פרופ' ציון מיכל 79-435-01 מתודיקה בהוראת הביולוגיה

שלחו לחבר

שם ומספר הקורס:

מתודיקה בהוראת הביולוגיה

 79-435/6-01

פרופ' מיכל ציון

סוג הקורס: סדנא

שנת לימודים:    תשע"ט         סמסטר:  שנתי          היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הכרת המורכבות של הוראת המדעים והביולוגיה בביה"ס כולל השימוש במעבדה ובסביבה, הבנת מהות המדע והקשר שבין הביולוגיה והחינוך והשלכותיו על הוראת הביולוגיה, הכרת האוטונומיה של המורה ויכולתו להשתמש בה, פיתוח שיקול דעת פדגוגי.

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל, נושאים:

הקורס הינו קורס סדנאי בו יתנסו פרחי ההוראה במגוון דרכי ההוראה הבאות לידי ביטוי בהוראת הביולוגיה בתיכון ובחטיבת הביניים. במקביל, ילמדו פרחי ההוראה כיצד להוציא את תכנית הלימודים מהכוח אל הפועל. נושאי הקורס:

 • מטרות בהוראת המדעים ובהוראת הביולוגיה
 • הפילוסופיה של המדע , מהות המדע והקשר להוראת המדעים
 • רעיונות מרכזיים בהוראת הביולוגיה
 • תכניות הלימודים וחומרי למידה
 • קריאת מאמרים
 • מפות מושגים
 • עיבוד כמותי של נתונים
 • מושגים מוטעים ומסגרות חלופיות לתלמיד
 • הוראה בכיתה הטרוגנית
 • מקומו של החקר ופיתוח חשיבה בהוראת המדעים
 • מיומנויות המעבדה
 • ביצוע פרויקט מעבדתי מקיף כולל עבודה מעשית במעבדה
 • שימוש בחומר חי בהוראת הביולוגיה
 • ניתוח מבחנים ובחינות בגרות והערכתם
 • שימוש בחלופות בהערכה
 • המשחק כאמצעי דידקטי
 • הוראת ביולוגיה בשדה, מורפולוגיה של צמחים והגדרתם  וביצוע סיור אקולוגי

 

מהלך השיעורים:

השיעורים ישאו אופי סדנאי. יתבצע שימוש במעבדה להוראת הביולוגיה, בשדה בור, במחשב, באינטרנט, בשיטה של למידת עמיתים, תרגילי חשיבה, דיונים, שיחה עם המפקחת המרכזת מטעם משרד החינוך.

 

ג. דרישות קדם:

קורסים של שנה א' בתעודת הוראה

ד. חובות / דרישות / מטלות:

1. הקורס יתקיים ברציפות בימי ב' בין 13:00 - 16:45 ויישא אופי סדנאי.

    2. סטודנטים הלומדים קורס זה חייבים גם בקורס עבודה מעשית

        3. חובות הסטודנט בקורס:

         א. הופעה סדירה לכל השיעורים. חיסורים במספר הגדול מהמותר על פי תקנון בר אילן לא יאפשרו מתן ציון לקורס ויגררו לימוד מחדש של הקורס.

        ב. הגשת כל התרגילים במועדם.

        ג. חלק מן התרגילים הם שנתיים ומועד הגשתם נקבע בתחילת השנה. שאר התרגילים יוגשו מפגישה לפגישה כפי שיקבע בכל פעם.

       ד. 30% מציון הקורס יקבע על פי פרויקט הכנת מעבדות וביצוען שיוטל במשך הקורס ויבוצע בזוגות. זוהי משימה גדולה ומורכבת הדורשת עבודת הכנה מרובה ויש לפנות זמן מתאים לכך.

      ה.הסטודנטים יתבקשו לקרוא חומר לפגישות על פי הרשימה הביבליוגרפית כהכנה לפעילות בסדנא. חובה לקרוא  את החומר במועדו ואין לדחות את הקריאה.

     ו. התלקיט (פורטפוליו) יכלול את המדורים הבאים (לכל מדור יש להוסיף דף סיכום כולל הערכה של תרומת הפעילויות הנכללות במדור זה):

      I. מדור מעבדה:

יכלול את כל דו"חות המעבדה, פרויקט המעבדה, דף רפלקציה על פרויקט המעבדה וכן הערכת הדו"חות שהוגשו ע"י משתתפי הקורס על תרגיל המעבדה.

II. תרגילים: כל התרגילים האחרים שהוגשו במשך הקורס. יש לבחור שני תרגילים בעלי אופי שונה אחד מהשני לדון במה נלמד מהם, וכיצד הסטודנט יכול להדגים את התקדמותו במשך השנה באמצעותם.

III. הערכה מסכמת של הסטודנט את עצמו (איזה ציון היית נותן לעצמך?) כולל רפלקציה מסכמת על הקורס, על הפעילויות שהתבצעו בו, על תרומתו של הקורס להתייחסות לעבודת ההוראה ועל  התפקוד העתידי שלו כמורה. התלקיט (פורטפוליו)  הוא אישי וצריך להביא לידי ביטוי את הרגשותיו ודעותיו האישיות של המשתתף על עצמו כמורה בעתיד (לעיתים גם בהווה).

 

משמעת

 1. חובת נוכחות. מחלה, ימי בחינות בגרות הם חלק ממניין הימים שניתן להפסיד.
 2. ניתן להגיש את העבודה לא יאוחר משנה מסיום הקורס.
 3. אין לאחר לשיעור, ואין לצאת מקדם משיעור.
 4. אין לדבר בסלולרי בחדר הכתה, ואין לצאת לדבר בסלולרי במסדרון, במהלך השיעור.
 5. יש להגיש עבודות בזמן.
 6. אין להביא תינוקות וילדים לשיעורים.
 7. אין להגיש את אותה עבודה לשני מרצים.
 8. אין למחזר עבודות. עבודות בסמינריונים וסדנאות צריכות להיות מקוריות ולא מועתקות מהאינטרנט או מכל מקור אחר.
 9. חובה על הסטודנט לתקשר דרך א-מייל.
 10. אין לאכול במהלך השיעורים.
 11. אין לאכול בחדר המעבדה.

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

ציון הקורס יקבע על פי

       1. פרויקט המעבדה 30% .

       2. תרגילים נוספים שיוגשו, הכנה והשתתפות שוטפים  30%. כולל משחק (חדר בריחה)

       3. הגשת תלקיט (פורטפוליו) בסיום הקורס 20%.

       4. מבחן בסוף הקורס 20%.

 

ו. ביבליוגרפיה:

 

 1. תמיר, פ. (2006). החקר בהוראת המדעים והשתקפותו בהוראת הביולוגיה בישראל. בתוך ע. זוהר (עורכת),  למידה בדרך החקר: אתגר מתמשך (עמ' 15-56). ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית. 

 

 1. Zion, M., & Sadeh, I. (2007). Curiosity and open inquiry learning.  Journal of Biological Education, 41(4), 162 – 168.( (000233833

מאמר זה תורגם לעברית ל"עלון מורי הביולוגיה" בארץ:

ציון, מ., ושדה, א. (2007). סקרנות ולמידת חקר פתוח. עלון מורי הביולוגיה, 177; 3-15. 

 

 1. בכר, ח., עפרת, נ., וגינוסר, ש. (2002).  קשיים בהוראת הביולוגיה: מודעות, מעורבות ואסטרטגיות הוראה. סקירת ספרות מקצועית. ירושלים: האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך. המרכז הישראלי להוראת מדעים ע"ש עמוס דה שליט. האוניברסיטה העברית, המרכז להוראת המדעים. המרכז הארצי למורי הביולוגיה.

 

 1. הירש, א. וורטהימר, ש. (2006).  סודות הבקרה – מסע אל תוך החקר.  בתוך הוראת הביולוגיה במעבדה ובשדה. ירושלים:  הוצאת משרד החינוך, הפיקוח על הביולוגיה.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Biology/TochnitLimudimMaasit/PilutMaabada/ChoveretChadasha.htm

 

 1. Barrett, G. W., Peles, J. D., & Odum, E. P. (1997). Transcending processes and the levels-of-organization concept. BioScience. 47, 531-535. (000136663)

 

 1. ציון, מ. (2012). הוראה ולמידה בדרך החקר - אתגר דינמי. לקט עבודות חקר של תלמידי ביולוגיה,  ירושלים: המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, עמ' 5-18. ((002411937)
 1. אלמוג, ע. ואלמוג, ת. (2013). על בוגרים ושקרים. הד החינוך, 87(4), 63-60. (002411936)
 1. Chin, G., Coontz, R. & Helmuth, L. (2004). Biology by the numbers. Science, 303(6), 781.

 

חומר מחייב למבחנים:

החומר הנלמד בהרצאות

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Methods of biology teaching