ד"ר גולדרט מירי 77-845-01 סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית

שלחו לחבר
 

              שם ומספר הקורס:  

סדנת יזמות, התנדבות ומעורבות חברתית 77-845-01

סוג הקורס: סדנה

 

שנת לימודים:  תשע"ט                    סמסטר: ב' (שנה ב')               היקף שעות:  1 ש"ש

מרצה: ד"ר מירי גולדרט, Miri.goldratt@biu.ac.il

אתר הקורס באינטרנט:          

כדי לממש את עצמו חייב אדם להיות לבדו,

אך בעת ובעונה אחת להיות עמית בקהילה"

הרב י"ד סולובייצ'יק

"הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו", אברהם לינקולן

א. מטרות הקורס

מטרות הקורס

  1. הסטודנט יתוודע לתיאוריות רווחות ולכלים בנושא מנהיגות נוער, התנדבות, יזמות ומעורבות חברתית.
  2. למידה מהצלחות -  הסטודנטים יכירו תוכניות לעידוד יזמות, מעורבות חברתית והתנדבות.
  3. הסטודנט יבחנו את השלכות העידן הדיגיטלי על הסוגיות הנדונות.
  4. הסטודנט יבחנו דרכים לפיתוח מנהיגות נוער, יזמות, מעורבות והתנדבות.

ב. תוכן הקורס:

בכל תקופה ובכל חברה התקיימה מערכת של עזרה לחלשים על פי הקוד התרבותי שהיה נהוג באותה חברה, וערכי הפילנתרופיה והעזרה לזולת היו ועודם ערכים המושתתים על יסודות חברתיים, תרבותיים, פוליטיים ודתיים. בשנים האחרונות גבר העניין בהתנדבות במידה רבה (גרומב, 2015). משמעות פיתוח ההתנדבות היא הרחבת מגוון האפשרויות העומדות לפני הציבור כך שיוכל לנהל חיים ערכיים כראות עיניו. במהלך הקורס נדון בתיאוריות ובתכניות מעורבות חברתית רב גילאיות, ונתייחס למקומה של מעורבות חברתית בתכניות חינוכיות ייעודיות לפיתוח מנהיגות נוער. לצד פיתוח ההתנדבות הולכת וגוברת המעורבות החברתית ביזמות. המושג "יזמות" שעד לפני מספר שנים היה שמור לתחום העסקים והתעשייה פרץ הרבה אל מעבר לגבולותיהם. כיום מדובר רבות ביזמות חברתית כגישה המנחה את פעילותם של פרטים וארגונים כאחד. במהלך הקורס נדון ביזמות, במעורבות ובהתנדבות המאפיינים את המציאות המשתנה ונבחן את משמעויותיהן בחינוך הלא פורמלי והבלתי פורמלי.

מהלך השיעורים:

השיעורים יכללו הרצאות פרונטליות, דיונים בקבוצות בכיתה, צפייה בסרטים וניתוחם, מפגש עם נושאי מישרה מהשדה והתנסות בתרגילי מנהיגות קבוצתיים ובשיעור שיתבצע כלמידה מקוונת. החל משיעור 7 יציגו הסטודנטים תובנות מתרגיל אמצע: ניתוח מבוסס מאמר של תצפית/ראיון עם משתתף/ת ביזמות/בהתנדבות/במעורבות חברתית.  

   תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

דרכי הוראה וקריאה נדרשת

 

1-2

התנדבות ומעורבות חברתית

בירור תיאורטי ודיון על ההתנדבות במציאות המשתנה ועל חינוך להתנדבות ולמעורבות חברתית. דיון מבוסס על: בר וארנון, 2012; בר, ר., וגרומב, מ. (2015); קליבנסקי, ח. (2011); ו שמר, צ. (2011).

Greiman& Addington,  2008; Stukas et al, 2016; Wong et al, 2010; 

3-4

יזמות חינוכית

דיון תיאורטי בחינוך ליזמות וחקר מקרה של יזמות. ניתוח מבוסס על פרסומי משרד החינוך, החברה למתנ"סים ו- Shiller, 2013.

5-6

צמיחה אישית בצמיחה חברתית

עבודה בקבוצות לבירור השפעתה של המעורבות החברתית וגורמים המשפיעים על מסירותם של מתנדבים. דיון וניתוח תיאורטי בהתבסס על: אלמוג, י., שנער, מ., ופלישר, נ. (2003); ארנון (2011), גורדון, ב. (1981); גליה (2017); רותי, ד., ויורק, א. (2002); מגו, 1995; רפפורט ושות' (1995); McBride et al, 2011 ; Piliavin & Siegl, 2007

7-8

ממעורבות חברתית פסיבית למעורבות חברתית אקטיבית

עיון וניתוח חקרי מקרה: צוערי הדמוקרטיה (הבר, 2011; הכט, ורם, (2009), המחאה החברתית והרשתות החברתיות (פבל, 2012), ינאי-ונטורה (2016), מיכאלי (2008); ארגונים לשינוי חברתי בישראל ומרכזי הצעירים בגויינט ישראל.

9-11

מעורבות חברתית  בפיתוח מנהיגות נוער

סדנה מבוססת עבודה בקבוצות וניתוח תיאורטי של פיתוח וקידום התנדבות נוער וצעירים/ות בישראל

אבן ושות' (2016); ביסטריצר (1997); רומי ובראלי-אוראל (2007);

קלונר-לוי, ר., ושורה, י. (2008);

Martin, K. (2018); Nir, T., & Perry-Hazan, L. (2016); Osmane, S., & Brennan, M. (2018); Wong, N. T., Zimmerman, M. A., & Parker, E. A. (2010).

12-13

  1. העצמה נשית

 

ניתוח חקרי מקרה של תכניות להעצמת מנהיגות נשית בקהילה:

אלרועי, ר. גרוס, י. אשכנזי, ב. רוזן (2008). "פרויקט אישה"

ויצו: תוכנית מנהיגות לנשים:'מובילות סדר חברתי חדש' ותוכנית 'עצמה צעירה' לנערות, נ.מ.ש. נערות מובילות שינוי וידידים:  (2012). מודל תכנית סל"ע – סיוע לנערות. קאי ושות', 2015; שוורץ, 2013.

14

התנדבות במבט בינלאומי  

סדנה המבוססת על ניתוח תיאורטי של תשתיות לאומיות לקידום ההתנדבות בעולם (בר, וגרומב, 2015; קאופמן, מירסקי, ואבגר, 2005; גרוס וגולדרט, 2015,2017;  Norqvist & Leffler, 2017

 

 

ג. דרישות קדם: אין

ד-ה. חובות הקורס ומרכיבי הציון הסופי:

1.... תרגיל אמצע קורס: תיעוד 4 שעות תצפית וראיון עם משתתף/ת ביזמות/בהתנדבות/במעורבות חברתית................................................... 30%

2.... נוכחות והשתתפות פעילה, כולל פרזנטציה: ............................................  20%

בסדנה זו יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. סטודנט/ית שייעדר מעל שלושה שיעורים, ללא סיבה מוצדקת, לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס. כל זאת בכפוף למדיניות האוניברסיטה לגבי היעדרות בגין מילואים, חופשת לידה וכיוב'.

3.... מבחן מסכם ........................................................................................  50%

מבוסס בחלקו גם על מטלת אמצע קורס ועל המשך ניהול יומן רפלקטיבי כולל 4 שעות תצפית, ולא ניתן להשלימו ללא ביצוע מטלת האמצע. יש להגישו תוך 45 יום מפרסומו, ולא תאושר הגשת העבודה באיחור, למעט מקרים חריגים המגובים במסמכים רפואיים או אחרים בשל נסיבות של כוח עליון.

ו. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    1. התנדבות ומעורבות חברתית:

קריאת חובה:

בר, ר' וארנון, ל' (2012). בין הדור השקט לדור ה- Y: שימור מתנדבים מהדורות השונים.  עט השדה, 9, 25-34.  (002377668)

בר, ר' וגרומב, מ' (2015). התנדבות במציאות משתנה. כפר סבא: נדב ספרים. (פרק 10: ההתנדבות החדשה עמודים 93-105; פרק 20: התנדבות וירטואלית, עמודים 186-190. פרק 17: התנדבות לא פורמלית וקהילתית, עמודים 159-163). (002411604 ) ( מדעי החברה E361.7 בר.התנ תשע"ה ) נדלה מאתר http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/2/36/52/08-Bd4xjDPrfa.pdf

קליבנסקי, ח' (2011). התנדבות מחנכת וחינוך להתנדבות: חינוך בלתי-פורמלי והתנדבות נוער. בתוך מ' , גרומב, צ', מגן ור' סטויצקי (עורכים), מישהו להתנדב אתו: התנדבות ובני נוער מתנדבים במאה ה- 21 (עמודים 105-118). כפר סבא: נדב ספרים. (001216401 ) (חינוך 361.37 מיש.)

שמר, צ' (2011). פרויקט "בונים קהילה": קבוצות משולבות לפעילות והתנדבות בקהילה. בתוך מ', גרומב, צ', מגן, ור. סטויצקי (עורכים), מישהו להתנדב אתו: התנדבות ובני נוער מתנדבים במאה ה- 21 (עמודים 301-306). כפר סבא: נדב ספרים. (001216401 ) (חינוך 361.37 מיש.)

Greiman, B. C., & Addington, L. S. (2008). Youth leadership development self efficacy: An exploratory study involving a new construct. Journal of Leadership Education. 7(1), 1-23. 

Stukas, A. A., Snyder, M., & Clary, E. G. (2016). Understanding and encouraging volunteerism and community involvement. The Journal of Social Psychology, 156, 243-255. (000119182)

Wong, N. T., Zimmerman, M. A., & Parker, E. A. (2010). A typology of youth participation and empowerment for child and adolescent health promotion. American Journal of Community Psychology, 46(1-2), 100-114.( 000118935)

 

קריאת רשות:

ארזי, ח', עשת, מ' ודנינו, מ' (1996). יזמות : פרקים נבחרים לתכנית לימודים בבתי ספר העל-יסודיים. ירושלים: משרד החינוך התרבות והספורט.

ארנון, ל. (2007). מהי התנדבות? סקירה ודיון בהגדרות למונח התנדבות בארץ ובעולם. נהריה: עמותת נדב – מתנדבים בקהילה. היחידה לפיתוח ידע ומידע. נדלה מאתר ההתנדבות: http://www.ivolunteer.org.il/Index.asp?ArticleID=2640&CategoryID=672&Page=1

המועצה הלאומית להתנדבות. (2007) אמנת ההתנדבות- קוד האתיקה להפעלת מתנדבים בישראל: זכויות וחובות של מתנדבים בארגונים המפעילים מתנדבים. תל אביב: המועצה הלאומית להתנדבות בישראל.  נדלה מאתר  http://www.ivolunteer.org.il/Index.asp?CategoryID=121

משרד החינוך. (תשע"ה). התפתחות אישית ומעורבות חברתית קהילתית: תכנית תלת שנתית בחינוך העל יסודי ליישום התכנית האסטרטגית.  ירושלים: משרד החינוך. נדלה מאתר: http://meyda.education.gov.il/files/noar/tochmeoravut.pdf

משרד החינוך, הוועדה לעדכון האוגדן להגדרת תפקידים לעובדי נוער וקהילה. (2018). הגדרת תפקיד מנהל ההתנדבות הרשותי. מתוך: אוגדן בעלי תפקידים: הגדרות תפקידים לעובדי חינוך, נוער וקהילה, מנהיגות, התנדבות, קידום נוער, מרכזים קהילתיים ומתנ"סים, ספורט ותרבות ברשויות המקומיות ובמגזר הכפרי (מהדורה מעודכנת, עמודים 2-35, 47-54). ירושלים: משרד החינוך. נדלה מאתר http://meyda.education.gov.il/files/noar/officials_booklet.pdf

 

2. יזמות חינוכית

קריאת חובה:

אהרונוב, ר' וחביב-נדן, ג' (ללא שנה). חינוך ליזמות.  ירושלים: משרד החינוך. נדלה מאתר http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Yesodi/Hevra/yazamut/Maamar1.htm

ואזן-סיקרון, ל', בן סימון, ב' וכאהן-סטרבצ'ינסקי, פ', (2012). "נקודת מפנה" לקידום יזמות והכנה לעולם העבודה בקרב בני נוער במצבי סיכון: מחקר הערכה.  ירושלים: מאיירס-ג'ויינט-מכון ברוקדייל. נדלה מאתר: http://www2.jdc.org.il/sites/default/files/ashalim-doc-turningpoint.pdf

קליבנסקי ח' (2010). התחלות בתל אביב: יוזמות חינוכיות חברתיות בתקופת המנדט. דור לדור, לה, 63-95. (113129)

שיין, ש' (עורך). (2011). מעורבות חברתית ומנהיגות במרכזי הצעירים בישראל. ירושלים: ג'וינט ישראל.  (1213305)

Shiller, J. T. (2013). Preparing for democracy: How community-based organizations build civic engagement among urban youth. Urban Education, 48(1), 69-91. (000148186)

קריאת רשות:

מכון ברנקו וייס. (1996). קובץ ארועים ביזמות.  ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט ומכון ברנקו וייס.

משרד החינוך, מינהל חברה ונוער מחוז תל-אביב. (ללא שנה).  המכרה למשאב האנושי: מאגר יוזמות במחוז תל-אביב. נדלה מאתר http://initiativesevalue.blogspot.co.il/

3. צמיחה אישית בצמיחה חברתית

קריאת חובה  (6 מתוך 7):

אלמוג, י', שנער, מ' ופלישר, נ. (2003).השפעות התוכנית החינוכית "מחויבות אישית שירות לזולת" על –
בני הנוער המשתתפים בה
. ירושלים: משרד החינוך. 

ארנון, ל' (2011). זה טוב לכולם: תועלות ורווחים מהתנדבות בני נוער, בתוך מ', גרומב, צ', מגן ור' סטויצקי (עורכים). מישהו להתנדב אתו: התנדבות ובני נוער מתנדבים במאה ה- 21 (עמודים 85-92). כפר סבא: נדב ספרים. (001216401) (חינוך 361.37 מיש.לה תשע"א)

גדרון, ב' (1981) . תגמולים, שביעות רצון והתמדה בעבודת מתנדבים במרכזים קהלתיים. ירושלים: האוניברסיטה העברית. (000016735) (חינוך E361.8 גדר.תג תשמ"א)

גליה, ר' (2017). הצד האנושי של המטבע: הבניית העצמי של עובדים מתנדבים בתאגיד בנקאי בישראל. מגמות, נ"ב (1), 97-132. (000116184)

מגן , צ' (1995) . מחויבות על אישית וכמיהה לאושר בקרב מתבגרים. בתוך ד' חן (עורך). החינוך לקראת המאה ה- 21 (עמודים 277-292). תל-אביב: רמות. (000287585) (חינוך ‫ E370 חנו )

רותי, ד' ויורק, א' (2002). גורמים המשפיעים על מסירותם של מתנדבים. חברה ורווחה, כב(3), 345-360. (000114070)

רפפורט, ת', פנסו, ע' וגארב, י' (1995). זה דבר חשוב בארץ ישראל לתת לציבור: נערות ציוניות-דתיות תורמות ללאום. תיאוריה וביקורת, 7, 223-234. (002376631)

McBride, A. M., Johnson, E., Olate, R., & O'Hara, K. (2011). Youth volunteer service as positive youth development in Latin America and the Caribbean. Children and Youth Services Review, 33(1), 34-41. (000581589)

Piliavin, J. A., & Siegl, E. (2007). Health Benefits of Volunteering in the Wisconsin Longitudinal Study. Journal of Health and Social Behavior, 48(4), 450-464.( 117720)

קריאת רשות:

Lumarda, J. (2001), Philanthropy, self-fulfillment, and the leadership of community foundations. Leader to Leader, 22, 55-63. (505460)

 

4. ממעורבות חברתית פסיבית למעורבות חברתית אקטיבית

קריאת חובה:

הבר, כ' (2011). מי צריך אינטגרציה? סולידריות בעידן של מימוש עצמי, ניתוח קבוצת מיקוד של צוערי הדמוקרטיה.  ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה. נדלה מאתר   https://www.idi.org.il/media/6065/_________________.pdf

הכט, י' ורם, א' (2009). הדיאלוג בחינוך הדמוקרטי: מהעצמה אישית לאקטיביזם חברתי. בתוך נ', אלוני (עורך). דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי (עמודים 336-357).  בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

ינאי-ונטורה, ג' (2016). בסיכוי כפול: צעירים מתנדבים למען נוער בסיכון. מניתוק לשילוב, 19, 133-159. (000146976)

מיכאלי, נ' (2008). ליצור את העולם שאתה רוצה ולחיות את העולם שאתה יוצר: מאפיינים משותפים של הקבוצות המשותפות. בתוך י' דרור (עורך), הקבוצות השיתופיות בישראל (עמודים 477-522). רמת אפעל: יד טבנקין.  (001159484) (מדעי החברה ‫ E307.776 קבו.שת תשס"ח ) (גרסה אלקטרונית 002408764)

ש'יין, שגיא. (2011). מעורבות חברתית ומנהיגות במרכזי הצעירים בישראל (עמודים 16-25). ירושלים : ג'וינט ישראל. (001213305) (חינוך ‫ E302.14 שין.מע תשע"א )

קריאת רשות:

רודיך-כהן, א' ולבל-לנדה ש' (2013). צעירים חסרי מנוח: דו"ח תחום בנושא ארגונים הפועלים עם ולמען צעירים בגילאי 18-35. תל אביב: מידות.

McAdam, D. & Paulsen, R. (1993). Specifying the relationship between social ties and activism. American Journal of Sociology, 99, 640-667. (000119259)

 

5. מעורבות חברתית  בפיתוח מנהיגות נוער

קריאת חובה:

רומי, ש' ובראלי-אוראל, ד' (2007). מנהיגות בני נוער. בתוך ש', רומי ומ' שמידע (עורכים), החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה (עמודים 365-375). ירושלים: מאגנס. (001131262) (גרסה אלקטרונית -           002441160)

אבן, נ', הימן זהבי, ר' ובורגר, א' (2016). הזדמנות למנהיגות: מנהיגות וחינוך למנהיגות בתנועות הנוער. רמת אפעל: מועצת תנועות הנוער. (עמ' 11-44) (002442000) ( חינוך E369.4   אבן.הז תשע"ו)

ביסטריצר, מ' (1997). הקניית כישורי מנהיגות לנערי קידום נוער. מניתוק לשילוב, 8, 10-22. (000146976)

קלונר-לוי, ר' ושורה, י' ( דצמבר 2008). מנהיגות נוער ופיתוח מנהיגות בישראל: עמדות, התבוננות והמלצות. הרצאה במסגרת הכנס  60 שנות חינוך בישראל: עבר, הווה, עתיד 2008 (עמודים 87-102). נדלה מאתר ממכון מנדל https://my.mandelfoundation.org.il/mli_pdf/Graduate/Mandel.KNOLER-LEVI2.pdf

Martin, K. (2018). Summer Camp Youth Leadership Development: An Investigation of Adolescents’ Perceptions of Best Practices. Journal of Youth Development, 13(1-2), 161-182.   https://jyd.pitt.edu/ojs/jyd/article/view/181301FA09/561 נדלה מהאתר

Nir, T. & Perry-Hazan, L. (2016). The framed right to participate in municipal youth councils and its educational impact. Children and Youth Services Review, 69, 174-183.  (000581589)

Osmane, S. & Brennan, M. (2018). Predictors of leadership skills of Pennsylvanian youth. Community Development, 49(3) 1-17. (001161575)

Wong, N. T., Zimmerman, M. A., & Parker, E. A. (2010). A typology of youth participation and empowerment for child and adolescent health promotion. American Journal of Community Psychology, 46(1-2), 100-114. (000118935)

קריאת רשות:

חמיטובסקי, ט' (1996). מתנדבים ואנשי מקצוע עסקה חברתית (דרכים לעובד המקצועי המבקש להבין ו"לנצל" טוב יותר את המתנדב). בעבודה הקהילתית, 11, 96-111. (000112084)

טליאס, מ', דוניץ, י', שמעוני, ד' ופיורקו, י' (2007). המדריך לשותפויות בין מגזרים. ירושלים: ג'וינט ישראל . (002387673)

Clary, E. G., Snyder, M., & Stukas, A. A. (1996). Volunteers’ motivations: Findings from a national survey. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 25, 485-505. (000128481)

Janoski, T., Musick, M., & Wilson, J. (1998). Being volunteered? The impact of social participation and pro-social attitudes on volunteering. Sociological Forum, 13(3), 495-519. (000487191)

Johnson, M. K., Beebe, T., Mortimer, J. T., & Snyder, M. (1998). Volunteerism in Adolescence: A process perspective. Journal of Research on Adolescence, 8(3), 309- 332.  (000388692)

Stukas, A. A., Worth, K. A., Clary, E. G., & Snyder, M. (2009). The Matching of Motivations to Affordances in the Volunteer Environment An Index for Assessing the Impact of Multiple Matches on Volunteer Outcomes. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 38(1), 5-28. (000128481)

  1. העצמה נשית

חקרי מקרה של תכניות להעצמת מנהיגות נשית בקהילה:

אלרועי, ר', גרוס, י', אשכנזי, י' ורוזן, ב' (2008). "פרויקט אישה" - הערכת התכנית לפיתוח מנהיגות נשים בקהילה לקידום בריאות נשים : דוח מסכם. ירושלים: מאיירס , ג'וינט, מכון ברוקדייל . נדלה מהאתר : https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/01/513-08ISHA.pdf

ויצו (חסר שנה): תוכנית מנהיגות לנשים: 'מובילות סדר חברתי חדש' ותוכנית 'עצמה צעירה' לנערות.  זמין באתר  http://www.wizo.org.il/page_35092  

קאי-צדוק, א', גולן, מ', ומאור, ט' (2015). נערות כמנטוריות - בין הוויה לבין עיסוק: זהות, תפקיד ומעגלי תרומה. בתוך ע' גרופר וש' רומי (עורכים). ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (עמודים 461-490). תל-אביב: מופ"ת.

(002390391) (חינוך E362.74 ילד)

שוורץ, י' (2013). נערים, מגדר וחינוך – ממשבר לפתרון: המעבר הנדרש מחינוך משמר-משמר מגדר, ל- 'חינוך מגיב למגדר' (GRP – Gender Responsive Pedagogy). ירושלים: משרד החינוך. נדלה מהאתר http://meyda.education.gov.il/files/shivion/NEARIM1.pdf

קריאת רשות:

כאהן-סטרבצ'יסנקי, פ', קונסטנטינוב, צ', ויורוביץ, ל' (2006). נערות בישראל: ניתוח מידע ממחקרים נבחרים. ירושלים: מאיירס, ג'וינט, מכון ברוקדייל. נדלה מאתר https://brookdale.jdc.org.il/wp-content/uploads/2018/01/485rr-adolescentgirls-heb-1.pdf

קריאת רשות:

קרומר-נבו, מ' וסידי, מ' (2014). פמיניזם, כתיבה מחקרית ואחרות. בתוך מ' קרומר-נבו, מ' לביא-אג'אי וד' הקר (עורכות), מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות (עמ' 229-247). בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד. (002378433) (מדעי החברה, פילוסופיה 305.42 מתו.מח תשע"ד)

7. התנדבות במבט בינלאומי  

קריאת חובה:

בר, ר' וגרומב, מ' (2015). התנדבות במציאות משתנה. (עמ' 228-230). כפר סבא: נדב ספרים. נדלה מאתר: http://www.files.org.il/BRPortalStorage/a/2/36/52/08-Bd4xjDPrfa.pdf

קאופמן, ר. מירסקי, י., ואבגר, ע. (2005). גורמים המשפיעים על גיוס והפעלה של מתנדבים בשירותי הרווחה: חקר מקרה של תוכניות התנדבות במרכז קהילתי יהודי ברוסיה. ביטחון סוציאלי, 68, 102-122. (000111693)

Norqvist, L., & Leffler, E. (2017). Learning in non-formal education: Is it “youthful” for youth in action?. International Review of Education, 63(2), 235-256. (000151698)

קריאת רשות:

גרוס, ז' וגולדרט, מ' (2017). השפעת החינוך הבלתי פורמלי על משתתפיו: סקירת ספרות המוגשת ללשכת המדען הראשי במשרד החינוך. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.

גרוס, ז' וגולדרט, מ' (2015). החינוך הבלתי פורמלי בגרמניה, בהולנד ובמחוז אונטריו בקנדה. ירושלים: היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית למדעים.

Shields, P. O. (2009). Young adult volunteers: Recruitment appeals and other marketing considerations. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 21(2), 139-159. (002404468)

 

8. ביבליוגרפיה מומלצת לניתוח איכותני הנדרש במטלת האמצע ובמטלת הסיום:

ליבליך, ע., תובל-משיח, ר' וזילבר, ת' (2010). בין השלם לחלקיו ובין תוכן לצורה. בתוך ל', קסן ומ', קרומר-נבו (עורכות). ניתוח נתונים במחקר איכותני (עמ' 21-42). באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. (001187700) (‫ חינוך 300.72 נתו.נת תש"ע )

ספקטור-מרזל, ג' (2010). מנגנוני ברירה בטענה של זהות סיפורית. בתוך ל' קסן ומ' קרומר-נבו (עורכות). ניתוח נתונים במחקר איכותני (עמ' 63-96). באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. (001187700)   (‫ חינוך 300.72 נתו.נת תש"ע )

ספקטור-מרזל, ג' (2012). הסיפור אינו כל הסיפור: תעודת הזהות הנרטיבית. מגמות, מ"ח(2), 227-250. (000116184)

שכטר, ח' (2015). תנו לנו להוביל: מנהלי בתי-הספר בחזית הרפורמות. תל אביב: רמות. (עמ' 55-69). (002408872) (E371.2012 שכט.תנ תשע"ו)

 

ז. שם הקורס באנגלית:

 

Entrepreneurship Volunteering and Social Involvement: Workshop