ד"ר וייס יצחק 77-397-01 תפקיד היועץ בקידום למידה של ילדים עם צרכים מיוחדים

                                      

שם ומספר הקורס:  תפקיד היועץ בקידום למידה של ילדים עם צרכים מיוחדים  (77-397-01

ד"ר יצחק וייס

סוג הקורס: סמינר

שנת לימודים:  תשע"ח              סמסטר:  שנתי                       היקף שעות:  2 שש

 אתר הקורס באינטרנט:    www.realtutoring.com      

 

א. מטרות הקורס

מטרות על

מטרת הסמינריון היא ליישם עקרונות תיאורטיים ומעשיים מתחום חקר החשיבה והפסיכולוגיה הקוגניטיבית לקידום הלמידה אצל ילדים בעלי צרכים מיוחדים, במיוחד ילדים עם ליקויי למידה. הסמינריון יחקור ישימות של אסטרטגיות למידה שפותחו על פי תיאוריות קוגניטיביות חדישות מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית-חינוכית על תחומי הלמידה של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בבית הספר.

 

מטרות ספציפיות

 

מעשית הסמינריון יתמקד במשתנים קוגניטיביים מטה קוגניטיביים ואישיותיים הנמדדים על פי שאלונים שיילמדו מתחום הפסיכולוגיה המשמשים לעזר ללמידה בבית הספר.

עבודות המחקריות יאורגנו סביב משימות למידה בנושאים אקדמיים שנלמדים בבית הספר כמו: מתמטיקה, הבנת הנקרא, אנגלית ועוד. יאובחנו תהליכי הלמידה, קשיי הלמידה וליקויי הלמידה ויוצעו דרכים על פיהם היועץ יוכל לעזור לתלמידים. 

הסטודנטים יכירו מושגים קוגניטיביים וכן רשימת פעולות חשיבה במסגרת החומר הביבליוגרפי.

ב. תוכן הסמינר:  

רציונל: הסמינר בנוי סביב חקר ופיתוח תוכניות למידה לשיפור התפקוד הלימודי של תלמידים חלשים ובינוניים על ידי ציודם בידע אסטרטגיות למידה והעלאת מוטיבציה.

נושאי הסמינר:

הסמינר בנוי סביב מחקרים הבאים לבדוק את יעילותן של תוכניות למידה והוראה לשיפור יכולת הלמידה של התלמיד. המחקרים מתבצעים בדרך של בדיקת יעילותן של התערבויות קצרות טווח לשימוש באסטרטגיות למידה.  

 

   מהלך המפגשים:

הפגישות הפרונטאליות בסמינריון נחלקות לעיסוק בתוכן הסמינריון בחלק הראשון, והדרכה מפורטת לכתיבת הסמינריון (כולל כתיבה מדעית) בחלק השני.

   

תכנית הוראה למפגשי התוכן:

 

מס'

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

מושגים בפסיכולוגיה קוגניטיבית ותיאוריות עיבוד אינפורמציה: תהליכי למידה, הוראה, תחומי ידע ספציפיים (domain-specific knowledge), פתרון בעיות, חשיבה ביקורתית, ידע קודם, כשרון, כושר, יכולת, אינטליגנציה, מיומנויות (חשיבה) קוגניטיביות (ידע הבנה יישום), מומחיות, אסטרטגיות חשיבה, סגנונות חשיבה (קוגניטיביים), פרוצדורות, ידע דקלרטיבי, ידע פרוצדורלי, מטא-קוגניציה (מטאקומפוננטים), אסטרטגיות מטא-קוגניטיביות, בקרת דיוק בלמידה, הישגים, זיכרון  (chunk), מנמוניק, חשיבה ביקורתית, reasoning, אלגוריתם, היוריסטיקה, אוטומטיות, אסטרטגיות קריאה והבנה.

מושגים תהליכיים: פיקוח - ניטור (monitoring), הכוונה עצמית (self-regulation), למידה מתווכת, תהליכי קידוד והצפנה (Encoding, Decoding, Coding), תהליכי ביצוע קוגניטיביים  (executive processes), שימוש באסטרטגיה, למידה והעברה, העברת ידע (transfer),  העברה באימון, העברה ספציפית, פיתוח מיומנויות, אימון קוגניטיבי, סביבה לימודית.

 

 1. **מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.(2001). למידה: גישות חדשות. חינוך החשיבה,  כרך 19.
 2. **בן-אבי עירית (תשס"ב). ידע ופעילות מטאקוגניטיבית. עבודת דוקטור. רמת גן, המחלקה לפסיכולוגיה.

 

2

גורמי אישיות: רגש ומוטיבציה המשפיעים על הלמידה: הכוונה עצמית, אסטרטגיות וסגנונות למידה וסגנונות קוגניטיביים, מיקוד שליטה, מוטיבציה, מסוגלות עצמית, אימפולסיביות.

מושגי אבחון: אבחון פסיכולוגי, אבחון והערכה קוגניטיבית, אבחון דידקטי, אבחון דינמי, סקרינינג   (Screening).

מושגי ליקוי: דיסלקציה, לקויות קשב והיפראקטיביות ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), ליקויי למידה, קשיי למידה.

 

 1. **מכון ברנקו וייס לטיפוח החשיבה.(2001). הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה. חינוך החשיבה,  כרך 20.
 1. **Bandura, A. (1997). Self-efficacy: the exercise of control. New York.: W.H. Freeman.
 2. **Boekaerts, M., Pintrich, P.R., & Zeidner (2000) (Eds.). Handbook of self-regulation. San Diago, CA: Academic Press. (155.25).

 

3

משתנים תומכי למידה פנימיים: מחויבות ללמידה, ערכים, מיומנויות חברתיות, זהות אישית חיובית.

 

 

4

משתנים תומכי למידה חיצוניים: תמיכת משפחה, תקשורת במשפחה, מעורבות הורים בבית הספר, העצמת הסביבה, ציפיות וגבולות, ניצול נכון של הזמן

 1. **Weinstein, C. E., Schulte, A., & Palmer, D. (1987). Learning and study strategies inventory. Clearwater, FL: H & H.

 

5

כיצד לכתוב עבודה סמינריונית: הגדרת שאלת מחקר. חיפוש מקורות. כתיבת רקע תיאורטי. שיטה ותוצאות. דיון בתוצאות. גימור העבודה להגשה.

 

באתר

6

מפגשים פרטניים להדרכה אישית

 

7

מפגשי מליאה להצגות סטודנטים את עבודותיהם

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

דרישות קדם:

 • שיטות מחקר וסטטיסטיקה, קורסי פסיכולוגיה ומוטיבציה

חובות / דרישות / מטלות:

1. ניתוח וסיכום מאמר בנושא הסמינריון והצגתו בכתה.

2. הצגת עבודת המחקר בכתה

3. הגשת עבודה סמינריונית כעבודת מחקר כמותית מלאה. 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

 • ציון מינימלי 60.

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

ביבליוגרפיה: (מקורות מסומנים בכוכביות מהווים בסיס לתוכני הסמינר)

 

 1. ** הרפז, י' (עורך) (2001). הנעה ללמידה: תפיסות חדשות של מוטיבציה [חוברת שלמה]. חינוך החשיבה,  20. (313685) (חינוך – מדף כ"ע)
 2. ** הרפז, י' (עורך) (2001). למידה: גישות חדשות [חוברת שלמה]. חינוך החשיבה,  19. (313685) (חינוך – מדף כ"ע)
 3. אשל, י' (1980). לאיתור ולאבחון תלמידים טעוני-טיפוח. עיונים בחינוך, 27, 143-156. (000120256)
 4. ** בר-אל,  צ' (1996). פסיכולוגיה חינוכית. אבן יהודה:  רכס.  (317043) (חינוך 370.15  בר-אל)
 5. ** בן-אבי, ע' (תשס"ב).  ידע ופעילות מטאקוגניטיבית. עבודת מחקר לתואר שלישי, אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה, רמת-גן. (000551473) (חינוך 153 בן-אבי)

 1. גלוברזון, ת' (1990). התפתחות הכרתית, למידה, וסגנונות חשיבה, לקראת גישה משולבת. בתוך ד' בר-טל וא' קלינגמן (עורכים), סוגיות נבחרות בפסיכולוגיה וייעוץ בחינוך (עמודים 18-32). ירושלים: משרד החינוך והתרבות, השירות הפסיכולוגי-ייעוצי. (498884)
 2. הבר, ד' (1990). לא הואב לקרוא: טיפול רב-מימדי בליקויי למידה. תל-אביב: רמות. (000154101) (חינוך 371.9 הבר)
 3. היימן, ט' (2000). ליקויי למידה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (453239) (מכון פדגוגי 371.9  הימ)
 4. ** וייס, י' (2000).  האומנם מיומנויות קוגניטיביות תלויות תוכן? ראיות מתחום פתרון בעיות אנלוגיה והעברה. עבודת מחקר לתואר שילישי, אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת-גן. (000486051) (חינוך 153 ויס)

 5.  ** גרוס, א' (2000). תיקוף מודל מטה קוגניטיבי בקריאה. עבודת מחקר לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה". אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת-גן. (518458) (חינוך 372.4 גרו)

 6. **כהן, א' (1990). האסטרטגיה-נקודת התורפה בהוראה. עיונים בחינוך, 53/54, 89-100. (120256)  

    12. מיילס, ט' ומיילס, א' (עורכים) (1994). דיסלקציה ומתמטיקה. קרית ביאליק: אח. (000253170) (חינוך 371.9144  דיס)

13. **מליץ, ע' ומליץ, צ' (1993).   אסטרטגיות למידה: תיאוריה ומעשה. באר-שבע: המכון לשיפור הישגים לימודיים בע"מ.  (228664) (חינוך 370.1523 מלי)

 1. מרגלית, מ' וטור-כספא, ח' (1998). ליקויי למידה: מודל נוירו-התפתחותי רב-ממדי. פסיכולוגיה, ז,    64-76. (000567256)
 2. עינת, ע' (1997). ליקויי למידה- האתגר. תל-אביב: איתאב. (000352104) (חינוך 371.9  עינ)
 3. בטלר, ר. (תשנ"ו). הרצון ללמוד: המוטיבציה ללימודים והשלכותיה על העבודה הפסיכולוגית ייעוצית בית הספר. בתוך א. לסט וס. זילברמן (עורכים), סוגיות בפסיכולוגיה של בית הספר. ירושלים: הוצאת מגנס. (000329027) (371.713 חינוך)
 4. ** קורצוייל, ע' (1991). השפעת אימון מטהקוגניטיבי גלוי/סמוי על הבנת הנקרא באנגלית כשפה זרה.  עבודת מחקר לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת-גן. (476677) (חינוך 428.4 קור)

 

18.Ashman, A.F., & Conway, R.N.F. (1997). An introduction to cognitive education: Theory and applications. London: Routledge. (456766) (חינוך 370.15 ASH)

19.Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28 (2), 117-148. (000143473)

20.** Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. (0333615) (חינוך 155.2  BAN)

21.** Boekaerts, M., Pintrich, P.R., & Zeidner, M. (Eds.) (2000). Handbook of self-regulation. San Diago, CA: Academic Press. (534895) (חינוך 155.25  HAN)

22.**De Corte, E., Verschaffel, L., & Op't Eynde, P. (2000). Self-regulation: A characteristic and a goal of mathematics education. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 687- 722). San Diego, CA: Academic Press. (1066762)

.23.Flavell, J. E. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive development inquiry. American Psychologist, 10, 906-911. (000119609)

24.Flavell, J. H., Miller, P. H., & Miller, S. A. (2002). Cognitive development (4th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. (201138) (חינוך 155.413  FLA) בספריה מהדורה שלישית מ- 1993)

25.**Hacker, D. J., Dunlosky, J. & Graesser, A.C. (1998)(Eds.), Metacognition in educational theory and practice (pp. 47-68). Mahwah, NJ: Erlbaum. (000434140) (370.152 MET)

26.** Hartman, H. J. (2001). Metacognition in learning and instruction. Dordrecht: Kluwer Academic. (1066255) (חינוך 370.1523 MET)

27.McCormick, C. B. (2003). Metacognition and learning. In W. M. Reynolds & G. E. Miller (Eds.), Handbook of psychology (Vol. 7, pp. 79-102). New York: Wiley. (1167684)

28.Metcalfe, J., & Shimamura, A. P. (Eds.) (1994). Metacognition: Knowing about knowing. Cambridge, MA: MIT Press. (242806) (פילוסופיה 153 MET)

29.** Nelson, T. O., & Narens, L. (1994). Why investigate metacognition? In J. Metcalfe & A. P. Shimamura (Eds.), Metacognition: Knowing about knowing (pp. 1-27). Cambridge, MA: MIT Press. (1160845)

30.** Nietfeld, J.L., & Schraw, G., (2002). The effect of knowledge and strategy training on monitoring accuracy. The Journal of Educational Research, 95, 131-142. (000117513)

31.** Pintrich, P.R., Smith, D. A. F., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1991). A manual for the use of the motivated strategies learning questionnaire (MSLQ). Ann Arbor, MI: University of Michigan, National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning. (אין בארץ)

32.** Pintrich, P.R., & Schunk, D.H. (2002). Motivation in education: Theory, research, and applications. Upper Saddle River, NJ: Merrill Prentice-Hall. (489800) (חינוך 370.154 PIN) 

33.Pintrich, P.R., McKeachie, W.J., & Lin, Y. (1987). Teaching a course in learning to learn. Teaching of Psychology, 14, 81-86. (000141833)

34.** Pintrich, P.R., Wolters, C., & Baxter, G. (2000). Assessing metacognition and self-regulated learning. In G. Schraw & J. Impara (Eds.), Issues in the measurement of metacognition (pp. 43-97). Lincoln, NE: Buros Institute of Mental Measurements. (000595820)

35.Pressley, M. (2000). What should comprehension instruction be the instruction of? In M. L. Kamil, P. B. Mosenthal, P. D. Pearson & R. Barr (Eds.), Handbook of reading research (Vol. 3, pp. 545-561). Mahwah, NJ: Erlbaum. (000490684) (428.4072 HAN 1984)

36.**  Pressly, M., & Afflerbach, P. (1995). Verbal protocols of reading: The nature of constructively responsive reading. Hillsdale, NJ: Erlbaum. (אין בבר אילן)

37.Samoilov, A.V. (2014). Development of Secondary School Students Critical Thinking as a Strategic Priority of Modern Education: Goals, Objectives and Outcomes. Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences ,12, 2021-2033. (002435689)

38.**  Schraw, G., & Impara, J. C. (Eds.). (2000). Issues in the measurement of metacognition. Lincoln, NE: Buros Institute of Mental Measurements. (אין בבר אילן)

39.Schraw, G., & Roedel, T.D. (1994). Test difficulty and judgment bias. Memory & Cognition, 22, 63-69. Retrieved from: https://link.springer.com/content/pdf/10.3758%2FBF03202762.pdf

40.Schraw, G., Crippen, K.J., & Hartley K.(2006). Promoting self-regulation in science education: Metacognition as a part of broader perspective on learning. Research in Science Education, 36,111-139. (000516835)

41.Schunk, D. H., & Zimmerman, B.J. (Eds.) (1998). Self-regulated learning: From teaching to self-reflective practice. New York: Guilford. (אין בבר אילן))

42.**Sternberg, R. J. (1997). Are cognitive styles still in style. American Psychologist, 52, 700- 712. (000119609)

43.**Sternberg, R. J., & Zhang, L. (Eds.) (2001). Perspectives on thinking, learning, and cognitive styles. Mahwah, NJ: Erlbaum. ( 498447) (חינוך 153 PER)  

44.**Veenman, M.V.J., Van Hout-Wolters, B. , & Affelbach, P. (2006). Metacognition and learning: conceptual and methodological considerations. Metacognition and Learning, 1, 3-14. Retrieved from: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11409-006-6893-0.pdf

45.**Weiner, B. (1985). An attributional theory of achievement motivation and emotion. Psychological Review, 92 (4), 548-573. (000132192)

46.**Weinstein, C. E., Husman, J., & Dierking, D. R. (2000). Self-regulated interventions with a focus on learning strategies. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich & M. Zeidner (Eds.), Handbook of self-regulation (pp. 728- 744). San Diego, CA: Academic Press. (1066742)

47.**Weinstein, C. E., Schulte, A., & Palmer, D. (1987). Learning and study strategies inventory. Clearwater, FL: H & H. (אין בבר אילן)