ד"ר בוזגלו אהרן 77-143-01 אתגרים ניהוליים בהערכה בית ספרית

 

אתגרים ניהוליים בהערכה בית ספרית (77-143-01)

הרב ד"ר אהרן בוזגלו

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:  תשע"ח        סמסטר:  ב'              היקף שעות:  1 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט: אתר הקורסים המתוקשבים אוניברסיטת בר אילן

דרישת קדם- הקורס  עקרונות יסוד בהערכה ומדידה של מנהלים ומורים.     

 

   א. מטרת הקורס

  1. הבנת תפקיד המדידה וההערכה, בכלל ובחינוך בפרט, כחלק מתפיסת מערכת חינוך מתקדמת ומקצועית.
  2. הכרות עם רמות ההערכה במערכת החינוך בישראל: הרמה הארצית והרמה הבית ספרית: המנהל וצוותו.
  3. הכרות עם סוגי הערכות שונים המהווים אתגר ניהולי בעבודת המנהל וביישום המורה.

 

ב. תוכן הקורס:

רציונל הקורס

יכולתו של המורה והמנהל לבצע תהליכי מדידה והערכה מגוונים בכיתה ובבית הספר מצביעים על איכות ההוראה והלמידה המתקיימים במוסד החינוכי. הערכה של תהליכי חינוך והוראה הינה קריטית בעבודת ההוראה שכן היא מאפשרת למורים לשפר ולקדם את עבודתם ולמנהלים להעריך כראוי את עבודת המורים. לאור זאת המנהלים להכיר את סוגי ההערכה השונים הנדרשים כיום במערכת החינוך ואת הדרכים להוביל הערכה ראויה בבתי הספר. על המורים להכיר ולהתנסות בכלי הערכה שונים שיסייעו בידם בעבודתם החינוכית. עידן הערכה שאנו נתונים בו מציבם אתגרים רבים הן למנהל והן למורה ובמהלך הקורס יינתנו כלים להתמודדות עם אתגרים אלו.

 

   מהלך השיעורים: הרצאות, דיונים ושו"ת, התנסות מעשית וסימולציות.

 

תכנית הוראה מפורטת:

1-3

הערכת עבודת המנהל:

כלים להערכת מנהלים:

משוב על תפקוד המנהל והצוות הניהולי. הערכה עצמית.

משוב בית ספרי רב-מימדי (הערכת בית הספר כמכלול).

רכז המדידה וההערכה בבית הספר.

3, 6, 8, 12, 14

4-5

המיצ"ב, הבגרות והמבחנים הבין לאומיים כמשוב, ברמת המיקרו  לבית ספר לשיפור ולהתמקצעות, וברמת המקרו למערכת החינוך  

1, 9

6-7

תגובות קוגניטיביות ואפקטיביות של מושאי ההערכה לתהליך ההערכה ולתוצאותיו

מה בין הערכה לביקורת? המשוב על עבודת המורה, אחריות ואחריותיות המורה להישגי תלמידיו.   

2, 10, 11, 15

8

הערכה חיצונית והערכה פנימית.

 

5, 3, 16, 18

9-10

שיח ותרבות בית ספרית - דיאלוג בהערכה בית ספרית (חיצונית ופנימית).

 

8, 9, 14

11-13

הצגת התנסות הסטודנטים בביצוע הערכה, מדידה ומשוב 

 

14-15

סיכום:

הפקת תועלת ממצאי ההערכה (מורים ומנהלים).

- ספירלת משוב: תכנון מול ביצוע והערכה; ניתוח ממצאי ההערכה, הפקת תובנות ומסקנות לצורך שיפור; הערכה המשכית של יישום ממצאי ההערכה והתובנות.

7, 17

 

 

ג. חובות הקורס:

השתתפות פעילה בשיעורים, בדיונים ובסימולציות.

הצגת מאמר מתוך רשימת הקריאה בפני הכיתה

ביצוע תרגיל הערכה, מדידה ומשוב ודיווח בכיתה 

 

מרכיבי הציון הסופי

80%:  תרגיל הערכה  

20%: הצגת רפרט בכיתה

 

ד. ביבליוגרפיה: (פריטי חובה מסומנים בכוכבית)

1. אבידב, א', אורן, ר' ויוסף, א' (2001). העצמת בתי ספר באמצעות משוב על תכנית עבודה הבית ספרית; הצעה לתהליך הערכה. מעוף ומעשה, 7, 97-117.(000269948)

2. * אדן, ד' (1997). מי מבקר את עבודת המורים? פיקוח סמוי בבתי הספר. עיונים במנהל ובארגון החינוך,21, 60-31. (001218268)

3.  ברנדן, נ' (1996). הערכה עצמית – המדריך העיוני והמעשי להערכה עצמית, מידותיה, בנייתה, ביסוסה והנחלתה. ירושלים: כרטא. (000327835) (מדעי החברה 155.232  ברנ.)

4. גוטרמן, י' (2006). בדרך למנהיגות חינוכית: מנהל בית הספר כמנהיג של תהליכי הוראה ולמידה באמצעות צפייה ומשוב. החינוך וסביבו, כ"ח, 26-11.

5. *גזיאל, ח' (1979). המפקח הכולל בעיני עצמו, בעיני הממונים עליו והכפופים לו. עיונים בחינוך, 22, 90-73. (000331502)

6. *לוי, א' (1990). הערכה בית ספרית. ירושלים: משרד החינוך. (000135358) (חינוך 371.264 לוי)

7. * נבו, ד' (1989). הערכה המביאה תועלת: הערכת פרויקטים חינוכיים וחברתיים. גבעתיים: מסדה. (000105642) (חינוך E379.154  נבו)

8. * נבו, ד' (2001). הערכה בית-ספרית: דיאלוג לשיפור בית הספר. אבן יהודה: רכס. (פרקים: 1, 3, 8, 9, 11). (000512501) (חינוך, מכון פדגוגי 379.158  נבו)

9. * נבו, ד' (2003). הערכה כדיאלוג: הצעה לשינוי מדיניות הערכה של בית הספר. בתוך י' דרור, ד' נבו ור' שפירא (עורכים), תמורות בחינוך: קווים למדיניות החינוך בישראל לשנות האלפיים (עמ' 330-315). תל אביב: רמות. (001158126)

10. * נבו, ד' (2009). לדבר בגנותה של אחריותיות. בתוך י' קשתי (עורך), הערכה, חינוך יהודי ותולדות החינוך: אסופה לזכרו של פרופ' אריה לוי ז"ל (עמ' 76-61). תל אביב: רמות. (001218180)

11. * צבר-בן יהושע, נ' וגבתון, ד' (1995). דרושים: מכוונות לידע וקוד אתי, הערות אחדות על פרופסיונליזציה של ההוראה. בתוך א' בן-עמוס ווי' תמיר (עורכים), המורה בין שליחות למקצוע (עמ' 149-123). תל אביב: רמות. (001218607)

12.  * קליין, י' (2008). בית הספר בניהול מבוזר: האצלת סמכויות מתיאוריה ומחקר למעשה. תל-אביב: צ'ריקובר. (001143662) (חינוך 371.2  קלי)

 

  1. Greene, J. C. (2001). Dialogue in evaluation, a relational perspective. Evaluation, 7(2), 181-187. (00268702)
  1. Nevo, D. (2001). School Evaluation: Internal or External? Studies in Educational Evaluation, 27, 95-106. (000140152)
  1. *Peterson, K. D. (2000). Problems of teacher evaluation. In K. D. Peterson (Ed.), Teacher evaluation (2nd ed., pp. 61-87). Thousand Oaks: Corwin. (אין בבר אילן את המהדורה הזו)

16.*Stufflebeam, D. L., & Nevo, D. (1994). Evaluation of educational personnel. In T. Hussen & T. N. Postlethwaite (Eds.), The international encyclopedia of education (2nd ed., vol. 4, pp. 2123-2132). Oxford: Pergamon. (1218291)

 

אתרי אינטרנט

http://cms.education.gov.il/educationcms/units/rama/odotrama/odot.htm