ד"ר בוזגלו אהרן 77-202-02 מערכת החינוך בישראל

                                                         בס"ד

מערכת החינוך בישראל  (77-202-02)

הרב ד"ר אהרן בוזגלו

סוג הקורס: שיעור מתוקשב

שנת לימודים:  תשע"ח       סמסטר:  ב              היקף שעות:  1 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט: אתר הקורסים המתוקשבים אוניברסיטת בר אילן       

 

רציונל

מורים ומנהיגים חינוכיים חייבים להכיר את מערכות החינוך בישראל והתפתחותן על רקע השינויים החברתיים בישראל, על מנת שיוכלו להשתלב בהן. ידע על מערכות החינוך בישראל כולל הכרת התפתחות מערכת החינוך הישראלית לסוגיה ומאפייניה השונים הכוללים, בין היתר, מאפיינים אידיאולוגיים, פוליטיים, ארגוניים, דתיים ואחרים. הכרות עם המערכת תספק למורה ולמנהיג יכולות התמודדות טובים יותר עם מגוון של ערכים, עמדות ואידיאולוגיות חינוכיות ופוליטיות המרכיבות את החינוך הישראלי והמייחדות אותו על פני מערכות חינוך אחרות בעולם. זאת ועוד, הכירות עם מערכת החינוך תספק למורה ולמנהיג בסיס איתן להשתלבות בתוך המערכת ולצמיחה בתוכה כמוביל דרך.

 

מטרות הקורס

 1. הסטודנט יכיר את מאפייני התפתחות החינוך בישראל, את מבנה מערכת החינוך, את הרפורמות שעצבו אותה ואת זרמי החינוך.
 2. הסטודנט יתוודע לקונפליקטים הנובעים מפערים חברתיים, עדתיים וכלכליים ולדרכי ההתמודדות של המערכת עמם.
 3. הסטודנט יכיר את הדילמות המרכזיות העכשוויות העומדות בפני מערכת החינוך בישראל. 

 

דרישות הקורס

 1. פעילות קבועה ועקבית באתר הקורס המתוקשב והשתתפות חובה בפורומים.
 2. יתכן מפגש פתיחה מחייב בהתאם לאילוצי המערכת.
 3. הגשת שלוש מטלות באתר הקורס בסגנון אמריקאי   (30%- 10% לכל מטלה).
 4. מבחן מסכם בסגנון אמריקאי (70%).

 

דרכים ואמצעי הוראה

הקורס ילמד במתכונת מתוקשבת בלווי המרצה  ועוזר הוראה. מייל המרצה להתקשרות: abuzaglo@gmail.com. כלל התקשורת תעשה דרך מערכת מודל.

 

ראשי פרקים ורשימת קריאה

     1. מבנה משרד החינוך ושלוחותיו כמענה להתמודדויות חינוכית לאורך שנים ולאור מטרות החינוך.

        א. אדלר, ח'. (2005). חינוך בין רפורמה מבנית ארגונית לרפורמה איכותית. בתוך: א' פלדי (עורך). החינוך במבחן  הזמן (עמ' 549-559). אבן יהודה: רכס.  (2405399)

       ב. גורדון, ד' ונשר, פ'. (1996). ממערכת חינוך ממיינת למערכת מקדמת. בתוך: ע' ברנדס (עורך). הקפיצה                  השלישית: שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות התשעים (עמ' 155-170). ירושלים: משרד החינוך.                   (2357060)   

       ג. טאוב, ד'. (1996). ייסוד וארגון מוסדות חינוך: תקופת חז"ל בהשוואה למערכת החינוך של מדינת ישראל.                 עיונים בחינוך סדרה חדשה, 1 (1). 167–184. (000120256

 

 1. מחלקות חינוך, מבנה, תקצוב, אחריות, והשפעה חינוכית על בתי הספר ברשות המקומית.

          א. קשתי, י'. (2000). עשר הצעות ועוד אחת לשינוי פני החינוך בישראל. פנים, 15. (000190025)

ב. Oplatka, I. (2004). The Characteristics of the School Organization and the Constrains on Market Ideology in Education: An Institutional View. Journal of Education Policy, 19 (2). 143–161 (001226044).

 

 1. זרמים ומגמות במערכת החינוך בישראל, בהיבט מבני ואוטונומיה לפעולה: ממלכתי, ממלכתי דתי, עצמאי, חרדי, המעיין התורני (ש"ס),חינוך קיבוצי, חינוך ערבי.

א. אבו עסבא, ח'. (2006). סוגיות בלתי פתורות במערכת החינוך הערבית: לפני דו"ח דברת ואחריו. בתוך: ד' ענבר (עורך). לקראת מהפכה חינוכית (עמ' 248-261). ירושלים: מכון ואן ליר והקיבוץ המאוחד. (2357021)

     ב. דגן, מ'. (2006). התפתחותו של החמ"ד בחמישים השנים האחרונות. החינוך הציוני דתי במבחן הזמן והתקופה (עמ' 60-133). ירושלים: מכללת ליפשיץ ומשרד הבטחון. (2405404)

     ג. הדני, י' (2007). על האוטונומיה של מנהל החינוך הדתי. בתוך: רז, ש' (עורך). מאה שנות חינוך ציוני דתי (עמ' 475-467). ירושלים: המחלקה לחינוך, הפועל מזרחי.  (2405405)

    ד. זלקין, א' (2007). הכשרת מורים וגננות במכללות האקדמיות. בתוך: רז, ש' (עורך). מאה שנות חינוך ציוני דתי (עמ' 137-151 ). ירושלים: המחלקה לחינוך, הפועל מזרחי. (2405406)

   ה. צרצור, ס'. (1999). החינוך הערבי, תמונת מצב ומבט לעתיד. בתוך: א' פלדי (עורך). יובל למערכת החינוך בישראל (עמ' 1061-1085). ירושלים: משרד הביטחון.    (569132)

    ו. שצ'רנסקי, ב'. (1999). החינוך החרדי – מורשת סיני בימנו. בתוך: א' פלדי (עורך). יובל למערכת החינוך בישראל (עמ' 1035-1059). ירושלים: משרד הביטחון. (1096826)

ז. Abu-Saad, I. (Sep 1995). Beduin Arab Education in the context of Radical Social Game: What is the future? Comparative Education, 25, 2. 149–161. (000141134)

 

4. החינוך היסודי והחינוך העל יסודי – מסגרות ומגמות: בתי ספר אוטונומיים, קהילתיים דמוקרטיים וייחודיים, בתי ספר בזיכיון. בתי ספר עיוניים, מקצועיים, מקיפים, חינוך פנימייתי, ישיבות ואולפנות. 

     א. גורדון, ד'. (1999). התפתחות תפיסת הדעת במערכת החינוך בישראל.  בתוך: יובל למערכת החינוך בישראל. בעריכת אלעד פלד. כרך א'.ירושלים, משרד החינוך והתרבות. (עמ' 181-192)  (2405400)

     ב. בר לב, מ'. (1985). גוונים מסורתיים וגוונים חדשניים במוסדות חינוך ישיבתיים בישראל. בתוך: ו' אקרמן, א' כרמון וד' צוקר (עורכים). חינוך בחברה מתהווה (עמ' 407-447). תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומוסד ואן ליר. (2405402)

    ג. גנאל, י' (2008). שיפור מערכת החינוך הציבורית על ידי בתי ספר בזכיון. ירושלים: מכון מילקן.  (2370102)

   ד. צוקר, ד'. (1985). החינוך המקצועי – מערכת בלחצים צולבים. בתוך: ו' אקרמן, א' כרמון וד' צוקר (עורכים). חינוך בחברה מתהווה (עמ' 447-473). תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומוסד ואן ליר. (2357017)

 

    5. החינוך המשלים – חינוך בלתי פורמאלי בישראל: מסגרות השלמה בבתי הספר, חינוך אפור, מסגרות חינוכיות חוץ בית ספריות: מתנסי"ם תנועות נוער ומערכת החינוך.

  א. כהן, א' ע'. (1999). החינוך הבלתי פורמלי - מחינוך משלים למקום מרכזי במערכת החינוך. בתוך א' פלד (עורך), יובל למערכת החינוך בישראל (עמ' 1181-1199). ירושלים: משרד החינוך והתרבות. (2405396)

  ב. רומי, ש' ושמידע, מ' (2007). החינוך הבלתי פורמלי במציאות משתנה, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.  (1131262)  (371.8E חנו)

 

 1. שוויון מול אליטיזם במערכת החינוך. השוויון הפורמלי בחינוך ותוצאותיו המעשיות, מכניזם של סלקציה ואי-שוויון, בעיות תלמידים טעוני טיפוח.

          א. מברך, ז' וליברמן, ג'. (2004). בשם השיוויון בשם המצוינות: האם קידום המצוינות פוגע בשיוויון בחינוך? השתמעויות לקביעת מדיניות חינוכית . מגמות, מ' (1), 195-216. (000116184)

        ב. סמילנסקי, מ'. (1973). התמודדות מערכת החינוך עם בעיותיהם של ילדים טעוני טיפוח. בתוך: ח' אוריאן (עורך). החינוך בישראל. ירושלים: משרד החינוך והתרבות. 121–140. (2405398)

 

 1. פער חברתי, עדתי וכלכלי בישראל, שלבים עיקריים בהתמודדות מערכת החינוך עם פערים חברתיים ולימודיים.

          א. חן, מ', לוי, א' וכפיר ד'. (1977). אפשרויות המפגש הבין עדתי בחטיבת הביניים, מגמות, כג (3–4). 101–123.  (000116184)

        ב. קולמן, ג'. (1985). אינטגרציה ושוויון הזדמנויות בישראל. בתוך:  ו' אקרמן, א' כרמון וד' צוקר (עורכים). חינוך בחברה מתהווה (עמ' 875–885). תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומוסד ואן ליר. (2405395)

        ג. Short, G. (1995). Ethiopian Children in Israeli Schools: The prospects for Successful Integration. Comparative Education, 31, 3. 355–368. (000141134)

 

 1. דילמות ובעיות חינוכיות עכשוויות העומדות בפני מערכת החינוך בישראל: חתירה להישגיות ומבחנים בין לאומיים, חינוך ערכי ומוסרי, אובדן החינוך הציבורי, הכשרת מורים לאן?

         א. אדם, נ' (2009). סיפורה של מערכת החינוך הישראלית. דפים, 48, 206 – 208. (000128084)

        ב. איכילוב, א' (2010). כינון החינוך הציבורי בישראל והנסיגה ממנו, בתוך: א' איכילוב (עורכת), הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל (עמ' 21-50). תל-אביב: הוצאת רמות.  (1198413)

       ג. בוזגלו, א'. (2010). הכשרת מורים לחינוך מוסרי במכללות לחינוך בישראל. עבודת מחקר לשם קבלת תואר דוקטור. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן, בית הספר לחינוך. (1211479)  (370.114 E  בוז)

      ד. גרופר, ע' ורומי ש' (2015) (עורכים). ילדים מתבגרים במצבי סיכון בישראל. תל אביב מכון מופ"ת. מאמרים נבחרים ימסרו בשיעור. (2390391) (362.74 Eילד)

     ה. דרור, י' (2010). תולדות החינוך העברי ה"פרטי"-המגזרי וה"מעין-ציבורי" בתקופת היישוב. בתוך: א' איכילוב (עורכת), הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל (עמ' 77-90). תל-אביב: הוצאת רמות. (1198415)

     ו. דרור, י'. (1999). מבט היסטורי על 50 שנות חינוך במדינת ישראל: תקופות ודילמות. בתוך: א' פלד (עורך). יובל למערכת החינוך בישראל. תל אביב וירושלים: משרד הביטחון ומשרד החינוך. 39–66. (569130)

    ז. יאיר, ג' וענבר, ד'. (2006) סטנדרטים להישגים בחינוך.  בתוך: ד' ענבר (עורך). לקראת מהפכה חינוכית (עמ' 130-145). ירושלים: מכון ואן ליר והקיבוץ המאוחד.  (2408227)

   ח. כרמון, א'. (1985). החינוך בישראל – סוגיות ובעיות. בתוך: ו' אקרמן, א' כרמון וד' צוקר (עורכים). חינוך בחברה מתהווה (עמ' 117-187). תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומוסד ואן ליר.(1198886)