ד"ר וייס יצחק 79-508-02 מבחנים והערכות

                                     

מבחנים והערכות:  79-508-02

ד"ר יצחק וייס

סוג הקורס: סדנה

שנת לימודים:   תשע"ח  סמסטר:   א/ב                          היקף שעות: 1 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט: http://lemida.biu.ac.il/

 

מייל : itzhak.weiss10@gmail.com

א. מטרות הקורס

  1. הכרת כלי מדידה והערכה מקובלים וחלופיים.
  2. התנסות פעילה בבניית מבחני הישגים.
  3. פיתוח יכולת לפרש ממצאים ולהסיק מסקנות מתוצאות מבחנים.

ב. תוכן הקורס:

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

1

מהי הערכה: מטרות, מעגל הוראה-למידה-הערכה, תרבות בחינה, תרבות הערכה. רקע הסטורי.

2

ניסוח מטרות על, ניסוח מטרות אופרטיביות, שיקולים בבחירת מבחן.

3-7

חיבור מבחן- כללים בחיבור: טבלת מתאר, סוגי שאלות, הרכב שאלות, כמות, סדר, ניקוד. תוקף מבחן, מהימנות מבחן.

העברת מבחן – על מה יש להקפיד.

בדיקת מבחן-בניית מחוון, אפקט ההילה.

ניתוח תוצאות מבחן בהקשר ל: לכיתה-התפלגות ציונים ומדדי פיזור, לתלמיד, לפריטי המבחן ומטרות ההוראה.

8-10

חלופות בהערכה: הערכה מעצבת הלכה למעשה, כלים: פורטפוליו, יומנים, פוסטרים, מטלות ביצוע מגוונות .

11

מנב"ס:  הצגת יכולות, תפקיד רכז הערכה בית ספרי

12-13

מבחנים חיצוניים: בגרות, בינלאומיים, מיצ"ב.

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: פיתוח יחידות הוראה.

 

 חובות הקורס: נוכחות בשיעורים, קריאת החומר הביבליוגרפי

 מרכיבי הציון הסופי: 50% עבודה מסכמת ו- 50%  מבחן.

 

ד. רשימה ביבליוגרפית

בירנבוים, מ' (1997). חלופות בהערכת הישגים.  תל אביב: רמות. 9-51. (000347017) (חינוך ; E371.26 ביר.חל)

בירנבוים, מ' (1999). הערכה מושכלת: מתיאוריה למעשה. תל אביב: רמות.
שני פרקים לפי בחירתכם. (000436342) (חינוך E371.26 הער.מש)

 

וגנר, מ' (1991). יש מבחן. ירושלים: מכון סאלד ומשרד החינוך והרבות. פרקים 1-9. (000173518) ( חינוך 371.26 וגנ.יש)

לוי, א' (2006).פוסטמודרניזם בתחום מבחני הישגים. בתוך ת' זהר חלופות בהערכת הישגים. (עמ' 3-29) רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (000407816)

סבר, ר' (2005). על הערכה פנימית, הערכה חיצונית ומה שביניהן. בתוך ז' בן עמי מדידה והערכה, אחריותיות ושקיפות ככלי ניהול לשירות מערכת החינוך (עמ' 93-76). תל אביב: כליל, מכון מופ"ת.  (002356830)

קליגר, א'. (2009). בין המיצ"ב למצב: תפיסות מנהלים ומורים את מטרות המיצ"ב לעומת המטרות המוצהרות. דפים, 74, 142-185.  (000128084)

 

 Mills, P.A.,   Sweeney, W. V., Stephen DeMeo, S., Marino, R., &   Clarkson, S. (2000).  Using poster sessions as an alternative to written examinations--the poster exam. Journal of Chemical Education, 77 ( 9), 1158- 1161.

 

קריאת רשות

 

גבעון, ש. (2008). תהליכים קוגניטיביים ורגשיים שחווים תלמידים עם לקויות למידה וסגנונות התמודדותם במהלך לימודיהם להשגת תעודת בגרות. הייעוץ החינוכי, 15,  67-98.  (002356833)

זהר, ת' (2006). חלופות בהערכת הישגים. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (001117484) (חינוך 371.26 חלו)

לוי, י' (1990). הישגים לימודיים: הערכה ומדידה. חלק א' תל אביב: דקל (000218301) (חינוך 371.26 לוי.)

רש, נ'. וקרמרסקי ב' (2005). ‫ צדק בבית הספר : תפיסות של תלמידים ומורים בדבר חלוקה צודקת של ציונים. ירושלים : המכון לחקר הטיפוח בחינוך ליד המועצה הארצית של נשים יהודיות ארה"ב, האוניברסיטה העברית בירושלים.  (001104490)  (חינוך 371.272 רש)

שיף, י', שמעוני, ע' ופורטנוי, ח' (2010). תלמידים המקבלים התאמות לצורך היבחנות בבחינות הבגרות : מאפיינים והישגים. ירושלים : הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. (001204870) (חינוך E373.076) (‫ העותק האלקטרוני ברשומה 1232848 )

 

Darling-Hammond, L. (2004). Standards, accountability and school reform. Teachers College Record, 106(6), 1047-1085. (000141828)

Sternberg, R.J (2007). Assessing what matters. Educational Leadership, 65 (4), 20-26. (000143466)