ד"ר אפל זאב 77-761-03  יעוץ למשפחה סדנה 

 

יעוץ למשפחה סדנה 77-761-03

תשע"ח  סמסטר א' ב' יום ה' 14  -   16.

ד"ר זאב אפל zeevapel@gmail.com

על העבודה ראה עמ' 11,

א. מטרות הקורס

הקורס דן במוסד המשפחה ומתמקד בהשפעת תהליכי מודרניזציה על שינויים בתא המשפחתי. משולבות בקורס גישות תיאורטיות שונות לחקר המשפחה, ונחשפים מוקדי בעייתיות במשפחות בנות זמננו. הקורס מתמקד בהבנה של המערכת המשפחתית על מרכיביה, ובמיוחד בהבנת הילד בקשר שלו עם הוריו. הבנה זו תסייע באבחנה ובהערכת הבעיות של הילד ומשפחתו, ותעזור ליועץ החינוכי בעבודתו הפסיכו-חינוכית ובמפגשיו עם הצוות החינוכי בביה"ס ובייעוץ המערכתי לילד ומשפחתו. הסדנה תעסוק בעיקר בחקר תהליכים אמוציונליים במשפחה. התהליכים האמוציונליים במשפחה הגרעינית. תהליכי "דיפרנציאציה של העצמי" ("מובחנות אני"). חרדה ולחץ. כיצד המשפחה מסתגלת לחיים עם גידול הילדים.

 

ב. תוכן הקורס:

להכיר את ההבחנות בין סוגי משפחות, בעיקר בין מסורתית למודרנית. להכיר את ההבדל בין משפחה "בריאה" למשפחה "חולה". לרכוש הבנה בסיסית של תיאוריות המערכת המשפחתית. ללמוד מודלים של טיפול משפחתי. ליצור הזדמנות ל"תרגל" בכתה גישתו של בואן בטיפול משפחתי.

 • מערכת היחסים בין ההורים;
 • היחסים בין האחים;
 • היחסים בין הורים ילדים (משולשים אמוציונליים);
 • היחסים האמוציונליים משפחה, ילד, בית ספר;
 • הילד הבריא במשפחה.
 • היועץ ומשולשים בעבודתו, בחייו האישיים

 

מהלך השיעורים: שיטות ההוראה:

הרצאות, דיונים, ניתוח מקרים לאור תיאוריות והתנסות אישית.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מפגש מס' 1-2

המעבר מטיפול אינדיווידואלי לטיפול פרטני - פריט מס' 1, 4;

Joining - התחברות למשפחה - פריט מס' 2;

משפחה כאוטופיה, משפחה כראיפיקציה, מיתוס ושמו משפחה, משפחה מודרנית לעומת משפחה מסורתית -  פריט מס' 3

 1. אייל, ח' (2004). יישום עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודת היועץ. בתוך א' קליגמן ור' ארהרד (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (עמ' 295-316). תל אביב: רמות. (001070581)
 2. אליצור, י' (1966). מעורבות, שותפות והעצמה: מודל משו"ה לפיתוח ברית עבודה עם משפחות. שיחות, י(2), 92-105. (001101363)
 3. קליינברג, א' (2004). על אהבת אם ועל מורא אב: מבט אחר על המשפחה. תל אביב: כתר. (עמ' 7-16 – 001133499).
 4. קלינגמן, א' ואייזן, ר' (1990). ייעוץ פסיכולוגי: עקרונות, גישות ושיטות התערבות. תל אביב: רמות. (000125012) (חינוך 371.4 קלי)

 

מפגש מס' 3-4

תופעות דיספונקציונליות במשפחה, מה מאפיין משפחה בריאה - פריט מס' 1, 2, 7.

משפחה וזוגיות במשבר. מה גורם למשבר במשפחה המודרנית - פריט מס' 3, 4, 5, 6.

 1. Rabin, C., & Appel, Z. (2004). Psycheducational treatment of stressed and traumatized couples. In D. Catherall (Ed.), Handbook of stress, trauma and the family (pp. 453-471). New York: Brunner-Routledge. (1198711)
 2. Skolnik, A. (1978). The intimate environment. Boston: Little, Brown. (000492598 ) (מדעי החברה 306.80973 SKO)
 3. Charny, I. W. (1980). Why are so many (if not really all) people and families disturbed? Journal of Marital and Family Therapy, 6(1), 37-47. (001121980)
 4. אליצור, י', טנא, א' וגשל, מ' (1994). עבודה עם משפחות במעונות של רשות חסות הנוער. בתוך י' ווזנר, מ' גולן ומ' חובב (עורכים), עבריינות ועבודה סוציאלית: ידע והתערבויות. תל אביב: רמות. (001100076)
 5. אפל, ז' וג'וסמן, ל' (1997). מערבות הורים בחנוך בפנימיה החנוכית. מנחה למנחה, 8,  36-46. (001098315)
 6. היילי, ג' (1982). בעיות במשפחה: גישות חדשות לפתרונן. תל אביב: ספרית הפועלים. (עמ' 90-30). (000109829) (חינוך 616.8915 היל.)
 7. וולרונד-סקינר, ס' (1968). תרפיה משפחתית. תל אביב: רשפים. (עמ' 10-70 – 001134919).

 

מפגש מס' 5-6

תיאוריות משפחת המוצא - פריטים מס' 2, 3, 4, 5.

 1. עוז, ע' (2002). סיפור על אהבה וחושך. ירושלים: כתר. (000522811) (מדף פתוח, ספרות C2 עז.ספו )
 2. Framo, J. (1972). Family of origin as a therapeutic resource for adults in marital and family therapy: You can and should go home again. Family Process, 11 193-210. (000146404)
 3. Gerson, R., Hoffman, S., Sauls, M., & Ulrici, D. (1993). Family-of-origin frames in couples therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 19, 341-354. (000118714)
 4. Halford, W. K., Sanders, M. R., & Behrens, B. C. (2000). Repeating the errors of our parents? Family-of-origin spouse violence and observed conflict management in engaged couples. Family Process, 30(2), 219-236. (000146404) 

 

 

מפגש מס' 7-8 

תיאוריית בואן, דיפרנציאציה של העצמי - פריטים מס' 2, 4, 5

 1. Appel, Z., Elizur, D., & Cohen, A. (2001). Facets of differentiation of self. In D. Elizur (Ed.), Facet theory: Integrating theory construction with data analysis. Prague: Matfyz. (001107692)
 2. Charles, R. (2001). Is there any empirical support for Bowen’s concepts of differentiation of self, triangulation and fusion? The American Journal of Family Therapy, 29, 279-292.  (00119189)
 3. Day, H. D., Sally, A., Clair, S. T., & Marshall, P. D. (1990). Do people who marry really have the same level of differentiation of self? Journal of Family Psychology, 11, 131-135. (000137519)
 4. Griffin, J., & Apostal, A. (1993). The influence of relationship enhancement training on differentiation of self. Journal of Marital and Family Therapy, 19(3), 261-272. (000118714)  
 5. Fishbane DeKoven, M. (2001). Relational narratives of the self. Family Process, 40(3), 273-291. (000146404)   

מפגש מס' 9-10

תיאוריית בואן וגישת המגדר – פריטים מס' 1, 2, 3, 4, 5

 1. רבין, ק' ואפל, ז' (2004). מגדר: משמעויות בתהליך הייעוץ. בתוך א' קלינגמן ור' ארהרד (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (עמ' 135-158). תל אביב: רמות. (000580329)
 2. Knudson-Martin, C. (1994). The female voice: Applications to Bowen’s family systems theory. Journal of Marital and Family Therapy, 20, 35-46. (000118714) 
 3. Horne, B. K., & Mary, W. H. (2002). All in the family: A belated response to Knudson-Martin’s feminist revision of Bowen theory. Journal of Marital and Family Therapy, 28, 103-113.  (000118714) 
 4. White, M., & Tyson-Rawson, K. (1995). Assessing the dynamics of gender in couples and families: The gendergram. Family Relations, 44(7), 253-260. (000437429)
 5. Cheryl, R. (2002). Marriage in the 20th century: A feminist perspective. Family Process, 41(2), 261-268.  (000146404) 

מפגש מס' 11-12 

משולשים במשפחה, בקהילה ביחסי בית ספר משפחה – פריטים 5, 6

 1. זיידר, י' ומרום, מ' (1986). התמודדות המשפחה עם קבלת חריגותו של אחד מילדיה. חברה ורווחה, ג(4), 394-405. (001174152)
 2. זיידר, י' (1989). אחאיו הרגילים של הילד החריג. בתוך א' רימרמן, ש' רייטר ומ' חובב (עורכים), נכות התפתחותית ופיגור שכלי. תל אביב: צ'ריקובר. (001174151)
 3. קורת, ע' (2003). הקשר בין דמיון ברמת הדיפרנציאציה לבין טריאנגולציה ביחסי הורים וילדים, ולבין הסתגלות לחיי נישואין. עבודת מחקר לתואר שני, אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת-גן. (000570853) (חינוך 155.645 קור.)
 4. Charles, R. (2001). Is there any empirical support for Bowen’s concepts of differentiation of self, triangulation and fusion? The American Journal of Family Therapy, 29, 279-292. (00119189)
 5. Titelman, P. (Ed.). (1987). The therapist’s own family: Toward the differentiation of self. Northvale, NJ: Jason Aronson. (אין בבר אילן)
 6. Kerr, M. E. (1981). Family Systems theory and therapy. In A. S. Gurman & D. P. Kniskerm (Eds.), Handbook of family therapy (Vol. 1, pp. 226-264). New York: Brunner/ Mazel. (001107469)
 7. Kerr, M. E., & Bowen, M. (1988). Family evaluation. New York: Norton.  (pp. 89-111 – 001134921)

 

מפגש מס'  13-14

גינוגראם – פריטים מס' 1, 2, 3

 1. Guerin, P. J., & Pendagast, E. G. (1976). Evaluation of family system and genogram. In P. J. Guerin (Ed.), Family therapy. New York: Gardner. (000562122)
 2. Guerin, P. J., & Fogarty, T. (1972). Study your own family. In A. Ferber, M. Mendelsohn & A. Napier (Eds.), The book of family therapy (pp. 445-467). Boston: Houghton Mifflin. (000562090)
 3. DeMaria, R., Weeks, G., & Hof, L. (1999). Focused genograms. Brunner/ Mazel. (pp. 1-55). (אין את הספר בבר אילן)
 4. Kaslow, F. (1995). Projective Genogramming. Sarasota, FL: Professional Resource. (pp. 1-29 – 001134918).
 5. McGoldrick, M., & Gerson, R. (1985). Genograms in family assessment. New York: Norton. (pp. 29-66 – 001134916).
 6. Hof, L., & Berman, E. (1986). The sexual genogram. Journal of Marital and Family Therapy, 12(1), 39-47. (00118714)
 7. Scarf, M. (1987). Intimate partners. New York: Random House. (000383534) (מדעי החברה 155.333 SCA)

 

מפגש מס' 15-16 

חרדה בתיאוריה הבואניאנית ציר אנכי וציר אופקי – פריטים מס' 1, 3

תיאוריית מעגלי החיים במשפחה - פריט מס' 2

 1. Harris, S. M., & Glade, L. T. (2004). Assessment and treatment of trauma from a Bowen family systems theory perspective. In D. Catherall (Ed.), Handbook of stress, trauma and the family (pp. 453-471). New York: Brunner-Routledge. (001107807)
 2. McGoldrick, M., & Gerson, R. (1988). Genograms and the family life cycle. In B. Carter & M. Mcgoldrick (Eds.), The changing family life cycle.  Boston: Allyn and Bacon. (002356008)
 3. *Peleg, O. (2005). The relation between differentiation and social anxiety: What can be learned from students and their parents? American Journal of Family Therapy, 33(2), 167-183. (000119189)

 

מפגש מס' 17-18

סולם הדיפרנציאציה של בואן כסקאלה של מ-0 ועד 100, סולם לעומת פירמידה - פריט מס' 1.              

 1. אפל, ז' (1997). דיפרנציאציה של העצמי, מדידתה ותרומתה להסתגלות לנישואין. עבודת מחקר לתואר שלישי, אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך, רמת-גן. (000371943) (חינוך 155.645 אפל.)
 2. Kerr, M. E. (1981). Family systems theory and therapy. In A. S. Gurman (Ed.), The handbook of family therapy (Vol. 1, pp. 226-264). New York: Brunner/Mazel. (001107469)
 3. *Bartle-Haring, S., Rosen, K. H., & Stith, S. M. (2002). Emotional reactivity and psychological distress. Journal of Adolescent Research, 17(6), 568-585. (001106257)
 4. Bartle-Haring, S., & Probst, D. (2004). A test of Bowen theory: Emotional reactivity and psychological distress in a clinical sample. American Journal of Family Therapy, 32(5), 419-435.  (00119189)

 

מפגש מס' 19-20

הערכה איכותנית של מושג הדיפרנציאציה - פריט מס' 1

 1. *Avnir, Y., & Shor, R. (1998). A systematic qualitative evaluation of levels of differentiation in families with children at risk. Families in Society, 79(5), 504-513.  (000136054) 

מפגש מס' 21-22

פרופילים לעומת סולם ליניארי להערכת מושג מובחנות האני. דיפרנציאציה של העצמי, מעורבות, המושג. 6 אופנויות התנהגות המתארות אותו.

שימוש במדריך לשאלון רמת הדיפרנציאציה הבין אישית - פריט מס' 1

הרצאות תלמידים

 

 1. Appel, Z., Elizur, D., & Cohen, A. (2001). Facets of differentiation of self. In D. Elizur (Ed.), Facet theory: Integrating theory construction with data analysis. Prague: Matfyz. (001107692)

 

מפגש מס' 23-24

אמוציונליות במשפחה הגרעינית - פריטים מס' 1, 7, 8

הרצאות תלמידים

 1. Papero, D. V. (1995). Bowen family systems and marriage. In N. S. Jacobson & A. S. Gurman (Eds.), Clinical handbook of couple therapy (pp. 11-30). New York: Guilford. (001107466)
 2. Day, H. D., Sally, A., Clair, S. T., & Marshall, P. D. (1990). Do people who marry really have the same level of differentiation of self? Journal of Family Psychology, 11, 131-135. (00137519)
 3. *Johnson, P., Buboltz, W. C., & Seemann, E. (2003). Ego identity status: A step in the differentiation process. Journal of Counseling & Development, 81, 191-195. (000117358)
 4. *Gerson, R., Hoffman, S., & Sauls, M., & Ulrici, D. (1993). Family-of-origin frames in couples therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 19, 341-354. (000118714)
 5. Knudson-Martin, C. (1994). The female voice: Applications to Bowen’s family systems theory. Journal of Marital and Family Therapy, 20(1), 35-46. (000118714)

 

 1. L’abate, L., & Sloan, S. (1984). A workshop format to facilitate intimacy in married couples. Family Relations, 33, 245-250. (000437429)
 2. *Larson, J. H., & Wilson, S. M. (1998). Family of origin influences on young adult career decision problems: A test of Bowenian theory. The American Journal of Family Therapy, 26, 39-53. (000119189)
 3. *Skowron, E. A. (2005). Differentiation of self and child abuse potential in young adulthood. Family Journal Counseling and Therapy for Couples and Families, 13(3), 281-290. (001106352)
 4. *Skowron, E., & Dendy, A. K. (2004). Differentiation of self and attachment in adulthood: Relational correlates of effortful control. Contemporary Family Therapy: An International Journal, 26(3), 337-357. (000375235
 5. *Tuason, M. T., & Friedlander, M. L. (2000). Do parents’ differentiation levels predict those of their adult children? And other tests of Bowen theory in Philippine sample. Journal of Counseling Psychology, 47, 27-35.  (000117359 )

מפגש מס' 25-26

העברה רב דורית - פריט מס' 4

הרצאות תלמידים

 

 1. Richardson-Hare, E., Canada, R., & Lim, M. G. (1998). Application of Bowen theory with a conflictual couples. Journal of Family Therapy, 25(3), 222-226. (001107465)
 2. Kosek, R. B. (1998). Self differentiation within couples. Psychology Report, 83, 275-279. (001107697)
 3. Tuason, M. T., & Friedlander, M. L. (2000). Do parents’ differentiation levels predict those of their adult children? And other tests of Bowen theory in Philippine sample. Journal of Counseling Psychology, 47, 27-35. (000117359)
 4. Papero, D. V. (1995). Bowen family systems and marriage. In N. S. Jacobson & A. S. Gurman (Eds.), Clinical handbook of couple therapy (pp. 11-30). New York: Guilford. (001107466)

מפגש מס' 27-28 

הבטים תיראפויטיים חברתיים והשלכות של התיאוריה על החינוך והחברה - פריטים מס' 1, 4, 5

 1. אפל, ז' וחיים, ש' (2010). זוגיות בשלט רחוק: העשרת חיי הנישואין בכלא הישראלי על פי גישת PAIRS. צהר לבית הסוהר, 13, 77-90. (001189539)
 2. שלסקי, ש' ואפל, ז' (2010). נרטיבים בקבוצה בשירות ההבניה-מחדש של העצמי: אסירים מספרים על זוגיותם. בתוך ר' תובל-משיח וג' ספקטור-מרזל (עורכות), מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה, פרשנות (עמ' 349-378). תל אביב: מכון מופ"ת. (001197471)
 3. שלסקי, ש' ואפל, ז' (2010). אני חייב ללמוד שפה שמקרבת אותי לאנשים..": אסירים מתנסים בדיבור אחר עם בנות הזוג. מגמות, מז(1), 130-148.  (000116184)
 4. Fine, M., & Norris, J. E. (1989). Integrational relations and family therapy research: What we can learn from other disciplines. Family Process, 28, 301-315. (001107462)
 5. Framo, J. (1980). Marriage and marital therapy: Issues and initial interview techniques. In M. Andolfi & I. Zwerling (Eds.), Dimensions of family therapy.  New York: Guilford.
 6. Framo, J. (1975). Personal reflections of a family therapist. Journal of Marital and Family Counseling, 1(1), 15-28.  (000118714)
 7. Freeman, D. S. (1992). Family therapy with couples: The family of origin approach. Northvale, NJ: Jason Aronson Inc. (אין בבר אילן)
 8. Gerson, R., Hoffman, S., & Sauls, M., & Ulrici, D. (1993). Family-of-origin frames in couples therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 19, 341-354. (000118714)
 9. Halford, W. K., Sanders, M. R., & Behrens, B. C. (2000). Repeating the errors of our parents? Family-of-origin spouse violence and observed conflict management in engaged couples. Family Process, 30(2), 219-236. (000146404)
 10. Guerney, B., Jr., & Maxson, P. (1990). Marital and family enrichment research: A decade review and look ahead. Journal of Marriage and the Family, 52, 1127-1135. (000118723)

ג.  חובות הקורס

הסטודנטית תציג 2 מטלות:

 1. ג'ינוגראם משפחתי;
 2. סיכום של מאמר.

 

ג'ינוגראם משפחתי

העבודה תוגש מודפסת. הערכה תעשה על פי מידת החשיבה המקורית ; הבנת החומר הביבליוגרפי המשמש חומר רקע לעבודה ויישום המושגים (8 מושגים מרכזיים בתיאוריית בואן וגישתו למושג החרדה) הנלמדים בקורס.

 1. הצג תיאור של תהליך שינוי במשפחה. אפשר לתאר את המשפחה האישית, משפחה מטופלת או משפחה המתוארת בספרות היפה. כולל:
 1. ג'ינוגראם (תרשים 3 דורות של המשפחה) ומעברים מהותיים.
 2. משולשים עיקריים.
 3. ניתוח רמת המובחנות בשלבים שונים תוך הדגמות.
 4. תיאור תהליך שינוי וניתוח מנגנוניו.
 5. בחירת שלב אחד בחיי המשפחה בו אפשר היה להציע טיפול:
 1. השווה בין טיפול פרטני לטיפול משפחתי
 2. תאר צעדים ראשוניים בטיפול דמיוני זה.

סיכום של מאמר מתחום תיאוריית בואן

העבודה תוגש מודפסת. הערכה תעשה על פי מידת החשיבה המקורית; הבנת כוונתו של כותב המאמר, ומחשבות מציג המאמר על הכתוב בו.

 

חובת נוכחות פעילה בכל המפגשים בסדנה.

המטלות יוצגו בכתה במהלך המפגשים. תקציר המאמר יחולק על ידי המציג לכל המשתתפים.

מרכיבי הציון הסופי

60% מהציון ייקבעו על בסיס מטלה מס' 1, ו40% על בסיס מטלה מס' 2

ד. ביבליוגרפיה (חובה/רשות)

אייל, ח' (2004). יישום עקרונות הטיפול המשפחתי בעבודת היועץ. בתוך א' קליגמן ור' ארהרד (עורכים), ייעוץ בבית-ספר בחברה משתנה (עמ' 295-316). תל אביב: רמות. (001070581)

אליצור, י' (1966). מעורבות, שותפות והעצמה: מודל משו"ה לפיתוח ברית עבודה עם משפחות. שיחות, י(2), 92-105. (001101363)

אליצור, י', טנא, א' וגשל, מ' (1994). עבודה עם משפחות במעונות של רשות חסות הנוער. בתוך י' ווזנר, מ' גולן ומ' חובב (עורכים), עבריינות ועבודה סוציאלית: ידע והתערבויות. תל אביב: רמות. (001100076)

אפל, ז' (1997). דיפרנציאציה של העצמי, מדידתה ותרומתה להסתגלות לנישואין. עבודת מחקר לתואר שלישי, אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך, רמת-גן. (000371943) (חינוך 155.645 אפל.)

אפל, ז', אפל, י' ומקלר, ע' (2007). "אין שלם מלב שבור": הקשר שבין חווית הכאב, ובין התקווה והצמיחה בעקבות גירושין. טללי אורות, יג, 341-366. (001139806)

אפל, ז' וג'וסמן, ל' (1997). מערבות הורים בחנוך בפנימיה החנוכית. מנחה למנחה, 8, 36-46. (001098315)

אפל, ז', חיים, ש' ואהרון, א' (2011). דיפרנציאציה של העצמי, דיפרנציאציה ממשפחת המוצא, חרדה והסתגלות לנישואין. בתוך ק' רבין וע' לנס (עורכים), דיפרנציאציה של העצמי: פיתוח היכולת למובחנות של העצמי ביחסים קרובים - תיאוריה, מחקר ופרקטיקה (עמ' 175-194). קרית ביאליק: אח. (001222710)

אפל, ז' ושלום, ח' (2006). "גברים ממאדים ונשים מנוגה"? דרכי ביטוי של אסרטיביות. והקשר לשביעות רצון בנישואין אצל זוגות צעירים דתיים. טללי אורות, יב, 337-363. (001197119)

אפל, ז' ושלום, ח' (2010). זוגיות בשלט רחוק: העשרת חיי הנישואין בכלא הישראלי על פי גישת PAIRS. צהר לבית הסוהר, 13, 77-90. (001189539)

אפל, ז', שלום, ח' ואהרון, א' (2008). תכנית התערבות להעשרת הזוגיות בקרב אסירים. טללי אורות, יד, 273-286. (001197145)

אפל, ז' ושלסקי, ש' (2007). עבודה, משפחה וזהות מגדרית: היכן נמצאת המורה-היועצת הדתית? בתוך ט' כהן (עורכת), להיות אישה יהודייה (עמ' 249-263). ירושלים: קולך-פורום נשים דתיות. (001133497)

בר-אל, צ' (2003). ייעוץ פרטני קצר מועד ממוקד פתרון. בתוך ר' לזובסקי וצ' בר-אל (עורכות), מסע של תקווה. אבן יהודה: רכס. (000578405)

גולדברג, י' (2003). ייעוץ וטיפול בילדים: טובת הילד, ההגנה על הילד, ההגנה על ההורים. בתוך ג' שפלר, י' אכמון, וג' ווייל (עורכים), סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי (עמ' 249-277). ירושלים: מאגנס. (001071329)

* גינות, ח' (1978). בין הורים למורים. תל אביב: עם עובד. (000120682) (חינוך 371.103 גנו)

גתי, א' (2003). הסחל"ב מודל לסיוע בבחירת מסלול לימודים ומקצוע. בתוך ר' לזובסקי וצ' בר-אל (עורכות), מסע של תקווה. אבן יהודה: רכס. (000578129)

* היילי, ג' (1982). בעיות במשפחה: גישות חדשות לפתרונן. תל אביב: ספרית הפועלים. (עמ' 90-30). (000109829) (חינוך 616.8915 היל.)

* וולרונד-סקינר, ס' (1968). תרפיה משפחתית. תל אביב: רשפים. (עמ' 10-70 – 001134919).

מאיירס, י' (תשס"ז). ייעוץ להורים כפתרון בעיות. בתוך א' כהן (עורכת), חווית ההורות (עמ' 389-415). ירושלים: האוניברסיטה העברית. (2389130)

כהן, א' (תשס"ז). התמודדויות הוריות וטיפול בהורות. בתוך א' כהן (עורכת), חווית ההורות (עמ' 9-38). ירושלים: האוניברסיטה העברית. (2389133)

מינושין, ס' (1997). משפחות ותרפיה משפחתית. תל אביב: רשפים. (000109833) (חינוך 616.8915 מנו)

מלקינסון, ר' (1993). טיפול רציונלי-אמוטיבי: תאוריה ויישום. שיחות, ז(3), 164-174. (000355658)

מסאלחה, ש' (2004). ייעוץ פרטני בחברה רב-תרבותית. בתוך ר' ארהרד וא' קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה. תל אביב: רמות. (000603480)

נוי, ש' (2003). ייעוץ במצבי לחץ ובמשבר: אבחון, טיפול וניעה. בתוך ר' לזובסקי וצ' בר-אל (עורכות), מסע של תקווה. אבן יהודה: רכס. (000603959)

סאטיר, ו' (1975). המשפחה המודרנית, לחיות ביחד. תל אביב: ספרית פועלים. (000109857) (חינוך 158.24 סטי.)

סקארף, מ' (1990). שותפים אינטימיים. תל אביב: זמורה-ביתן. (000140020) (מדעי החברה – שמורים שמור לפי סקר.שו)

עוז, ע' (2002). סיפור על אהבה וחושך. ירושלים: כתר. (000522811) (מדף פתוח, ספרות C2 עז.ספו )

קליינברג, א' (2004). על אהבת אם ועל מורא אב: מבט אחר על המשפחה. תל אביב: כתר. (עמ'   7-16 – 001133499).

קלינגמן, א' ואייזן, ר' (1990). ייעוץ פסיכולוגי: עקרונות, גישות ושיטות התערבות. תל אביב: רמות. (000125012) (חינוך 371.4 קלי)

רודי, ד' (1984). הקשר בין רמת דיפרנציאציה ותלות בשדה במשפחה ובין תהליך קבלת החלטות באינטראקציה המשפחתית. עבודת מחקר לתואר שלישי, אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לפסיכולוגיה, רמת-גן. (עמ' 25-18 – 001138839)

שלסקי, ש' ואפל, ז' (2010). אני חייב ללמוד שפה שמקרבת אותי לאנשים..": אסירים מתנסים בדיבור אחר עם בנות הזוג. מגמות, מז(1), 130-148.  (000116184)

שלסקי, ש' ואפל, ז' (2010). נרטיבים בקבוצה בשירות ההבניה-מחדש של העצמי: אסירים מספרים על זוגיותם. בתוך ר' תובל-משיח וג' ספקטור-מרזל (עורכות), מחקר נרטיבי: תיאוריה, יצירה, פרשנות (עמ' 349-378). תל אביב: מכון מופ"ת. (001197471)

Apel, Z., & Shalom, H. (2003). Analyzing the structure of the concept assertiveness: A facet analysis based on the Gambrill and Richey Assertion Inventory. In S. Levy & D. Elizur (Eds.), Facet theory: Towards cumulative social science (pp. 381-391). Ljubljana: University of Ljubljana. (2374300)

Appel, Z., Elizur, D., & Cohen, A. (2001). Facets of differentiation of self. In D. Elizur (Ed.), Facet theory: Integrating theory construction with data analysis. Prague: Matfyz. (001107692)

Charles, R. (2001). Is there any empirical support for Bowen’s concepts of differentiation of self, triangulation and fusion? The American Journal of Family Therapy, 29, 279-292. (000119189)

Day, H. D., Sally, A., Clair, S. T., & Marshall, P. D. (1990). Do people who marry really have the same level of differentiation of self? Journal of Family Psychology, 11, 131-135. (00137519)

DeMaria, R., Weeks, G., & Hof, L. (1999). Focused genograms. Brunner/ Mazel. (pp. 1-55). (אין   בבר- אילן)

Fine, M., & Norris, J. E. (1989). Integrational relations and family therapy research: What we can learn from other disciplines. Family Process, 28, 301-315. (001107462)

Framo, J. (1972). Family of origin as a therapeutic resource for adults in marital and family therapy: You can and should go home again. Family Process, 11 193-210. (000146404)

Framo, J. (1975). Personal reflections of a family therapist. Journal of Marital and Family Counseling, 1(1), 15-28.  (000118714)

Framo, J. (1980). Marriage and marital therapy: Issues and initial interview techniques. In M. Andolfi & I. Zwerling (Eds.), Dimensions of family therapy.  New York: Guilford. (000595334)

Freeman, D. S. (1992). Family therapy with couples: The family of origin approach. Northvale, NJ: Jason Aronson Inc. (ןאין בבר איל

Friedman, E. H.  (1991). Bowen theory and therapy.  In A. S. Gurman & D. P. Kniskern (Eds.), Handbook of family therapy (Vol. 2, pp. 134-170). New York: Brunner/Mazel. (2388755)

Gerson, R., Hoffman, S., & Sauls, M., & Ulrici, D. (1993). Family-of-origin frames in couples therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 19, 341-354. (000118714)

Griffin, J., & Apostal, A. (1993). The influence of relationship enhancement training on differentiation of self. Journal of Marital and Family Therapy, 19(3), 261-272. (000118714) 

Guerin, P. J., & Fogarty, T. (1972). Study your own family. In A. Ferber, M. Mendelsohn & A. Napier (Eds.), The book of family therapy (pp. 445-467). New York: Science Houre. (000562090)

Guerin, P. J., & Pendagast, E. G. (1976) Evaluation of family system and genogram. In P. J. Guerin (Ed.), Family therapy. New York: Gardner. (000562122)

Halford, W. K., Sanders, M. R., & Behrens, B. C. (2000). Repeating the errors of our parents? Family-of-origin spouse violence and observed conflict management in engaged couples. Family Process, 30(2), 219-236. (000146404)

Harris, S. M., & Glade, L. T. (2004). Assessment and treatment of trauma from a Bowen family systems theory perspective. In D. Catherall (Ed.), Handbook of stress, trauma and the family (pp. 453-471). New York: Brunner-Routledge. (001107807)

Horne, B. K., & Mary, W. H. (2002). All in the family: A belated response to Knudson-Martin’s feminist revision of Bowen theory. Journal of Marital and Family Therapy

Kaslow, F. (1995). Projective genogramming. Sarasota, FL: Professional Resource. (pp. 1-29 – 001134918).

Kerr, M. E. (1981). Family systems theory and therapy. In A. S. Gurman (Ed.), The handbook of family therapy (Vol. 1, pp. 226-264). New York: Brunner/Mazel. (001107469)

Kerr, M. E., & Bowen, M. (1988). Family evaluation. New York: Norton.  (pp. 89-111 – 001134921)

Knudson-Martin, C. (1994). The female voice: Applications to Bowen’s family systems theory. Journal of Marital and Family Therapy, 20, 35-46. (000118714)  

Kosek, R. B. (1998). Self differentiation within couples. Psychology Report, 83, 275-279. (001107697)

McGoldrick, M., & Gerson, R. (1985). Genograms in family assessment. New York: Norton. (000106610) (מדעי החברה 616.89156 MAC-GOL)

McGoldrick, M., Gerson, R. (1985). Genograms in family assessment. New York: Norton. (pp. 29-66 – 001134916).

McGoldrick, M., & Gerson, R. (1988). Genograms and the family life cycle. In B. Carter & M. Mcgoldrick (Eds.), The changing family life cycle.  Boston: Allyn and Bacon. (002356008)

Minuchin, S., Reiter, M. D., & Borda, C. (2014). The Craft of Family Therapy. New York: Routledge. (002389732) (616.89156 MIN c   ‫ (חינוך

Minuchin, S., Nichols, M. P., & Wai-Young, L. (2007). Assessing families and couples: From symptom to system. Boston: Pearson/Allyn-Bacon. (001134869) (חינוך 616.89156 MIN)

Papero, D. V. (1995). Bowen family systems and marriage. In N. S. Jacobson & A. S. Gurman (Eds.), Clinical handbook of couple therapy (pp. 11-30). New York: Guilford. (001107466)

Richardson-Hare, E., Canada, R., & Lim, M. G. (1998). Application of Bowen theory with a conflictual couples. Journal of Family Therapy, 25(3), 222-226. (001107465)

Scarf, M. (1987). Intimate partners. New York:  Random House. (000383534) (מדעי החברה 155.333 SCA)

Titelman, P. (Ed.). (1987). The therapist’s own family: Toward the differentiation of self. Northvale, NJ: Jason Aronson. (אין בבר אילן)

Tomm, K., & Strong, T. (2014). Patterns in interpersonal interactions: Inviting relational understandings for therapeutic change. New York: Routledge. (002431131) (616.89156 PAT 2014 ‫ חינוך )

 Tuason, M. T., & Friedlander, M. L. (2000). Do parents’ differentiation levels predict those of their adult children? And other tests of Bowen theory in Philippine sample. Journal of Counseling Psychology, 47, 27-35.  (000117359

White, M., & Tyson-Rawson, K. (1995). Assessing the dynamics of gender in couples and families: The gendergram. Family Relations, 44(7), 253-260. (001133366)