בחינות ביבליוגרפיות המגמה למנהיגות וניהול מערכות חינוך התמחות במינהל החינוך הבלתי פורמאלי

 

 רשימה ביבליוגרפית של ההתמחות לניהול ופיתוח מערכות חינוך לא פורמליות

 

 פרופ' זהבית גרוס (לשני המועדים)

אלט, ד' (2014). תרומתה של סביבת למידה קונסטרוקטיביסטית להשתתפות בתהליכים דמוקרטיים בקרב מתבגרים. מגמות, מט(4), 795-775. (000116184)

אריאלי,מ. (1998). הידע של הכתה ושל בית הספר: כמה היבטים בינתרבותיים ובינדוריים עמ 15-32 בתוך: תוכניות לימודים כהבניה חברתית. תל-אביב: רמות (1126690)

גנאם,ע, לוין-רוזליס,מ ( 2015). משחק הזהויות: הבנית  זהות בקרב פלסטיניות אזרחיות ישראל שלמדו בבתי ספר במגזר היהודי. מגמות נ (1) : 25-50 (000116184)

גרוס, ז. (2013). הכלים הקונספטואליים העומדים לרשותו של חוקר החינוך הדתי. דור לדור מד עמ 17-35 (000113129)

הרן, כ' (1990). מגבלות החינוך הבית ספרי ואפשרויותיו. ירושלים: אקדמון. (פרק 2 – עמ' 66-41 - הפרדיגמה הפונקציונלית ופרדיגמת הקונפליקט – 001145854)

כהנא, ר' (2004). לקראת תיאוריה של בלתי פורמליות והשלכותיה ביחס לנעורים. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), חינוך כאתגר חברתי (עמ' 152-129). תל אביב: רמות. (001146192)

לם, צ' (2000א) חינוך פוליטי וחינוך אידיאולוגי: הבחנות. בתוך: י' הרפז (עורך), לחץ והתנגדות בחינוך: מאמרים ושיחות (עמ' 217-254). תל-אביב: פועלים.  (000543949)

נשיא, מבר טל ,ד והריסון דיאמונד,א. (2017). חברות פוליטי של ילדים צעירים בסכסוכים בלתי נשלטים: המקרה הישראלי. מגמות יב (1): 317-358 (000116184)

ריינהולד, ר. ברץ, ל. ואבוחצירה,ח. (2013). פסיביות מותאמת אידיאולוגיה: תפיסת המונח "אומץ מוסרי" בקרב מורים המלמדים בחינוך הממלכתי-דתי. עיונים בחינוך 7-8: 123-139 (000120256)

 

פרופ' שלמה רומי

מועד א'

   בר און כהן, ע' (2011).מעמדו המקצועי של העובד החינוכי סוציאלי בישראל וקידומו בתוך ח' אהרוני (עורך),עבודה חינוכית-סוציאלית בישראל .(עמ' )287-311 הוצאת אדוואנס רחובות ('אפשר' עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך). (002423019)

 גרופר,ע', סלקובסקי, מ',רומי,ש'(2014). ילדים ומתבגרים במצבי סיכון: הגדרות, התפתחויות ודרכי התערבות. בתוך ע' גרופר וש' רומי(עורכים) ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראלכרך א' תמונת מצב של התחום ותוכני ליבה.(עמ' 19-52).כליל, מכון מופ"ת (241073)

גרופר ,ע'רומי, ש'(2015). סוגיית ההכשרה לתפקיד של עובדים חינוכיים-טיפוליים. בתוך ע' גרופר וש' רומי(עורכים) ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל כרך ב' קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי -טיפולי.(עמ' 329-350).כליל, מכון מופ"ת. (002420948)

קאים ,ז' ורומי, ש' (2014). נכונות לפנות למקורות סיוע בבעיות אישיות : מתבגרים במצבי סיכון ומתבגרים נורמטיביים. חברה ורווחה, ל"ד, 3, 409-385 (000114070)

Etzion, D., & Romi, S. (2015). Typology of youth at risk. Children and Youth services Review59, 184-195 (000581589)

 

 

פרופ׳ יוסי הראל-פיש

קריאת חובה למבחן:

 

  1. Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health Promotion International11, 11-18. (000481873)
  1. Antonovsky, Aaron. Studying Health vs. Studying Diseas, Lecture at the Congress for Clinical Psychology and Psychotherapy, Berlin, 19 February 1990. available online from the Universidade Nova de Lisboa (Link: http://www.ensp.unl.pt/saboga/soc/pulic/soc_AAconference_berlim91.pdf)
  1. Kandel, D. (1975). “Stages in Adolescent Involvement in Drug Use”. Science, 190:912-914. (001177219)

 

STAGES IN ADOLESCENT INVOLVEMENT IN DRUG USE

Two longitudinal surveys based on random samples of high school students in New York State indicate four stages in the sequence of involvement with drugs: beer or wine, or both; cigarettes or hard liquor; marihuana; and other illicit drugs. The legal drugs are necessary intermediates between nonuse and marihuana. Whereas 27 percent of high school students who smoke and drink progress to marihuana within a 5- to 6-month follow-up period, only 2 percent of those who have not used any legal substance do so. Marihuana, in turn, is a crucial step on the way to other illicit drugs. While 26 percent of marihuana users progress to LSD, amphetamines, or heroin, only 1 percent of nondrug marihuana users and 4 percent of legal drug users do so. This sequence is found in each of the 4 years in high school and in the year after graduation. The reverse sequence holds for regression in drug use.

Science 28 November 1975:  Vol. 190 no. 4217 pp. 912-914,    https://doi.org/10.1126/science.1188374

 

  1. Jessor, R. (2014). Problem behavior theory: A half-century of research on adolescent behavior and development. In J. BrooksGunn, R. M. Lerner, A. C. Petersen, & R. K. Silbereisen (Eds.), The developmental science of adolescence: History through autobiography (pp. 239-256). New York: Psychology. (002420873)
  1. Seligman, M., Steen, T., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. American Psychologist, 60, 410-421. (000119609)
  2. Morgan, A., & Ziglio, E. (2007). Revitalizing the evidence base for public health: An assets model. Global Health Promotion14, 17-22. (001215229)
  1. יוסי הראל-פיש (2014) ״חוסן נעורים״ – הטמעת אסטרטגיה יעילה למניעת התנהגויות סיכון ולקידום רווחתם של ילדים ובני נוער, פרק מתוך הספר ״מניעת השימוש בסמים ובאלכוהול", ריקי צימר וחגית בוני-נח (עורכות), הוצאת מוסד ביאליק,  עמ׳ 73-76 (002420875)

 

מומלץ לאתר חומרים  נוספים  באינטרנט על:

"The Problem Behavior Theory" Richard Jessor

"The Gateway Theory" Dennis Kandel

"The Asset Model" Antony Morgan and Erio Ziglio

"Youth Resiliency" Yossi Harel-Fisch

"Positive Psychology" Martine Seligman and "Well-Being" Ed Diners

 

ד"ר מירי גולדרט

מקורות מועד א':

אדר, צ. (תשל"ו). החינוך מהו? לבירור מטרות החינוך והסמכות המחנכת (פרק א', עמודים 10-29). ירושלים: מאגנס. (000217216) ( 370.1 אדר.חנ תשל"ו)

דיואי, ג' (1960. (דמוקרטיה וחינוך: מבוא לפילוסופיה של החינוך. ירושלים: מוסד ביאליק. (פרק ז, עמ' 67--81 (000152072) .(חינוך 370.1) דיו (עותק אלקטרוני (002365220)

כהן א. (1983). משנתו החינוכית של טולסטוי. מהפכה בחינוך.תל אביב: רשפים 47-72.
(000147451) (חינוך 370.1 כהן.מה תשמ"ג )

קליינברגר, א. (1989). מבוא לפילוסופיה של החינוך (עמודים 106-122). תל-אביב: יחדיו. (001144484)

 

Im, M. H., Hughes, J. N., Cao, Q., & Kwok, O. M. (2016). Effects of extracurricular participation during middle school on academic motivation and achievement at grade 9. American Educational Research Journal, 53(5), 1343-1375. (000117972)

‏Norqvist, L., & Leffler, E. (2017). Learning in non-formal education: Is it “youthful” for youth in action? International Review of Education, 63(2), 235-256

 

 

ביבליוגרפיה מועד ב':

כהן, א. (1983). ביטול בית הספר: משנתו החינוכת של איוואן איליץ'. בתוך: החינוך החופשי. תל אביב: רשפים. עמ' 183-235. (18240)

קוליק, ל. (2008). הקשר בין משתנים אישיים ומשתני הקשר של בני נוער מתנדבים ובין תגובותיהם להתנדבות. מגמות, מ"ה(3), 576-605.

Roche, S. (2016). The ins and outs of lifelong learning. International Review of Education, 62(6), 665-670. (000151698)

Ray, B. D. (2013). Homeschooling associated with beneficial learner and societal outcomes but educators do not promote it. Peabody Journal of Education, 88(3), 324-341 (001225905)

 

ד"ר דפנה עציון

 

גולדברגר, ד. (1995) המערה המודרנית - מחברה ריכוזית לקהילה דיגיטלית. פרק 10 – פנאי משתנה.ירושלים: החברה למתנ"סים (000564092).

כץ, א. האז, ה. גורביץ, מ. ויץ, ש. אדוני, ח. שיף, מ. גולדברג, ד. (1992) תרבות הפנאי בישראל, תמורות בדפוסי הפעילות 1970-1990. ירושלים: מכון גוטמן למחקר חברתי ושימושי, המועצה הציבורית לתרבות ולאמנות, משרד החינוך והתרבות (002423503)

Agahi, N., Ahacic, K., & Parker, M.G. (2006). Continuity of leisure participation from middle age to old age. Journal of Gerontology: B. Social Sciences, 61, (6), 340-346. Retrieved from: https://academic.oup.com/psychsocgerontology/article/61/6/S340/650274

Beatty, J. E., Torbert, W.R. (2003). The false duality of work and leisure. Journal of Management Inquiry. 12, 3, 239-245. (000437512)

Bryce, J. (2001). The Technological Transformation of Leisure. Social Science Computer Review, 19(1), 7-16. (1183346)

Fischer, C. (1994). Changes in leisure activities, 1890-1940. Journal of social history, 27 (3), 453-475. (000437524)

Ramey, Valerie A. and Neville Francis (2005). “A Century of Work and Leisure,” Working Paper 12264, National Bureau of Economic Research.
http://www.nber.org/papers/w12264.pdf

Rapoport, R., & Rapoport, R.N. (1975). Leisure and the family life cycle. London: Routledge and Kegan Paul. (000383621) (מדעי החברה 306.48 RAP)

Schor, J. B. (2006). Overturning the Modernist Predictions - Recent Trends in Work and Leisure in the OECD. A Handbook of Leisure Studies. C. Rojek, S. M. Shaw and A. J. Veal. Basingstoke and New York, Palgrave: 203- 215. (002423504)(תרגום בעברית. מצורף גם באתר הקורס)

 

דר משה רובוביץ

 מועד א'

ווזנר, י' ורהב, ג' (2005 ). איכות החיים של צעירים ונוער בישראל 2004 . נוער בישראל 2004 .

           תל-אביב : אוניברסיטת תל אביב. עמ' 23 – 44 (002420952)

כהנא, ר' (1986). נוער והתארגנויות בלתי פורמליות. בתוך: ת' רפופורט (עורכת), בין שני עולמות

          המעמד החברתי של נעורים. ירושלים: האוניברסיטה העברית. (000569361)

בר לב,מ' (1991). תרבות שעות הפנאי, בשדה חמד ל"ד (ג-ד), עמ' 533-545 (000568365)

ראמ"ה (2013). פעילויות הפנאי של בני נוער בישראל לאחר שעות הלימודים: נתוני שנת הלימודים

               תשע"ב בהשוואה לשנים תש"ע ותשע"א כפי שנמדדים במסגרת שאלוני האקלים חטיבות

              העליונות. ירושלים: ראמ"ה, משרד החינוך.

  http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/HaarachatProjectim/Pnay.htm        

רסקין ה' ( 1999). פנאי מועיל, נופש פעיל. ירושלים: האוניברסיטה העברית. (000479455)

(חינוך E790.13 רסק.פנ תשנ"ט )

 

Cohen, E. H. (2001). A structural analysis of the R. Kahane Code of Informality: Elements

 toward a theory of informal education. Sociological Inquiry, 71 (3), 357-380

(000138034)

Zarnet, N' and Simpkins, S. (2003). What are Youth doing in their Leisure time? Group

Differences and Stability in Participation from Middle School through the Transition

 into Adulthood. University of Michigan

https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/what-are-youth-doing-in-their-leisure-time-group-differences-and-

 

מועד ב'

 

ברנהולץ, י' ופלד, ח' (2014 ). לקראת קהילה הוגנת בבית הספר: פדגוגיה של אכפתיות, הוגנות

 וצדק על בסיס התיאוריה ההתפתחותית בחינוך מוסרי של לורנס קולברג. ירושלים: משרד

 ההחינוך, מנהל החברה והנוער. (002420901)

גולדרט, מ' (2014). תפקיד ה"חינוכאי" במפגש בין החינוך הפורמלי לחינוך הבלתי פורמלי. חקר

 מקרה: "מודל בת ים לחינוך אישי". חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.   

 אוניברסיטת בר אילן. עמ' 154 – 164. (002379607) (חינוך E370 גול.תפ תשע"ד)

 (עותק אלקטרוני 002380575)

 כהנא, ר' (2004). לקראת תיאוריה של בלתי-פורמליות והשלכותיה. בתוך: ז' גרוס וי' דרור

 (עורכים), חינוך כאתגר חברתי. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב והוצאת רמות.

  עמ' 131-143 (001126792)

רובוביץ, מ' (2007). מחויבות אישית" כפעילות חינוך בלתי פורמלית. בתוך: ש' רומי ומ' שמידע,

(עורכים) החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה. ירושלים: האוניברסיטה העברית

והוצאת מאגנס. עמ' 399-409. (001216930)

שמידע, מ' (1979). חינוך חברתי בבית הספר העל-יסודי. תל אביב: אחיאסף. עמ' 9 – 49. (001197710)

 

Greenfield, P. & Lave, J. (1982). Cognitive aspects of informal education. In D. A Wagner & M. W. Stevenson (Eds.). Cultural Perspectives on Child Development. San Francisco: Freeman and Co. (001217017)

Romi, S. & Schmida, M. (2009). Non-formal education: a major educational force in

The postmodern era. Cambridge Journal of Education, 39, 2, 257-273 (000437350)