ד"ר וייס יצחק 77-844-18 התמודדות מערכתית עם שונות תרבותית

ד"ר יצחק וייס 77-844-18

התמודדות מערכתית עם שונות תרבותית

                                                     

שם ומספר הקורס:  התמודדות מערכתית עם שונות תרבותית    77-844-18

מרצה: דר. יצחק וייס

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:    תשע"ח                סמסטר:    ב                       היקף שעות:  2

 

מטרות הקורס:

הבנת מושג התרבות. פיתוח רגישות תרבותית והבנת הקשר בין הבדלים על רקע תרבות דת, עדה, גזע, מגדר, מעמד ,צרכים מיוחדים לשילוב חברתי, בריאות נפשית, והישגים לימודיים ויכולת לתרגם הבנה ורגישות זו להגדרה והבנה מחודשת של תפקיד הייעוץ וההשלכות של הבנה זו לעבודת הייעוץ הלכה למעשה.

תוכן הקורס: הקורס ידון בהגדרת מושג התרבות ובהגדרת מושג הרב תרבותיות . היות והחברה הישראלית מורכבת מקבוצות שונות בעלות רקע תרבותי שונה כמו גם חברות רבות אחרות בעולם בגלל תהליכי הגירה מואצים, לכן קיימים הבדלים גדולים  במדדי הסתגלות , בריאות נפשית, הישגים לימודיים והתפתחות מיטבית בקרב תלמידים על רקע של שייכות לקבוצות תרבות שונות. הדרכים המסורתיות לייעוץ וחינוך מתקשות להתמודד עם פערים אלו ואף חלק מהחוקרים טוענים כי הם תורמים להגברת הפערים הקיימים בין הקבוצות השונות.  על רקע זה התפתחו גישות חדשות לייעוץ המעמידות באור ביקורתי את הגישות המסורתיות לייעוץ וקוראות להגדרה מחודשת של הייעוץ ופתוח תאוריות חדשות בתחום זה.

מהלך השיעורים: הרצאות מלוות במצגות ודיונים בקבוצות

חובות הקורס: השתתפות בשיעורים, סיכום מאמר באנגלית בנושא הרלוונטי  

(לחילופין מאמר בעברית והצגתו בכתה)  100%

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1-2

מבוא

הכרת מושגי יסוד : תרבות ורב תרבותיות, שונות תרבותית , זהות תרבותית , והתמודדות עם שונות תרבותית במערכת החינוך

מאוטנר שגיא ושמיר (1998) 

3-4

 

מדיניות של מערכת החינוך כלפי שונות תרבותית :כור -היתוך מול רב-תרבותיות. אבחנה בין סוגים שונים של רב-תרבותיות , רב תרבותיות וצדק חלוקתי,

השפעה של מדיניות מערכת החינוך כלפי שונות תרבותית על ההתפתחות המיטבית של תלמידים מרקעים תרבותיים מגוונים. זהות תרבותית : גישה הבניתית מול גישה מהותנית

הקשר בין רקע תרבותי ומדדי הסתגלות ותפקוד במערכת החינוך

שונות על רקע סוציואקונומי וכישורים

סבר (2004)

יונה (2005)

Sternberg  

 

 

VanTassel-Baska (2008)  (2004)

5-6

מערכות חינוך רגישות תרבות  אינטגרטיביות ומעצימות

ייעוץ רב תרבותי וייעוץ רגיש תרבות לעומת ייעוץ מסורתי.

היועץ כמתקן חברתי וכמוביל תהליכי שינוי מערכתיים להעצמה של אוכלוסיות מוחלשות במערכת החינוך. 

שאלון רב תרבותיות

Vedder,  et al. (2006)

ינון (2005)

מסאלחה' (2004)  

Sue et al. (2007)

Vera & Speight (2003)

Liu & Arguello (2006)

7-8

שלבים בהתפתחות של זהות תרבותית, הקשר בין שלבים בין זהות תרבותית ליחסים בין קבוצות שפור יחסים בין קבוצות והפחתת דעות קדומות במערכת החינוך

הצגה בכתה

Banks (2001).

שבתאי (2001)

טטר, (2004)

9-10

 מודעות התייחסות והתמודדות 

הצגה בכתה

Shohamy (2010)

11-12

 הצגה בכתה

ודיון מסכם  

Shohamy (2010)

 

 

  חובות הקורס:

ביבליוגרפיה: (חובה/רשות):

טטר, מ' (2004). ייעוץ בקהילות חינוכיות קולטות עלייה. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה. תל-אביב: רמות. (001099157)

יונה, י' (2005). בזכות ההבדל: הפרוייקט הרב תרבותי בישראל. ירושלים: מכון ואן ליר. (פרק שלישי, עמ' 55-121, על מדיניות חינוך ותרבות - 001108865)

ינון, א' (2005). השלכותיה של תוכנית רב תרבותית הכוללת את העמקת החנוך היהודי והמורשת התרבותית של העדות השונות, על תפקודם הלמודי וההשגי של תלמידים שהוריהם יוצאי צפון אפריקה. בתוך מ' אורפלי וא' חזן (עורכים). התחדשות ומסורת:  יצירה, הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון אפריקה. ירושלים: מוסד ביאליק. (001121948)

מאוטנר, מ', שגיא, א' ושמיר, ר' (1998). הרהורים על רב-תרבותיות בישראל. בתוך מ' מאוטנר, א' שגיא ור' שמיר (עורכים), רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית (עמ' 67-76). תל-אביב: רמות. (001099247)

מסאלחה, ש' (2004). ייעוץ פרטני בחברה רב-תרבותית. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה. תל-אביב: רמות. (000603480)

סבר, ר' (2004). מדיניות קליטת העליה במערכת החינוך. מגמות, מ"ג (1), 145-169.( 116184)

שבתאי, מ' (2001). לחיות עם זהות מאוימת: חווית החיים עם שוני בצבע עור בקרב צעירים יוצאי אתיופיה בישראל. מגמות, מ"א (2-1) , 97-112 (116184).

Banks, J. A. (2001). Cultural diversity and education: Foundations, curriculum and teaching (4th ed.). Boston: Allyn and Bacon. (Ch. 7 - בתוך 000577512, Ch. 16 - 000577515)

Banks, J. A., & McGee-Banks, C. A. (2004). Handbook of research on multicultural education (2nd ed.). San Francisco, CA: Wiley. (Ch. 32, pp. 682-698 - 001145702; Ch. 38, pp. 782-794 - 001131289; Ch. 40, pp. 813-825 - 001131295; Ch. 41, pp.828-840 - 001131296).

Berry, J. W. (2006). Contexts of acculturation. In D. L. Sam & J. W. Berry (Eds.), The Cambridge handbook of acculturation psychology. Cambridge: Cambridge University Press.    (001125764)

Constantine, M. G., Hage  Mai, S. M. , Kindaichi, M. M., &. Bryant,  R. M. (2007). Social Justice and Multicultural Issues: Implications for the Practice and Training of Counselors and Counseling Psychologists. Journal of Counseling & Development, 85, 24-29. (000117358)

Griffin, D., & Steen, S. (2011). A social justice approach to school counseling. Journal for Social Action in Counseling and Psychology, 3(1), 74-85. Retrieved from: http://www.psysr.org/jsacp/griffin-v3n1-11_74-85.pdf

Liu, W. M., & Arguello, J. (2006). Social class and classism in counseling. Counseling and Human Development, 39 (3), 1-12. (000573257)

Sam, D. L., & Berry, J. W. (Eds.) (2006) The Cambridge handbook of acculturation psychology. Cambridge: Cambridge University Press. (Ch. 2, Sam: Acculturation conceptual background and core components - 001125760; Ch. 4, Berry: Stress perspectives on acculturation - 001125766; Ch. 6, Ethnic identity and acculturation - 001125776; Ch. 25, Velder and Horenczyk: Acculturation and the schools - 001125563; Ch. 28, Immigration and resilience - 001125561; Ch. 29, Intercultural relations in plural societies - 001125558; Ch. 30, Intercultural training - 001125554; Ch. 31, Conclusions - 001125551).

Shohamy, E. (2010). Cases of language policy resistance in Israel's centralized educational system. In K. Menken & O. Garcia (Eds.), Negotiating language policies in schools: Educators as policy makers (pp. 182-197). Routledge: New York. (001222799)

Sue, D. W.,  Capodilupo, C. M., Torino, G. C., Bucceri, J. M., Holder A. M. B., Nadal, K. L., & Esquilin,  M. (2007). Racial microaggressions in everyday life: Implications for clinical practice. American Psychologist, 62 (4), 271-286. (000119609)

Sterenberg, R. J. (2004). Culture and intelligence. American Psychologist, 59 (5), 325-338. . (000119609

VanTassel-Baska, J. (2008). Disadvantaged learners with talent. Counseling and Human Development, 41 (4), 1-12. (00573257)(1223242)

Vera, E. M., & Speight, S. L. (2003). Multicultural competence, social justice, and counseling psychology: Expanding our roles. The Counseling Psychologist, 31 (3), 253-272. (000141676)

Vedder, P., Horencyzk, K., & Nickmans, G. (2006). Ethno-culturally diverse education settings: Problems, challenges and solutions. Educational Research Review, 1 (2), 157-168.

(001113247) (001124563)   

·        

ביבליוגרפיה נוספת

ביבליוגרפיה

 

וייל, ג' (עורך) (תשס"ח). פסיכולוגיה חינוכית בחברה רב תרבותית, משרד החינוך, ירושלים. (001175383) (חינוך E370.15 פסי)

ועקנין, ר' (תשנ"ד). "יחודו של היועץ הדתי", שמעתין ל"א (114), 124-119.  (000126585)

מאוטנר, מ', שגיא, א' ושמיר, ר' (תשנ"ח). רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית, רמות- אוניברסיטת

תל אביב, תל אביב. (000378040) (עותק אלקטרוני ברשומה 001214302)

מכון רוטנברג- המרכז לפסיכולוגיה יהודית, דף הבית (2014), הועלה מתוך:

http://jewishpsychology.org/

מכון שילה- שירותי יעוץ לציבור הדתי, אודות מכון שילה (2014), הועלה מתוך:  https://www.mshilo.co.il/about-the-institute

מסאלחה, ש' (תשס"ד). "יעוץ פרטני בחברה רב תרבותית", בתוך: ארהרד, ר' וקלינגמן, א' (עורכים). יעוץ

בבית ספר בחברה משתנה, רמות- אוניברסיטת תל אביב, תל אביב, 245-229. (000603480)

פרי, פ' (תשס"ז).חינוך בחברה רבת תרבויות, כרמל, ירושלים. (1131467) (חינוך E370.117 חנו)

קוד האתיקה של היועצים החינוכיים בישראל (2008), הועלה מתוך:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/mediniyut/Etika/

שדמי, ח' ופרידמן, ח' (תשס"ח). "פתח דבר" ,בתוך: וייל, ג' (עורך). פסיכולוגיה חינוכית בחברה רב

תרבותית, משרד החינוך, ירושלים, 6-5. (001175383) (חינוך E370.15 פסי)

שפ"ינט, אתר השירות הפסיכולוגי ייעוצי (2013). רב תרבותיות: מדיניות. הועלה מתוך:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/GishurRavTarbuti/Mediniut.htm

 

שער, ל' (תש"ע). הקשר בין מחסומי קריירה ומסוגלות עצמית לבין התמקדות בתכנון קריירה. דיסרטציה

(מ.א.), אוניברסיטת בר אילן, רמת-גן. (001199879) (חינוך 331.4 שער)

תדמור, י' (תשס"ג). "עקרונות בחינוך לגישה רב-תרבותית", אקדמות י"ג, 182-169. (000341971)

 

Alexander, J. C. (2013). Struggling over the mode of incorporation: Backlash against

multiculturalism in Europe. Ethnic and Racial Studies, 36(4), 531-556.

doi: 10.1080/01419870.2012.752515 (000145947)

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Oxford, England: Addison-Wesley. (000513328)  (323.12 ALL n פסיכולוגיה)

Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of

Personality and Social Psychology 5(4), 432-443. doi:10.1037/h0021212 (000118869)

Chao, R. C. (2013). Race/ethnicity and multicultural competence among school

counselors: Multicultural training, racial/ethnic identity, and color-blind

racial attitudes. Journal of Counseling & Development, 91(2), 140-151.

doi:10.1002/j.1556-6676.2013.00082.x (000117358)

Constantine, M. G. (2000). Social desirability attitudes, sex, and affective and cognitive

empathy as predictors of self-reported multicultural counseling competence. The Counseling Psychologist 28(6), 857-872. doi:10.1177/0011000000286008. Retrieved: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0011000000286008

Constantine, M. G. (2001). Independent and interdependent self-construals as predictors of

multicultural case conceptualization ability in counselors. Counseling Psychology Quarterly 14(1), 33-42. Retrieved from: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09515070110059124

Duriez, B., & Hutsebaut, D. (2000). The relation between religion and racism: The role of

post-critical beliefs. Mental Health, Religion & Culture 3(1), 85-102. doi: 10.1080/13674670050002135 (001226712)

Hunsberger, B. (1995). Religion and prejudice: The role of religious fundamentalism, quest,

and right-wing authoritarianism. Journal of Social Issues 51(2), 113-129. doi:10.1111/j.1540-4560.1995.tb01326.x  (000119176)

Hunsberger, B., & Jackson, L. M. (2005). Religion, meaning and prejudice. Journal of Social

Issues 61(4), 807-826. doi:10.1111/j.1540-4560.2005.00433.x (000119176)

Mayrl, D., & Oeur, F. (2009). Religion and higher education: Current knowledge and

directions for future research. Journal for the Scientific Study of Religion 48(2), 260-275. doi:10.1111/j.1468-5906.2009.01446.x (000154690)

Ponterotto, J. G., Gretchen, D., Utsey, S. O., Reiger, B. P., & Austin, R. (2002). A

revision of the Multicultural Counseling Awareness Scale. Journal of Multicultural Counseling and Development 30(3), 153-180. doi: :10.1002/j.2161-1912.2002.tb00489.x (000582138)

Ponterotto, J. G., Rieger, B. T., Barrett, A., Harris, G., Sparks, R, Sanchez, C. M., et al. (1996).

Development and initial validation of the Multicultural Counseling Awareness Scale. In G. R. Sodowsky & J. C. Impara (Eds.), Multicultural assessment in counseling and clinical psychology (pp. 247-282). Lincoln, NE: Buros Institute of Mental Measurements. Retrieved from: http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=burosbookmulticultural 

Richrads, P. S., & Bergin, A. E. (2005). A spiritual strategy for counseling and psychotherapy.

Washington, DC, US: American Psychological Association. doi:10.1037/11214-000
 (גישה אלקטרונית ב-001185156)

Richards, P. S. (Ed.), & Bergin, A. E. (Ed.). (2014). Handbook of psychotherapy and religious

diversity. Washington, DC, US: American Psychological Association. doi:

10.1037/14371-000   (גישה אלקטרונית ב- 002408360)

Sue, D. W., Arredondo, P., &McDavis, R. J. (1992). Multicultural counseling competencies

and standards: A call to the profession. Journal of Counseling and Development, 70(4), 477-486. doi:10.1002/j.1556-6676.1992.tb01642.x (000117358)

Sue, D. W., Bernier, J. E., Durran, A., Feinberg, L., Pedersen, P., Smith, E. J., & Vasquez-

Nuttall, E. (1982). Position paper: Cross-cultural counseling competencies. The Counseling Psychologist, 10(2), 45-52. doi:10.1177/0011000082102008. Retrieved: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0011000082102008

Walker, D. F., Gorsuch, R. L., & Tan, S. (2004). Therapists' integration of religion and

spirituality in counseling: A meta-analysis. Counseling and Values, 49(1). 69-80. doi:

10.1002/j.2161-007X.2004.tb00254.x  (000573334)

Weatherford, R. D., & Spokane, A. R. (2013). The relationship between personality

dispositions, multicultural exposure, and multicultural case conceptualization

ability. Training and Education in Professional Psychology, 7(3), 215-224.

doi: 10.1037/a0033543 (001123183)

Worthington, J., Everett, L., Kurusu, T. A., McCollough, M. E., & Sandage, S. J. (1996).

Empirical research on religion and psychotherapeutic processes and outcomes: A 10-year review and research prospectus. Psychological Bulletin 119(3), 448-487. doi: 10.1037/0033-2909.119.3.448 (000132182)