ד"ר בנטל ישראלי איילת 77-904-01 מבוא למחקר איכותי. סמסטר א' 

 

שם ומספר הקורס: מבוא למחקר איכותי

תואר שני

77-904-01

ד"ר איילת בנטל ישראלי

. ayelet.ayeletbental@gmail.com

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשע"ח                     סמסטר:  א'                   היקף שעות:  2

 

א. מטרות הקורס

מטרת על

מטרת הקורס היא להכיר לסטודנטים את המחקר האיכותי: הפרדיגמה האיכותית, השורשים ההיסטוריים של המחקר האיכותי, המושגים, השיטות והטכניקות, הסוגיות, ובעיקר שימושם  ברמה מתקדמת במחקר חינוכי.

 

מטרות הקורס:

מטרות ספציפיות

1.לבדוק את ההנחות ואת הפילוסופיה שעומדות מאחורי הפרדיגמה האיכותית.     

2. ללמוד סוגיות של מחקר איכותי, התייחסות למחקר נרטיבי וחקר מקרה.

3. ללמוד שיטות שונות לניתוח נתונים איכותיים, בניית תיאוריה ותיאוריה המעוגנת בשדה.

4. לקרוא ולבקר דוגמאות של מחקר איכותי.

5. לפתח ידע ומיומנויות  בתכנון, ביצוע וניתוח של ראיונות עומק.

ב. תוכן הקורס:

הכירות הסטודנטים עם המחקר האיכותי לעומקו, כולל הרציונל וגישות שוות המלוות אותו לאורך השנים. נתמקד ביישום הנלמד, שלב אחר שלב, עד לכתיבת הצעה לעבודה מסכמת בשיטת המחקר האיכותי.  

 

מהלך השיעורים:

הרצאות: פרונטליות ומקוונות, תרגילים מקוונים: תרגיל ניתוח מאמר ועוד', הוראת עמיתים.

 

ג. חובות הקורס:

1.  קריאת כל החומר הנדרש לשיעור.

2.  חובת נוכחות והשתתפות במפגשים הכיתתיים:

יערכו כשישה-שבעה מפגשים פרונטליים בהם תערך בדיקת נוכחות.

* על הסטודנטים להתעדכן בתאריכים ובנושאים בהודעות ובפורום של הקבוצה במודל.

* סטודנט אשר יעדר ממפגש הצגת ניתוח מאמרים בקבוצות – יגרעו 5 נקודות מהציון הסופי

3.  מטלת אמצע: תרגיל ניתוח כלי מתודולוגי במאמר: בקבוצה של 4 סטודנטים:

א. לכל קבוצה ינתן שם מאמר שבו שיטת המחקר הינה איכותנית. חובה לנתח את המאמר שניתן לקבוצה על ידי המרצה (אלא אם ניתן אישור מהמרצה, למאמר אחר מהשנים 2010 והלאה).

ב. הקבוצה מוסיפה ניתוח של המאמר (כעמוד-שניים) – על פי ההנחיות שנלמד ונדגים בקורס.

ג. חברי הקבוצה מציגים את המאמר זה לזה במפגש כיתתי אחד (שיטת ג'יקסו). בשיעור זה גם מעלים תרגיל לסטודנטים/הפעלת חשיבה, בה ידונו במפגש, בהקשר לשיטת המחקר במאמר שניתחו. השאלה לדיון / הפעלה תוגש למרצה כקובץ ביחד עם הניתוח.

ד. כל קבוצה מגישה את ניתוח המאמר למרצה (באתר)

* הערה: יש להיות מוכנים עם ניתוח המאמר הקבוצתי עד למפגש מספר שבע.

4. הגשה בזוגות של שלבים ראשוניים בבניית עבודת החקר האיכותית: עד מפגש מספר עשר. ההגשה כוללת: ניסוח נושא, שאלה ומטרה, שאלות לראיון ורשימת שדה של ראיון אחד.

*הערה : לא ניתן לצאת ולראיין ללא אישור המרצה לשאלות הראיון .

5. הגשת עבודת סיכום קורס בזוגות

כתיבת הצעה/שלד לעבודת חקר איכותנית (אין זו הצעה לתיזה או סמינריון מלא, כל המרחיב לפרקים ופסקאות שלא התבקשו, אין זה משובח): הגשה עד חודש בדיוק (ארבעה שבועות) מתאריך סיום הסמסטר. הגשה באיחור תיגרע 5 נק' מהציון הסופי.

ההצעה תכלול עמוד שער הכולל נושא המחקר, מספר קורס, שמות המגישים ות.ז., עמוד תוכן עניינים ואחריו:

א. מבוא: כעמוד סיכום על הגישה הנטוראליסטית במחקר מדעי, תוך התייחסות למקומו של החוקר בה. יש להתבסס על מקורות במהלך הסיכום. (עמוד).

ב. ניסוח נושא, שאלה ומטרת מחקר איכותי.

ג. כתיבת בסיס אפשרי לפרק השיטה: הכולל נבדקים, כלים (כולל מהו ראיון חצי מובנה ושאלות הראיון, תוקף ומהימנות), הליך (כולל התייחס לאתיקה). (עמוד)

ד. ממצאים: ניתוח תוכן: הצעה של החלוקה לתימות (2-5 ולא יותר) שאפשריות לפי הפרוטוקולים שנאספו. הדגמת כל תימה בציטוטים של המרואיינים: כל ההיגדים הקשורים לתימה (חצי עמוד) והצגת סיכום אמפירי (אחוזים) וויזואלי של ניתוח התוכן.

ה. בסיס לדיון: הצגת תימה אחת לדוגמא מתוך סעיף ד': התימה תוצג ותוסבר בשילוב עם קישור לנתונים מתוך מקור ביבליוגרפי מדעי רלוונטי+הסבר משמעות אפשרית שהחוקרים נותנים לתימה זו. כאן נשלב דעה אישית, קרי: הרפלקציה. (עמוד)

ו. רשימה ביבליוגרפית: הרשימה הבבליוגרפית של ההצעה למחקר תכלול 3 מקורות (בזוגות: שישה מקורות): מתוכם לפחות מאמר אחד באנגלית, עליהם יתבסס המחקר המוצע. הבבליוגרפיה תכתב על פי כללי הכתיבה המדעית המקובלים APA ותוגש מוערת.

ו. נספחים:

 הגשת רשימות השדה:

חובה על כל סטודנט לערוך ראיון באורך של שעה.

לאחר מכן, כתיבת/תמלול של הפרוטוקול המלא באורך של שעה: כלומר, על כל סטודנט לצאת לשטח ולאסוף נתונים באמצעות כלי מחקר איכותי (ראיון ו/או תצפית).

לסיכום:

למי שמגיש בזוג: סך הכל תכלול העבודה: שתי רשימות שדה, המבוססות על שני ראיונות באורך של שעה כל אחד: סך הכל שעתיים של תמלול בזוגות.

  • באם הראיון של סטודנט התקצר וערך כחצי שעה בלבד, יבצע אותו סטודנט ראיון נוסף של חצי שעה וכך ישלים את חצי השעה שחסרה לו על מנת לעמוד בדרישות.
  • "מירקור" הפרוטוקולים-ברשימות השדה המוגשות כנספח, יש לצבוע כל תימה בפרוטוקול בצבע שונה. (הפרוטוקולים המלאים, הממורקרים, יוגשו רק בשלב זה, בסוף ההצעה, כנספחים).

 

אין לעבור/להרחיב מעבר למספר הנושאים והעמודים המצויין מעלה. יורדו נקודות על הוספת פרקים/נתונים להם לא נתבקשו הסטודנטים.

 

חובות / דרישות / מטלות: .

1. השתתפות פעילה בשעורים וקריאת מאמרים באופן שוטף.

2. הגשת תרגילים במהלך הסמסטר: התרגילים הנם הכנה הדרגתית לקראת כתיבת העבודה המסכמת.

3. עבודה מסכמת.

מרכיבי הציון הסופי:

  • עבודה מסכמת 100%
  • שימו לב: התרגילים במהלך הסמסטר מהווים תנאי לסיום הקורס: בלעדיהם הציון הנו ט.נ. (כולל מטלות הפורום במפגשים המקוונים).

 

ד. ביבליוגרפיה:

 אלאור, ת' (1992). תינוקות שנשבו: תפיסת החילוניות בקהילה החרדית. מגמות, לד(1), 104-121. (ניתוח מסמכים+תצפית) (000116184)

אלפרט, ב', בכר, ש', היוש ט', מירו-יפה, א' ופאול-בנימין, א' (2010). שיתופיות בהערכה של תהליכים חינוכיים: דגמים ומקרים בין היררכיה לשוויוניות. עיונים בחינוך, 2-1, 194-162. (000120256)

באואר, מ' וגאסקל, ג' (2011). מחקר איכותני: שיטות לניתוח טקסט תמונה וצליל. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (001206207) (חינוך 001.42 מחק)

בנטל ישראלי, א' ושגיא, ש' (2010). חוויות חיים התורמות להתפתחות תחושת קוהרנטיות. עיונים בחינוך, 2-1, 241-215. (000120256)

גרוס, ז' (1995). יהדות ובני קיבוץ: קשר אפשרי. תל אביב: רמות. (000272736) (חינוךE307.776  גרו)

דיין, י' (2002). המתודולוגיה של מחקר איכותני מקרה פרטי. בתוך א' שי וי' בר שלום (עורכים), המחקר האיכותני בחקר חינוך (עמ' 96-79). ירושלים: המכללה ע"ש דוד ילין. (517272)

היימן, ר' (2004). מורה-חוקר: שני כובעים לאחד או שני כובעים שהם אחד? מחקר, הוראה והתפתחות מקצועית במחקר פעולה. דפים, 37, 96-119.  (מחקר פעולה) (000128084)

זקס, א' ופלד, ע' (2005). גבורות עצובות: תפיסתן העצמית של נשים החיות עם בן זוג המכור לאלכוהול. חברה ורווחה, כ"ה(2), 223-248. (ראיון) (000114070)

טוקאיר, ל' (2002). חיפוש משמעות: זכרונות ילדות של ניצולי גטו טריזנשטאט. מחקר נרטיבי (עבודה לשם קבלת תואר מוסמך). אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת-גן. (545980) (D474 טוק) (פרק השיטה- נראטיב)

להב, ע' ולמיש, ד' (2003). רומנטי, רגיש ובעל חוש הומור? דימויי גברים בפרסומת הישראלית. מגמות, מ"ב(4), 671-691. (ניתוח תוכן) (000116184)

לוי-פלדמן, א' וליברמן, צ' (2004). הראיון ככלי הערכה ומיון במכללה להכשרת מורים. דפים, 37,   41-64.  (592537)

ליבליך, ע' (1991). הכניסה לבגרות במהלך השירות הסדיר בצה"ל. בתוך ב' קלמן (עורך), עיון ויישום בפסיכולוגיה (עמ' 281-271). ירושלים: מאגנס. (ראיון) (000135090)

ליבליך, ע', זילבר, ת' ותובל-משיח, ר' (1995). מחפשים ומוצאים: הכללה והבחנה בסיפורי חיים. פסיכולוגיה, ה (1), 84-95. (נרטיב) (000397862)

ליטבק-הירש, ט' ובר-און, ד' (2007). לבנות את החיים מחדש: מחקר מעקב על העברה בין-דורית של טראומת השואה. מגמות, מ"ה, 271-243. (000116184)

סוקר, ז' (1993). משחק ולמידה: מה באמת רוצים ילדים ללמוד באמצעות המשחק? מגמות, ל"ד(4), 497-520. (תצפית). (000116184)

פסטה-שוברט, ע' (2005). אני יוצאת וכאילו ממששת את העולם, רואה את הדברים ברור יותר: נשים, השכלה גבוהה והחברה הבדואית בנגב. מגמות, מג(4), 659-681. (ראיון) (000116184)

צלרמאיר, מ' (1994). הוראת כתיבה כתהליך, האם הדבר אפשרי? חקר מקרה. עיונים בחינוך, 59-60, 299-321. (חקר מקרה) (1124019)

רובין, נ' ופאר, ד' (1999). טקסי פרישה מצה"ל – טקסים רשמיים וטקסים פרטיים. מגמות, מ(1), 103-130. (ראיונות) (000116184)

רפופורט, ת' (1999). ההבניה הפדגוגית של אישה מסורתית בעידן המודרניות: מחקר אתנוגרפי של "שיעור קדושה". מגמות, לט(4), 492-516. (חקר מקרה) (000116184)

שבתאי, מ' (2001). לחיות עם זהות מאוימת: חוויות החיים עם שוני בצבע עור בקרב צעירים ומתבגרים יוצאי אתיופיה בישראל. מגמות, מא(2-1), 112-97. (000116184)

שלסקי, ש' ואלפרט, ב' (2007). דרכים בכתיבת מחקר איכותני: מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט. תל אביב: מכון מופ"ת. (001128442) (חינוך 808.0663 שלס) (עותק אלקטרוני – 002377205)

שוקד, מ' (1991). יורדים בניו-יורק: אתניות ישראלית. מגמות, לג(2), 163-145.  (תצפית) (000116184)

שקדי, א' (2011). המשמעות מאחורי המילים: מתודולוגיות במחקר איכותני הלכה למעשה. תל אביב: רמות. (עמ' 362-360). (ניתוח תכן) (001220078) (חינוך 001.42 שקד.)

Casey, K. (1995). The new narrative research in education. Review of Research in Education, 21, 211-253. (000133860)

Coie, J. D., Kenneth, A. D., & Dodge K. A. (1988). Multiple sources of data on social behaviour and social status in the school: A cross age comparison. Child Development, 59, 819-829. (000140509)

Cortazzi, M. (1993).  Narrative analysis. London: Falmer. (000304602 ) (חינוך 371.10072 COR)

Court, D. (2004). Education in troubled democracy: Voices from Israel. Curriculum Inquiry, 34(1), 47-69. (000142492)

Court, D. (2006). Foolish dreams in a fabled land: Living co-existence in an Israeli Arab middle school. Curriculum Inquiry, 36(2), 189-208. (000142492)

Creswell, J. (1998). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions. Thousand Oaks, CA: Sage. (000361288 ) (חינוך 300.72 CRE)

Denzin, N. (1997). Interpretive ethnography: Ethnographic practices for the 21st century. Thousand Oaks, CA: Sage. (001155101) (חינוך 305.8001 DEN)

Elbaz, F. (2005). Teachers’ voices: Storytelling and possibility. Greenwich, CO: IAP. (001155111 ) (חינוך 371.1 ELB)

Fetterman, D. (1998). Ethnography: Step by step (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage. (135249) (מדעי החברה 306.018 FET)

Glesne, C., & Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers: An introduction. New York: Longman. (000259855) (חינוך 300.18 GLE)

LeCompte, M., Preissle, J., & Tesch, R. (1993). Ethnography and qualitative design in educational research (2nd ed.). New York: Academic Press. (0356568)
 (  חינוך 370.78 LE-COM)

Lieblich, A., Tuval-Mashiach, R., & Zilber, T. (1998). Narrative research: Reading, analysis and interpretation. Thousand Oaks, CA: Sage. (000467521)
  (  חינוך 401.41 LIE)

Lofland, J., & Lofland, L. H. (1995). Analyzing social settings (3rd ed.). Belmont, CA: Wadsworth. (000416781)  (מדעי החברה 301.018 LOF)

McEwan, H., & Egan, K. (Eds.) (1995). Narrative in teaching, learning and research. New York: Teachers College Press. (000346742)  (  חינוך371.3 NAR)

Miles, M., & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.  (234320)  ( מדעי החברה 300.72 MIL)

Miller, B. M., Yorgason, B. J., Sandberg, G. J., & White, B. M. (2003). Problems that couples bring to therapy: A view across the family life cycle. The American Journal of Family Therapy, 31, 395-407. (000119189)

Polkinghorne, D. (1988). Narrative knowing and the human sciences. Albany, NY: State University of New York Press. (אין בבר אילן)

Sabar, N. (2002). Kibbutz L.A.: A paradoxical social network. Journal of Contemporary Ethnography, 31(1), 68-94. (000148187)

Seidman, I. (1998). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences. New York: Teachers College Press. (000328526) (חינוך  300.723 SEI )

Spradley, J. (1979). The ethnographic interview. New York: Holt, Rinehart and Winston. (169799) (Reserved SOC. under: SPR מדעי החברה - שמורים)

Spradley, J. (1980). Participant observation. New York: Holt, Rinehart and Winston. (000169794)  (  חינוך 306.072 SPR)

Stake, R. (1995). The art of case study research. Thousand oaks, CA: Sage. (275643) (370.78 STA מדעי החברה, פסיכולוגיה)

Weingarten, K. (1998). The small and the ordinary: The daily practice of a postmodern narrative therapy. Family Process, 37, 3-14. (000146404 )

Yin, R. (1994). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage. (254716) (Reserved: POL. under YIN מדעי החברה - שמורים, כלכלה )

   

  ספרי עזר נוספים:

צבר בן-יהושע, נ' (2001). מסורות וזרמים במחקר האיכותי. לוד: דביר. (000497611) (חינוך  370.72 מסו)

שקדי, א' (2003). מילים המנסות לדעת: מחקר איכותני – תאוריה ויישום. תל אביב: רמות. (000568786) (חינוך 001.42 שקד)

Denzin, N., & Lincoln, Y. (2005). The handbook of qualitative research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (001094997) (חינוך 300.72 SAG)

Patton, M. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. (000561556) (פסיכולוגיה 300.723 PAT)