ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-904-02 מבוא למחקר איכותי 

שלחו לחבר

שם ומספר הקורס: מבוא למחקר איכותי

תואר שני

ד"ר איילת בנטל ישראלי

 ayelet.ayeletbental@gmail.com

 

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשע"ט                     סמסטר:  ב'                   היקף שעות:  2

 

א. מטרות הקורס

מטרת על

מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים את המחקר האיכותי: הפרדיגמה האיכותית, השורשים ההיסטוריים של המחקר האיכותי, המושגים, השיטות והטכניקות, הסוגיות, ובעיקר שימושם  ברמה מתקדמת במחקר חינוכי.

 

מטרות הקורס:

מטרות ספציפיות

 1. לבדוק את ההנחות ואת הפילוסופיה שעומדות מאחורי הפרדיגמה האיכותית.              
 2. ללמוד סוגיות של מחקר איכותי, התייחסות למחקר נרטיבי וחקר מקרה.
 3. ללמוד שיטות שונות לניתוח נתונים איכותיים, בניית תיאוריה ותיאוריה המעוגנת בשדה.
 4. לקרוא ולבקר דוגמאות של מחקר איכותי.
 5. לפתח ידע ומיומנויות  בתכנון, ביצוע וניתוח של ראיונות עומק.

 

ב. תוכן הקורס:

הכירות הסטודנטים עם המחקר האיכותי לעומקו, כולל הרציונל וגישות שוות המלוות אותו לאורך השנים. נתמקד ביישום הנלמד, שלב אחר שלב, עד לכתיבת הצעה לעבודה מסכמת בשיטת המחקר האיכותי.  

 

מהלך השיעורים:

הרצאות: פרונטליות ומקוונות, תרגילים מקוונים: תרגיל ניתוח מאמר ועוד', הוראת עמיתים.

 

ג. חובות הקורס:

1.  קריאת כל החומר הנדרש לשיעור.

 

2.  חובת נוכחות והשתתפות במפגשים הכיתתיים:

יערכו כשישה-שבעה מפגשים פרונטליים בהם תערך בדיקת נוכחות.

* על הסטודנטים להתעדכן בתאריכים ובנושאים בהודעות ובפורום של הקבוצה במודל.

* סטודנט אשר יעדר מהכנת ומפגש הצגת ניתוח מאמרים בקבוצות (30/5/2019) – יגרעו 5 נקודות מציונו הסופי.

 

3.  מטלת אמצע: תרגיל ניתוח כלי מתודולוגי במאמר: בקבוצה של 4 סטודנטים:

א. לכל קבוצה ינתן שם מאמר שבו שיטת המחקר הינה איכותנית. חובה לנתח את המאמר שניתן לקבוצה על ידי המרצה (אלא אם ניתן אישור מהמרצה, למאמר אחר מהשנים 2010 והלאה).

ב. הקבוצה מוסיפה ניתוח של המאמר (כעמוד-שניים) – על פי ההנחיות שנלמד ונדגים בקורס.

ג. חברי הקבוצה מציגים את המאמר זה לזה במפגש כיתתי אחד (שיטת ג'יקסו). בשיעור זה גם מעלים תרגיל לסטודנטים/הפעלת חשיבה, בה ידונו במפגש, בהקשר לשיטת המחקר במאמר שניתחו. השאלה לדיון / הפעלה תוגש למרצה כקובץ ביחד עם הניתוח.

ד. כל קבוצה מגישה את ניתוח המאמר למרצה (באתר)

* הערה: יש להיות מוכנים ולשלוח לאתר את ניתוח המאמר הקבוצתי, עד לשיעור מספר תשע  (23/5/2019).

 

4. הגשה בזוגות של השלבים בבניית עבודת החקר האיכותית: עד מפגש מספר עשר לכל זוג יש כבר אישור מרצה על: ניסוח נושא, שאלה ומטרה, שאלות לראיון ורשימת שדה של ראיון אחד.

*הערה : לא ניתן לצאת ולראיין ללא אישור המרצה לשאלות הראיון .

 

5. הגשת עבודת גמר- סיכום קורס בזוגות

פרוטפוליו קורס: כתיבת הצעה/שלד לעבודת חקר איכותנית (אין זו הצעה לתיזה או סמינריון מלא, כל המרחיב לפרקים ופסקאות שלא התבקשו, אין זה משובח): הגשה עד חודש בדיוק (ארבעה שבועות 19/7) מתאריך סיום הסמסטר. הגשה באיחור תיגרע 5 נק' מהציון הסופי.

 

ההצעה תכלול עמוד שער הכולל נושא המחקר, מספר קורס, שמות המגישים ות.ז., עמוד תוכן עניינים ואחריו:

א. מבוא: סיכום על הגישה הנטוראליסטית במחקר מדעי, תוך התייחסות למקומו של החוקר בה. יש להתבסס על מקורות במהלך הסיכום, ניתן להעזר במקורות משעורי המבוא של הקורס (כעמוד).

המבוא יסתיים בהצגת הנושא האישי, שאלה ומטרת המחקר האיכותי שמוצע (יופיע בסיום המבוא).

ב. כתיבת בסיס אפשרי לפרק השיטה: הכולל נבדקים, כלים (כולל מהו ראיון חצי מובנה, תוקף ומהימנות), הליך (כולל התייחס לאתיקה). (עמוד-שניים)

ג. ממצאים: ניתוח תוכן: הצעה של החלוקה לתימות (2-5 ולא יותר) שאפשריות לפי הפרוטוקולים שנאספו. הדגמת כל תימה בכל הציטוטים של המרואיינים: כל ההיגדים הקשורים לתימה והצגת סיכום אמפירי (אחוזים) וויזואלי של ניתוח התוכן.

ד. בסיס לדיון: הצגת תימה אחת לדוגמא מתוך סעיף ד': התימה תוצג ותוסבר גם באמצעות הדגמה, לאחר מכן תקושר לנתונים מתוך מקור ביבליוגרפי מדעי רלוונטי+הסבר משמעות אפשרית שהחוקרים נותנים לתימה זו: כאן נשלב דעה אישית, קרי: הרפלקציה. (עמוד)

ה. רשימה ביבליוגרפית: הרשימה הבבליוגרפית של ההצעה למחקר תכלול 3 מקורות (בזוגות: שישה מקורות): מתוכם לפחות מאמר אחד באנגלית, עליהם יתבסס המחקר המוצע. הבבליוגרפיה תכתב על פי כללי הכתיבה המדעית המקובלים APA ותוגש מוארת.

ו. נספחים:

1. הגשת שאלות הראיון החצי מובנה

2. הגשת רשימות השדה המלאות והממורקרות:

חובה על כל סטודנט (בנפרד!) לערוך 2 ראיונות באורך של כעשרים דקות כל אחד.

לאחר מכן, כתיבת/תמלול של הפרוטוקולים המלאים: כלומר, על כל סטודנט בנפרד, לצאת לשטח ולאסוף נתונים באמצעות כלי מחקר איכותי (ראיון ו/או תצפית) כך שיהיה לו רשימות שדה באורך של ארבעים דקות.

לסיכום:

למי שמגיש בזוג: סך הכל תכלול העבודה: ארבע רשימות שדה, המבוססות על ארבע ראיונות באורך של עשרים דקות כל אחד.

 • באם הראיון של סטודנט התארך לארבעים דקות ומעלה, יבצע אותו סטודנט ראיון אחד על מנת לעמוד בדרישות.

*

 • "מירקור" הפרוטוקולים-ברשימות השדה המוגשות כנספח, יש לצבוע כל תימה בפרוטוקול בצבע שונה. (הפרוטוקולים המלאים, הממורקרים, יוגשו רק בשלב זה, בסוף ההצעה, כנספחים).

 

אין לעבור/להרחיב מעבר למספר הנושאים והעמודים המצויין מעלה. יורדו נקודות על הוספת פרקים/נתונים להם לא נתבקשו הסטודנטים.

 

 

חובות / דרישות / מטלות: .

1. השתתפות פעילה בשעורים וקריאת מאמרים באופן שוטף.

2. הגשת תרגילים במהלך הסמסטר: התרגילים הנם הכנה הדרגתית לקראת כתיבת עבודת הגמר המסכמת.

3. תרגיל ניתוח מאמר בקבוצות והעברתו בכיתה

4. עבודת גמר מסכמת.

 

מרכיבי הציון הסופי:

 • עבודה מסכמת 100%. הגשה עד חודש מסיום הסמסטר(4 שבועות)
 • הגשה באיחור של עבודת הגמר תיגרע 5 נק' מהציון הסופי.
 • הגשת התרגילים במהלך הסמסטר מהווים תנאי לסיום הקורס: בלעדיהם הציון הנו ט.נ. (כולל מטלות הפורום במפגשים המקוונים).
 • תרגיל ניתוח מאמר בקבוצות. אי הגשה + העברה בכיתה- תיגרע 5 נק' מהציון הסופי.

 

ד. ביבליוגרפיה:

 

 אלאור, ת' (1992). תינוקות שנשבו: תפיסת החילוניות בקהילה החרדית. מגמות, לד(1), 104-121. (ניתוח מסמכים+תצפית) (000116184)

אלפרט, ב', בכר, ש', היוש, ט', מירו-יפה, א' ופאול-בנימין, א' (2010).  שיתופיות בהערכה של תהליכים חינוכיים: דגמים ומקרים בין היררכיה לשוויוניות. עיונים בחינוך, 2-1, 194-162. (000120256)

באואר, מ' וגאסקל, ג' (2011). מחקר איכותני: שיטות לניתוח טקסט תמונה וצליל. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (001206207) (חינוך 001.42 מחק)

בנטל ישראלי, א' ושגיא, ש' (2010). חוויות חיים התורמות להתפתחות תחושת קוהרנטיות. עיונים בחינוך, 1-2, 241-215. (000120256)

גרוס, ז' (1995). יהדות ובני קיבוץ: קשר אפשרי. תל אביב: רמות. (000272736) (חינוךE307.776   גרו)

דיין, י' (2002). המתודולוגיה של מחקר איכותני מקרה פרטי. בתוך א' שי וי' בר שלום (עורכים), המחקר האיכותני בחקר חינוך (עמ' 96-79). ירושלים: המכללה ע"ש דוד ילין. (517272)

דרלמאיר, מ' (1994). הוראת כתיבה כתהליך, האם הדבר אפשרי? חקר מקרה. עיונים בחינוך, 59-60,  299-321. (000120256)  (חקר מקרה)

היימן, ר' (2004). מורה –חוקר: שני כובעים לאחד או שני כובעים שהם אחד?. מחקר, הוראה והתפתחות מקצועית במחקר פעולה. דפים, 37, 96-119. (000128084)  (מחקר פעולה)

זקס, א' ופלד, ע' (2005). גבורות עצובות: תפיסתן העצמית של נשים החיות עם בן זוג המכור לאלכוהול. חברה ורווחה, כ"ה (2), 248-223. (000114070) (ראיון)

טוקאיר, ל' (2002). חיפוש משמעות: זכרונות ילדות של ניצולי גטו טריזנשטאט. מחקר נרטיבי (עבודה לשם קבלת תואר מוסמך). אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת-גן. (545980) (D474 טוק) (פרק השיטה- נראטיב)

להב, ע' ולמיש, ד' (2003). רומנטי, רגיש ובעל חוש הומור? דימויי גברים בפרסומת הישראלית. מגמות, מ"ב (4), עמ' 671-691. (000116184) (ניתוח תוכן)

לוי-פלדמן, א' וליברמן, צ' (2004). הראיון ככלי הערכה ומיון במכללה להכשרת מורים. דפים, 37, 41-64.  (000128084)

ליבליך, ע' (1991). הכניסה לבגרות במהלך השירות הסדיר בצה"ל. בתוך ב' קלמן (עורך), עיון ויישום בפסיכולוגיה (עמ' 281-271). ירושלים: מאגנס. (ראיון) (000135090)

ליבליך, ע', זילבר, ת' ותובל -משיח, ר' (1995). מחפשים ומוצאים: הכללה והבחנה בסיפורי חיים. פסיכולוגיה, ה(1), 84-95. (128310) (נרטיב)

ליטבק-הירש, ט' ובר-און, ד' (2007). לבנות את החיים מחדש: מחקר מעקב על העברה בין-דורית של טראומת השואה. מגמות, מה,271-243. (000116184)

סוקר, ז' (1993). משחק ולמידה: מה באמת רוצים ילדים ללמוד באמצעות המשחק?. מגמות, ל"ד (4), 497-520. (000116184) (תצפית).

פסטה-שוברט, ע' (2005). אני יוצאת וכאילו ממששת את העולם, רואה את הדברים ברור יותר: נשים, השכלה גבוהה והחברה הבדואית בנגב. מגמות, מג (4), 659 – 681. (000116184) (ראיון)

רובין, נ' ופאר, ד' (1999). טקסי פרישה מצה"ל – טקסים רשמיים וטקסים פרטיים. מגמות, מ (1), 03130-1. (000116184) (ראיונות)

רפופורט, ת' (1999). ההבניה הפדגוגית של אישה מסורתית בעידן המודרניות: מחקר אתנוגרפי של "שיעור קדושה". מגמות, ל"ט (4), 492-516. (000116184) (חקר מקרה)

שבתאי, מ' (2001). להיות עם זהויות מאוימת: חוויות החיים עם שוני בצבע עור בקרב צעירים ומתבגרים יוצאי אתיופיה בישראל. מגמות, מא (2-1), 112-97. (000116184)

שלסקי ש' ואלפרט ב' (2007). דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט. תל אביב: מכון מופ"ת. (001128442) (חינוך 808.0663 שלס)  (עותק אלקטרוני – 002377205)

שוקד, מ' (1991).יורדים בניו-יורק: אתניות ישראלית. מגמות, ל"ג (2), 163-145. (000116184) (תצפית)

שקדי, א' (2011). המשמעות מאחורי המילים-מתודולוגיות במחקר איכותני הלכה למעשה. תל אביב: הוצאת רמות. ( עמ' 362-360). (001220078) (חינוך 001.42 שקד.) (ניתוח תכן)

 

Casey, K. (1995). The new narrative research in education. Review of Research in Education 21, 211-253. (000133860)

Coie, J.D.,  Kenneth, A. D. & Dodge K. A. (1988). Multiple Sources of Data on Social Behaviour and Social Status in the School: A Cross Age Comparison. Child Development, 59, 819-829. (000140509)

Cortazzi, M. (1993).  Narrative Analysis.  London: Falmer. (000304602 ) (חינוך 371.10072 COR)

Court, D. (2004). Education in a troubled democracy: Voices from Israel. Curriculum Inquiry, 34(1), 47-69. (000142492)

Court, D. (2006). Foolish dreams in a fabled land: Living co-existence in an Israeli Arab middle school. Curriculum Inquiry, 36(2), 189-208. (000142492)

Creswell, J. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage. (000361288 ) ( 300.72CRE חינוך)

Denzin, N. (1997). Interpretive ethnography: Ethnographic practices for the 21st century. Thousand Oaks, CA: Sage. (001155101) ( 305.8001DEN חינוך)

Elbaz, F. (2005). Teachers’ voices: Storytelling and possibility. Greenwich, CO: IAP. (001155111) (371.1 ELB חינוך)

Fetterman, D. (1998). Ethnography Step by Step (2nd Ed.). Newbury Park, CA: Sage. (135249) ( 306.018FET מדעי החברה)

Glesne, C. & Peshkin, A. (1992). Becoming Qualitative Researchers. An Introduction. New York: Longman. (000259855) ( 300.18GLE חינוך)

LeCompte, M., Preissle, J. & Tesch, R. (1993). Ethnography and qualitative design in educational research (2nd ed.). New York: Academic Press. (0356568) (370.78 LE-COM (חינוך

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R. & Zilber, T. (1998). Narrative research: Reading, analysis and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage. (000467521) ( 401.41LIE חינוך)

Lofland, J. & Lofland, L.H. (1995). Analyzing social settings (3rd ed.). Belmont, CA:

     Wadsworth. (000416781) (301.018 LOF מדעי החברה)

McEwan, H. & Egan, K.  (Eds.) (1995). Narrative in teaching, learning and research. New York: Teachers College Press. (000346742) (371.3 NAR חינוך)

Miles, M., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage. (234320) (300.72 MIL (מדעי החברה

Miller, B. M., Yorgason, B. J. , Sandberg, G. J. & White, B. M. (2003). Problems that Couples Bring to Therapy: A View across the Family Life Cycle. The American Journal of Family Therapy, 31, 395-407. (000119189)

Polkinghorne, D. (1988). Narrative knowing in the human sciences. Albany: State University of New York Press. (2474253) (ספר אלקטרוני)

Sabar , N. (2002). Kibbutz L.A: A paradoxical social network. Journal of Contemporary Ethnography,  31(1), 68-94. (000148187)

Seidman, I. (1998). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences. New York: Teachers College Press. (000328526) (300.723 SEI חינוך)

Spradley, J. (1979). The ethnographic interview. New York: Holt, Rinehart & Winston. (000169799) (Reserved under: SPR מדעי החברה:שמורים)

Spradley, J. (1980). Participant observation. New York: Holt, Rinehart & Winston. (000 169794) (306.072 SPR (חינוך

Stake, R. (1995). The art of case study research. Thousand oaks, CA: Sage. (000275643) (370.78 STA מדעי החברה, פסיכולוגיה)

Weingarten, K. (1998). The Small and Ordinary: The Daily Practice of a Postmodern Narrative Therapy. Family Process, 37, 3-14. (000146404)

Yin, R. (1994). Case study research – Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage. (000254716) (300.72 YIN c2 מדעי החברה)

   

  ספרי עזר נוספים:

צבר בן-יהושע, נ' (2001). מסורות וזרמים במחקר האיכותי. לוד: דביר. ((000497611) (חינוך  370.72 מסו)

שקדי, א. (2003). מילים המנסות לדעת: מחקר איכותני – תאוריה ויישום. תל-אביב: רמות. (000568786) (חינוך 001.42 שקד)

Denzin, N. & Lincoln, Y. (2005). The SAGE handbook of qualitative research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (001094997) (300.72 SAG חינוך)

Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (000561556) (300.723 PAT (פסיכולוגיה