ד"ר בוזגלו אהרן 77-140-01 עקרונות יסוד בהערכה ומדידה של מנהלים ומורים 

 

עקרונות יסוד בהערכה ומדידה של מנהלים ומורים (77-140-01)

הרב ד"ר אהרן בוזגלו

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:  תשע"ח        סמסטר:  א              היקף שעות:  1 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט: אתר הקורסים המתוקשבים אוניברסיטת בר אילן       

 

א. מטרת הקורס

 1. הבנת תפקיד המדידה וההערכה, בכלל ובחינוך בפרט, כחלק מתפיסת מערכת חינוך מתקדמת ומקצועית.
 2. הכרות עם תיאוריות מרכזיות בתחום ההערכה בחינוך והתנסות בכלי מדידה והערכה מבוססי מחקר כחלק מעבודת המורה ומהנהל.
 3. הכרה ויישום של מודלים להערכה הרלוונטיים להערכת תוכנית בתחום החינוך.   

ב. תוכן הקורס:

רציונל הקורס

יכולתו של המורה והמנהל לבצע תהליכי מדידה והערכה מגוונים בכיתה ובבית הספר מצביעים על איכות ההוראה והלמידה המתקיימים במוסד החינוכי. הערכה של תהליכי חינוך והוראה הינה קריטית בעבודת ההוראה שכן היא מאפשרת למורים לשפר ולקדם את עבודתם ולמנהלים להעריך כראוי את עבודת המורים. מתוך כך יש להכשיר את הסטודנטים לביצוע פעולות הערכה מגוונות מתוך היכרות מקיפה עם מושגי ההערכה מרכזיים והמודלים השונים לביצוע הערכה. מעבר לכך על המורים להכיר ולהתנסות בכלי הערכה שונים שיסייעו בידם בעבודתם החינוכית.

 

מהלך השיעורים: הרצאות, דיונים ושו"ת, התנסות מעשית וסימולציות.

 

תכנית הוראה מפורטת:

 

שעור מס'

נושא השיעור

קריאה נדרשת: פריטים מס'

1

הקדמה: הערכה בחינוך מהי?

החשיבות והצורך במדידה והערכת מורים ומנהלים.

- מדידה והערכה במקורות היהדות.

8, 9, 13

2-4

מדדים לניתוח ההיבטים המרכזיים ההערכה.

גיבוש תפיסה וחזון המשקפים צרכים בעת הערכה.

הגדרת הערכה, מושאי ההערכה, תפקידיה , המידע המשמש לצורך ההערכה, קריטריונים לשיפוט מושא ההערכה, לקוחות ההערכה וקהלי היעד שלה, תהליך ההערכה, שיטות חקר (מדידה) כחלק מתהליך ההערכה, אמות המידה לבחינת הערכה.

 

2, 3, 11, 14, 20, 21, 23

5-6

הערכת מורים:

ההוראה כפרופסיה?

דמות המורה הראוי.

תיאום ציפיות ויצירת שפה משותפת בין המעריך למוערך .

 

16, 22, 1,12,17

7-8

שימושים, דרכים ותפקידים להערכת מורים (בארץ ובעולם).

 

10, 11, 18 ,

9-13

שיטות וכלים להערכת מורים בשלבי התפתחות שונים(מתחילים וותיקים/חינוך פורמאלי וחינוך לא פורמאלי). הערכת עמיתים מול הערכה עצמית, הערכה מעצבת מול הערכה מסכמת, הערכה בזיקה לשיפור הישגים, הערכה על פי תוצר, הערכת פיקוח מול הערכת טיפוח פרופסיה. 

 

יתרונות, חסרונות, מהמנות ותוקף של הכלים להערכת מורים.

 

4, 5, 6, 7, 11, 15, 17, 19

 

 

ג. חובות הקורס:

השתתפות פעילה בשיעורים, בדיונים ובסימולציות.

הצגת מאמר מתוך רשימת הקריאה בפני הכיתה

ביצוע תרגיל הערכה, מדידה ומשוב ודיווח בכיתה  

 

מרכיבי הציון הסופי

100%: עבודה ותרגיל בסוף סמסטר א' .

 

ד. ביבליוגרפיה: (פריטי חובה מסומנים בכוכבית)

 

 1. * אדן, ד' (1997). מי מבקר את עבודת המורים? פיקוח סמוי בבתי הספר. עיונים במנהל ובארגון החינוך,21, 60-31. (001218268)
 2. גלוברזון, א' וגלוברזון, ש' (1991). בקרה והערכה באירגונים. תל אביב: הוצאת רמות. (000130348) (מדעי החברה 658.4013 גלו)
 3. גלובמן, ר' וקולא, ע' (2005). הערכה מרובת פנים במערכת החינוך. חולון: הוצאת יסוד. (001068117) (חינוך E371.27 גלו)
 4. * גוטרמן, י' (2006). בדרך למנהיגות חינוכית: מנהל בית הספר כמנהיג של תהליכי הוראה ולמידה באמצעות צפייה ומשוב. החינוך וסביבו, כ"ח, 26-11. (001218176)
 5. * חיון-קרמר, ל' (1991). הערכה עצמית של מורים: מנוף להתפתחות מקצועית. דפים, 13, 23-9. (001218129)
 6. * לוי, א' (1990). הערכה בית ספרית. ירושלים: משרד החינוך. (000135358) (חינוך 371.264 לוי )
 7. * לוי, א' (1990). הערכה בית ספרית ואוטונומיה של בית הספר. בתוך: י' פרידמן (עורך). אוטונומיה בחינוך, מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע (עמ' 178-145). ירושלים: מכון הנריאטה סאלד.  (001156639)
 8. לוי, י' (1988). הערכת הישגים בלימודי היהדות. אוניברסיטת בר-אילן. (000064818) (חינוך A073 לוי)
 9. *נבו, ד (1982). הערכה בחינוך מהי? תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב, היחידה למחקרי הערכה ומדידה. (אין בבר אילן)
 10. *נבו, ד' (1992). הערכה ככלי לשיפור ההוראה והלמידה. בתוך: מ' זילברשטיין (עורך). הערכה בתכנון לימודים ובהוראה, פרספקטיבה של המורה (עמ' 12-5). ירושלים: משרד החינוך, המינהל הפדגוגי, האגף לתוכניות לימודים. (000464866)
 11. נבו, ד' (2001). הערכה בית-ספרית: דיאלוג לשיפור בית הספר. אבן יהודה: רכס. (פרקים: 1, 3, 8, 9, 11). (000512501) (חינוך, מכון פדגוגי 379.158  נבו)
 12.   נבו, ד' (2003). הערכה כדיאלוג: הצעה לשינוי מדיניות הערכה של בית הספר. בתוך י' דרור, ד' נבו ור' שפירא (עורכים), תמורות בחינוך: קווים למדיניות החינוך בישראל לשנות האלפיים (עמ' 330-315). תל אביב: רמות. (001158126)
 13. נבו, ד' (2009). לדבר בגנותה של אחריותיות. בתוך י' קשתי (עורך), הערכה, חינוך יהודי ותולדות החינוך: אסופה לזכרו של פרופ' אריה לוי ז"ל (עמ' 76-61). תל אביב: רמות. (001218180)
 1. פרידמן, י' (2005). מדידה והערכה של תכניות חברתיות וחינוכיות. ירושלים: מכון סאלד. (חלק שלישי: מושגים ותנאי יסוד במדידה). (001218183)
 2. פרידמן, י' (2013). תוקף במדידה ובמחקרי הערכה (מהדורה ב'). ירושלים : מכון הנרייטה סאלד, המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות. (002361665) (חינוך 379.154 פרי)
 3. פרנקל, פ' (1995). הפורטפוליו ככלי להערכת מורים. דפים, 21, 49-35. (001218188)

 

 1. Danielson, C. (2001). New trends in teacher evaluation. Educational Leadership, 58 (5), 12-15. (000143466)
 2. Nevo, D. (2001). School Evaluation: Internal or External? Studies in Educational Evaluation, 27, 95-106. (000140152)
 3. *Peterson, K.D. (2000).Problems of teacher evaluation. In: K.D. Peterson (ed.), Teacher Evaluation. 2nd ed. (pp. 61-87). . Thousand Oaks: Corwin Press. (אין בבר אילן)
 4. Peterson, K.D., & Wahlquist, C. (2001). Using more data sources to evaluate teachers. Educational Leadership, 58 (5), 40-43. (000143466)
 5. *Stake, R.E. (2004). Standards- Based and Responsive Evaluation. Thousand Oaks: Sage.  (אין בבר אילן)

אתרי אינטרנט

       1. ראמ"ה: הרשות הארצית למדידה והערכה

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/odotrama/odot.htm

 1. *National Board for Professional Teaching Standards

http://www.nbpts.org