בחינות ביבליוגרפיות - התפתחות הילד - מועד א'

שלחו לחבר

 

בחינה ביבליוגרפית מועד א' – התפתחות הילד – תשע"ט

 

התפתחות שפה

 

Petersen, D. B. (2011). A systematic review of narrative-based language intervention with children who have language impairment. Communication Disorders Quarterly32(4), 207-220. (000573316)

Petersen, D. B., Chanthongthip, H., Ukrainetz, T. A., Spencer, T. D., & Steeve, R. W. (2017). Dynamic assessment of narratives: Efficient, accurate identification of language impairment in bilingual students. Journal of Speech, Language, and Hearing Research60(4), 983-998. (000332416)

Spencer, T. D., Petersen, D. B., Restrepo, M. A., Thompson, M., & Gutierrez Arvizu, M. N. (2018). The Effect of Spanish and English Narrative Intervention on the Language Skills of Young Dual Language Learners. Topics in Early Childhood Special Education, 38(4), 204-219. (000581734)

 

זיכרון וקשב

Aviezer, O., Sher-Censor, E., & Stein-Lahad, T. (2017). Earliest memories in Israeli kibbutz upbringing: it is parental engagement that makes a difference. Memory25(10), 1375-1389. (000537021)

Peterson, C., Hallett, D., & Compton‐Gillingham, C. (2018). Childhood amnesia in children: A prospective study across eight years. Child development89(6), e520-e534. (000140509)

 

הורים כמתווכים

Korat, O., Ron, R., & Klein, P. S. (2008). Cognitive mediation and emotional support of fathers and mothers to their children during shared book-reading in two different SES groups. Journal of Cognitive Education and Psychology, 7, 223-247.

Webster, L., Low, J. Siller, C., Hackett, R.K.  (2013). Understanding the contribution of a father’s warmth on his child’s social skills.  Fathering, 11(1), 90-113. (001161479)

כץ, ע' (2009). מרחב הביניים בין אבא לילדיו. בתוך  ע', כץ. אינטליגנציה אבהית: על אבהות וגבריות מזווית אישית. (עמ' 166-200) . תל אביב: מטר. (001168854) (חינוך   155.6462 כץ.אינ תשס"ט )         

 

 

גישות לעבודה עם הורים לילדים צעירים

כהן, א' (2007). התמודדויות הוריות וטיפול בהורות. בתוך: א' כהן (עורכת). חוויית ההורות: יחסים, התמודדויות והתפתחות. (עמ' 9-38). ירושלים: בית-הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית. (001132588) (חינוך, מדעי החברה 306.874 חוי.הה תשס"ז)

אייל, ח' (2004). יישום עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודת היועץ. בתוך א', קליגמן, ור', ארהרד (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (עמ' 295-316). תל-אביב: רמות. (000580387) (חינוך E371.4 יעו.בב תשס"ד) (עותק אלקטרוני ברשומה 002392577)

 

Carter, B. & McGoldrick, M. (2005). The expanded family life-cycle: Individual, family, and social perspectives. 2nd Ed. (pp. 1-26). New-York: Pearson. 

Ordway, M.R., Webb, D., Sadler, L.S., & Slade, A. (2015). Parental Reflective Functioning: An Approach to Enhancing Parent-Child Relationships in Pediatric Primary Care. Journal of Pediatric Health Care, 29(4), 325-334. (001123045)

 

הורות

 

Beck, A. T., & Bredemeier, K. (2016). A unified model of depression: Integrating clinical, cognitive, biological, and evolutionary perspectives. Clinical Psychological Science, 4(4), 596-619. (002366340)

Dix, T., Moed, A., & Anderson, E. R. (2014). Mothers' depressive symptoms predict both increased and reduced negative reactivity: Aversion sensitivity and the regulation of emotion. Psychological Science, 25, 1353-1361. (001188717)

Dix, T., & Meunier, L. N. (2009). Depressive symptoms and parenting competence: An analysis of 13 regulatory processes. Developmental Review, 29, 45-68. (000581651)