ד"ר איזקסון עטרה 79-454-01 הוראה זוטא  במוסיקה

                                         

קורס מס. 79-454-01   הוראה זוטא  במוסיקה

סוג הקורס: (סדנה)

שנת לימודים:   תשע"ח                   סמסטר:    ב'                         היקף שעות:  1 ש"ש

מרצה: ד"ר עטרה איזקסון

isaacsa@biu.ac.il

מועד:    יום ד' 14-16      במח' למוסיקה בניין 1005

שעת קבלה:    ס"ב  יום ב' 15:40-16:40  (בתיאום מראש)

 

א. מטרות הקורס:

אימון במיומנויות הוראה בתוך סביבה המדמה סיטואציה של כיתה, ופיתוח יכולת רפלקטיבית תוך קבלת משוב בעזרת צילום וידאו, המאפשר צפייה חוזרת בקטעי הוראה של סטודנטים.  כל סטודנט יתנסה בהוראת עמיתים (כ- 30 דק') תוך תיעוד בטלוויזיה במעגל סגור. ייערכו  דיון ומשוב המתייחסים לפרמטרים הבאים: שפת-גוף, שימוש בקול, קשר עין, קשב, זיהוי והבעת רגשות, הצגת מידע ואופן הדיון, התמודדות עם בעיות משמעת, ניסוח, עמידה, אינטונציה, תכנים, מוכנות, יצירת זרימה ומודעות להופעה בפני תלמידים.  ייתכנו סיור עד שניים בבתי ספר יסודי ותיכון לשם התרשמות

ב. תוכן הקורס:

בכל שיעור ילַמֵד אחד הסטודנטים את עמיתיו כחצי שעה. הסטודנטים יצולמו בוידאו, ומיד לאחר מכן יקבלו משוב וביקורת מעמיתיהם ויצפו בעצמם. כל סטודנט יוכל לקבל את הצילום על DCK ויוכל לצפות בעצמו בעיון לאחר השיעור.

מועדי הוראת סטודנטים: [13  מפגשים]

 

 7.3.18  רות, ראשית

14.3.18  טל בושארי, הדר

21.3    סמר, אביגיל

11.4  ארז, ילנה

25.4  אורנה, דביר

2.5    טל אבן צור, רחל

9.5    דור, זוהר

16.5  ברית, רז

23.5  חנה, דניאל

30.5  יעל גוזמן, שירה

6.6  רחל ל.

13.6   עופר

20.6   סיכום

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: אין

מטלות: נוכחות חובה בכל המפגשים, הגשת מערך שיעור מובנה להוראת שיעור עמיתים.

מרכיבי הציון הסופי: 50%   הוראת עמיתים-שיעור לדוגמא  הציון כולל הגשת מערך מראש ונוכחות

50% מבחן סוף סמסטר הכולל שאלות המתייחסות לסוגיות שנדונו בשיעור [בעקבות צפייה בעמיתים] + קריאת חובה מתוך שני פריטים המסומנים ב *  ברשימה הביבליוגרפית.

 

ד. ביבליוגרפיה:

אופנהיים, מ. (1989). השואה בין שתי שיטות הוראה: דלקרוז וקודאי בפיתוח תפיסה מוסיקלית אצל ילדים בגיל הגן. עבודת מחקר לתואר שני, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב. (000380890) (מכון פדגוגי 372.87  אופ)

בירנבוים, מ. (עורכת). (1999). הערכה מושכלת: מתיאוריה למעשה. תל אביב: רמות. (000436342) (חינוך E371.26  הער)

ברגר, י. (תשמ"ח). מוסיקה לכל: גישה לחינוך מוסיקלי בהשראת תורתו של זולטן קודאי. ירושלים: קסת. (000110498) (מוסיקה MT 10 B46M)

ברלין-פפיש, ט. (תשל"ח). להיות מורה: פרקים בהוראת מוסיקה. תל אביב: אוצר המורה. (000323668) (מכון פדגוגי 780.7 פפי)

ברנד, א. (1993). צלילים בראש. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, המכון לאינטגרציה חברתית. (000231817) (מכון פדגוגי E372.87  ברנ)

גורדון, ד. ודנילוב, י. (תשנ"ו). "חנוך לנער על-פי דרכו": ממערכת חינוך ממיינת למערכת חינוך מקדמת: כיצד להתאים מסגרות לילדים במקום ילדים למסגרת. ירושלים: מחלקת הפרסומים, משרד החינוך התרבות והספורט. (000322707) (חינוך E371.3  חנך)

גלוברמן, ר. ועירם, י. (עורכים). (1999). התפתחותה של ההוראה במוסדות החינוך בישראל. תל אביב: רמות. (000356589) (חינוך E371.3  התפ)

גל-עוז, ט. (תשמ"ט). ניתוח מצבי הוראה של מורים מומחים בכיתות הטרוגניות. ירושלים: משרד החינוך והתרבות, המינהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, המחלקה להכשרת עובדי הוראה, המכון לתכנון לימודים.  (000146982) (מכון פדגוגי E371.252  נתו)

חטיבה, נ. (2003). תהליכי הוראה בכיתה. תל-אביב: ההוצאה האקדמית לפיתוח סגל הוראה. (רשות, עמ': 1-16, 74-77, 82-94, 104-108, 126-130, 150-152, 174-181, 266-273 – 001182691)

חן, מ., כפיר, ד. ואודרי, א. (1990). היידע על מגוון שיטות הוראה והשימוש בהן בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים: ממצאי סקר. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב ובית הספר לחינוך, היחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה, פרוייקט פתח תקוה. (000114420) (חינוך E371.3  חן)

כהן, א. (1995). שיטות הוראה מפעילות: מדריך ידידותי למורה. קרית ביאליק: אח.  (רשות, עמ': 7-17, 47-59, 113-120, 183-196, 203-210 – 001182605)

רובינשטיין, י. (תשנ"ד). שיטות הוראה: תמונת מצב. ירושלים: מחלקת פרסומים, אגף נכסים משק ופרסומים, משרד החינוך התרבות והספורט.  (000257168) (חינוך E371.3  שיט)

שחור, א. (1987). מערכי שיעור בהוראה ובחינוך. תל אביב: אור-עם. (אין בבר אילן)

שטייניץ, ט. (תשמ"א). לראות ולשמוע, לחשוב ולנוע: שיטה אינטגרטיבית להוראת ריתמוסיקה. תל אביב: רמות, מערכות חינוך. (000276549) (מכון פדגוגי 371.9  שטי. – לא להשאלה; מוסיקה MT 22 S84L5)

שטייניץ, ט. (1987). הוראת המוסיקה בשיעורי ריתמיקה עפ"י שיטת דלקרוז: תאוריה ופרקטיקה. עברית: ענת וינריב. ת"א: אור-תו. (000109253) (מוסיקה MT 22 A85S8)

תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים (תשל"ח). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.  (000113436) (חינוך 375  אונ.)

 

Bessom, M. E., Tatarunis, A. M., & Forcucci, S. L. (1974). Teaching music in today's secondary schools: A creative approach to contemporary music education. New York: Holt, Rinehart and Winston. (000330396 ) (מוסיקה MT 1 B48T4)

Choksy, L., Abramson, R. M., Gillespie, A., & Woods, D. (1986). Teaching music in the 20th century. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.  (000258367) (מוסיקה MT 1 T43)

Cohen, V. (1980). The emergence of musical gestures in kindergarten children (Unpublished doctoral dissertation). University of Illinois at Champaign-Urbana. (אין בספריות בארץ)

Jorgensen, E. R. (2008). The art of teaching music. Bloomington: Indiana University Press. Chapter 12:  Instruction, pp. 215-232  - 001222589)

Philpott, C., & Spruce, G. (2007). Learning to teach music in the secondary school (2nd ed.). New York: Routledge. (Chapter 8: The Management and Organization of Learning in the Music classroom   pp. 102-118 - 001228194)

Regelski, T. A. (1975). Principles and problems of music education. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. (000442438 ) (מוסיקה MT 1 R35)

Swanwick, K. (1994). Musical knowledge: Intuition, analysis, and music education. New York: Routledge. (000341476 ) (מוסיקה MT 1 S92 1994)

Swanwick, Keith. (1999). Teaching Music Musically. Oxon: Routledge. (001229279) (מוסיקה MT 1 S94T4)