ד"ר רוזנטל  ורדה 79-004-01 הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים

הוראה לילדים עם צרכים מיוחדים 79-004-01

ד"ר ורדה רוזנטל-סובלמן

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:    תשע"ח                  סמסטר:    א'                      היקף שעות:  1 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il /      

 

א. מטרות הקורס:

  • הסטודנטים יכירו מושגים מרכזיים בתחום החינוך המיוחד.
  • הסטודנטים יכירו את עיקרי חוק השילוב.
  • הסטודנטים יחשפו ללקויות השונות, תוך התמקדות בילדים המשולבים.
  • הסטודנטים יחשפו לדרכים מעשיות לשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים.
  • הסטודנטים ירכשו כלים בסיסיים להתמודדות עם קשיים בשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים.
  • הסטודנטים יפתחו עמדות חיוביות ורגישות כלפי הילד עם הצרכים המיוחדים.

 

ב. רציונאל הקורס:

חוק חינוך מיוחד, תשמ"ח  - 1988 קובע כי מערכת החינוך חייבת לתת עדיפות לשילובו של ילד עם צרכים ייחודיים במסגרת רגילה. הזכות ללמוד במסגרת נורמטיבית, היא חלק מזכותו של אדם עם מוגבלות לחיות בקהילה ולהשתתף בפעילות הנערכת בה באופן פעיל ושוויוני, תוך יצירת חברה סובלנית יותר. בשנת 2002 תוקן חוק חינוך מיוחד ונוסף אליו הפרק על שילוב ילד עם צרכים ייחודיים בחינוך הרגיל. תהליך הטמעת החוק הינו תהליך מורכב. על מנת לאפשר הטמעה נכונה של התהליך יש צורך לחשוף בפני הסטודנט את הרקע לתיקון החוק, לעדכונים המופיעים בו, להתייחס למאפייניהם הייחודיים של תלמידי השילוב ולאמצעים המאפשרים שילוב של התלמיד עם הצרכים הדיפרנציאליים.

 

    מהלך השיעורים:

הרצאות, דיונים, הדגמות, סימולציות וצפיה מודרכת.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה מומלצת

1

מבוא: חינוך מיוחד וחינוך משלב- הגדרות, מטרות ורציונל

 

2

חוק החינוך המיוחד והתיקונים לו

 

תכנית השילוב (2005)

3

סוגי שילוב; מסגרות חינוכיות בחינוך המיוחד והמשלב; הצוות הפרא-רפואי

טלמור (2007), נאון, ד', מילשטיין א', מרום, מ' (2012), רונן (2007)

4

מתי"א

 

 

5-7

שילוב ילדים עם הפרעות למידה ספציפיות- סקירה כללית והתמקדות בקשיים בקריאה ובכתיבה

 

8

שילוב ילדים עם  ADHD

 

 

9

שילוב ילדים עם לקות שמיעה

 

ויזל וזנדברג (2002)

10

שילוב ילדים עם לקות ראיה

 

 

11

שילוב ילדים הילד עם ASD

 

מישורי (1992)

Bauminger-Zvielly, N. (2013)

12

שילוב ילדים עם נכויות פיזיות

 

 

13

שילוב ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 

קליין וסובלמן-רוזנטל (2010)

14

כתיבת תח"י- תכנית חינוכית יחידנית

 

 

 

ג. חובות הקורס:

  דרישות קדם: אין

חובות / דרישות / מטלות:

1. נוכחות בקורס והשתתפות פעילה בשעורים--חובה

2. קריאת קטעי החובה ברשימה הביבליוגרפית

 3. מבחן מסכם

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

 

 מרכיבי הציון הסופי:

100% מבחן

 

ד. ביבליוגרפיה:

קריאת חובה

טלמור, ר' (2007). עמדות מורים באשר לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים), שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך(עמ'    157-196)חיפה: אחווה.    (001177940)

פלוטניק, ר' (2008). לגדול אחרת, עולמם הרגשי והחברתי של ילדים בעלי לקויות למידה, קשב וריכוז. חולון: יסוד. (עמ' 11-22 - 2373389, עמ' 73-83 - 2373386)

קליין, פ"ש וסובלמן-רוזנטל, ו' (2010). ביחד ולבד: שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרת חינוך רגילות לגיל הרך. אבן יהודה: רכס. (עמ' 162-175 - 2356009)

Koegel, L., Matos-Freden, R., Lang, R., & Koegel, R. (2012). Interventions for children with Autism Spectrum Disorders in inclusive school settings. Cognitive and Behavioral Practice, 19, 401-412.  (1106314)

 

קריאת רשות

אורגן, פ"ג (2008). ADHD: גישות התייחסות לתלמידים שאובחנו כסובלים מהפרעת קשב וריכוז. קריית ביאליק: אח.(001156388) (חינוך 371.93 אור.אי )

הלפרין, א' (2006). שיקום התקשורת של ילדים עם לקות בשמיעה במערכת החינוך: מדריך לצוות החינוכי בבית הספר. ירושלים: מעלות. (001145495) (מכון פדגוגי E371.912 שקו)

ויזל, א' וזנדברג, ש' (2002). סוגיות בחינוך מיוחד. יחידה 8ליקויי שמיעה. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (עמ' 48-54, 62-65, 94-103 – 1177929).

מישורי, ע' (1992). אוטיזם ולקויות תקשורת. ישראל: אלו"ט. (עמ' 75-78, בניית תכנית אישית עבור הילד; עמ' 117-130, ארגון תהליך הלמידה – 000568604)

משרד החינוך (2009). חוזר מנכ"ל נט/8(ג) - תכנית השילוב במסגרות החינוך הרגיל לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בכיתות רגילות ובכיתות חינוך. ירושלים: מחבר. (000384952)

נאון, ד', מילשטיין א', מרום, מ' (2012). שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר יסודיים: מעקב אחר יישום "פרק השילוב" בחוק חינוך מיוחד- דוח מחקר. ירושלים: מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות. (001214444) (חינוך E371.9 נאו) (עותק אלקטרוני 001232541)

פלוטניק, ר' (2009). לגדול אחרת: עולמם הרגשי והחברתי של ילדים בעלי לקויות למידה, קשב וריכוז. חולון: יסוד. (001175385) (חינוך 371.9 פלו.)

קרן, מ', מנור, א' וטיאנו, ש' (2001). הפרעת קשב וריכוז בגיל הרך: אפיוניה הייחודיים ומהלכה מינקות עד גיל הגן.הרפואה, 140(י"א), 1021-1025. (002361271)

רביד, ד' (2011). כותבים מורפו(פונו)לוגיה: הפסיכולינגוויסטיקה של הכתיב העברי. בתוך ד' ארם וע' קורת (עורכות),אוריינות ושפה: יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים (עמ' 190-210). ירושלים: מאגנס. (001219459)

ריף, ס"פ (20092009). כיצד לחנך וללמד ילדים עם ADD/ADHD – הפרעות קשב והתנהגות: שיטות, אסטרטגיות והתערבויות מעשיות. קריית ביאליק: אח. (001162659) (חינוך 618.928589 ריף)

שני, ד' ונבו, ב' (2006). סוגיות מרכזיות באבחון פסיכולוגי של לקויי למידה - ההגדרה של הפרעת לקות למידה. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 24, 87-59. (000182020) ההגדרה של הפרעת לקות למידה, עמ' 70-74)

 

Bauminger-Zviely, N. (2013). Cognitive strengths and weaknesses. In N. Bauminger-Zvielly, (Ed.), Social and academic abilities in high-functioning autism spectrum disorders (pp. 110-130). New York: Guilford. (002373135)

Breitenbach, M. M., Armstrong, V. L., & Bryson, S. E. (2013). The implementation of best education practices for a student severely affected by autism. International Journal of Inclusive Education, 17, 277-294.(001226691)

Doherty, M. T. (2012). Inclusion and deaf education: the perceptions and experiences of young deaf people in Northern Ireland and Sweden. International Journal of Inclusive Education, 16(8), 791 –807

Martel, M. M., Gremillion, M., Roberts, B., von Eye, A., & Nigg, J. T. (2010). The structure of childhood disruptive behaviors. Psychological Assessment, 22, 816-826. (000132175)