (2006). בין חזון להיגיון: על אסטרטגיות, שינוי וחדשנות בחינוך. בתוך ד', חן (עורך). בתי ספר ניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוך, (עמ' 11-39).  תל אביב: רמות. (001109439)  ( חינוך, מכון פדגוגי E371.04 בתי.ספ תשס"ו)

9. כהן, ר' (2015). ללכת בדרכים לא סלולות: מנהל בית ספר שצועד עם הזמן ופותח אופקים חדשים. מחשבה רב תחומית בחינוך ההומניסטי, 10, 138-140. (001103016)

10. כץ, י' (2006). תכנית ליבה בישראל: מכנה משותף חינוכי לכל מגזרי החינוך. בתוך ד', ענבר (עורך). לקראת מהפכה חינוכית? בעקבות כנס ון ליר לחינוך על יישום דוח דוברת  (עמ' 186-194).ירושלים: מכון ואן ליר. (001106754) (חינוך, מכון פדגוגי E379 לקר.מה תשס"ו ׂ) (העותק האלקטרוני ברשומה 001214303 )

11. כץ, נ', ובצלאלי, ה' (2012). תדריך לפיתוח ייחודיות בית ספרית: עקרונות תפיסות ומדריך מעשי לגיבוש ייחודיות בית ספרית. ירושלים: משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, גף ניסויים ויזמות.

12. פרידמן, י' (2005). הערכה מטייבת רספונסיבית וממוקדת יעדים. בתוך י', פרידמן (עורך). מדידה והערכה של תכניות חברתיות וחינוכיות, (עמ' 154-178). ירושלים: מכון סאלד. (000603248) ( חינוך 379.154 פרי.מד תשס"ה)

13. פרנק, א' (2016). איך מערכת החינוך צריכה להשתנות ואינה מצליחה. בטאון מכון מופ"ת, 59, 68-73. (001102122)

14. קובן, ל' (2006). נקודת מבט בינלאומית והיסטורית על רפורמות חינוך לאומיות. בתוך ד', ענבר (עורך). לקראת מהפכה חינוכית? בעקבות כנס ון ליר לחינוך על יישום דוח דוברת  (עמ' 22-34). ירושלים: מכון ואן ליר. (001106754) (חינוך, מכון פדגוגי E379 לקר.מה תשס"ו ׂ) (העותק האלקטרוני ברשומה 001214303 )

15. ריבה, נ' (2018). כתות שקופות ותכנון גמיש: בית הספר העברי-ערבי ביפו הוא אחד המתוחכמים בעיר. הארץ,16.4.2018 (002382313)

16. Aharony, N., & Zion, A. (2018).The Influence of  Whatsapp Use on Teenagers' Working Memory;  An Exploratory Study. In  Y., Eshet-Alkalai, I., Blau, A., Caspi, S., Etgar, N., Geri, Y., Kalman, & V., Silber-Varod (Eds). Learnings in the Technological Era, Proceeding of the 13th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies. Ra`anana: The Open University.  ( חינוך 371.33 אדם.הל תשע"ח)

17.  Assi, A., & Cohen, A. (2018). How Beneficial and Satisfying Might a Flipped Classroom be to High-School Science Education? A Comparative  Case Study. In Y., Eshet-Alkalai, I., Blau, A., Caspi, S., Etgar, N., Geri, Y., Kalman, & V., Silber-Varod (Eds). Learnings in the Technological Era, Proceeding of the 13th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies.  Ra`anana: The Open University. ( חינוך 371.33 אדם.הל תשע"ח)

18. Eisenhardt, K., & Graebner, M.E. (2007). Theory Building from Cases: Opportunities and Challenges.   Academy of Management Journal, 50(1), 25-32. (114165)

19. Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change (4th ed.). New York: Teachers College Press. (001146193) (379.154 FUL n4 חינוך)

 

שם הקורס באנגלית

 Innovation and Change in Education