ד"ר וייס יצחק 77-332-01 ייעוץ מערכתי לבתי ספר בהיבט מוטיבציוניים

  שם ומספר הקורס: 

ייעוץ מערכתי לבתי ספר בהיבט מוטיבציוניים  (77-332-01)

ד"ר יצחק וייס

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:  תשע"ח              סמסטר:  א                       היקף שעות:  1 שש

 אתר הקורס באינטרנט:    www.realtutoring.com      

א. מטרות הקורס :

להכשיר את היועץ החינוכי לאיבחון מערכתי של בית הספר בו הוא עובד בהיבט מוטיבציוני. במסגרת הקורס יוצגו  בפני הסטודנט מודלים שונים של איבחון ארגוני, כמו: המודל הרפואי והמודל המחקרי. יוצגו המטרות לבצוע איבחון והערכה בית ספריים, ויינתנו לתלמיד כלים לביצוע איבחון במערכות חינוכיות. כמו כן יודגש השווה והשונה בתחום הייעוץ הארגוני הכללי והייעוץ הארגוני במערכות חינוכיות. יחד עם זאת יילמדו תיאוריות מוטיבציה קלסיות וחדשניות כמו:  מושג "ההכוונה העצמית"  (Self Regulation), מסוגלות- עצמית, ניהול עצמי, שליטה (נחישות) עצמית, הערכה עצמית ועוד. כל המושגים הללו מוצאים עצמם תחת קורת גג אחת. מושגי המוטיבציה מתייחסים הן להיבט אישיותי כללי, והן למוטיבציה בתחום הלמידה. ומנסים להסביר את התנהלות התלמידים בבית הספר. יוצגו בפני התלמיד דרכים וכלים הקשורים בפיתוח ארגוני ומתן ייעוץ חינוכי מערכתי בבתי ספר, שישמשו להגברת המוטיבציה הלימודית. הלומד יכיר מקרוב את תפקידו של היועץ החינוכי כיועץ הארגוני  במערכות חינוכיות ויוכל להשתמש בידע שירכוש לבחירת טכניקות מתאימות בייעוץ ופיתוח ארגוני וחינוכי והעלאת המוטיבציה בבתי ספר. 

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל הקורס: הקורס מבוסס על ההכרה בחשיבות הבנת מנגנון המוטיבציה אצל תלמידים בהיבט מערכתי בהיותו מרכיב חיוני להצלחה חינוכית.

נושאי הקורס:

הקורס נסוב סביב שני צירים מרכזיים: א. המערכת הבית ספרית למרכיביה כארגון. ב. יוצגו גישות קלסיות כמו תיאוריות דחף ותיאוריות חיזוקים  וכן גישות חדשניות למוטיבציה הרואות בה מרכיבים קוגניטיביים של ייחוסים ועמדות כלפי מושא המוטיבציה המאופיינת כמטרה שיש לחתור אליה (הישגים בחינוך). 

 

   מהלך השיעורים:

שיטת ההוראה כוללת שילוב הרצאות פרונטאליות, דפי עבודה, דיונים ומדידה של מוטיבציה תוך מיפוי המערכת.

 

    תכנית הוראה במוטיבציה היא על פי :

 

Pintrich, P.R., & Schunk, D.H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and applications (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice-Hall.

 

 

מס'

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

מבוא ורקע היסטורי תיאורטי בחקר המוטיבציה. הקשר בין מוטיבציה ללמידה וביצוע. 3 מודלים תיאורטיים למוטיבציה. (פרק 1).

 

Murphy & Alexander, 2000  Maslow et. al. Maslow, 1954, 1955

 

2

תיאוריות ציפייה וערך למוטיבציה. (פרק 2) תיאוריות ייחוס. (פרק 3)

Wigfield & Eccles, 2000 Atkinson, 1964

3

תיאוריות קוגניטיביות-חברתיות וניהול המוטיבציה: מסוגלות עצמית, מכוונות עצמית, רצון (volition) ובחירה, מטה קוגניציה. (פרק 4)

 

Graham, 1997  Jones & Berglas, 1978

4

מטרות ומוטיבציה: אוריינטציה מטרתית (goal orientation) (פרק 5).

 

Bandura, 1993 Zimmerman, 2000  Schunk and Zimmerman, 1997 

Schunk & Ertmer, 2000

 

5

מוטיבציה פנימית וחיצונית: נחישות עצמית (self-determination) (פרק 6).

 

Krapp, 1999  Brophy, 1999 

Covington,1999  Bembenutty & Karabenick, 1998  Mischel, 1996

Deci et al. 1991

 

6

תפקיד המורה בכתה ובבית הספר בעידוד המוטיבציה. הכוונה מטה-קוגניטיבית.

(פרק 9-8).

Ryan & Deci, 2000   Rigby et al., 1992 

 

7

הארגון: הגדרה. מערכת פתוחה וסגורה, קלט עיבוד פלט. מיון ארגונים. מטרות הארגון. מבנה. מבנה ארגוני של מערכת החינוך בישראל. מנהיגות תקשורת וסביבה. חקר הארגון- קריטריונים ליעילות ארגונית בית ספרית. (סמואל)

 

 

8

שינוי בית ספרי: הצורך בשינוי. הצלחה וכשלון ארגוני, שינוי בארגון (פרק י"ג אצל גזיאל). גורמים המשפיעים על שינויים בארגון הבית ספרי, וההתנגדות לשינויים. (פוקס ש)

 

 

 

9

מיפוי בית  ספרי: - אקלים בית ספרי ואקלים כתתי. מושג ה"יעילות החינוכית", זיהוי ואבחון "יעילות בית ספרית" (שרן, שחר, לוין  ו- Scheerens).

 

 

 

10

ייעוץ ופיתוח ארגוני (דרכים להסרת התנגדות לביצוע שינוי ארגוני). סוגי התערבויות ייעוץ עיקריים: סקר משוב, איכות חיים בעבודה, MBO ניהול על פי יעדים, אימון לרגישות, בניית קבוצה.  (בעיות אתיות).  (ביילי ורוי).

התערבויות להגברת המוטיבציה

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

דרישות קדם:

 • מבוא לפסיכולוגיה
 •  

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

מבחן (100%) ציון מינימאלי 60 במבחן.

 

 

ד. ביבליוגרפיה במוטיבציה: (חובה/רשות)

     (המקורות המסומנים ב-** מציינים מקורות חובה)

בטלר, ר' (תשנ"ו). הרצון ללמוד: המוטיבציה ללימודים והשלכותיה על העבודה הפסיכולוגית ייעוצית בית הספר. בתוך א' לסט וס' זילברמן (עורכים), סוגיות בפסיכולוגיה של בית הספר. ירושלים: הוצאת מאגנס. (1066499)

בר-אל,  צ' (1996). פסיכולוגיה חינוכית. אבן יהודה: רכס.  (317043) (חינוך 370.15 בר-אל)

הרפז, י' (עורך) (2001). הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה [חוברת שלמה]. חינוך החשיבה,  20. (313685)

כהן, א' (1990). האסטרטגיה- נקודת תורפה בהוראה. עיונים בחינוך, 53/54, 89-100. (000120256)

מליץ, ע' ומליץ, צ' (1993). אסטרטגיות למידה: תיאוריה ומעשה. באר שבע: המכון לשיפור הישגים לימודיים בע"מ. (228664) (חינוך 370.1523  מלי)

 

Alexander, J. M., & Schnick, A. K. (2008). Motivation. In J. A. Plucker & C. M. Callahan (Eds.), Critical issues and practices in gifted education: What the research says (pp. 423 – 447). Waco, TX: Prufrock Press. (אין בבר אילן)

Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261-271. (117511)

Atkinson, J. W. (1964). An introduction to motivation. Princeton, NJ: Nostrand. (0451123) (פסיכולוגיה 152.5 ATK )

Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1967). Human memory: A proposed system and its control processes. In K. W. Spence & J. T. Spence (Eds.), Psychology of learning and motivation (vol. 2, pp. 90-198). New York: Academic Press. (1199544)

Baker, L. (1989). Metacognition, comprehension monitoring, and the adult reader. Educational Psychology Review, 1, 3-38. (000445111)

Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28 (2), 117-148. (000143473)

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. (333615) (חינוך 155.2 BAN)

Brophy, J. (1999). Toward a model of the value aspects of motivation in education: Developing appreciation for particular learning domains and activities. Educational Psychologist, 32 (2), 75-85. (000143473)

Brown, A. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and other mysterious mechanisms. In F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.), Metacognition, motivation, and understanding (pp. 65-116). Hillsdale, NJ: Erlbaum. (01159436)

Brown, R., Pressley, M., Van Meter, P., & Schuder, T. (1996). A quasi-experimental validation of transactional strategies instruction with low-achieving second-grade readers. Journal of Educational Psychology, 88, 18-37. (000117511)

Bruning, R. H., Schraw, G. J. & Ronning, R. R. (1995). Cognitive psychology and instruction (2nd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Merrill. (אין בבר אילן)

Butler, D., & Winne, P. (1995). Feedback and self-regulated learning: A theoretical synthesis. Review of Educational Research, 65, 245-281. (000133699)

Clinkenbeard, P. R. (2012). Motivation and Gifted Students: Implications of Theory and Research.  Psychology in the Schools, 49(7), 622-630. (000132196)

Clinkenbeard, P. R. (2012). Neuroscience and young children: Implications for the diversity of gifted programming. In R. Subotnik, A. Robinson, C. Callahan, P. Johnson, & E. J. Gubbins (Eds.), Malleable minds: Translating insights from psychology and neurosciences to gifted education (pp. 197 – 207). Storrs: National Research Center on the Gifted and Talented, University of Connecticut.  (אין בבר אילן)

Covington, M. V. (1999). Caring about learning: The nature and nurturing of subject matter appreciation. Educational Psychologist, 34 (2), 127-136. (000143473)

Cox, B. D. (1987). The rediscovery of the active learner in adaptive contexts: A developmental-historical analysis of transfer of training. Educational Psychologist, 32, 41-45.  (000143473)  

Csikszentmihalyi, M. (1999). If we are so rich, why aren't we happy? American Psychologist, 54, 821-827. (000119609)

Davidson, J. E., Deuser, R., & Sternberg, R. J. (1994). The role of metacognition in problem solving. In J. Metcalfe & A. P. Shimamura (Eds.), Metacognition: Knowing about knowing (pp. 207-226). Cambridge, MA: MIT. (1160846)

Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Ryan, R. M. (1991). Motivation and education: The self-determination perspective. Educational Psychologist, 26, 325-346. (00143473)

Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 95, 256-273. (000132192)

Elliot, A. J. (1997). Integrating the "classic" and "contemporary" approaches to achievement motivation: A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. In M. Maehr & P. R. Pintrich (Eds.), Advances in motivation and achievement (vol. 10, pp. 143-179). Greenwich, CN: JAI. (1160744)

Ericsson, K. A., & Simon, H. A. (1993). Protocol analysis: Verbal reports as data. Cambridge, MA: MIT.  (0015160) (מדעי החברה 153 ERI)

Flavell, J. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34, 906-911. (000119609)

Gaskins, R. W. (1999). "Adding legs to a snake": A reanalysis of motivation and the pursuit of happiness from a Zen Buddhist perspective. Journal of Educational Psychology, 91, 204-215. (000117511)

Graham, S. (1991). A review of attribution theory in achievement contexts. Educational Psychology Review, 3, 5-39. (000445111)

Graham, S. (1997). Using attribution theory to understand social and academic motivation in African American youth. Educational Psychology, 32 (1), 21-34. (000143474)

Hacker, D., Dunlosky, J., & Graesser, A. (Eds.) (1998). Metacognition in educational theory and practice. Mahwah, NJ: Erlbaum. (434140) (חינוך 370.152 MET)

Hattie, J., Biggs, J., & Purdie, N. (1996). Effects of learning skills intervention on student learning: A meta-analysis. Review of Educational Research, 66, 99-136. (000133699)

Jones, E. E. & Berglas, S. (1978). Control of attribution about the self through self handicapping strategies: The appeal of alcohol and the role of underachievement. Personality and Social Psychology Bulletin, 4 (2), 200-206. (1159305)

Krapp, A. (1999). Interest, motivation and learning: An educational-psychological perspective. European Journal of Psychology of Education, 14 (1), 23-40. (001203164)

Kuhn, D. (1989). Children and adults as intuitive scientists. Psychological Review, 96, 674-689. (000132192)

Markus, H. R., & Kitayama, S. (2009). The cultural construction of self and emotion: Implications for social behavior. In S. Kitayama & H. R. Markus (Eds.), Emotion and culture: Empirical studies of mutual influence (pp. 89-130). Washington, DC: American Psychological Association. (1198612)

Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. New York: Harper & Row. (0287731) (פסיכולוגיה 152.5 MAS)

Maslow, A. H. (1955). Deficiency motivation and growth motivation. In M. R. Jones (Ed.), Nebraska symposium on motivation (vol. 3, pp. 1-30). Lincoln, NE: University of Nebraska Press. (1167670)

Mayer, R. E., & Wittrock, M. C. (1996). Problem solving transfer. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), The handbook of educational psychology (pp. 47-62). New York: Macmillan. (1162484)

McCoach, D. B., & Siegle, D. (2003). Factors that differentiate underachieving gifted students from high-achieving gifted students. Gifted Child Quarterly, 47, 144 – 154. (000147443)

McLelland, D. C. (1955). Comments on Professor Maslow's paper. In M. R. Jones (Ed.), Nebraska symposium on motivation (vol. 3, pp. 31-37). Lincoln, NE: University of Nebraska Press. (1167678)

Metcalfe, J., & Shimamura, A. P. (Eds.) (1994). Metacognition: Knowing about knowing. Cambridge, MA: MIT. (242806) (פילוסופיה 153 MET )

Mischel, W. (1996). From good intentions to willpower. In P. M. Gollwitzer & J. A. Bargh (Eds.), The psychology of action: Linking cognition and motivation to behavior (pp. 197-218). New York: Guilford. (אין בבר אילן)

Murphy, P. K., & Alexander, P. A. (2000). A motivated exploration of motivation terminology. Contemporary Educational Psychology, 25, 3-53. (000141634)

Pajares, F. (1996). Self-efficacy beliefs in academic settings. Review of Educational Research, 66, 543-578. (000133699)

Patrick, H., Gentry, M., & Owen, S V. (2006). Motivation and gifted adolescents. In F. A. Dixon & S. M. Moon (Eds.), The handbook of secondary gifted education. Waco, TX: Prufrock Press. (אין בבר אילן)

Peterson, C., (1990). Explanatory style on the classroom and on the playing field. In S. Graham & V. Folkes (Eds.), Attribution theory: Applications to achievement, mental health, and interpersonal conflict (pp. 53-75). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. (01160822)

.Pintrich, P. R. (2000). An achievement goal theory perspective on issues in motivation terminology, theory, and research. Contemporary Educational Psychology, 25, 92-104.( 000141634)

Pintrich, P. R., & Garcia, T., (1991). Student goal orientation and self-regulation in the college classroom. In M. L. Maehr & P. R. Pintrich (Eds.), Advances in motivation and achievement: Vol. 7. Goals and self-regulatory processes (pp. 371-402). Greenwich, CT: JAI Press. (אין בבר אילן)

Pintrich, P. R., & Garcia, T., (1994). Self-regulated learning in college students: Knowledge, strategies, and motivation. In P. R. Pintrich, D. R. Brown & C. E. Weinstein (Eds.), Student motivation, cognition, and learning (pp. 113-133). Hillsdale, NJ: Elbaum. (אין בבר אילן)

Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (1996). Motivation in education: Theory, research, and applications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. (000489800) (חינוך 370.154 PIN)

Pintrich, P. R., & Schunk, D. H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and applications (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice-Hall. (אין בבר אילן)

Pintrich, P. R., Wolters, C., & Baxter, G. (2000). Assessing metacognition and self-regulated learning. In G. Schraw & J. Impara (Eds.), Issues in the measurement of metacognition (pp. 43-97). Lincoln, NE: Buros Institute of Mental Measurements. (595820)

Pressley, M. (2000). What should comprehension instruction be the instruction of? In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson & R. Barr (Eds.), Handbook of reading research (Vol. 3, pp. 545-561). Mahwah, NJ: Erlbaum. (000490684) (428.4072 HAN 1984 חינוך)

Reid, R., & Harris, K. R. (1993). Self-monitoring of attention versus self-monitoring of performance: Effects of attention and academic performance. Exceptional Children, 60 (1), 29-38.  000146333

Rigby, C. S., Deci, E. L., Patrick, B. C., & Ryan, R. M. (1992). Beyond the intrinsic - extrinsic dichotomy: Self-determination in motivation and learning. Motivation and Emotion, 16, 165-185. (000127553)

Robinson, A., & Clinkenbeard, P. R. (2008). History of giftedness: Perspectives from the past presage modern scholarship. In S. Pfieffer (Ed.), Handbook on giftedness in children: Psycho-educational theory, research, and best practices (pp. 13 – 31). New York: Springer Science. (אין בבר אילן)

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54-67. (000141634)

Ryan, R. M., Sheldon, K. M., Kasser, T., & Deci, E. L. (1996). All goals are not created equal: An organismic perspective on the nature of goals and their regulation. In P. M Gollwitzer & J. A. Bragh (Eds.), The psychology of action: Linking cognition and motivation to behavior (pp. 7-26). New York: Guilford. (אין בבר אילן)

Schmuck, R. A., & Schmuck, P. A. (1992). Group processes in the classroom (6th ed.). Dubuque, IA: William C. Brown. (339596) (חינוך – יש מהדורה שביעית 371.25 SCHM)

Schraw, G. (1998). On the development of adult metacognition. In C. Smith & T. Pourchot (Eds.), Adult learning and development: Perspectives from educational psychology. Mahwah, NJ: Erlbaum. (אין בבר אילן)

Schraw, G., & Dennison (1994). Assessing metacognitive awareness. Contemporary Educational Psychology, 19, 460-475. (141634)

Schraw, G., & Moshman, D. (1995). Metacognitive theories. Educational Psychology Review, 7, 351-373. (000445111)

Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (Eds.) (1998). Self-regulated learning: From teaching to self-reflective practice. New York: Guilford. (אין בבר אילן)

Schunk, D. H. (1989). Self-efficacy and achievement behaviors. Educational Psychology Review, 1, 173-208. (000445111)

Schunk, D. H. (2009). Learning theories: An educational perspective (5th ed). Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall,. (001184069) (370.1523 SCHU l5 מדעי החברה)

Schunk, D. H., & Ertmer, P. A. (2000). Self-regulation and academic learning: Self efficacy enhancing interventions. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 631-649). San Diego: Academic Press.  (001066755)

Schunk, D. H., & Zimmerman, B. J. (1994). Self-regulation of learning and performance: Issues and educational applications. Hillsdale, NJ: Erlbaum. (341756) (חינוך 370.154 SEL)

Schunk, D. H., Meece, M. L., & Pintrich, P. R. (2014) Motivation in education: Theory, research, and applications (4th ed.). Harlow, Essex: Pearson. (2463394)

Shore, B. M., & Irving, J. A. (2005). Inquiry as a pedagogical link between expertise and giftedness: The high ability and inquiry research group at McGill University. Gifted and Talented International, 20, 37 – 40.
Retrieved from: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15332276.2005.11673056

Stipek, D. J. (2002). Motivation to learn. Boston, MA: Allyn and Bacon. (1153696) (חינוך 370.174 STI)

Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review, 92 (4), 548-573. (000132192)

Wentzel, K. R. (2000). What is it that I'm trying to achieve? Classroom goals from a content perspective. Contemporary Educational Psychology, 25, 105-115. (000141634)

Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25, 68-81. (000141634)

Woolfolk, A. E. (2011). Educational psychology (11th Ed.). Boston, MA: Pearson.  (אין בבר אילן)

Ziegler, A., & Heller, K. A. (2000). Effects of an attribution retraining with female students gifted in physics. Journal for the Education of the Gifted, 23, 217 – 243. (001129000)

Zimmerman, B. J. (1994). Dimensions of academic self-regulation: A conceptual framework for education. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), Self-regulation of learning and performance: Issues and educational applications (pp. 3-22). Hillsdale, NJ: Erlbaum. (1160286)

Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25, 82-91. (000141634)  

Zimmerman, B. J., & Bandura, A. (1994). Impact of self-regulatory influences on writing course attainment. American Educational Research Journal, 31, 845-862.  (000117972)

Zimmerman, B. J., & Martinez-Pons, M. (1988). Construct validation of a strategy model of self-regulated learning. Journal of Educational Psychology, 80, 284-290. (000117511) (1159883)

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

ספר מאמרים מרכזי:

Boekaerts, M., Pintrich, P.R., & Zeidner, M. (Eds.) (2000). Handbook of self-regulation. San Diego, CA: Academic Press. (0534895) (חינוך 155.25 HAN)

חומר מחייב למבחנים:

 1. החומר הנלמד בכתה.
 2. מהאתר : סיכום חומר על המוטיבציה הקלסית.
 3. מאמר של פינטריץ : (תרגום חופשי באתר).

Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self regulated learning. In M. Boekaerts, P. R.  Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation (pp. 451-502). San Diego: Academic Press. (000534895) (חינוך 155.25 HAN 2000)

 1. 5 מאמרים מתוך:

מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה (2001). הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה. חינוך החשיבה. עלון 20. (000313685)

 1. קפלן אבי ועשור אבי. מוטיבציה ללמידה בבית הספר – הלכה למעשה (13-35). (001108930)
 2. שאנק דייל. מסוגלות עצמית ומוטיבציה לימודית (עמוד 55-72). (000580632)
 3. ניקולס, ג'ון. המשימה והאני (עמוד 78-102). (001199151)
 4. איימס, קרול א'. מוטיבציה מה מורים צריכים לדעת (עמוד 152-160) (000580641)
 5. עשור אבי. טיפוח מוטיבציה פנימית ללמידה בבית הספר (עמוד 167-190).  (001108929)