בחינות ביבליוגרפיות - חינוך לא פורמאלי

שלחו לחבר

 ביבליוגרפיה לבחינה ביבליוגרפית - מסלול חל"פ

 

 רשימה ביבליוגרפית של פרופ' זהבית גרוס – מועד א

אלט, ד' (2014). תרומתה של סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית להשתתפות בתהליכים דמוקרטיים בקרב מתבגרים. מגמות, מט(4), 795-775. (000116184)

אריאלי,מ' (1998). הידע של הכתה ושל בית הספר: כמה היבטים בינתרבותיים ובינדוריים. בתוך: ח', אילון (עורך). תוכניות לימודים כהבניה חברתית ( עמ' 15-32). תל-אביב: רמות. (411097) 

גנאם, ע', לוין-רוזליס,מ' ( 2015). משחק הזהויות: הבניית זהות בקרב פלסטיניות אזרחיות ישראל שלמדו בבתי ספר במגזר היהודי. מגמות, נ(1) , 25-50 .(000116184)

גרוס, ז' (2013). הכלים הקונספטואליים העומדים לרשותו של חוקר החינוך הדתידור לדור,  מד, 17-35 .((113129)

הרן, כ"ג (1990). מגבלות החינוך הבית ספרי ואפשרויותיו. ירושלים: אקדמון. (פרק 2 : הפרדיגמה הפונקציונלית ופרדיגמת הקונפליקט , עמ' 41-66) (141271) 

כהנא, ר' (2004). לקראת תיאוריה של בלתי פורמליות והשלכותיה ביחס לנעורים. בתוך ז', גרוס וי', דרור (עורכים). חינוך כאתגר חברתי (עמ' 152-129). תל אביב: רמות. (589484)

לם, צ' (2000). חינוך פוליטי וחינוך אידיאולוגי: הבחנות. בתוך: י', הרפז (עורך). לחץ והתנגדות בחינוך: מאמרים ושיחות (עמ' 217-254). תל-אביב: ספריית פועלים. (449797)

נשיא, מ',  ברטל ,ד' והריסון- דיאמונד,א' (2017). חברות פוליטי של ילדים צעירים בסכסוכים בלתי נשלטים: המקרה הישראלי. מגמות, נב (1), 317-358. (000116184)

ריינהולד, ר', ברץ, ל' ואבוחצירה, ח' (2013). פסיביות מותאמת אידיאולוגיה: תפיסת המונח "אומץ מוסרי" בקרב מורים המלמדים בחינוך הממלכתי-דתי. עיונים בחינוך, 7-8, 123-139. (000120256)

 

רשימה ביבליוגרפית –פרופ' דוד פסיג

 מועד א 

פסיג, ד' (2008). צופן העתיד: מבחן העתיד של ישראל. תל אביב: ידיעות אחרונות – ספרי חמד. (001153947) (חינוך, מדעי המידע, כלכלה E303.49 פסי.צפ תשס"ח ) 

 

רשימה ביבליוגרפית -  פרופ' יוסי הראל פיש- מועד א'

  1.  Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 11, 11-18. (000481873)
  1. Antonovsky, A. (1990, Fabruary). Studying Health vs. Studying Disease. Lecture at the Congress for Clinical Psychology and Psychotherapy, Berlin, 19 February 1990.
  1. Kandel, D. (1975). Stages in Adolescent Involvement in Drug Use. Science, 190(4217) ,912-4. (001177219)

STAGES IN ADOLESCENT INVOLVEMENT IN DRUG USE

Two longitudinal surveys based on random samples of high school students in New York State indicate four stages in the sequence of involvement with drugs: beer or wine, or both; cigarettes or hard liquor; marihuana; and other illicit drugs. The legal drugs are necessary intermediates between nonuse and marihuana. Whereas 27 percent of high school students who smoke and drink progress to marihuana within a 5- to 6-month follow-up period, only 2 percent of those who have not used any legal substance do so. Marihuana, in turn, is a crucial step on the way to other illicit drugs. While 26 percent of marihuana users progress to LSD, amphetamines, or heroin, only 1 percent of nondrug marihuana users and 4 percent of legal drug users do so. This sequence is found in each of the 4 years in high school and in the year after graduation. The reverse sequence holds for regression in drug use.

Science 28 November 1975:  Vol. 190 no. 4217 pp. 912-914,    DOI:10.1126/science.1188374 

 

  1. Jessor, R. (2014). Problem behavior theory: A half-century of research on adolescent behavior and development. In J., Brooks-Gunn, R. M., Lerner, A. C., Petersen, & R. K., Silbereisen (Eds.), The developmental science of adolescence: History through autobiography (pp. 239-256). New York: Psychology. 
  1. Seligman, M., Steen, T., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410-421. (000119609)   
  2. Morgan, A. &  Ziglio, E. (2007). Revitalizing the evidence base for public health: An assets model. Global Health Promotion, 14, Supp. Ottawa Charter for Health Promotion ,17-22. (001215229)

 

  1. הראל-פיש, י' (2014). ״חוסן נעורים״ – הטמעת אסטרטגיה יעילה למניעת התנהגויות סיכון ולקידום רווחתם של ילדים ובני נוער. בתוך ר', צימר וח',  בוני-נח (עורכות). מניעת שימוש בסמים ואלכוהול (עמ' 73-76) . ירושלים: מוסד ביאליק. (2387721)

 

מומלץ לאתר חומרים נוספים באינטרנט על:

"The Problem Behavior Theory" Richard Jessor

"The Gateway Theory" Dennis Kandel

"The Asset Model" Antony Morgan and Erio Ziglio

"Youth Resiliency" Yossi Harel-Fisch

"Positive Psychology" Martine Seligman and "Well-Being" Ed Diners

 

רשימה ביבליוגרפית - דר משה רובוביץ- מועד א

ווזנר, י' ורהב, ג' (2005). איכות החיים של צעירים ונוער בישראל 2004 . בתוך רהב, ג’ ושוורץ מ’ (עורכים). נוער בישראל 2004 (עמ' 23-44). תל אביב: אוניברסיטת תל אביב. (1093415). 

כהנא, ר' (1986). נוער והתארגנויות בלתי פורמליות. בתוך ת', רפופורט (עורכת). בין שני עולמות: המעמד החברתי של נעורים (עמ' 265-277).  ירושלים : מרכז המידע והתכניות של תוכנית שוורץ.  ((46367

בר לב, מ' (1991). תרבות שעות הפנאי. בתוך בשדה חמד, ל"ד (ג-ד), 533-545. (112361)

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. הרשות הארצית למבחנים וההערכות (2013). פעילויות הפנאי של בני נוער בישראל לאחר שעות הלימודים: נתוני שנת הלימודים תשע"ב בהשוואה לשנים תש"ע ותשע"א כפי שנמדדים במסגרת שאלוני האקלים בחטיבות העליונות. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט.      

רסקין, ה' ( 1999). פנאי מועיל, נופש פעיל: כל מה שרצית לדעת על שימוש נבון בשעות הפנאי. ירושלים: האוניברסיטה העברית. (000479455) (חינוך E790.13 רסק.פנ תשנ"ט )

 

Cohen, E. H. (2001). A structural analysis of the R. Kahane Code of Informality: Elements toward a theory of informal education. Sociological Inquiry, 71 (3), 357-380. (000138034)

Zarrett, N., Simpkins, S. D., & Simpkins-Chaput, S. (2004). What are youth doing in their leisure time?: Group differences and stability in participation from middle school through the transition into adulthood. Poster session presented at What are youth doing in their leisure time?: Group differences and stability in participation from middle school through the transition into adulthood., Baltimore, MD. Retrieved from https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/what-are-youth-doing-in-their-leisure-time-group-differences-and-

 

רשימה ביבליוגרפית דר מירי גולדרט- מועד א

 

 קוליק, ל' (2008). הקשר בין משתנים אישיים ומשתני הקשר של בני נוער מתנדבים ובין תגובותיהם להתנדבות. מגמות, מ"ה(3), 576-605. (000116184)

Almeida, J., Fantini, A. E., Simões, A. R. & Costa, N. (2016). Enhancing the intercultural effectiveness of exchange programs: formal and non-formal educational interventions. Intercultural Education, 27(6), 517-533. (001225862)

Madjar, N., & Cohen-Malayev, M. (2013). Youth movements as educational settings promoting personal development: Comparing motivation and identity formation in formal and non-formal education contexts. International Journal of Educational Research, 62, 162-174. (000151204)‏

Pitikoe, S., & Preece, J. (2016). Herder identity in Lesotho: implications for non-formal education. International Journal of Lifelong Education35(6), 607-628. (001226135)

 

 

מועד ב'

 

רשימה ביבליוגרפית - פרופ' זהבית גרוס  מועד ב'

אלט, ד' (2014). תרומתה של סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית להשתתפות בתהליכים דמוקרטיים בקרב מתבגרים. מגמות, מט(4), 795-775. (000116184)

אריאלי,מ' (1998). הידע של הכתה ושל בית הספר: כמה היבטים בינתרבותיים ובינדוריים. בתוך: ח', אילון (עורך). תוכניות לימודים כהבניה חברתית ( עמ' 15-32). תל-אביב: רמות. (411097)

גנאם, ע', לוין-רוזליס,מ' ( 2015). משחק הזהויות: הבניית זהות בקרב פלסטיניות אזרחיות ישראל שלמדו בבתי ספר במגזר היהודי. מגמות, נ(1) , 25-50 .(000116184)

גרוס, ז' (2013). הכלים הקונספטואליים העומדים לרשותו של חוקר החינוך הדתידור לדור,  מד, 17-35 .(113129)

הרן, כ"ג (1990). מגבלות החינוך הבית ספרי ואפשרויותיו. ירושלים: אקדמון. (פרק 2 : הפרדיגמה הפונקציונלית ופרדיגמת הקונפליקט , עמ' 41-66) (141271) 

כהנא, ר' (2004). לקראת תיאוריה של בלתי פורמליות והשלכותיה ביחס לנעורים. בתוך ז', גרוס וי', דרור (עורכים). חינוך כאתגר חברתי (עמ' 152-129). תל אביב: רמות. (589484)

לם, צ' (2000). חינוך פוליטי וחינוך אידיאולוגי: הבחנות. בתוך: י', הרפז (עורך). לחץ והתנגדות בחינוך: מאמרים ושיחות (עמ' 217-254). תל-אביב: ספריית פועלים. (449797)

נשיא, מ',  ברטל ,ד' והריסון- דיאמונד,א' (2017). חברות פוליטי של ילדים צעירים בסכסוכים בלתי נשלטים: המקרה הישראלי. מגמות, נב (1), 317-358. (000116184)

ריינהולד, ר', ברץ, ל' ואבוחצירה, ח' (2013). פסיביות מותאמת אידיאולוגיה: תפיסת המונח "אומץ מוסרי" בקרב מורים המלמדים בחינוך הממלכתי-דתי. עיונים בחינוך, 7-8, 123-139. (000120256)

 

רשימה ביבליוגרפית מועד ב- פרופ' דוד פסיג

 

 פסיג, ד' (1997). תסריט רצוי של ליבת תכנית לימודים עתידית. בתוך א', פלדי (עורך). החינוך במבחן הזמן (עמ' 53-61). תל אביב: הוצאת רמות. (000358968) (חינוך, מכון פדגוגי   E370.1 חנו.במ תשנ"ז) (ספר אלקטרוני ברשומה 001212470)

פסיג, ד' (2006). ה"השבחה" כמיומנות חשיבה מסדר גבוה של אינטליגנציה עתידית. הלכה למעשה בתכנון לימודים, 18, 31-52. (113642)

Passig, D. (2001). A taxonomy of ICT mediated future thinking skills. In H., Taylor & P., Hogenbirk (2001). Information and Communication Technologies in Education: The school of the future (pp. 103-112) .Boston, MA:  Kluwer Academic Publishers. (486447)

Passig, D. (1999). Futures' Methodologies as Scientific Tools for the Emergence of Humankind. World Futures, 53 (4), 295-307. (150070)

Passig, D. (2003). Future Time Span as a Cognitive Skill in Futures Studies. Futures Research Quarterly. 19 (4), 27-47. (1226101)

Passig, D. & Cohen, L. (2006) Innovative Combinations Test: A Tool for Measuring the Melioration Skill. Teachers College Record. 

 

 

רשימה ביבליוגרפית - פרופ' יוסי הראל פיש- מועד ב

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International, 11, 11-18. (000481873)

Antonovsky, A. (1990, February). Studying Health vs. Studying Disease. Lecture at the Congress for Clinical Psychology and Psychotherapy, Berlin, 19 February 1990.

Kandel, D. (1975). Stages in Adolescent Involvement in Drug Use. Science, 190(4217) ,912-4.. (001177219)

 

STAGES IN ADOLESCENT INVOLVEMENT IN DRUG USE

Two longitudinal surveys based on random samples of high school students in New York State indicate four stages in the sequence of involvement with drugs: beer or wine, or both; cigarettes or hard liquor; marihuana; and other illicit drugs. The legal drugs are necessary intermediates between nonuse and marihuana. Whereas 27 percent of high school students who smoke and drink progress to marihuana within a 5- to 6-month follow-up period, only 2 percent of those who have not used any legal substance do so. Marihuana, in turn, is a crucial step on the way to other illicit drugs. While 26 percent of marihuana users progress to LSD, amphetamines, or heroin, only 1 percent of nondrug marihuana users and 4 percent of legal drug users do so. This sequence is found in each of the 4 years in high school and in the year after graduation. The reverse sequence holds for regression in drug use.

Science 28 November 1975:  Vol. 190 no. 4217 pp. 912-914,    DOI:10.1126/science.1188374 

Jessor, R. (2014). Problem behavior theory: A half-century of research on adolescent behavior and development. In J., Brooks-Gunn, R. M., Lerner, A. C., Petersen, & R. K., Silbereisen (Eds.), The developmental science of adolescence: History through autobiography (pp. 239-256). New York: Psychology. 

Seligman, M., Steen, T., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410-421. (000119609)

Morgan, A. &  Ziglio, E. (2007). Revitalizing the evidence base for public health: An assets model. Global Health Promotion, 14, Supp. Ottawa Charter for Health Promotion ,17-22. (001215229)ד

הראל-פיש, י' (2014). ״חוסן נעורים״ – הטמעת אסטרטגיה יעילה למניעת התנהגויות סיכון ולקידום רווחתם של ילדים ובני נוער. בתוך ר', צימר וח',  בוני-נח (עורכות). מניעת שימוש בסמים ואלכוהול (עמ' 73-76) . ירושלים: מוסד ביאליק. (2387721)

 

מומלץ לאתר חומרים  נוספים  באינטרנט על:

"The Problem Behavior Theory" Richard Jessor

"The Gateway Theory" Dennis Kandel

"The Asset Model" Antony Morgan and Erio Ziglio

"Youth Resiliency" Yossi Harel-Fisch

"Positive Psychology" Martine Seligman and "Well-Being" Ed Diners

 

רשימה ביבליוגרפית- מועד ב- דר משה רובוביץ

 ברנהולץ, י' ופלד, ח' (2014). לקראת קהילה הוגנת בבית הספר: פדגוגיה של אכפתיות, הוגנות וצדק על בסיס התיאוריה ההתפתחותית בחינוך מוסרי של לורנס קולברג. ירושלים: משרד החינוך, מנהל חברה ונוער. 

גולדרט, מ' (2014). תפקיד ה"חינוכאי" במפגש בין החינוך הפורמלי לחינוך הבלתי פורמלי. חקר מקרה: "מודל בת ים לחינוך אישי". חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן. עמ' 154 – 164. (002379607) (חינוך  E370 גול.תפ תשע"ד) (עותק אלקטרוני 002380575)

כהנא, ר' (2004). לקראת תיאוריה של בלתי פורמליות והשלכותיה ביחס לנעורים. בתוך ז', גרוס וי', דרור (עורכים). חינוך כאתגר חברתי (עמ' 152-129). תל אביב: רמות. (589484)

רובוביץ, מ' (2007). מחויבות אישית" כפעילות חינוך בלתי פורמלית. בתוך: ש', רומי ומ', שמידע (עורכים). החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה (עמ' 399-409). ירושלים: האוניברסיטה העברית והוצאת מאגנס. (1131262) (ספר אלקטרוני ברשומה  2441160)

שמידע, מ' (1979 .(חינוך חברתי בבית הספר העל-יסודי. תל אביב: אחיאסף. עמ' 9 – 49. (81527)(

Greenfield, P. & Lave, J. (1982). Cognitive aspects of informal education. In D. A, Wagner & M. W., Stevenson (Eds.). Cultural Perspectives on Child Development (pp. 181-209). San Francisco: Freeman and Co. (82705)

Romi, S. & Schmida, M. (2009). Non-formal education: a major educational force in the postmodern era. Cambridge Journal of Education, 39(2), 257-273. (000437350)

 

 

רשימה ביבליוגרפית- ד"ר מירי גולדרט –מועד ב

 Ballard, P. J., Malin, H., Porter, T. J., Colby, A., & Damon, W. (2015). Motivations for civic participation among diverse youth: More similarities than differences.  Research in Human Development, 12(1-2), 63-83. (002404752)

Gross, Z. & Rutland, S. D. (2017). Experiential learning and values education at a school youth camp: Maintaining Jewish culture and heritage. International Review of Education63(1), 29-49.(000151698)

ד. תאר אילו התנסויות ואילו הזדמנויות תציע התכנית החינוכית (לפחות 3), וכיצד תתרום התכנית למשתתפיה וגם לחברה בכלל. יש לבסס את תשובתך בתובנות ממחקרם של לפחות שניים מתוך החוקרים הבאים:

אשל, י' וקורמן, ג' (1994). שיטות למידה אלטרנטיביות והלימה בין מבני סמכות פורמליים ובלתי-פורמליים. עיונים בחינוך, 59/60, 157-178. (000120256)

דיואי, ג' (1960). המושג הדמוקראטי בחינוך. בתוך ג', דיואי .  דמוקרטיה וחינוך (עמ' 67-81). ירושלים: מוסד ביאליק. (000152072) ( חינוך, מדעי החברה 370.1 דיו.דמ תש"ך) (גרסה אלקטרונית ברשומה מספר  2365220)   

סילברמן, מ' (2012). התאוריה החינוכית של קורצ'אק והשתקפותה בפדגוגיה שלו. בתוך: מ', סילברמן. הילד הוא אדם: הגותו החינוכית של יאנוש קורצ'אק (עמ' 221-271). תל אביב: מופ"ת. (001223647) ( מכון פדגוגי A937.092 קור(סיל) תשע"ב ) (גרסה אלקטרונית ברשומה מספר 002384529)

שמריהו־ישורון, י' ובן פורת, ג' (2018). "באנו לשנות": גרעיני התיישבות בערי פריפריה. מגמות, נב, (2), 195-222. (000116184)