ד"ר רוזנטל  ורדה 77-704-01 התערבות התפתחותית תיווכית -*MISC-בגיל הרך באוכלוסיות עם מוגבלות

התערבות התפתחותית תיווכית –*MISC-בגיל הרך

באוכלוסיות עם מוגבלות שכלית

77-704-01

ד"ר ורדה סובלמן-רוזנטל

שנת לימודים: תשע"ח                      סמסטר:  א'                           היקף שעות:  28

 אתר הקורס באינטרנט:           

 

א.     מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

 

-          גישור בין התחום התיאורטי-מחקרי לתחום המעשי העוסק בתכניות התערבות לגיל הרך  באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים.

    

-          הבנת הקשר הדו-כיווני בין  איכות האינטראקציה הורה-ילד וקשיי התפתחות בגיל הרך.

 

-          הכרת כלי תצפית להערכת אינטראקציה מבוגר-ילד תוך דגש על הכליOMI-Observing Mediational Interaction  לניתוח אינטראקציה.

 

-          ניתוח אינטראקציה כבסיס לבניית תכנית התערבות המותאמת לילד ולמשפחתו.

 

  ב. תוכן הקורס:

רציונל הקורס

בשנים האחרונות הצטבר ידע מחקרי רב הנוגע להשפעה הקריטית שיש לחוויות שחווה הילד בגיל הרך על המשך התפתחותו.הדבר חשוב לגבי ילדים עם התפתחות תקינה וחשוב מאד לגבי ילדים עם קשיי התפתחות ומוגבלות שכלית.

משתנים רבים משפיעים על ההתפתחות, מתוכם איכות האינטראקציה מבוגר-ילד מסבירה את עיקר השונות בין ילדים.

קיימת חשיבות רבה להכרת תכניות התערבות  מוקדמות הממוקדות באינטראקציה מבוגר-ילד ולהכרת כלים להערכת אינטראקציה זו.

החלק המעשי של הקורס מבוסס על העבודה הנעשית במרכז בייקר עם אוכלוסיות ילדים הסובלים מקשיי התפתחות ועם הוריהם.

 

הנושאים שיילמדו בקורס

-גישות שונות בהתערבות חינוכית: הבדלים בין הגישה הקוגנטיבית, הגישה הקונסטרוקטיביסטית וגישת תהליך- תוצר לגישה ההתפתחותית-תיווכית

-הבדלים אינדיבידואליים ותרבותיים והתאמת תכניות התערבות  לילד

-מאפיינים התפתחותיים של תינוקות מעוכבי התפתחות והשפעתם על איכות האינטראקציה

-פרופיל סנסורי.

 

-שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוכיות רגילות לגיל הרך

-השפעת מאפייני הסביבה החינוכית על התפתחות הילד

-הכרת הכלי לניתוח תצפיות OMI

-תצפיות באינטראקציה מבוגר-ילד בסיטואציות שונות

-בניית תכנית התערבות המבוססת על ניתוח האינטראקציה ועל משתנים נוספים הקשורים לילד וסביבתו.

 

*MISC – More Intelligent and Socially Competent Child

 

 

 מהלך השיעורים: הרצאות, מרצים אורחים, מצגות וסרטים

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

גישות שונות בהתערבות חינוכית, הגישה ההתפתחותית-תיווכיתMISC

פריטים 4,11,13

 

2

הבדלים אינדיבידואליים ותרבותיים והתאמת תכנית התערבות

פריטים 15,8

 

3

 

 

 

 

מאפיינים התפתחותיים של תינוקות מעוכבי התפתחות

פריטים 3,7,10

 

 

 

 

 

4

 

פרופיל סנסורי

 

פריטים 1,6,14

 

 

5

 

 

 

 

מאפייני האינטראקציה  מבוגר-ילד באוכלוסיות מעוכבי התפתחות

 

פריטים 3,12

 

6

 

 

מאפייני אינטראקציות (מבוגר-ילד  ואינטראקציה בין ילדים) במסגרות חינוכיות לגיל הרך המשלבות ילדים עם צרכים מיוחדים

 

פריטים 5

 

7

השפעת מאפייני הסביבה החינוכית על התפתחות הילד

פריטים 2,5

 

 

8

 

 

 

 

הכרת הכלי לניתוח תצפיות OMI

 

 

פריט 16

 

 

9

 

תצפית באינטראקציה מבוגר-ילד בסיטואציות שונות

 

 

 

10

 

תצפית באינטראקציה מבוגר-ילד בסיטואציות שונות

 

 

פריטים 5

 

 

 

11

 

 

 

ניתוח התצפיות

 

 

 

 

12

 

ניתוח התצפיות

 

 

 

13

בניית תכנית התערבות

המבוססת על ניתוח האינטראקציה ועל משתנים נוספים הקשורים לילד וסביבתו

 

 

14

בניית תכנית התערבות

המבוססת על ניתוח האינטראקציה ועל משתנים נוספים הקשורים לילד וסביבתו

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם:אין

    חובות / דרישות / מטלות: השתתפות בשעורים, תצפיות במרכז בייקר, הגשת עבודה

    מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):ציון העבודה

 

ד. ביבליוגרפיה:

1.  ברגר, א., קופמן, א. והניק, א. (2007). התפתחות של ויסות עצמי מולד ונלמד. בתוך פ"ש קליין וי' יבלון (עורכים), ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך (עמ' 39-67). ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. (2370642)

2. ברוקס, א. (עורכת) (2002). קוים מנחים לעשיה חינוכית עם גילאי שנתיים שלוש. ירושלים: משרד החינוך, האגף לתכניות לימודים, מעלות. (000534992) (חינוך E372.21  ברו)

3. סובלמן-רוזנטל, ו. (1999). התפתחות מיומנויות תקשורת ושפה אצל תינוקות עם תסמונת דאון ותינוקות רגילים בהקשר למרכיבי האינטראקציה עימם. עבודת מחקר לתואר שלישי, בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן. (000475481) (חינוך  155.422 רוז)

4. קליין, פ"ש (2007). מאפייני האינטראקציה החינוכית התיווכית והשפעותיהם על ילדים בגיל הרך. בתוך פ"ש קליין וי' יבלון (עורכים), ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך (עמ' 91-117). ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. (001179030)

5. קליין, פ"ש וסובלמן-רוזנטל, ו' (2010). ביחד ולבד שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך רגילות לגיל הרך. אבן יהודה: רכס. (עמ' 67-143; עמ' 30-54 - 001217263) (001201093) (חינוך 371.9046  קלי.)

6. קרנוביץ, ס"ק (2007). הילד הלא מתואם: זיהוי הפרעה בעיבוד החושי והתמודדות עימה. חיפה: אמציה. (פרק 1 - 001179167 ; פרק 2 – 001179168)

7.Berger, J., & Cunningham, C. C. (1981). The development of eye contact between mother and normal versus Down's syndrome infants. Developmental Psychology, 17(5), 678-689. (000142769)

8.Boivin, M. J., Bangirana, P., Nakasujja, N., Page, C. F., Shohet, C., Givon, D., ... Klein, P. S. (2013). A year-long caregiver training program to improve neurocognition in preschool Ugandan HIV-exposed children.Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics34(4), 269-278. (2373365)

9.Buckhalt, J. A. Rutherford, R. B., & Goldberg, K. E. (1978). Verbal and nonverbal interaction of mother with their Down's syndrome and non-retarded infants. American Journal of Mental Deficiency, 82(4), 337-343. (503698)

10.Fischer, M. A. (1987). Mother-child interaction in preverbal children with Down syndrome. Journal of Speech and Hearing Disorders, 52, 179-190. (503652)

11.Guralnick, M. J. (2001). A developmental systems model for early intervention. Infants and Young Children, 14, 2 1-18. (2370496)

12.Guralnick, M. J. (2005). Early intervention for children with intellectual disabilities: Current knowledge and future prospects. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 18, 313-324. (1185450)

13.Guralnick, M. J. (2008). International perspectives on early intervention. Journal of Early Intervention, 30(2), 90-101. (001164695) 

14.Jaegermann, N., & Klein, P. S. (2010). Enhancing mothers' interactions with toddlers who have sensory processing disorders. Infant Mental Health Journal, 31(3), 291-311. (459221)

15.Klein, P. S. (1996). Early intervention: Cross cultural experiences with a mediational approach. New York:  Garland. (306546) (305.231 KLE e חינוך)

16.Klein, P. S. (2012). OMI – Observing Mediational Interaction Updated Manual.