ד"ר אלטמן כרמית 77-961-01 התפתחות שפה בהקשר לסביבה

שלחו לחבר

התפתחות שפה בהקשר לסביבה

ד"ר כרמית אלטמן

סוג הקורס: (שיעור)

שנת לימודים:   תשע"ט                        סמסטר:  ב                           היקף שעות:  2

א. מטרות הקורס

מטרות הקורס הן להכיר את הגורמים הלשוניים והחיצוניים של התפתחות שפה, לקות שפה ודו לשוניות בהקשר לסביבה. בנוסף, נבחין בין מאפיינים אוניברסאליים לבין מאפיינים הנובעים ממבנה השפה הנרכשת, נבחן כלים ושיטות עדכניות להערכת שפה ראשונה ושניה, ונדון בלקויות שפה וגורמיהן. במהלך הקורס יוצגו דרכים מגוונות לטיפוח השפה בגיל הרך, ויובאו דוגמאות ממדגמי שפה על מנת להמחיש את הנלמד.

 

ב. תוכן הקורס

בקורס יועלו היבטים תאורטיים ואמפיריים של התפתחות פסיכולינגוויסטית וסוציולינגוויסטית בגיל הרך (לידה עד גיל שמונה). נדון בהיבטים פסיכולינגוויסטים בהקשר של עיבוד השפה, מבנים תחביריים ודקדוק בעוד שבהיבטים סוציולינגוויסטים ההתייחסות תהיה לסביבה השפתית (הורים, חברים, גננת וכו') של הילד. נדון בהתפתחות שפה תקינה, ליקויים ייחודיים בשפה (SLI) וכן דו לשוניות.

 

ג. מהלך השיעורים

השיעורים כוללים הרצאות פרונטאליות ודיונים תוך שימוש במצגות והדגמות באמצעות סרטונים.

 

ד. תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים

(רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

שיעור

נושא שיעור 

קריאה נדרשת

1-2

הקדמה- התפתחות שפה

 

3-4

פונולוגיה, מורפולוגיה ותחביר

לקסיקון, נארטיב ופרגמטיקה וסביבה

השפעת CDS, קשר הורה-ילד-גננת, SES, מידת שהות בגן/מעון על התפתחות השפה

איך ניתן לקדם ילדים מבחינה שפתית?

 

Fabiano-Smith & Goldstein (2010)

Haddad, Kogan & Walters (2009)

Raichlin, Walters & Altman, (2018)

 

 

צור, ב., סגל, מ. ורום, א. (2012).

צור, ב. ורום, א. (2003).

5-6

פגישות בנוגע לסוגיה השפתית שנבחרה

 

7-9

לקויות שפה ודו-לשוניות ורב-תרבותיות

 

 

Genesee, Paradis & Crago, 2004 (chapter 4)

Kovelman, Baker, & Petitto (2008)

Altman, Burstein, Yitzaki, Armon-Lotem &Walters (2014)

 

 

10-11

פגישות בנוגע לממצאים שנמצאו בכל קבוצה

 

12-13

סיכום וטעימות

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

מטלות ונוכחות

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר)

נוכחות

מטלות  (30%)

בחינה   (70%)

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

 

סגל, מ' (2008). היכולת לספר סיפור - היבט פסיכולינגוויסטי התפתחותי. בתוך מ', סגל. מה הסיפור: על התפתחות היכולת הנרטיבית. (עמ' 53-75). תל אביב: מכון מופ"ת. (חינוך, מדעי המידע 372.677 סגל.מה תשס"ח) (001146719) (העותק האלקטרוני ברשומה 002369662)

סגל, מ' (2011). המגדל נפרק: חידושי מילים של ילדים וניתוחם. תל אביב: מכון מופ"ת. (חינוך 372.622E ) (001211565)

צור, ב' ורום, א' (2003). גשם של מילים: תכנית העשרת השפה במבחן התוצאה בגני-הילדים ביד אליהו, תל-אביב. הד הגן, ס"ח(ב), 34-45. (113485). (לבדוק באתר המודל של הקורס)

צור, ב', סגל, מ' ורום, א' (2012). והילד אומר: רכישת שפה ותקשורת בילדות. תל אביב: מכון מופ"ת. (פרקים 1-8) ) (חינוך 401.93 צור) (002356765)

רביד, ד' (2010). הופעת קטגוריית הפועל בעברית בקרב פעוטות: מבט פסיכולינגוויסטי חדש. אוריינות ושפה, 3, 160-131. (001149075) (לבדוק באתר המודל של הקורס)

 

Adi-Japha, E., & Klein P. S. (2009). Relations between parenting quality and cognitive performance of children experiencing varying amounts of childcare. Child Development, 80(3), 893-906. (000140509)

Altman, C., Burstein-Feldman, Zh., Yitzhaki, D., Armon-Lotem, Sh., & Walters, J. (2014). Family language policies, reported language use and proficiency in Russian-Hebrew bilingual children in Israel. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 35(3), 216-234. (000118779)

Altman, C., Goldstein, T., & Armon-Lotem, S. (2017). Quantitative and qualitative  differences in the lexical knowledge of monolingual and bilingual children.  Clinical Linguistics and Phonetics ,31(11-12),  1-24.  (אין בבר-אילן)

Baker, C. (2001). Foundations of bilingual education and bilingualism. (3rd ed.). Clevedon, UK: Multilingual Matters. (Chapters 1 and 7). (001094617) (אנגלית 371.97 BAK)

Behne, T., Carpenter, M., & Tomasello, M. (2005). One-year olds comprehend the communicative intentions behind gestures in a hiding game. Developmental Science, 8(6), 492-499. (001181774)

Bialystok, E., Craik, F. I. M., & Luk, G. (2008). Cognitive control and lexical access in younger and older bilinguals. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 34(4), 859-873. (000117622)

Bialystok, E., Majumder, S., & Martin, M. M. (2003). Developing phonological awareness: Is there a bilingual advantage? Applied Psycholinguistics, 24, 27-44. (000130213)

Birdsong, D. (2006). Age and second language acquisition and processing: A selective overview. Language Learning, 56, 9-49. (000120097)

Boscolo, B., Bernstein Ratner, N., & Rescorla, L. (2002). Fluency of school-aged children with a history of specific expressive language impairment: An exploratory study. American Journal of Speech-Language Pathology, 11, 41-49. (001161370)

DeKeyser, R. M. (2000). The robustness of critical period effects in second language acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 22, 499-533. (000140166)

Dulay, H. C., & Burt, M. K. (1974). Natural sequences in child second language acquisition. Language Learning, 24, 37-53. (000120097)

Fabiano-Smith, L., & Goldstein, B. (2010). Early, middle, and late developing sounds in monolingual and bilingual children: An exploratory study. American Journal of Speech-Language Pathology, 19, 66-77. (001161370)

Fiestas, C. E., & Pena, E. D. (2004). Narrative discourse in bilingual children: Language and task effects. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 35, 155-168. (001161245)

Flege, J. E., Yeni-Komshian, G. H., & Liu, S. (1999). Age constraints on second-language acquisition. Journal of Memory and Language, 41, 78-104. (000118760)

Foulkes, P., Docherty, G., & Watt D. (2005). Phonological variation in child-directed speech. Language, 81(1), 177-206. (000120090)

Friedman, N., & Novogrodsky, R. (2008). Subtypes of SLI: SySLI, PhoSLI, LeSLI, and PraSLI. In A. Gavarró, & M. J. Freitas (Eds.), Language acquisition and development: Proceedings of GALA  (pp. 205-217). Newcastle: Cambridge Scholars. (2603476) (לבדוק באתר המודל של הקורס)

Genesee, F., & Nicholadis, E. (2006). Bilingual acquisition. In E. Hoff & M. Shatz (Eds.), Handbook of language development (pp.324-344).  Oxford: Blackwell. (לבדוק באתר המודל של הקורס)

Guo, L.-Y., & Tomblin, J. B., & Samelson, V. (2008). Speech disruptions in the narratives of English-speaking children with specific language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 51, 722-738. (000332416)

Hakuta, K., Bialystok, E., & Wiley, E. (2003). Critical evidence: A test of the critical-period hypothesis for second language acquisition. Psychological Science, 14, 31-38. (001188717)

Klecan-Aker, J., & Kelty, K. (1990). An investigation of the oral narratives of normal and language-learning disabled children. Journal of Childhood Communication Disorders, 13, 207-216. (001182652)

Korat, O., & Shamir, A. (2007). Electronic books versus adult readers: effects on children’s emergent literacy as a function of social class. Journal of Computer Assisted Learning, 23, 248-259. (000117343)

Kovelman, I., Baker, S. A., & Petitto, L. A. (2008). Bilingual and monolingual brains compared: An fMRI investigation of syntactic processing and a possible "neural signature" of bilingualism. Journal of Cognitive Neuroscience, 20(1), 153-169. (2386594)

Munoz, C. (2008). Age-related differences in foreign language learning: Revisiting the empirical evidence. Inter­national Review of Applied Linguistics, 46, 197-220. (000167047)

Navarro-Ruiz, M. I., & Rallo-Fabra, L. (2001). Characteristics of mazes produced by SLI children. Clinical Linguistics and Phonetics, 15(1), 63-66. (לבדוק באתר המודל של הקורס)

Paradis, J. (2007). Bilingual children with specific language impairment: Theoretical and applied issues. Applied Psycholinguistics, 28, 512-564. (000130213)

Paradis, J. (2010). Bilingual children’s acquisition of English verb morphology: Effects of language dominance, structure difficulty, and task type. Language Learning, 60, 651-680.  (000120097)

Paradis, J. (2011). The impact of input factors on bilingual development. Linguistic Approaches to Bilingualism, 1(1), 67-70. (002370802)

Paradis, J., Crago, M., Genesee, F., & Rice, M. (2003). French-English bilingual children with SLI: How do they compare with their monolingual peers? Journal of Speech, Language and Hearing Research, , 46, 113-124. (000332416)

Paradis, J., Emmerzael, K., & Sorenson Duncan, T. (2010). Assessment of English language learners: Using parent report on first language development. Journal of Communication Disorders, 43, 474-497. (000155003)

Paradis, J., Nicoladis, E., Crago, M., & Genesee, F. (2011). Bilingual children’s acquisition of the past tense: A usage-based approach. Journal of Child Language, 38, 554-578. (000155011)

Pearson, B. Z., & Fernandez, S. C. (1994). Patterns of interaction in the lexical development in two languages of bilingual infants. Language Learning, 44(4), 617-653. (000120097)

Raichlin, R., Walters, J. & Altman, C. (2018). Some wheres and whys in bilingual codeswitching: Directionality, motivation and locus of codeswitching in Russian-Hebrew bilingual children. International Journal of Bilingualism, 23(2), 629-650. (000453009)

Rowe, M. L. (2008). Child-directed speech: Relation to socioeconomic status, knowledge of child development, and child vocabulary skill. Journal of Child Language, 35, 185-205. (000155011)

Rowe, M. L., Coker, D., & Pan, B. A. (2004). A comparison of fathers’ and mothers’ talk to toddlers in low-income families. Social Development, 13(2), 278-291. (000452891)

Saiegh-Haddad, E., Kogan, N., & Walters, J. (2010). Universal and language-specific constraints on phonemic awareness: Evidence from Russian-Hebrew bilingual children. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 23, 359-384. (000517070)

Scheele, A. F., Leseman, P. P. M., & Mayo, A. Y. (2010). The home language environment of monolingual and bilingual children and their language proficiency. Applied Psycholinguistics, 31, 117-140. (000130213)

Stadler, M., & Cuming Ward, G. (2005). Supporting the narrative development of young children. Early Childhood Education Journal, 33, 73-80. (000466426)

Steinberg, M. E., Bernstein Ratner, N., Gaillard, W., & Berl, M. (2013). Fluency patterns in narratives from children with localization related epilepsy. Journal of Fluency Disorders, 38(2), 193-205. (000581815)

Umbel, V. M., Pearson, B. Z., Fernandez, M. C., & Oller, D. K. (1992). Measuring bilingual children's receptive vocabularies. Child Development, 63, 1012-1020. (000140509)

Watt, N., Wetherby, A., & Shumway, S. (2006). Prelinguistic predictors of language outcome at three years of age. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 49, 1224-1237. (000332416)

Werker, J. F., & Tees, R. C. (1999). Influences on infant speech processing: Toward a new synthesis. Annual Review of Psychology, 50, 509-535. (000129975)

Westby, C. (1984). Development of narrative language abilities. In G. Wallach & K. Butler (Eds.), Language learning disabilities in school-age children (pp. 103-127). Baltimore, MD: Williams & Wilkins. (אין בבר אילן)

Yip, V., & Matthews, S. (2006). Assessing language dominance in bilingual acquisition: A case for mean length utterance differentials. Language Assessment Quarterly, 3(2), 97-116. (002404643)

Zackheim, C. T., & Conture, E. G. (2003). Childhood stuttering and speech disfluencies in relation children's mean length of utterance: A preliminary study.  Journal of Fluency Disorders, 28, 115-142. (000581815)

 

 

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

  1. Owens, R. E. (2008). Language development: An introduction (7th ed.). Boston: Pearson / Allyn & Bacon. (  חינוך401.9 OWE (. (000224609 )
  1. Gass, S. M., & Selinker, L. (2008). Language acquisition: An introductory course (3rd ed.). New York: Routledge. (אין בבר אילן)
  1. Bialystok, E. (2001). Bilingualism in development: Language, literacy, and cognition. New York: Cambridge University Press. (אנגלית 401.93 BIA b HADDAD) (000531603)
  1. De Bot, K., Lowie, W., & Verspoor, M. (2005). Second language acquisition: An advanced resource book. New York: Routledge. (אנגלית 418 DE-BOT ) (001123348)
  1. Jarvis, S., & Pavlenko, A. (Eds.) (2008). Crosslinguistic influence in language and cognition. New York: Routledge. (ספרות 417.7 JAR) (001147086)
  1. White, L. (2003). Second language acquisition and universal grammar. Cambridge: Cambridge University Press. (אנגלית 418 WHI s HADDAD) (000571729)
  1. Pavlenko, A. (2003). '"I feel clumsy speaking Russian": L2 influence on L1 in narratives of Russian L2 users of English. In V. J. Cook (Ed.), Effects of the second language on the first (pp. 32-61). Clevedon: Multilingual Matters. (אנגלית 418 EFF ) (000558189)