ד"ר רוזנטל ורדה 77-704-01 התערבות התפתחותית תיווכית –MISC-בגיל הרך

שלחו לחבר

 

שם ומספר הקורס: 

סוג הקורס: התערבות התפתחותית תיווכית –MISC-בגיל הרך

באוכלוסיות עם מוגבלות שכלית

77-704-01

ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל

שנת לימודים: תשע"ט                     סמסטר:  א'                           היקף שעות:  28

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

א. מטרות הקורס  ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

 

  • מטרת הקורס  העיקרית היא  לגשר בין התחום התיאורטי-מחקרי לתחום המעשי העוסק בתכניות התערבות לגיל הרך  באוכלוסיות עם  טווח רחב של מוגבלויות כמו: מוגבלות שכלית התפתחותית, נכות פיזית עם הנמכה  קוגנטיבית, לקות חושית ובעיות נפשיות ורגשיות  עם הנמכה קוגנטיבית,ASD  עם הנמכה קוגנטיבית, ויסות חושי וכו' ולהכיר דרכי הערכה והתערבות באוכלוסיות אלו תוך התייחסות  בעיקר לתכניות המתמקדות באיכות האינטראקציה מבוגר-ילד.
  • במסגרת הקורס יכירו הסטודנטים מאפיינים התפתחותיים באוכלוסיות עם עיכוב התפתחותי בהשוואה למאפיינים באוכלוסיות עם התפתחות תקינה  במטרה להבין את הקשר הדו-כיווני בין איכות האינטראקציה הורה-ילד וקשיי התפתחות של ילדים בגיל הרך.
  • הסטודנטים יכירו כלי תצפית להערכת וניתוח אינטראקציה מבוגר-ילד :
  • OMI-Observing Medeational Interaction  , ילמדו לנתח אינטראקציה  ולהשתמש בו כבסיס לבנייה ויישום תכנית התערבות  המותאמת לילד ולמשפחתו.

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל , נושאים

בשנים האחרונות הצטבר ידע מחקרי רב הנוגע להשפעה הקריטית שיש לחוויות שחווה הילד בגיל הרך על המשך התפתחותו.הדבר חשוב לגבי ילדים עם התפתחות תקינה וחשוב מאד לגבי ילדים עם קשיי התפתחות ומוגבלות שכלית.

משתנים רבים משפיעים על ההתפתחות,מתוכם, איכות האינטראקציה מבוגר-ילד מסבירה את עיקר השונות בין ילדים.

קיימת חשיבות רבה להכרת תכניות התערבות  מוקדמות הממוקדות באינטראקציה מבוגר-ילד ולהכרת כלים להערכת אינטראקציה זו.

החלק המעשי של הקורס מבוסס על העבודה הנעשית במרכז בייקר עם אוכלוסיות ילדים הסובלים מקשיי התפתחות ועם הוריהם.

נכיר גישות שונות בהתערבות חינוכית ונעמוד על  ההבדלים בין הגישה הקוגנטיבית, הגישה הקונסטרוקטיביסטית וגישת תהליך- תוצר לגישה ההתפתחותית-תיווכית.

נתייחס להבדלים אינדיבידואליים ותרבותיים  ולצורך לבנות תכניות התערבות  לילד המותאמות לו ולמשפחתו.

נדון במאפיינים התפתחותיים של תינוקות מעוכבי התפתחות ובמאפייני  הפרופיל הסנסורי שלהם  והשפעתם על איכות האינטראקציה .

נתייחס לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוכיות רגילות לגיל הרך תוך התייחסות להשפעת מאפייני הסביבה החינוכית על התפתחות הילד

נכיר את הכלי לניתוח תצפיות OMI

נתנסה בניתוח תצפיות באינטראקציה מבוגר-ילד בסיטואציות שונות

וכן נתנסה בבניית תכנית התערבות המבוססת על ניתוח האינטראקציה ועל משתנים נוספים הקשורים לילד וסביבתו.

 

    מהלך השיעורים: ההרצאות תלוונה במצגות,יעשה שימוש רב בסירטונים המתארים סוגי אינטראקציות

(חלק מהסרטונים יהיו סרטונים שהסטודנטים יביאו)

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

גישות שונות בהתערבות חינוכית,הגישה ההתפתחותית-תיווכית MISC

פריטים 4,11,13

 

2

הבדלים אינדיבידואליים ותרבותיים והתאמת תכנית התערבות

פריטים 15,8,16

 

3

מאפיינים התפתחותיים של תינוקות מעוכבי התפתחות

 

פרופיל סנסורי

 

 

מאפייני האינטראקציה  מבוגר-ילד באוכלוסיות   מעכבי    התפתחות  פריטים 3,12,8,17     

 

מאפייני אינטראקציות (מבוגר-ילד  ואינטראקציה בין ילדים) במסגרות חינוכיות לגיל הרך המשלבות ילדים עם צרכים מיוחדים פריטים 5

 

השפעת מאפייני הסביבה החינוכית על התפתחות הילד פריטים 5 .2

 

הכרת הכלי לניתוח תצפיות OMI

 

תצפית באינטראקציה מבוגר-ילד בסיטואציות שונות

 

תצפית באינטראקציה מבוגר-ילד בסיטואציות שונות

 

תצפית באינטראקציה מבוגר-ילד בסיטואציות שונות

 

ניתוח תצפיות

 

ניתוח תצפיות

 

בניית תכנית התערבות פריט 2

פריטים 3,7,10

 

 

 

 

 

פריטים 1,6,14

 

 

 

ג. דרישות קדם:אין

 

ד.חובות הקורס/דרישות/מטלות

 

המרצה מקבלת קהל  בימי ראשון בחדר 209  עפ"י תאום מראש

 

  השתתפות בשעורים,

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):מבחן-100% המבחן מורכב מ-2 חלקים:חלק ראשון-מבחן אמריקאי חלק שני –מבחן פתוח בו יתבקשו הסטודנטים לנתח אינטראקציות כתובות,להשוות בין האינטראקציות ולכתוב,על סמך ניתוח האינטראקציות תכנית התערבות.

 

ד. ביבליוגרפיה:

1. ברגר, א., קופמן, א. והניק, א. (2007). התפתחות של ויסות עצמי מולד ונלמד. בתוך פ"ש קליין וי' יבלון (עורכים), ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך (עמ' 39-67). ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. (1158712)

2. ברוקס, א. (עורכת) (2002). קוים מנחים לעשיה חינוכית עם גילאי שנתיים שלוש. ירושלים: משרד החינוך, האגף לתכניות לימודים. (000534992) (חינוך E372.21  ברו)

3. סובלמן-רוזנטל, ו. (1999). התפתחות מיומנויות תקשורת ושפה אצל תינוקות עם תסמונת דאון ותינוקות רגילים בהקשר למרכיבי האינטראקציה עימם. עבודת מחקר לתואר שלישי, בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן. (000475481) (חינוך  155.422 רוז)

4. קליין, פ"ש (2007). מאפייני האינטראקציה החינוכית התיווכית והשפעותיהם על ילדים בגיל הרך. בתוך פ"ש קליין וי' יבלון (עורכים), ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך (עמ' 91-117). ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. (1158712)

5. קליין, פ"ש וסובלמן-רוזנטל, ו' (2010). ביחד ולבד שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות לגיל הרך. אבן יהודה: רכס. (עמ' 67-143; עמ' 30-54)  (001201093) (חינוך 371.9046  קלי.)

6. קרנוביץ, ס"ק (2007). הילד הלא מתואם: זיהוי הפרעה בעיבוד החושי והתמודדות עימה. חיפה: אמציה. (פרק 1 -  ; פרק 2 ). (1151015)

 

7. Berger, J., & Cunningham, C. C. (1981). The development of eye contact between mother and normal versus Down's syndrome infants. Developmental Psychology, 17(5), 678-689. (000142769)

 8. Bindlish, Nitin et al. Effectiveness of Parent-Led Interventions for Autism and Other Developmental Disorders. Indian Journal of Health and Wellbeing, p. 303-307, Feb. 2018. (002405674)

 9. Boivin, M. J., Bangirana, P., Nakasujja, N., Page, C. F., Shohet, C., Givon, D., Klein, P. S. (2013). A year-long caregiver training program to improve neurocognition in preschool Ugandan HIV-exposed children. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 34(4), 269-278. (2549866)

10. Buckhalt, J. A. Rutherford, R. B., & Goldberg, K. E. (1978). Verbal and nonverbal interaction of mother with their Down's syndrome and non-retarded infantsAmerican Journal of Mental Deficiency, 82(4), 337-343. 

11. Fischer, M. A. (1987). Mother-child interaction in preverbal children with Down syndrome. Journal of Speech and Hearing Disorders, 52, 179-190. 

12. Guralnick, M. J. (2001). A developmental systems model for early intervention. Infants and Young Children, 14, 2 1-18. (אין בבר-אילן)

13. Guralnick, M. J. (2005). Early intervention for children with intellectual disabilities: Current knowledge and future prospects. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 18, 313-324. (1185450)

14. Guralnick, M. J. (2008). International perspectives on early intervention. Journal of Early Intervention, 30(2), 90-101. (001164695) 

15. Jaegermann, N., & Klein, P. S. (2010). Enhancing mothers' interactions with toddlers who have sensory processing disorders. Infant Mental Health Journal, 31(3), 291-311. (459221)

16. Klein P.S., Shohet C., Givon D. (2017) A Mediational Intervention for Sensitizing Caregivers (MISC): A Cross-Cultural Early Intervention. In: Abubakar A., van de Vijver F. (eds) Handbook of Applied Developmental Science in Sub-Saharan Africa. Springer, New York, NY (002471985) (155.4 HAN 2017 חינוך )

17. Sheehan, P., Guerin, S.(2018).  Exploring the range of emotional response experienced when parenting a child with an intellectual disability: The role of dual process. British Journal of Learning Disabilities ; 46(2) , 109-117. (000517968)

קריאת חובה פריטים 3,4,5,7,10

שם הקורס באנגלית

 

Early Intervention –MISC- with Infants and Young Children with Developmental Disorders