ד"ר רוזנטל ורדה 77-225-01 סדנא בהכשרה מעשית במנהל

שלחו לחבר

 

שם  הקורס – סדנא בהכשרה מעשית במנהל

77-225-01

ד"ר ראובן מאמו/ד"ר ורדה רוזנטל

 

סוג הקורס : סדנא יישומית במינהל החינוך

שנת לימודים : תש"פ           סמסטר : בין הסמסטרים            היקף שעות: 1 ש"ש

 

א.מטרת הקורס ותוצרי למידה (מטרות על/מטרות ספציפיות)

 

ההתנסות המעשית מכוונת לאפשר לסטודנטים בחינה יישומית של הנלמד  במסגרת הניהול הבית ספרית, כמו גם תרגול מעשי של העקרונות התיאורטיים שנלמדו בקורסים השונים.

במסגרת ההתנסות  יתקיימו סיורים במוסדות חינוך שבהם יוצגו מודלים שונים לביצוע מטלת הניהול הבית-ספרית, יתקיימו מפגשים עם יזמים חינוכיים מקרב מנהלי בתי"ס ו/או צוותי ניהול בית-ספריים, ועם ראשי רשויות/מחלקות חינוך/מפקחים/הורים כדי לעמוד מקרוב על מוקדי עיסוקם.

ההתנסות תדגיש את השילוב שבין ההיבט הניהולי – פדגוגי של עבודת המנהל יחד עם אחריותו הפדגוגי וכמוביל חינוכי.

מטרות

 1. הסטודנטים יבקרו בארבעה מוסדות חינוך.
 2. הסטודנטים ישתתפו בסדנא בה יוצגו תוצרי הביקור , התרשמויות ותובנות.
 3. הסטודנטים יכירו בתועלת בשילוב בין התיאוריות שלמדו למעשה החינוך בחינוכי במוסד בו ביקרו

 

ב. תוכן הקורס:

נבקר ב"ה במוסדות חינוך בהם מתקיימות יוזמות ופעילויות ייחודיות. נתוודע אל החזון הבית ספרי, ניפגש עם המנהל וצוות ההנהלה, נצפה בחלקי שיעורים, ניפגש עם תלמידים בעלי תפקידים. כאמור חובה לכל הסטודנטים להשתתף בארבעה ימי סיור במועדים שיפורסמו [חופשת סמסטר] בכל יום נקיים סדנא – דיון אודות הנצפה ונפגיש תיאוריה הלכה למעשה.

 

מהלך  השיעורים:

נא ראה פרוט בסעיף קודם

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים

כאמור יתקיימו ארבעה ביקורים במוסדות חינוך , במהלך סמסטר א' יבחרו בתי"ס ונושאי הסדנאות יהיו בהתאם לייחודיותם של בתי הספר ומטרות הקורס, נתמקד במעורבותו/ השפעתו של המנהל  בנושאים:

 1. המבנה הארגוני של ביה"ס
 2. תהליך גיבוש החזון הבית ספרי
 3. תכניות לימודים
 4. דרכי הוראה אלטרנטיביות
 5. אקלים מיטבי בביה"ס 
 6. ממערכת ממיינת למערכת מקדמת
 7. ההכרה בונות ובסגנוני למידה
 8. קידום ההישגים

 

ג. דרישות קדם:

אין

 

ד. חובות הקורס:

 1. ביקור בביה"ס
 2. השתתפות פעילה בימי הביקור והסדנא
 3. כתיבת דוח התרשמות פרלקטיבי מיום הביקור
 4. קריאת חומר ביבליוגרפי
 5. כתיבת פורטפוליו-  תלקיט על מכלול הסיורים והתובנות הנלמדות מהם

 

ה. מרכיבי הציון הסופי

 1. ביקור בביה"ס וכתיבת הדוח 50%
 2.  השתתפות פעילה בסדנא 10%
 3.  קריאת חומר ביבליוגראפי  10%
 4.  כתיבת פורטפוליו – תלקיט 30%

 

ו.  ביבליוגרפיה

1. לקראת כל ביקור תקבלנה הסטודנטיות מטלת קריאה המותאמת לאופי המוסד בו נבקר.

2. בפורטפוליו יבואו לידי ביטוי פריטים בבליוגראפיים המתאימים לנושא המתועד.

 

 1. אופלטקה, י' (2015). יסודות מינהל החינוך: מנהיגות וניהול בארגון חינוכי. חיפה: פרדס.(002457600)
 2. אופלטקה, י' (2018). רגשות בהוראה ובניהול בית ספר: אסופת מאמרים (שער שני).  תל אביב: מכון מופת. (002470443) ( חינוך 371.2 רגש.בה תשע"ח) (העותק האלקטרוני ברשומה 2601917 )
 3. בירנבוים, מ' (2009). הערכה לשם למידה ומאפיינים של קהילה מקצועית בית ספרית ותרבות כיתה המעצימים אותה. בתוך י', קשתי (עורך). הערכה, חינוך יהודי ותולדות החינוך: אסופה לזכרו של פרופ' אריה לוי (עמ' 77-100). אוניברסיטת תל אביב: בית הספר לחינוך והוצאת רמות. (001181298) ( חינוך E370.8 לוי(הער) תשס"ט)
 4. בניה, י' וברק-מדינה, ע' (2012). יצירת חזון בית ספרי ומימושו. ירושלים: מכון אבני ראשה. 
 5. ויינשטיין, ג' (2006). תסיסה, חממה, מטבח תזמורת ומנצח: תשתית לחדשנות במערכות חינוך. בתוך ד', חן (עורך). בתי ספר ניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוך, חלק ראשון (עמ' 41-58).  תל אביב: רמות. (001109439) (חינוך, מכון פדגוגי E371.04 בתי.ספ תשס"ו)
 6. חן, ד' (עורך). (2006). בתי-ספר ניסויים: בית היוצר לחדשנות בחינוך. תל-אביב: רמות. (001109439) (חינוך, מכון פדגוגי E371.04 בתי.ספ תשס"ו)
 7. טופז, ב' (2008) מנהיגות במעבר: תפישת המנהיגות של מנהלי בתי ספר יסודיים בהקשר של ניהול עצמי. החינוך וסביבו, 30 , 53-65. (000126683)
 8. יעקובזון, י' (2012). מטריצה לפרישת חזון: מודל לחשיבה מערכתית ולהטמעת חזון. ירושלים: מכון אבני ראשה. 
 9. מאמו, ר' (2003). ללמוד הלכה למעשה הוצרכתי. בתוך: ר', מאמו. בפי תהילתך:  פרקי חינוך ומעש (עמ' 159-179). אלון שבות: תבונות . בבר אילן מהדורה ב' בלבד – 001066345) ( מכון פדגוגי A07 ממו.בפ תשס"ה)
 10. מאמו, ר', שביט, ד' (2000).  תהליך תכנון העבודה החינוכית – ארגונית בבית הספר כמנוף לצמיחה. בתוך ר', מאמו וד', שביט. להיות, לדעת ולעשות: 77 אירועים, כלים, מאמרים ואמרות מסדר יום מנהל בית הספר וצוותו (עמ' 231-246) . רחובות: מכללת מורשת יעקב . (לא קיים בספריות בר אילן)
 11. מברך, ז' וליברמן, ג' (2004). בשם השיוויון בשם המצוינות: האם קידום המצוינות פוגע בשוויון בחינוך? השתמעויות לקביעת מדיניות חינוכית . מגמות, מ' (1) , 195-216.( 000116184)
 12. סרג'ובאני, ת"ג (2002).  ניהול בית ספר:  היבטים עיוניים ומעשיים (עמ' 17-64) . תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (000535714) ( חינוך 371.2012  סרג.נה תשס"ג)
 13. צאנג-צנג, י' (2003). חזון חדש של בתי ספר בניהול עצמי: גלובליזציה, לוקליזציה ואינבידואליזציה. בתוך ע', וולנסקי וי', פרידמן (עורכים). בתי ספר בניהול עצמי: מבט בין-לאומי (עמ' 29-55). ירושלים: משרד החינוך. (000557293) (חינוך, מכון פדגוגי 371.2 בתי.ספ תשס"ג)
 14. רייכל, נ' (2015). מנהל בית הספר הרצוי ותפקידיו במשקפי הסגל החינוכי עיונים במינהל ובארגון החינוך, 34, 111-132.   (000120263)

Battilana, J., Gilmartin, M., Sengul, M., Pache, A. C., & Alexander, J. A. (2010). Leadership competencies for implementing planned organizational change. The leadership quarterly21(3), 422-438. (000401411)

Craft, A. (2003). The limits to creativity in education: Dilemmas for the educator. British journal of educational studies51(2), 113-127. (000137315)

Imison, D. T. (2001). Creative leadership: innovative practices in a secondary school.  In  A., Craft, B., Jeffrey, & M., Leibing (Eds.). Creativity in education (pp. 144-150). London: Bloomsbury. (לא קיים בספריות בר אילן)

Espedal, B. (2006). Do organizational routines change as experience changes?. The Journal of Applied Behavioral Science42(4), 468-490. (000154932)

.

Course Name: Practicum