ד"ר אלטמן כרמית 77-325-01 התפתחות רגשית, חברתית ושפתית בגיל הרך והיסודי

שלחו לחבר

                                                             

התפתחות רגשית, חברתית ושפתית בגיל הרך והיסודי

מספר קורס:77-325-01

דר' כרמית אלטמן

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:        תשע"ט              סמסטר:  ב                           היקף שעות:  1

אתר הקורס באינטרנט: lemida.biu.ac.il         

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרת הקורס היא לעסוק בהבנת תהליכי ההתפתחות הרגשית-חברתית-שפתית ולבחון את תפקודם של ילדים בשלבים הראשוניים בהתפתחות ותפקודם של תלמידי בית הספר היסודי בפרט. לעבודה עם תלמידי ביה"ס חשיבות רבה והשפעה על התפתחותו הכללית של הילד והתאקלמותו מבחינה רגשית, חברתית ושפתית-לימודית במערכת החינוך. כל אלה עשויים להשפיע על כישורי הלמידה, החברויות הנרקמות, וההישגים ומאידך איתור קשיים שניתן לתת להם מענה כבר בכיתות הנמוכות. 

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

הקורס יעסוק בבחינת תרומתם של גורמים מרכזיים המשפיעים על מהלך התפתחותו של הילד, כגון יחסי עמיתים, התייחסות לקשיים מול לקויות. לאורך הקורס יושם דגש על הקישור בין התיאוריה והמחקר לבין יישומם בשדה החינוכי-ייעוצי-טיפולי.

 

    מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

מספר השיעור

נושא

קריאה נדרשת

1

מבוא להתפתחות תקינה

 

2

אבני דרך בתיאוריות ההתפתחות

 

3

התפתחות רגשית-חברתית- מבוא תיאורטי

סרוף, קופר, ודהארט, 1998

 

4

תיאוריות מרכזיות בתחום ההתפתחות הרגשית-חברתית

 

Bruner, 1990

5

תפקיד המשחק בהתפתחות התקינה

לוריא, 2002

6-7

התפתחות ההבנה החברתית והיכולת לאמפתיה

Fonagy & Target, 1997

8

טמפרמנט: מרכיבים, מאפיינים התנהגותיים, הבדלים בינאישיים וויסות רגשי

Mangelsdorf et al., 2000 

9-10

קונפליקטים ותוקפנות בהתפתחות התקינה 

גולדהירש 1998

רוזנטל, גת וצור, 2008

 

11-14

התפתחות שפתית

צור, ב., סגל, מ. ורום, א. (2012).

Altman, Burstein-Feldman, Yitzhaki, Armon-Lotem, & Walters. (2014)

Tamis‐LeMonda, Kuchirko, Luo, Escobar, & Bornstein. (2017)

Altman, C., Goldstein, T., & Armon-Lotem, S. (2017).

 

 

ג. חובות הקורס:

     מטלות (30%)

 בחינה (70%)

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

 

 חומר מחייב למבחנים:

גולדהירש, א' (1998). התנהגות תוקפנית וביטויי זעם של ילדים בגן. הד הגן, ס"ב (ד), 433-441. (000113485) (לבדוק גם באתר המודל של הקורס)

לוריא, ל' (2002). המשחק והמתח הכרוך בו. בעקבות ויניקוט. בתוך א', פרוני (עורכת). המשחק: מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר (עמ' 88-103). תל-אביב: ידיעות אחרונות- ספרי חמד. (000535885) (חינוך 155 משח.מב תשס"ב) (לבדוק גם באתר המודל של הקורס)

סרוף, א', קופר, ר', ודהארט, ג' (1998). התפתחות הילד: טבעה ומהלכה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (פרק 6 עמ' 290-243) (000392162) (חינוך, מדעי החברה 305.231 סרו.הת תשנ"ח)

צור, ב', סגל, מ' ורום, א' (2012). והילד אומר: רכישת שפה ותקשורת בילדות. תל-אביב: מכון מופ"ת. (פרקים 1-8) (002356765) ( חינוך, מדעי המידע 401.93 צור.וה תשע"ג)

רוזנטל, מ', גת, ל', וצור, ח' (2008). לא נולדים אלימים. בני ברק: הקיבוץ המאוחד. (פרק1, עמ' 27-41 ) (001163146) (חינוך, מכון פדגוגי 155.418 רוז.לא תשס"ח) (העותק אלקטרוני ברשומה 1228574 ) (לבדוק גם באתר המודל של הקורס)

Altman, C., Goldstein, T., & Armon-Lotem, S. (2017). Quantitative and qualitative differences in the lexical knowledge of monolingual and bilingual children. Clinical Linguistics and Phonetics, 31(11-12), 1-24. (אין בבר-אילן)

Bruner, J. (1990). Acts of meaning. Cambridge, MA: Harvard University Press. (172671) (חינוך 150 BRU)

Cushman, F., Sheketoff, R., Wharton, S., & Carey, S. (2013). The development of intent-based moral judgment. Cognition, 127(1), 6-21. (000140978)

Dehaene, S., Spelke, E., Pinel, P., Stanescu, R., & Tsivkin, S. (1999). Sources of mathematical thinking: Behavioral and brain-imaging evidence. Science, 284(5416), 970-974. (000135020)

Altman, C., Burstein-Feldman, Zh., Yitzhaki, D., Armon-Lotem, Sh., & Walters, J. (2014). Family language policies, reported language use and proficiency in Russian-Hebrew bilingual children in Israel. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 35(3), 216-234.  (000118779)

Fabiano-Smith, L., & Goldstein, B. (2010). Early, middle, and late developing sounds in monolingual and bilingual children: An exploratory study. American Journal of Speech-Language Pathology, 19(1), 66-77. (001161370)

Fonagy, P., & Target, M. (1997). Attachment and reflective function: Their role in self organization. Development and Psychopathology, 9, 679-700. (000249210)

Greenberg, J. R., & Mitchell, S.A. (1983). Object relations in psychoanalytic theory. Cambridge, MA: Harvard University Press. (040707)(מדעי החברה, פסיכולוגיה 150.195 GRE)

Kawakami, K., Kawakami, F., Masaki, T., Kishimoto, T., Minami, T., & Takai-Kawakami, K. (2011). Origins of Theory of MindInfant Behavior and Development, 34(2), 264-269. (000149943)

Mangelsdorf, S. C., McHale, J. L., Diener, M., Goldstein, L. H., & Lehn, L. (2000). Infant attachment: Contributions of infant temperament and maternal characteristics. Infant Behavior and Development, 23(2), 175-196. (000149943)

Mevarech, Z. R., & Fridkin, S. (2006). The effects of IMPROVE on mathematical knowledge, mathematical reasoning and meta-cognition. Metacognition and Learning, 1(1), 85-97. (001119124)

Mevarech, Z. R., & Kramarski, B. (1997). IMPROVE: A multidimensional method for teaching mathematics in heterogeneous classrooms. American Educational Research Journal, 34(2), 365-395. (117972)

Singleton, D., & Ryan, L. (2004). Language acquisition: The age factor (2nd ed.). Clevedon: Multilingual Matters Ltd. (pp. 6-30) (002496678)

Tamis LeMonda, C. S., Kuchirko, Y., Luo, R., Escobar, K., & Bornstein, M. H. (2017). Power in methods: language to infants in structured and naturalistic contexts. Developmental Science, 20(6), e12456. (001181774)