ד"ר אלטמן כרמית 77-738-01   רב תרבותיות ורב לשוניות 

שלחו לחבר

                                             

רב תרבותיות ורב לשוניות

  סוג הקורס: סמינריון 77-738-01

ד"ר כרמית אלטמן

שנת לימודים:          תשע"ח            סמסטר:  שנתי                        היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:  במערכת ה-moodle בכתובת http://lemida.biu.ac.il/

         

א. מטרות הקורס:

הסמינריון המחקרי יתמקד ברב תרבותיות ורב לשוניות בקרב ילדים והוריהם. מטרת הסמינריון היא להקנות לסטודנטים: (1) כלים לחשיבה וניתוח מחקרי שיאפשרו להם בחינה ביקורתית ומעמיקה של סוגיות תיאורטיות ויישומיות בתחום הרב תרבותיות בישראל, וכן (2) יכולת לבחינת שאלת מחקר אמפירית תוך ביצוע מחקר. סטודנטים יערכו מחקר מודרך (כמותי/איכותי) בנושא אתנולינגוויסטי בקרב ילדים והוריהם על מנת לבחון דמיון ושוני בתפיסת הזהות האתנולינגוויסטית.

 

ב. תוכן הקורס:

מצבי הגירה ונדידה אנושית בשלושת העשורים האחרונים הובילו לעלייה ניכרת במספר הילדים הגדלים בקהילות רב-תרבותיות ורב-לשוניות. במסגרת הסמינר מתבצעת היכרות עם אוכלוסיות רב-תרבותיות במדינת ישראל, תוך סקירת נתונים דמוגרפיים, מעמד, צרכים מיוחדים לשילוב של כל אוכלוסייה, והצגת מחקרים שבוצעו בקרב ילדי קהילות אלו.

הסמינר מתמקד בהיבטים החברתיים, השפתיים,התרבותיים והרגשיים, החל בהכרת מושגים של שונות תרבותית וזהות תרבותית, דרך סקירת תהליכים של קליטת ילדים במוסדות החינוך, וכלה בהתמודדות עם שונות תרבותית ושפתית במערכת החינוך. התמודדות זו חשובה על מנת שנוכל לפתח רגישות תרבותית ולהבין את ההבדלים על רקע תרבות,  דת, עדה, גזע, מגדר, מעמד ,צרכים מיוחדים לשילוב חברתי, בריאות נפשית, והישגים לימודיים. היכולת לתרגם הבנה ורגישות זו להגדרה והבנה מחודשת של תפקיד הייעוץ וההשלכות של הבנה זו לעבודת הייעוץ הלכה למעשה היא חשובה.

 

    מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1-3

רב תרבותיות בישראל

יונה, י' ושנהב י' (2005).

Altman, C., Burstein-Feldman, Zh., Yitzhaki, D., Armon-Lotem, Sh., & Walters, J. (2014)

Shohamy, E. (2010).

4-6

רב לשוניות בישראל

 Scheele, A. F., Leseman, P. P. M., & Mayo, A. Y. (2010).

7-9

פגישות אישיות

 

10-12

מחקרים כמותיים ואיכותניים

הערכה ומדידה ואתיקה במחקר

Bahrick, H. P., Hall, L. K., Goggin, J. P., Bahrick, L. E .,  &Berger, S. (1994)

דושניק, ל' וצבר בן-יהושע נ' (2001).

13-15

פגישות מליאה

 

16-18

ניתוח נתונים והצגת ממצאים

Gagarina, N., Armon-Lotem, Sh., Altman, C., Burstein-Feldman, Zh., Klassert, A., Topaj, N., Golcher, F., & Walters, J. (2015).

19-20

פגישות אישיות

 

21-22

כתיבה אקדמית

קניאל (1997)

APA citation guide

23-26

פגישות מליאה

 

 

  

ג. חובות הקורס:

.1 השתתפות מלאה בשיעורים הקבוצתיים.

.2 הצגת מאמר מחקרי וספרות מחקרית רלוונטית.

.3  הגשת הצעת מחקר והצגת תוצאות

4 . הגשת עבודה סמינריונית לפי מתכונת שתוצג בשיעור.

מרכיבי הציון הסופי:

סמסטר א'

השתתפות מלאה בפגישות

הצגת מאמר 15% מהציון

הגשת הצעת מחקר 15% מהציון

סמסטר ב'

השתתפות מלאה בפגישות

סקירת ספרות מחקרית ושיטה 10% מהציון

הצגת תוצאות  10% מהציון

הגשת עבודה סמינריונית: 50% מהציון.

 

ד. ביבליוגרפיה:

אבו-סעד, א' (2007). חינוך רב-תרבותי והמיעוט הערבי הפלסטיני בישראל: סוגיית החינוך הערבי-בדואי בנגב. בתוך פ', פרי (עורכת). חינוך בחברה רבת תרבויות (עמ' 142-125). ירושלים: כרמל. (001131467) (חינוך E370.117 חנו.בח תשס"ז) העותק האלקטרוני ברשומה 2361143 

אונגר, ל' וסבר ר' (2012) . אני מחנכת אותם! אמהות עולות מאתיופיה וגן הילדים הישראלי. סוגיות חברתיות בישראל, 14, 147-118. (001103752)

בירנבוים, מ' (1993). מי מפחד מעבודת מחקר?! תכנון וכתיבה של מחקר ודו"ח מחקר במדעי ההתנהגות. תל אביב: מפעלים אוניברסיטאיים הוצאה לאור. (000235438) (חינוך, מדעי החברה 378.242 ביר.מי תשנ"ג)

בן פרץ מ' (2011). עיצוב מדיניות חינוכית: גישה הוליסטית כמענה לשינויים גלובאליים (עמ' 36-28). תל אביב: מכון מופ"ת. (001219618) ( חינוך 379 בן-פרץ.עצ תשע"ב)  (העותק האלקטרוני - 2379587 )

ברלב, מ' (עורכת). (תשס"א). חינוך לתרבות בחברה רב תרבותית. ירושלים: האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך. (000483641) ( חינוך E370.117 חנו.לת תש"ס)

בן-רפאל, א', (2008). ישראל: מפלורליזם לרב-תרבותיות. סוגיות חברתיות בישראל, 6, 120-94. (001103752)

גולן, ד' (עורכת). (2004). אי שוויון בחינוך. תל אביב: הוצאת בבל. (001072039) ( חינוך ‫ E379.26 אי.שוי תשס"ד)

גלדי-ויצמן, ב' (2009). חינוך לרב תרבותיות בישראל-מציאות או חזון? עט השדה, 3, 16-11. (002377668)

דושניק, ל' וצבר בן-יהושע, נ' (2001). אתיקה של המחקר האיכותי. בתוך נ', צבר בן-יהושע (עורכת). מסורות וזרמים במחקר האיכותי (עמ' 368-343). לוד: דביר. (000497611) (חינוך, מדעי החברה 370.72 מסו.וז תשס"א). עותק אלקטרוני (2451752)

יוגב, א' (2001). גישות לחינוך ערכי בחברה פלורליסטית. בתוך י', עירם, ש', שקולניקוב, י', כהן וא', שכטר (עורכים). צמתים: ערכים וחינוך בחברה הישראלית (עמ' 380-355). ירושלים: משרד החינוך. (000494229) (חינוך, מדעי החברה E370.114 צמת.ער תשס"א)

יונה, י' ושנהב י' (2005). רב תרבותיות מהי? על פוליטיקה של השונות בישראל. תל אביב: הוצאת בבל. (001098073) (חינוך, מדעי החברה E306.446 יונ.רב תשס"ה)

יער, א' ושביט ז' (עורכים). (2003). מגמות בחברה הישראלית, כרך ב' (יחידות 8-9). תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה. (000500277) ( חינוך, מדעי החברה E309.1 מגמ.בח תשס"א) (העותק האלקטרוני ברשומה 1172386 ) (העותק האלקטרוני - 1172386 )

מאוטנר, מ', שגיא, א' ושמיר, ר' (1998). הרהורים על רב תרבותיות בישראל. בתוך מ', מאוטנר, א', שגיא ור', שמיר (עורכים), רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית: ספר הזיכרון לאריאל רוזן-צבי (עמ' 77-67). תל-אביב: הוצאת רמות. (000378040) (מדף פתוח, חינוך, מדעי החברה E322.1 רוז(רב) תשנ"ח) (העותק האלקטרוני ברשומה 001214302 ) (העותק האלקטרוני ברשומה 001214302 )

מיקלזון, ס' (2001). גישות לרב-תרבותיות בעולם. גדיש, ז', 233-227. (000255826)

נחתומי, א' (עורך). (2003).  רב-תרבותיות במבחן הישראליות. תל חי וירושלים: המכללה האקדמית ומאגנס. (000569818) (מדעי החברה, פילוסופיה E306 רב-תרב תשס"ג)

סמוחה, ס' (2007). רב-תרבותיות בחברה הישראלית. בתוך י', יובל, י', צבן וד', שחם (עורכים), זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני: מבט אנציקלופדי (כרך רביעי, עמ' 228-221). ירושלים: כתר. (001128804) (מדף פתוח, יהדות, פילוסופיה A681.7 זמן.יה תשס"ז) (העותק האלקטרוני ברשומה 2361124 ) (העותק האלקטרוני ברשומה 2361124

עזר, ח' (2004). רב תרבותיות בחברה ובבית הספר: היבטים חינוכיים ואורייניים. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (001105414) ( חינוך E370.117 עזר.רב תשס"ה)

פרי, פ' (2007). חינוך בחברה רבת תרבויות : פלורליזם ונקודות מפגש בין שסעים תרבותיים. ירושלים: כרמל. (001131467) (חינוך, מדעי החברה E370.117 חנו.בח תשס"ז) (העותק האלקטרוני ברשומה 2361143 ) (העותק האלקטרוני ברשומה 2361143 )

קריץ, מ' (2012). אקדמיה מקוונת מובילה שינוי במוסדות חינוך: שילוב טכנולוגיות בלמידה בהקשר של רב תרבותיות. גדיש, י"ג, 90-81. (000255826)

ריינגולד, ר' (2005). מודלים קוריקולריים של חינוך רב-תרבותי פלורליסטי – ארבעה חקרי מקרה מן האקדמיה בארה"ב. דפים, 40, 131-108. (000128084)

קניאל, ש' (1997). כתיבת עבודת מחקר בחינוך הגבוה : מדריך מפורט לתכנון, ביצוע וכתיבה של מחקרים במתודה כמותית ואיכותית באמצעות קבלת החלטות  . תל אביב: הוצאת דקל. (000326603) (העותק האלקטרוני ברשומה 2431833) (העותק האלקטרוני ברשומה 2431833

 

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th. ed.). Washington, DC: American Psychological Association. (001191174) (808.02 PUB 2010חינוך, מדעי החברה, פסיכולוגיה )

Altman, C., Burstein-Feldman, Zh., Yitzhaki, D., Armon-Lotem, Sh., & Walters, J. (2014). Family language policies, reported language use and proficiency in Russian-Hebrew bilingual children in Israel. Journal of Multilingual and Multicultural Development35(3), 216-234. (000118779)

Armon-Lotem, S., Altman, C., Burstein-Feldman, Zh., & J. Walters. 2013. Sociolinguistic aspects of the language of immigrant children. In Shmuel Bolozky, Geoffrey Khan, Gary Rendsburg, Aaron Rubin, Ora Schwarzwald & Tamar Zewi (Eds.) Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics (EHLL), Vol 2, 232-236. Boston-Leiden: Brill. (001232346) (B409.03 ENC 2013 יהדות )

Armon-Lotem, Sh., Joffe, S., Oz-Abutbul, H., Altman, C., Walters, J. (2014). Language exposure, ethnolinguistic identity and attitudes in the acquisition of Hebrew as a second language among bilingual preschool children from Russian- and English-speaking backgrounds. In T. Gruter & J. Paradis (Eds.), Input and experience in bilingual development. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins.

Armon-Lotem, Sh., Gagarina, N., Altman, C., Burstein-Feldman, Zh., Gordishevsky, G., Gupol, O., & J. Walters. (2008). Language acquisition as a window to social integration among Russian language minority children in Israel. Israel Studies in Language and Society, 1, 155-177. (001155254)

Bahrick, H. P., Hall, L. K., Goggin, J. P., Bahrick, L. E ., &Berger, S. (1994). A Fifty years of language maintenance and language dominance in bilingual Hispanic immigrants. Journal of Experimental Psychology; General , 123(3), 264–283. (000117621)

Banks, J. A. (2001). Cultural diversity and education: Foundations, curriculum and teaching (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon. (Ch. 7, Ch. 16) (000486622) (370.117 BAN c4 חינוך)

Banks, J. A., & McGee-Banks, C. A. (2004). Handbook of research on multicultural education (2nd ed.). San Francisco, CA: Wiley. (Ch. 32, pp. 682-698; Ch. 38, pp. 782-794; Ch. 40, pp. 813-825; Ch. 41, pp.828-840). (001119852) (370.117 HAN 2004 חינוך)

Berry, J. W. (2006). Contexts of acculturation. In D. L. Sam & J. W. Berry (Eds.), The Cambridge handbook of acculturation psychology. Cambridge: Cambridge University Press.( 001125750) (155.82 CAM 2006 חינוך )

Banks, J.A. (1995). Multicultural education: Historical development, dimensions, and practice. In J. A. Banks, & A. McGee Banks (Eds.), Handbook of research on multicultural education (pp. 3-24). NY: McMillan . (000244457) (370.117 HAN 1995 (חינוך

Banks, J.A. (2006). Democracy, diversity, and social justice: Educating citizens for the public interest in a global age.  In G. Ladson-Billings, W.F. Tate (Eds.), Education research in the public interest : Social justice, action and policy (pp. 141-157). New York and London: Teachers College Press. (אין בבר-אילן)

Bennett, C.I. (2002). Enhancing ethnic diversity at a big ten university through project TEAM: A case study in teacher education. Educational Researcher, 31 (2), 21-29. (000143543)

Gagarina, N., Armon-Lotem, Sh., Altman, C., Burstein-Feldman, Zh., Klassert, A., Topaj, N., Golcher, F., & Walters, J. (2014). Age, input quantity and their effect on linguistic performance in the home and societal language among Russian-German and Russian-Hebrew preschool children. In R. K. Silbereisen, P. F. Titzmann, & Y. Shavit (Ed.), The challenges of Diaspora migration: Interdisciplinary perspectives on Israel and Germany. Burlington, VT: Ashgate. (002600224) (304.8 CHA 2014 (אנגלית

Hoffman, D.M. (1996). Culture and self in multicultural education: Reflections on discourse, text and practice. American Educational Research Journal, 33 (3), 545-569. (000117972)

Joffe, S. (2018). Identity, motivation, language shift and language maintenance.  Unpublished doctoral dissertation, Bar-Ilan University, Ramat-Gan. (002513163) (407 JOF I אנגלית)

Liu, W. M., & Arguello, J. (2006). Using social class and classism in counseling. Counseling and Human Development, 39(3), 1-12. (000573257)

Sam, D. L., & Berry, J. W. (Eds.) (2006) The Cambridge handbook of acculturation psychology. Cambridge: Cambridge University Press. (Ch. 2, 4, 25, 28, 29, 30, 31) (001125750) (155.82 CAM 2006 חינוך) (גם באתר המודל של הקורס)

Saiegh-Haddad, E., Kogan, N., & Walters, J. (2010). Universal and language-specific constraints on phonemic awareness: Evidence from Russian-Hebrew bilingual children. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 23(3-4), 359-384. (000517070)

Scheele, A. F., Leseman, P. P. M., & Mayo, A. Y. (2010). The home language environment of monolingual and bilingual children and their language proficiency. Applied Psycholinguistics, 31(1), 117-140. (000130213)

Shohamy, E. (2010). Cases of language policy resistance in Israel’s centralized educational system. In K. Menken & O. Garcia (Eds.), Negotiating language policies in schools: Educators as policy makers (pp. 182-197). New York: Routledge. (אין בבר-אילן)

Silverman, K.S. (2010). What is diversity? An inquiry into preservice teacher beliefs. American Educational Research Journal, 47(2), 292-329.  (000117972)

Stavans, A., Olshtain, E., & Goldzweig, G. (2009). Parental perceptions of children’s literacy and bilingualism: The case of Ethiopian immigrants in Israel. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 30(2), 111-126. (000118779)

Sterenberg, R. J. (2004). Culture and intelligence. American Psychologist, 59(5), 325-338. (000119609)

Stadler, M., & Cuming Ward, G. (2005). Supporting the narrative development of young children. Early Childhood Education Journal, 33, 73-80. (000466426)

Sue, D. W.,  Capodilupo, C. M., Torino, G. C., Bucceri, J. M., Holder A. M. B., Nadal, K. L., & Esquilin,  M. (2007). Racial microaggressions in everyday life: Implications for clinical practice. American Psychologist, 62(4), 271-286. (000119609)

Umbel, V. M., Pearson, B. Z., Fernandez, M. C., & Oller, D. K. (1992). Measuring bilingual children's receptive vocabularies. Child Development, 63, 1012-1020. (000140509)

VanTassel-Baska, J. (2008). Disadvantaged learners with talent. Counseling and Human Development, 41(4), 1-12. (000573257)

Vera, E. M., & Speight, S. L. (2003). Multicultural competence, social justice, and counseling psychology: Expanding our roles. The Counseling Psychologist, 31(3), 253-272. (000141676)

Vedder, P., Horencyzk, K., & Nickmans, G. (2006). Ethno-culturally diverse education settings: Problems, challenges and solutions. Educational Research Review, 1(2), 157-168. (001113247)

Walters, J., Armon-Lotem, Sh., Altman, C., Topaj, N., & Gagarina, N. (2014). Language Proficiency and Social Identity in Russian-Hebrew and Russian-German Preschool Children.  In R. K. Silbereisen, P. F. Titzmann, & Y. Shavit (Eds.), The challenges of Diaspora migration: Interdisciplinary perspectives on Israel and Germany. Burlington, VT: Ashgate. (002600224) (304.8 CHA 2014 (אנגלית)

Wurzle, J. (1988). Toward multiculturalism: a reader in multicultural education. Yarmouth, ME: Intercultural Press. (152228) (370.196 TOW 1988 חינוך)