בחינות ביבליוגרפיות 77-960-02 המגמה לניהול ופיתוח מערכות חינוך פורמאליות 

המקורות לבחינה הביבליוגרפית – תשע"ח

המגמה לניהול ופיתוח מערכות חינוך פורמאליות

מועד א ו-ב'

77-960-02

 

בן אליא, נ. (2000). אזרוח החינוך בישראל: דה רגולציה, דמוקרטיזציה ואחריות מוגברת, ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות.  (עותק מודפס ברשומה 476064)   

        גילת י"צ (2006) "על הכֶּשל המשפטי המובנה באבחון 'טובת הילד' באמצעות מערך שירותי הרווחה"                         מאזני משפט ה, עמ'  488-403. (2376723)

דגן-בוזגלו, נ. (2010). היבטים של הפרטה במערכת החינוך, תל אביב: מרכז אדווה. (עותק מודפס ברשומה 1215589)

       רונן י' וגילת י"צ (2006) "האומנם שיח זכויות הילד עושה צדק עם הילדים ועם משפחותיהם?" המשפט, 22, עמ'         87-91. (002375215)

       שפירא-לשצ'ינסקי, א. (2017). אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. הוצאה לאור         פרדס, עמ': 29-42, 63-77, 79-83, 107-122 ,129-134 . (002454834)

 

Addi-Raccah, A. (2015). "School principals’ role in the interplay between the superintendents and local education authorities: The case of Israel". Journal of Educational Administration, 53 (2), 287 – 306. (000117507)

Belfield, C. R., and Levin, H. M. (2002). "The effects of competition between schools on educational outcomes: A review for the United States". Review of Educational Research, 72 (2), 279–341. (133699)

Benoliel P. (2017). "Managing senior management team boundaries and school improvement: an investigation of the school leader role". International Journal of Leadership in Education, 20(1), 57-86. (000122635)

Bush, T. & Glover D. (2012). Distributed leadership in action: leading high-performing leadership teams in English schools. School Leadership & Management, 32 (1), 21-36. (000134944)

Coburn, C. E. (2005). Shaping teacher sensemaking: School leaders and the enactment of reading policy. Educational Policy, 19 (3), 476-509. (000143458)

DiPaola, M. F., & Tschannen-Moran, M. (2005). Bridging or buffering: The impact of schools’            adaptive strategies on student achievement. Journal of Educational Administration, 43 (1), 60–71.(000117507)

Fiske, E.B., and Ladd, H. F. (2017). Self-governing schools, parental choice, and the need to protect the public interest, Phi Delta Kappan 99(1): 31-36. (000129954)

Gawlik, M. A. (2015). Shared sensemaking: How charter school leaders ascribe meaning to accountability. Journal of Educational Administration, 53(3), 393-415. (000117507)

Levin, H. M. (1992). Market Approaches to Education: Vouchers and School Choice. Economics of Education Review, 11(4), 279-285. (000143398)

Louis, K. S., & Robinson, V. M. (2012). External mandates and instructional leadership: School leaders as mediating agents. Journal of Educational Administration, 50 (5), 629-665. (000117507)

Rutledge, S. A. Harris, D. N., & Ingle, W. K. (2010). How principals "bridge and buffer" the new demands of teacher quality and accountability: A mixed-methods analysis of teacher hiring. American Journal of Education, 116(2), 211-242. (000118950)

Sagie, A., and Aycan, Z. (2003). A cross-cultural analysis of participative decision-making in organizations. Human Relations, 56(4), 453-473. (000149591)

Shapira-Lishchinsky, O. (2007). Israeli teachers' perceptions of lateness: A gender comparison. Sex Roles, 57, 3/4, 187-199.  (000135759)

Shapira-Lishchinsky, O. & Rosenblatt, Z. (2009). Perceptions of organizational ethics as predictors of work absence: A test of alternative absence measures. Journal of Business Ethics , 88 (4), 717-734. (000154973)            

Shapira-Lishchinsky, O. (2012) Teachers' withdrawal behaviors: Integrating theory and findings. Journal of Educational Administration, 50 (3), 307 - 326. (000117507)

Shapira-Lishchinsky, O. &  Rosenblatt, Z. (2010). School ethical climate and teachers' voluntary absence. Journal of Educational Administration, 48 (2), 164-181. (000117507)

Shapira-Lishchinsky, O. (2013). Team-based simulations: Learning ethical conduct in teacher trainee programs, Teaching and Teacher Education, 33, 1-12. (000141830)

Shapira-Lishchinsky, O. & Tsemah, S. (2014). Psychological empowerment as a mediator between the teachers' perceptions of authentic leadership and their withdrawal and citizenship behaviors,  Educational Administration Quarterly, 50(4), 675-712. (000143449)

Somech, A. (2010). Participative decision making in schools: A mediating-moderating analytical framework for understanding school and teacher outcomes, Educational Administration Quarterly, 46(2), 174-209. (000143449)