ד"ר חן-לוי תמר 77-040-14 יסודות במחקר איכותי  

שלחו לחבר

 

שם ומספר הקורסיסודות במחקר איכותי  77-040-14

ד"ר חן-לוי תמר

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:  תשע"ט                    סמסטר: א                            היקף שעות:  1ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:        https://lemida.biu.ac.il

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

קורס מתודולוגי זה משלב בין סקירה עיונית-תיאורטית של שיטות מחקר איכותניות ושל כלי ניתוח פרשניים, לבין התנסות מעשית-חווייתית בעבודת איסוף, תיעוד וניתוח פרשני של נתונים איכותניים.

מטרתו העיקרית של  הקורס לסייע למשתתפים לחזק את היכולת שלהם/ן לתכנן מחקר איכותני ולהשתמש נכון בכלי מחקר וניתוח איכותניים הן במסגרת הארגון החינוכי והן במסגרת אקדמית.

 

תוצרי למידה

בתום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל ל:

  1. ללמוד כיצד לתכנן ולערוך מחקר מדעי איכותני.
  2. לשלוט בשלבי המחקר השונים החל מניסוח השאלות, בחירת מתודת המחקר ועד לעיבוד הממצאים וסיכומם.
  3. לזהות הבדלים  בין כלים שונים בפרדיגמה האיכותנית.
  4. לזהות את התרומה של הייחודית של שיטת החקירה האיכותנית לזירה הבית ספרית.
  5. להסביר מושגים ותיאוריות מרכזיות של המחקר האיכותני..

 

ב. תוכן הקורס:

במהלך הקורס יוצגו עקרונות מרכזיים של הגישה האיכותנית לאיסוף וניתוח נתונים בתחום מדעי החברה, ויוצגו דוגמאות ממחקרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים שנערכו בישראל ובעולם, הדגש יינתן בהבנת השדה החינוכי וההוראה בבית הספר . נכיר מגוון סוגות (ז'אנרים) של המחקר האיכותני העכשווי ונסקור שיטות שונות לאיסוף וניתוח נתונים איכותניים, ביניהם תצפית, ראיון, איסוף מסמכים ועוד. במקביל נתנסה באיסוף נתונים מתוך הזירה החינוכית הבית ספרית, בחירת שדה מחקר, ניסוח מטרת מחקר ושאלת מחקר, איסוף נתונים באמצעות ראיון חצי מובנה, וניתוח הריאיון בשיטה של ניתוח תמות. כמו כן, נעסוק בלקחים מתודולוגיים וניתוח רפלקסיבי של תהליכים שעובר החוקר בשדה עת עורך חקירה איכותנית. נסיים בהיבטים אתיים מוסריים של המחקר האיכותני והגישות השונות בתחום זה.

 

מהלך השיעורים:

כל השעורים ילוו במצגות. סרטוני המחשה ישולבו במקומות רלוונטיים.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורסרשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור
 

קריאה נדרשת

1

מבוא למחקר איכותני:

הנחות היסוד העומדות בבסיס הפרדיגמה האיכותית: תפיסות אנתולוגיות ואפיסטמולוגיות ייחודיות למחקר איכותי.

שקדי, א. (2003). מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום. תל-אביב: הוצאת רמות. (פרק 1).

 

2

סוגות מרכזיות
במחקר האיכותני:

זרמים במחקר איכותני

דיין, י. (2002). המתודולוגיה של מחקר איכותני. בתוך א' שי וי' בר שלום (עורכים), המחקר האיכותני בחקר החינוך (עמ' 96-79). ירושלים: המכללה ע"ש דוד ילין. (517272)

3

עקרונות המחקר האיכותני והגישה הפרשנית למול  המחקר הכמותי

אלפרט, ב. (2010). שילוב ניתוחים כמותיים במחקרים איכותניים. בתוך ל. קסן ומ. קרומר-נבו (עורכים). ניתוח נתונים במחקר איכותני (עמ' 333-356). באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

שלסקי, ש' ואלפרט, ב' (2007). דרכים בכתיבת מחקר איכותני. מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט (עמ' 106-83). תל אביב: מופ"ת.

 

4

שדה מחקר- מטרות מחקר

 

צבר בן יהושע, נ. (2001).  מבוא: ההיסטוריה של המחקר האיכותי, השפעות וזרמים. בתוך: נ. צבר-בן יהושע (עורכת). מסורות וזרמים במחקר האיכותי (עמ' 28-13 ). לוד: דביר.

 

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.) (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research. 5rd Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

5

דרכים לאיסוף נתונים במחקר איכותני- כלי מחקר תצפיות – שיתוף בהתנסות\ דילמות

סוקר, ז. (2001). אתנוגרפיה פרשנית. משחק ולמידה: מה באמת רוצים ילדים ללמוד באמצעות המשחק?. בתוך נ. צבר-בן יהושע (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותי (407-440). לוד: דביר.

6

הכנה לראיון גיבוש קו מנחה + שאלות ראיון

*שקדי, א. (2011). המשמעות מאחורי המילים. מתודולוגיות במחקר איכותני – הלכה למעשה. תל אביב: רמות.

 

7

שאלת הייצוג ונקודת המבט-

ראיונות ככלי מחקר

תובל-משיח, ר. וספקטור-מרזל, ג. (עורכות) (2010). מחקר נרטיבי: תאוריה, יצירה ופרשנות. תל אביב וירושלים: מכון מופ"ת ומאגנס.

8

פרקטיקה של ראיון סימולציה בכיתה

קמחי, ש', מינדל, ק' ואוגד, ר' (2011). על פני תהומות ים: עדויות של צוות צוללת ישראלית על האתגרים והמאפיינים של שירות בסביבה קיצונית. מגמות,  מ"ז(4-3), 567-545.

9

רפלקסיביות והסובייקטיביות הכפולה-  התאוריה המעוגנת בשדה

מהימנות ותוקף, דגימה, טריאנגולציה, מקום החוקר במחקר איכותני

שקדי, א' (2003). מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תאוריה ויישום (עמ' 68-55). תל אביב: רמות.

10

ניתוח ופרשנות –

התנסות בעבודה קבוצתית בכיתה

 

11

שיתוף התנסויות מהריאיון והניתוח

 

12

כתיבה והצגת ממצאים

ששון-לוי, א. (2008). 'אבל אני לא רוצה לעצמי זהות אתנית': גבולות חברתיים ומחיקתם בשיחים עכשוויים של אשכנזיות.  תיאוריה וביקורת, 33, 101-129.

 

13

סוגיות אתיות במחקר איכותני: דגש על מחקר עם אוכלוסיות מודרות

ליבליך, ע. (2007). שיקולים אתיים במחקר על סיפורי חיים. קולוקויום למכללה האקדמית תל–אביב - יפו. (אין בבר-אילן)

 

14

סוגיות הקשורות בהערכת מחקר איכותני: תבחיני איכות

סיכום והנחיות
לקראת הבחינה

דושניק, ל., וצבר-בן יהושע, נ. (2001). אתיקה של המחקר האיכותי. בתוך נ. צבר-בן יהושע (עורכת). מסורות וזרמים במחקר איכותי (עמ' 343-368). לוד: דביר.

קרומר נבו, מ. (2006). נשים בעוני: סיפורי חיים. בני ברק: הקיבוץ המאוחד.

 

סימון, ח. (2010). סיפורים טובים ולא טובים, בתוך ר. תובל – משיח וג. ספקטור מרזל, (עורכות) מחקר נרטיבי: תיאוריה יצירה ופרשנות (עמ' 295-321). תל אביב וירושלים: מכון מופ"ת ומאגנס

Tracy, S. (2010). Qualitative quality: Eight "big-tent" criteria for excellent qualitative research, Qualitative Inquiry ,16(10), 837-851.

 

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

  • בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.
  • קריאה עצמית של עד ארבעה מאמרים חובה אשר ימסרו עם תחילת הקורס (חובה).
  • עבודות אשר יוגשו באיחור ירדו עד 15 נקודות מהציון (הציון מתחיל מקסימום ב-85), על פי שיקול דעת המרצה.
  • המרצה מקבלת קהל בחדר 401 בתאום מראש.

 

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

70%- מבחן סוף סמסטר - המבחן יורכב משאלון בר-ברירה (מבחן אמריקאי) ויכלול את חומר הנלמד בהרצאות הפרונטאליות ואת מאמרי החובה.

30%- מטלת התנסות בכלי מחקר איכותני.

ציון עובר בקורס 66.

 

ו. ביבליוגרפיה:

חומר חובה לקריאה – רשימת הספרות שעל הסטודנט ללמוד/להכיר.

חומר לקריאה מומלצת – קריאת העשרה.

 

מאמרים המסומנים בכוכבית –קריאת חובה.

 

אבוהב, א' ומלצר-גבע, מ' (2013). החוצה לעולם ופנימה לעצמי: הוראה מחקר איכותני בהכשרת מורים. בתוך א' חזן ול' ונוטוב (עורכות). הוראת המחקר האיכותני: אתגרים, עקרונות, יישום (53-77). תל-אביב: מכון מופת (002374496) (‫ 370.72 הור)

איילון, י' וצבר בן-יהושע, נ' (2010). תהליך ניתוח תוכן לפי תיאוריה מעוגנת בשדה. בתוך ל' קסן ומ' קרומר-נבו (עורכות), ניתוח נתונים במחקר האיכותני (עמ' 383-359). באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. (0001187700) (חינוך 300.72 נתו.נת )

אלבז-לוביש, פ. (2001). מחקר נרטיבי-ביוגרפי בחינוך ובהוראה. בתוך נ. צבר-בן יהושע (עורכת). מסורות וזרמים במחקר האיכותי (עמ' 141-166). לוד : דביר. (000497611) (חינוך ; 370.72 מסו)

בלט, ד. (2011). בלתי נראית: פגיעה מינית של אימהות בבנות- מחקר אוטואתנוגרפי. עבודת מוסמך. תל-אביב: אוניברסיטת תל אביב. לא קיים באוניברסיטת בר-אילן

בנטל ישראלי, א' ושגיא, ש. (2010). חוויות חיים התורמות להתפתחות תחושת קוהרנטיות. עיונים בחינוך, 1-2, 241-215. (000120256)

דיין, י. (2002). המתודולוגיה של מחקר איכותני. בתוך א' שי וי' בר שלום (עורכים), ‫ המחקר האיכותני בחקר החינוך : מהתאוריה אל השדה ומהשדה אל התאוריה. (עמ' 96-79). ירושלים: המכללה ע"ש דוד ילין. 

היימן, ר' (2004). מורה-חוקר: שני כובעים לאחד או שני כובעים שהם אחד? מחקר, הוראה והתפתחות מקצועית במחקר פעולה. דפים,  37, 96-119.  (מחקר פעולה) (000128084)

*זקס, א' ופלד, ע' (2005). גבורות עצובות: תפיסתן העצמית של נשים החיות עם בן זוג המכור לאלכוהול. חברה ורווחה, כ"ה (2), 223-248. (000114070)

טוקאיר, ל' (2002). חיפוש משמעות: זכרונות ילדות של ניצולי גטו טריזנשטאט. מחקר נרטיבי. עבודת מחקר לתואר שני. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן,  בית-הספר לחינוך. (000545980) (חינוך D474 טוק.חפ) (פרק השיטה- נראטיב)

לוי-פלדמן, א' וליברמן, צ' (2004). הראיון ככלי הערכה ומיון במכללה להכשרת מורים. דפים, 37,   41-64.  (000128084)

ליבליך, ע', זילבר, ת' ותובל-משיח, ר' (1995). מחפשים ומוצאים: הכללה והבחנה בסיפורי חיים. פסיכולוגיה, ה (1), 84-95. (נרטיב) (000397862)

ליבליך, ע', תובל-משיח, ר' וזילבר, ת' (2010). בין השלם לחלקיו, ובין תוכן לצורה. בתוך ל' קסן ומ' קרומר-נבו (עורכות), ניתוח נתונים במחקר האיכותני (עמ' 42-21). באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. (002388751)

ליטבק-הירש, ט' ובר-און, ד' (2007). לבנות את החיים מחדש: מחקר מעקב על העברה בין-דורית של טראומת השואה. מגמות, מ"ה, 271-243. (000116184)

*סלומון מ, פלד ע. (2000). עזרת נשים: משמעות העבודה ההתנדבותית עבור מתנדבות בקו חירום לנשים מוכות. חברה ורווחה,  כ(2), 193-212. (000114070)

סוקר, ז. (2001). אתנוגרפיה פרשנית. משחק ולמידה: מה באמת רוצים ילדים ללמוד באמצעות המשחק?. בתוך נ. צבר-בן יהושע (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותי ( עמ' 407-440 ). לוד: דביר. (000497611) (חינוך ; 370.72 מסו)

*עזריה, ש ' (2018). רגשות הכעס והשלכותיהם על בניית הבנה עצמית ואמפתיה אצל פרחי הוראה. בתוך י. אופלטקה (עורך), רגשות בהוראה ובניהול בית ספר ( עמ' 333-352). תל אביב: מכון מופת. (002470443) (חינוך 371.2 רגש.בה)

*גילת, ע' והרץ לזרוביץ, ר. (2010). שיטה לראיון וניתוח סיפורי חיים המבוססת על הגישה הנרטיבית-טיפולית. בתוך קסן, ל ומ. קרומר נבו (עורכות). ניתוח נתונים במחקר האיכותני (עמ' 126-151). באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. (0001187700) (חינוך 300.72 נתו.נת

צבר-בן יהושע, נ' (2001). מחקר פרשני: מגן-עדן למציאות דרך משבר – מורים טירונים כמהגרים. בתוך נ. צבר-בן יהושע (עורכת). מסורות וזרמים במחקר האיכותי (עמ' 441-468). לוד : דביר. (000497611) (חינוך ; 370.72 מסו)

קרומר-נבו, מ. וברק, ע. (2006). מחקר פעולה משתף: מערכת הרווחה מנקודת מבטם של צרכני שירותי הרווחה. ביטחון סוציאלי, 72, 11-38. (000111693)

*רוזנבלום, ה' (2018). קידום מקום הרגש בחינוך ובהכשרת מורים. בתוך י. אופלטקה (עורך), רגשות בהוראה ובניהול בית ספר ( עמ' 353-384 ).תל אביב: מכון מופת (002470443) (חינוך 371.2 רגש.בה)

שלסקי, ש., ואריאלי, מ. (2001). מהגישה הפרשנית לגישות פוסט-מודרניסטיות במחקר החינוך. בתוך נ. צבר-בן יהושע (עורכת). מסורות וזרמים במחקר האיכותי (עמ' 31-76). לוד : דביר. (000497611) (חינוך ; 370.72 מסו)

שקדי, א. (2011). המשמעות מאחורי המילים. מתודולוגיות במחקר איכותני – הלכה למעשה. תל אביב: רמות. (0001220778) (חינוך 001.42 שקד.המ)

שקדי, א. (2003). מלים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום. תל אביב: רמות. (פרק 4 ו-5).  ( חינוך 001.42 שקד.מל) (עותק אלקטרוני ברשומה 1219810)

*פסטה-שוברט, ע' (2005). אני יוצאת וכאילו ממששת את העולם, רואה את הדברים ברור יותר: נשים, השכלה גבוהה והחברה הבדואית בנגב. מגמות, מג (4), 659-681.  (ראיון) (000116184)

צבר בן יהושע, נ. (2001).  מבוא: ההיסטוריה של המחקר האיכותי, השפעות וזרמים. בתוך: נ. צבר-בן יהושע (עורכת). מסורות וזרמים במחקר האיכותי (עמ' 28-13 ). לוד : דביר. (000497611) (חינוך ; 370.72 מסו)

שבתאי מ. (2001 ). לחיות עם זהות מאוימת: חוויות החיים עם שוני בצבע עור בקרב צעירים ומתבגרים יוצאי אתיופיה בישראל. מגמות, מא (1-2)  97-112. (000116184)

שקדי, א. (2003). מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום. תל-אביב: רמות. (פרק 1). (001071106)

ששון-לוי, א. (2008). 'אבל אני לא רוצה לעצמי זהות אתנית': גבולות חברתיים ומחיקתם בשיחים עכשוויים של אשכנזיות.  תיאוריה וביקורת, 33, 101-129. (כתב עת אלקטרוני – 002376631 ; כתב עת מודפס – 000169683)

 

Charmaz, K. (2000). Grounded theory: Objectivist and constructivist methods. In N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (2nd Ed., pp. 509-535). Thousand Oaks, California: Sage.(000485962) (300.72 HAN 2000(מדעי החברה

Court, D. (2004). Education in troubled democracy: Voices from Israel. Curriculum Inquiry, 34 (1), 47-69. (000142492)

Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantative, and Mixed Methods Approaches. 3rd Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications. (001154819) (מדעי החברה, לימודי מידע 300.72 CRE r3(

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2005). The SAGE handbook of qualitative research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (001094997) (300.72 SAG)

Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (Eds.) (2018). The SAGE handbook of qualitative research. 5th Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications. (2447734) ( 300.72 SAG 2018 ספריית לימודי המידע) 

Fontana, A. (2002). Postmodern trends in interviewing. In J. Gubrium & J. Holstein. (eds.), Handbook of interview research (pp. 161-175). Thousand Oaks, CA: Sage.(000485960)( 158.39  HAN 2002 מדעי החברה)

Maykut, P. & Morehouse, R. (2001). Beginning qualitative research: A philosophic and practical guide. London: Routledge. (000304609)(מהדורת 1994)( 300.72 MAY bחינוך )

Miller, B.M., Yorgason, B.J., Sandberg, G.J., & White, B.M. (2003). Problems that couples bring to therapy: A view across the family life cycle. The American journal of family therapy, 31(5), 395-407. (000119189)

Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (000561556) (300.723 PAT פסיכולוגיה)

Peled, E., & Leichtentritt, R. (2002). The ethics of qualitative social work research. Qualitative Social Work, 1(2), 145-169. (001215181)

Spradley, J. (1980). Participant observation. New York: Holt, Rinehart and Winston. (000169794)   ) 306.072 SPR חינוך ומדעי החברה)

Starks, H., & Trinidad, S. B. (2007). Choose your method: A comparison of phenomenology, discourse analysis, and grounded theory. Qualitative health research, 17(10), 1372-1380.‏ (001183347)

 

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

חזן, א' ונוטוב, ל' (2013). הוראת מחקר איכותני: אתגרים, עקרונות, יישום. תל אביב:  מכון מופ"ת. (002374496) (חינוך, מדעי החברה 370.72 הור.מח)

צבר בן-יהושע, נ' (2001). מסורות וזרמים במחקר האיכותי. לוד: דביר. (497611) (חינוך 370.72 מסו).

קסן, ל' וקרומר-נבו, מ' (עורכות). (2010). ניתוח נתונים במחקר איכותני. באר שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב. (001187700) (חינוך 300.72 נתו)

שי, א' ובר-שלום, י' (עורכים). (2002). המחקר האיכותני בחקר החינוך: מהתיאוריה אל השדה ומהשדה אל התיאוריה. ירושלים: המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין. (000548891) (חינוך 370.72 מחק.)

שלסקי, ש' ואלפרט, ב' (2007). דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט. תל אביב:  מכון מופ"ת. (001128442) (חינוך 808.0663 שלס)

שקדי, א' (2003). מילים המנסות לדעת: מחקר איכותני - תאוריה ויישום. תל-אביב: רמות. (568786) (חינוך 001.42 שקד. מל).

שקדי, א' (2012). המשמעות מאחורי המילים: מתודולוגיות במחקר איכותני הלכה למעשה. תל אביב: רמות. (001220078) (חינוך 001.42 שקד.המ)

 

חומר מחייב למבחנים:

החומר הנלמד בהרצאות והמאמרים לקריאת חובה .

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Qualitative research in eduction