ד"ר אפל זאב 77-762-01 הנחיית קבוצות

                                                       

הנחיית קבוצות (סדנה) 77-762-01

תשע"ח סמסטר א' ו ב' יום  ה'  12–14

ד"ר זאב אפל

zeevapel@gmail.com

א. מטרות הקורס

הסדנה תעודד פיתוח מודעות אישית. נתמקד בחוויה האישית של משתתף, וביחסים בינאישיים שנוצרים בקבוצה. הסדנה תתבסס על סיפורי חיים של המשתתפים, ולדינמיקה הבינאישית בקבוצה.

 

ב. תוכן הקורס:

שאלות שעשויות לעלות במפגשי הסדנה:

 • מה במהלכי החיים הביא אותי למקום בו אני נמצאת כיום?
 • עבודה וחיי המשפחה – איך הם הולכים ביחד?
 • האם לנושא המגדר יש השלכה כלשהי על עבודתך? אם כן, מהי?
 • קידום בעבודה וחיי משפחה – איך מסתדרים ביניהם?
 • אסוציאציות חופשיות של משתתפי הסדנה.

 

מהלך השיעורים

שיטה: פגישות המבוססות על דינמיקה קבוצתית; יומן אישי של המשתתפים, המתייחס לאירועים ולרפלקציות הקשורים לנושא הסדנה; קישור בין התנסות אישית לבין פרקי תיאוריה; אפשרות של ראיונות אישיים עם המשתתפים.

הסדנה של הנחיית קבוצות מבוססת על תהליכים בקבוצה ולכן לא מפורט מראש מה יקרה בכל מפגש.

 

ג. משימות סיום, חובות הקורס:

1. כתיבת יומן אישי של הסדנה, בהקדמה ליומן המשתתף מתבקש לכתוב "כרטיס ביקור" אישי המתאר אותו ואת סביבתו הקרובה.

כתובת לשליחת היומן zeevapel@gmail.com

(א) בראשית היומן רשמו בבקשה כרטיס ביקור המתאר את כותב/ת היומן מעבר לרישום בתעודת הזהות;

(ב) היומן מבוסס על חוויות של המשתתפים בקבוצה.

 

1. יומן הקורס:

א. תיאור התופעות המרכזיות שהתרחשו במהלך כל שיעור כפי שהכותב חווה אותם, כיצד אני מבין אותן? כיצד ספרות מקצועית מתייחסת לתופעות אלו? (יאלום, רוג'רס)

ב. חוויות שמשתתפים תיארו סיפרו על עצמם "נגעו" "דיברו" אלי. מה עוד הייתי רוצה ללמוד מהם?

ג. מה אני לומד מהלמידה של האחרים על עצמם?

ד. מה אני לומד על עצמי?

ה. האם הלמידה שלי בהווה מתקשרת עם סיפור חיי בעבר?

ו. האם יש קשר בין הסיפור בהווה לסיפורים דומים במשפחת המוצא?

ז. מה למדתי על הנחיית קבוצה?

ח, התרומה של הספרות שקראתי:

 (א) בספרם בנושא קבוצות מונים יאלום ולשץ' את אחד עשר (11) הגורמים הטיפוליים המתקיימים בקבוצה הטיפולית (2006, עמ' 21) מה ידוע לנו על קיומם של גורמים אלה במרחב של הקבוצה שלנו? יאלום עצמו הזכיר שלא כל הגורמים נוכחים או חשובים באותה מידה בקבוצות שונות. מה אם כן מהגורמים הטיפוליים משמעותי בקבוצה שלנו?

(ב) בספרו על קבוצות המפגש, רוג'רס מתאר 16 תופעות בתחום העבודה הקבוצתית  (1973 , פרקים 2 , 3 ). הבא דוגמא לכל אחת מהם. בנוסף, רוג'רס מתאר את מאפייני היחס המסייע בעבודתו כמנחה בקבוצה. מה אתה לומד על עצמך, מהשתתפותך בקבוצה, על  האופן שבו אתה יכול להיות גורם מסייע?

ט. כתוב מספר שורות על "אני מאמין" על תפקיד מנחה קבוצה.

 

בהמשך לנקודות הקודמות:

בקבוצה מספרים סיפורים אישיים שמיצגים עבור המספר חוויה מיוחדת. חוויה שגם מעצבת תקווה, אמונה, תפיסת עולם ,

 • תיאור החוויה.
 • השפעת החוויה על המספר.
 • איזה מטרות, ערכים, אמונות, ומחויבויות מייצגת חוויה זו?
 • השפעה של האירוע על הקבוצה.
 • האם לסיפור הנוכחי שורשים בסיפור דומה בעבר?
 • האם יש סיפור דומה שארע במשפחת המוצא?

 

3     .    תיאור של משמעות הקורס בעולם העבודה שלי.

            איך השפיע הקורס על העבודה?

            האם יש דברים חדשים שראיתי אם כן אלו?

איזה דברים שלמדתי בקורס הייתי רוצה ליישם בעבודתי ואיך?

מה השנוי שחל בי?

3. יומן הקורס, וכן "כרטיס הביקור" יישלחו לדוא"ל zeevapel@gmail.com

4. חובת השתתפות ונוכחות בכל המפגשים.

ד. ביבליוגרפיה

אלאור, ת' (2001). תנאים של אהבה: עבודת האימהות מסביב למחנה. תיאוריה וביקורת, 19,    79-114. (1099392)

אפל, א' (2011). "אני בטחוניסטית"- זהות נשים הממלאות תפקידי בטחון בשב"ס. צהר לבית הסוהר, 14, 77-90. (001215997)

אפל, ז' ושלסקי, ש' (2007). עבודה, משפחה וזהות מגדרית: היכן נמצאת המורה-היועצת הדתית? בתוך ט' כהן (עורכת), להיות אשה יהודייה (עמ' 249-263). ירושלים: קולך - פורום נשים דתיות. (1133497)

בורדייה, פ' (2007). השליטה הגברית. תל-אביב: רסלינג. (עמ' 20 בתוך הקדמה של ז'יזל, - 001147027)

בירנבוים, ש' (תשנ"ג). הקמת משפחה בישראל כדגם לגאולת העם. שמעתין, 113, 108-116. (01117359)

גיליגן ק' (1995). בקול שונה: התיאוריה הפסיכולוגית והתפתחות האישה. תל אביב: ספרית פועלים. (000296086) (ספרות, פילוסופיה, פסיכולוגיה155.633 גיל; מדעי החברה – שמורים)

דגן, מ' (1991). חינוך להתנהגות על פי אורח חיים דתי באוכלוסיות מסורתיות. שמעתין, 103,   73-65. (1117353)

דגלס, מ' (2010). טוהר וסכנה (מהדורה מחודשת). תל-אביב: רסלינג. (בבר אילן מהדורה מ- 2004) (589962) (פילוסופיה390  דגל, חברה – שמורים)

הרצוג, ח' (1994). נשים ריאליות: נשים בפוליטיקה המקומית בישראל. ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל. (242625) (חברה – שמורים)

 (במיוחד הפרקים: הקדמה - 242625, פר' 2 – 1139105, פר' 3 – 1139104, פר' 4-5 - 1139103).  

הוקס, ב' (2002). פמיניזם זה לכולם. תל-אביב: ספרות עכשיו. (536284) (מדעי החברה – שמורים)

זורמן, ר' ודויד, ח' (2000). אפשר גם אחרת – בנות ונשים: הישגים ואתגרים. ירושלים: מכון סאלד ומשרד החינוך. (000472224) (חינוך E305.4  זור)

יאלום, א' (2006). טיפול קבוצתי: תיאוריה ומעשה. אור יהודה: כנרת, מאגנס. (1123859) (חינוך 616.89152 ילו)

יאלום, א' (2010) . מתנת התרפיה. כנרת, זמורה ביתן, דביר. אור- יהודה. (521379) (חינוך 616.8914 ילו.מת תשס"ב)

יזרעאלי, ד' (1999). המיגדור בעולם העבודה. בתוך ד' יזרעאלי (עורכת), מין מיגדר פוליטיקה (עמ'        167-216). תל-אביב: הקיבוץ המאוחד. (570211)

יזרעאלי, ד' וכהן, ט' (2001). אתגר הפמיניזם במדינת ישראל. רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, המרכז לחקר האשיה ביהדות. (000489452) (מדף, מדעי החברהE305.42  אתג)

ינאי, נ' ופרידמן, א' (1995). זהות וג'נדר: מהות פסיכולוגית או שיח תרבותי? פסיכולוגיה, ה(1),  7-15. (000570210)

פרידמן, א' (2011). מחוברות: אמהות ובנות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. (001214499) (מדעי החברה, פסיכולוגיה 306.8743  פרי)

כהן, ט' וריץ', י' (2000). אתגרים בחינוך הבת הדתית בעידן המודרני. רמת-גן: המרכז לחקר האשה ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן. (000447853) (חינוך A076  אתג)

מיל, ס"ג (2009). שעבוד האישה. תל אביב: רסלינג. (1183078) (חינוך 305.409 מיל)

סטוקמן, א' (2007). הכול אודות סנטימטר של עור: הגוף הנשי ורטוריקת הצניעות בבניית זהותן של בנות דתיות. בתוך ט' כהן (עורכת), להיות אשה יהודייה (עמ' 247-237). ירושלים: קולך. (001146817)

רפופורט, ת' (1999). ההבניה הפדגוגית של אישה מסורתית בעידן המודרניות: מחקר אתנוגרפי של "שיעור קדושה". מגמות, לט, 492-516.(000116184)  

עצמון, י' (עורכת) (2001). התשמע קולי? ייצוגים של נשים בתרבות הישראלית. ירושלים: מכון ון-ליר והקיבוץ המאוחד. (000484039) (מדעי החברה – שמורים, מכון פדגוגי, ספרות E305.4  התש)

פישמן, ש' (2000). על מה אבדה: זהותן האמונית של דתל"שיות. אלקנה: מכללת אורות. (000472930) (חינוך A681.2 פיש)

פלגי-הקר, ע' (2003). מאי­-מהות לאימהות. תל אביב: עם עובד. (1100284) (חינוך 155.6463 פלג)

פוקס, א' והרץ-לזרוביץ, ר' (1997). להיות מנהלת בבית-ספר בישראל. מגמות, לז (3), 313-292.
(000116184)   

צלרמאיר, מ' ופרי, פ' (עורכות) (2002). מורות בישראל: מבט פמיניסטי. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד. (0530283) (חינוך E370.82  מור)

רבין, ק' ואפל, ז' (2004). מגדר: משמעויות בתהליך הייעוץ. בתוך ד' ארהרד וא' קליגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה. תל אביב: רמות. (000580329)

רוזמרין, מ' (2001). הקדמה בין חזרה לשכתוב: ג'ודית באטלר והפרפורמטיביות של הזהות. בתוך ג' באטלר (עורכת), קוויר באופן ביקורתי. תל-אביב: רסלינג. (000575134)

ריץ', א' (1989). ילוד אשה. תל-אביב: עם עובד. (000103932) (חינוך – באיתור, ספרות 306.8743  ריץ)

שילה מ' (עורכת) (2001). להיות אשה יהודיה. ירושלים: קולך, אורים. (000491651) (מדף פתוח A76 כנס, מדעי החברה)

שלג, י' (2000). הדתיים החדשים: מבט עכשווי על החברה הדתית בישראל. ירושלים: כתר. (453047) (מדף, חברה, חינוך E305.6 שלג)

שלסקי, ש' (עורך) (2000). מיניות ומגדר בחינוך. תל-אביב: רמות. (476853) (חינוך E379.26 מינ.ומ)

Blackmore, J. (1993). “In the shadow of men”: The historical construction of educational administration as a “masculinist” enterprise. In J. Blackmore & J. Kenway (Eds.), Gender matters in educational administration and policy (pp. 27-48). London: Falmer. (000572352)

Clough, P. T. (1994). Feminist thought. Oxford: Blackwell. (000267471) (חברה 305.4201 CLO)

Chodorow, N. J. (1978). The reproduction of mothering. Berkeley: University of California Press. (000031208) פילוסופיה)  306.87 CHO)

Dillabough, J. A. (2000). Degrees of freedom and deliberations of “self”: The gendering of identity in teaching. In P. P. Trifonas (Ed.), Revolutionary pedagogies (pp. 312-351). New York: Routledge/Falmer. (001099588)

Frankel, J. (Ed.) (2000). Jews and gender: The challenge of hierarchy. New York: Oxford University Press. (483032) יהדות)  A08 SCJ v.16)

Freeman, P.R., & Zlotnik-Schmidt, J. (Eds.) (2000). Wise women: Reflections of teachers at mid-life. New York: Routledge. (001141362) (אנגלית 371.10082 WIS, לא להשאלה)

Lather, P. (1994). The absent presence: Patriarchy, capitalism and the nature of teacher work. In L. Stone (Ed.), The education feminist reader (pp. 242-251). London: Routledge. (000572805)

Marx Ferree, M., Lorber J., & Hess, B. B. (Eds.). (2000). Revisioning gender. Walnut Creek: AltaMira. (000507457) מדעי החברה)  305.3 REV)

Noddings, N. (1984). Caring: A feminine approach to ethics and moral education. Berkeley: University of California Press. (000037421) (חינוך פילוסופיה 170 NOD)

Rogers, C. R. (1973). On encounter groups. New York: Harper & Row. (ch. 2-3 - 2355722)

 

פרקים 2, 3, 4 סרוקים בספריה

Witz, A. (1992). Professions and patriarchy. London: Routledge. (486378) (פסיכולוגיה, מדעי החברה 305.553 WIT) (ch. 2 – 2374305; ch. 3 – 2374303; ch. 4 – 2374302)

הערה: בכל מקום בו מופיעה פנייה בלשון נקבה יש לקרוא גם בלשון זכר, ופנייה בלשון זכר – יש לקרוא גם בלשון נקבה.

 

רשות

אפל, ז', שלום, ח' ואהרון, א' (2008). תוכנית התערבות להעשרת הזוגיות בקרב אסירים. טללי אורות, י"ד, 286-273. (1197145)

אפל, ז' ושלום, ח' (2010). זוגיות בשלט רחוק - העשרת הנישואין בכלא הישראלי על פי גישת PAIRS. צוהר לבית הסוהר, 13, 77-90 (1189539)

שלסקי, ש'  ואפל, ז' (2010). נרטיבים בקבוצה בשירות ההבניה מחדש של העצמי: אסירים מספרים על זוגיותם. בתוך ר' תובל-משיח וג' ספקטור-מרזל (עורכות), מחקר נרטיבי: תאוריה, יצירה ופרשנות (עמ' 349-378). תל-אביב : מכון מופ"ת. (1197471)

שלסקי, ש'  ואפל, ז' (2010).אני חייב ללמוד שפה שמקרבת אותי לאנשים...": אסירים מתנסים בדיבור אחר עם בנות הזוג. מגמות, מז (1), 130-148 (000116184)

Rabin, C., & Appel, Z. (2004). Psychoeducational treatment of stressed and traumatized couples. In D. Catherall (Ed.), Handbook of stress, trauma and the family (pp. 453-471). New York: Brunner-Routledge. (1198711)