ד"ר בוזגלו אהרן 77-230-01 זרמים ומגמות בחברה בישראל ובמערכת החינוך

 

זרמים ומגמות בחברה בישראל ובמערכת החינוך

Ideologies and Trends in the Israeli society and in the Educational System

77-230-01

הרב ד"ר אהרן בוזגלו

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודיםתשע"ח                       היקף שעות2 ש"ש

 

א.  מטרות הקורס

הקורס ידון בסוגיות המעסיקות את הסוציולוגיה ומדעי החינוך בהקשר לחברה הישראלית. יידונו שאלות מרכזיות הנוגעות בדילמות, בבעיות, בתהליכים המרכזיים הנוגעים בהתפתחותה של החברה הישראלית.

מערכת החינוך בישראל מורכבת ומושפעת מזרמים מגוונים המונעים מתוך תפיסות עולם אידיאולוגיות המכוונות ומכוננות את פעולתם החינוכית של המורים הלכה למעשה.  בתי הספר משמשים כסוכני חברות שתפקידם לתווך בין יסודות אידיאולוגיים ועקרונות חברתיים העולים בחברה הישראלית הרב תרבותית, לבין עולמם של התלמידים. מורים ומנהלים צריכים להכיר את השיח החברתי והחינוכי הרב גוני הקיים בחברה הישראלית ואת השפעותיו על מערכת החינוך הייחודית של מדינת ישראל.

במהלך הקורס נכיר את הפרספקטיבות המרכזיות בסוציולוגיה הישראלית ומושגי יסוד הכרוכים בה, אידיאולוגיות החינוך השונות, את זרמי החינוך ושאיפתם לאוטונומיה חינוכית ומנהלית, את מערכת היחסים ביניהם ואת משנתם החינוכית במבחר סוגיות יסוד בחינוך, בפוליטיקה ובאקטואליה בהקשרים חברתיים-חינוכיים. כמו כן, נכיר אוכלוסיות חברתיות הדורשות התייחסות ייחודית והתמודדות חינוכית רחבת אופקים. נדון בסוגיות חברתיות כמו: צדק חברתי, ריבוד חברתי, שעתוק,  הסללה, אינטגרציה וסגרגציה המשפיעות על ההשתלבות החברתית של תלמידי מערכת החינוך בעתיד.  

 

    מטרות הקורס:

  1. להכיר פרספקטיבות מרכזיות ומושגי יסוד בסוציולוגיה הישראלית.

  2.  לבחון שאלות מרכזיות הנוגעות בדילמות, בבעיות, בתהליכים המרכזיים הנוגעים בהתפתחותה של החברה הישראלית.

  3. להכיר את היסודות האידיאולוגיים של המגמות והזרמים שבחברה הישראלית ואת השפעתם על מערכת     החינוך הישראלית.

  4. להכיר את אידיאולוגיות החינוך של זרמי החינוך השונים והשפעתן על סוגיות יסוד בחינוך כגון: חינוך לערכים,  אקלים בית ספרי, תוכניות לימודים ומגמות בהכשרת המורים, אוכלוסיות תת משיגות ותהליכים חברתיים  כמו: ריבוד ושעתוק חברתי, מגמות של אינטגרציה וסגרגציה במערכת החינוך המשפיעות על המבנה      החברתי במדינה.

 5. לדון בסוגיות יסודיות, דילמות ובעיות הנוגעים להתפתחות החברה הישראלית ולזיקה שלהם למערכת החינוך מתוך מאמרי עיון ומחקר בתחום.  

 6. ללמוד דרכי חשיבה והתמודדות עם סוגיות יסוד אידיאולוגיות וחברתיות העולות במסגרת עבודת הניהול          וההוראה.

 7. ללמוד אודות אוכלוסיות בעלות שוליות חברתית (מוחלשות ותת משיגות), הכרת הרקע החברתי להיווצרותן     ולמידת דרכים אפקטיביים וקוגניטיביים להתמודדות עמן במערכת החינוך

 

ב. תוכן הקורס - מהלך השיעורים, תוכנית הוראה מפורטת:

סמסטר א' יוקדש להיכרות עם הזרמים האידיאולוגים במערכת החינוך ועם המשמעויות החברתיות שלהם וכן להתמודדות עם סוגיות יסוד חברתיות מנקודת מבטו של איש חינוך. סמסטר ב' יוקדש להיכרות עם אתגרים חברתיים הקשורים בצדק חברתי שמוביל להתייחסות אחרת לאוכלוסיות שוליים בחברה הישראלית דרך מערכת החינוך. 

 

סמסטר א'

 

שעור מס'

נושא השיעור

קריאה נדרשת: פריטים מס'

1-3

מבנה החברה הישראלית והתהוותה: פרספקטיבות מרכזיות ומושגי יסוד.

3,10,23,30,44

4-5

במערבולת האידיאולוגיות : סוציאליזציה, אקולטורליזציה ואינידוידואציה ומה שביניהם

18

6

הזרמים החברתיים והחינוכיים במערכת החינוך של מדינת ישראל והשפעתם על החינוך – מתקופה היישוב ועד לחוק חינוך ממלכתי תשי"ג (1953)

4, 14

7

זרמים ומגמות בחינוך הממלכתי, היחס ללימודי היהדות (הדתה), החינוך המשולב דתי- חילוני, בתי הספר תל"י 

14,34,43

8

סוגיות יסוד וקווים מנחים לחינוך הממלכתי דתי. רב גוניות חברתית ותרבותית של החמ"ד והתמודדות עם שאלות של חילון (דתלשי"ם)

7,9,26

9

החינוך החרדי והמדינה הציונית – שאיפה לבדלנות? מבחן בית הספר בעמנואל כמודל להתנגשות אידיאולוגית

12,27,36

0

החינוך הערבי – מקומו של זרם מיעוט במרחב האידיאולוגי של החינוך בישראל בבחינה לאומית – המנון וזהות חינוכית ציונית ובבחינה פדגוגית – הכשרת המורים הערביים 

1,28,38,39

11

סגנונות חינוך המשופעים ממשנה חינוכית אידיאולוגית – החינוך הקיבוצי, החינוך המקצועי והחינוך הפנימייתי  הדתי והחילוני

22

12

עולם הערכים - מהם ערכים? זכות או חובה בחינוך לערכים (נטרול ערכי), חינוך אינדוקטרינרי מול חינוך ערכי.

4,42

13

מערכות ערכים כמשקפות את אידיאולוגיות החינוך, מערכות הערכים של מרצים וסטודנטים להוראה בשלושה זרמים: ממלכתי ממלכתי דתי וערבי. 

4,18

14

השתקפות אידיאולוגיות החינוך של זרמי החינוך השונים בתוכניות הלימודים, הלכה למעשה, בדגש על החינוך המוסרי ערכי

4,32

 

 

סימסטר ב'

שעור מס'

נושא השיעור

קריאה נדרשת: פריטים מס'

1

מתלמידים טעוני טיפוח ועד לתלמידים תת משיגים – הגדרות

16

2-3

תרבות חברתית ומציאות תרבותית כבסיס להתפתחות תת משיגיות חינוכית: מודל שליטה בגורל, גישת השעתוק החברתי

20,29,31

4

מדיניות משרד החינוך לטיפול באוכלוסיות תת משיגות לאורך השנים (מבחני מיון וסקר, הסללה, חינוך מקצועי, מיון והקבצות) 

2,6,11,21

5

אינטגרציה ושוויון הזדמנויות במבחן חברתי וכלכלי (נוסחאות דיפרנציאליות למימון החינוך, טיפוח מצוינות, העדפה מתקנת, הקצאת משאבים לאוכלוסיות תת משיגות)  

5,15,19,22,24

7

הבדלים ביחס המורים לתלמידים חזקים לעומת תלמידים תת הישגיים: אפקט פיגמליון ויישומו החינוכי, השפעת מבחני אינטליגנציה על גישתם החינוכית של מורים

33

8-10

גישות להתמודדות עם תלמידים תת משיגים:

ההוראה המשקמת ותורת האישיות – קרל פרנקנשטיין

הלמידה המתווכת וההעשרה האינסטרומנטאלית – ראובן פוירשטיין

דילמות מוסריות – לורנס קוהלברג

בתי ספר מואצים (ASP) – הנרי לוי

13,17,25,35,37,40,41

11

עקרונות ההוראה בשיטה הטרוגנית כמפתח לקידום תלמידים תת משיגים

35,37

12

החמ"ד והתלמידים טעוני הטיפוח: קליטה, בעיות ודרכי התמודדות 

8

13

תוכניות לקידום תלמידים תת משיגים:

שח"ר, מב"ר, הזדמנות שניה, מלב"מ, פר"ח, גרעיני שח"ר, זהב"י, יח"ד, מעברים, תכנית עשר, שח"ק, נח"מ

2,116,21

 

ג. חובות הקורס:

השתתפות פעילה בשיעורים ובדיונים

תפקוד באתר הקורס, צפייה בסרטונים וכתיבת תגובות, והשתתפות פעילה בפורום באתר.

קריאת מאמרים מרשימת החובה.  

 

    מרכיבי הציון הסופי

 הגשת עבודה בתום סמסטר א' – 50%.

עבודה מסכמת בתום סמסטר ב' – 50%.

 

ד.  ביבליוגרפיה (*חובה)

 1. אבו עסבא, ח' (2006). סוגיות בלתי פתורות במערכת החינוך הערבית: לפני דו"ח דברת ואחריו. בתוך ד' ענבר (עורך), לקראת מהפכה חינוכית (עמ' 248-261). ירושלים: מכון ואן ליר והקיבוץ המאוחד. (2357021
 2. *אדלר, ח' (1999). מדיניות הטיפוח בחינוך. בתוך, א' פלדי (עורך). יובל למערכת החינוך בישראל (עמ' 135-150). ירושלים: משרד הביטחון.(000500603)
 3.  איזנשטדט, ש' נ' (2004). הניסיון ההיסטורי היהודי במסגרת היסטוריה כלל-אנושית משווה. תרבות דמוקרטית, 8,  19-54. (000408007)
 4. *בוזגלו, א' (2010). הכשרת מורים לחינוך מוסרי במכללות לחינוך בישראל. עבודת מחקר לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, בית-הספר לחינוך, רמת-גן. (001211479) (חינוך E370.114  בוז)
 5. *בולטין, ס' שביט, י' ואיילון, ח' (2000). התרחבות ההשכלה והשלכותיה הריבודיות בישראל 1980-1996. סוציולוגיה ישראלית, ד' (2), 217-345. (000407289)
 6. גורדון, ד' ונשר, פ' (1996). ממערכת חינוך ממיינת למערכת מקדמת. בתוך, ע' ברנדס (עורך). הקפיצה השלישית: שינויים ורפורמות במערכת החינוך בשנות התשעים (עמ' 155-170). ירושלים: משרד החינוך.  (002357060)      
 7. *גרוס, ז' (2004). החינוך הממלכתי דתי בישראל – בין מסורת למודרנה. בתוך ז' גרוס וי' דרור (עורכים), החינוך כאתגר חברתי (עמ' 85-99). תל אביב: רמות. (000595385
 8. .קווים מנחים למדיניות החינוך הממלכתי-דתי.
 9. דגן, מ' (2006). התפתחותו של החמ"ד בחמישים השנים האחרונות. בתוך מ' דגן (עורך), החינוך הציוני דתי במבחן הזמן והתקופה (עמ' 60-133). ירושלים: מכללת ליפשיץ ומשרד הבטחון. (001113774)
 10.  הורוביץ, ד' וליסק, מ' (1977). מישוב למדינה. תל-אביב: עם עובד. 47 – 88, 220 – 271. (000117680) (חינוך ‫ E982.4 הור)
 11. זוסמן, מ', כץ, י', רומנוב, ד' ורימון, ע' (2005). יעילות הקצאת משאבים לתלמידי תיכון, בנתיב הטכנולוגי לעומת העיוני במונחי הישגים לימודיים. ירושלים: בנק ישראל ומשרד החינוך, מח' פרסומים. (001091931) (חינוך E379.11)
 12. זיכרמן, ח' וכהנר, ל' (2012). חרדיות מודרנית: מעמד ביניים חרדי בישראל. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה. (002356528)  ( מדעי החברה 296.682 זיכ. עותק אלקטרוני ב- 002445455)
 13. כהן, א' ונתן, ס' (2002). צמצום הפער ברמת השיפוט המוסרי בין תלמידים טעוני טיפוח לתלמידים מבוססים. בתוך, י' עירם, נ' מסלובטי, (עורכים). חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים (עמ' 119-135). תל-אביב: רמות.  (000603461)
 14. *כץ, י' (2006). תוכנית ליבה בישראל: מכנה משותף חינוכי לכל מגזרי החינוך. בתוך ד' ענבר (עורך), לקראת מהפכה חינוכית (עמ' 186-195). תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר. (001175682)
 15. כרמלי, ע' (2013). ארבעים וחמש שנים לרפורמה בחינוך - מדוע היא יושמה רק בחלקה? (עבודה לשם קבלת תואר מוסמך). רמת גן: בית הספר לחינוך אוניברסיטת בר אילן. (002378062 )
 16. *לוי, א' (1999). קידום תלמידים מאוכלוסיות חלשות. בתוך, א' פלדי (עורך). יובל למערכת החינוך בישראל (עמ' 109-134). ירושלים: משרד הביטחון. (001066596)
 17. *לוין, ה' (1989). בתי ספר מואצים – רקע פילוסופיה ועקרונות. בתוך, א' פלדי (עורך). יובל למערכת החינוך בישראל (עמ'132-143). ירושלים: משרד הביטחון. (002357035)
 18. *לם, צ' (2000). אידיאולוגיות ומחשבת החינוך. בתוך י' הרפז (עורך), לחץ והתנגדות בחינוך (עמ' 217-254). תל אביב: ספריית פועלים. (000561872)
 19. מאור,  ע' (2004). העדפה מתקנת והבטחת ייצוג בישראל. תל אביב: רמות.
  (1067700) (עותק אלקטרוני ב- 002359350) (מדעי החברה E305 העד.)
 1. מברך, ז' וליברמן, ג' (2004). בשם השוויון בשם המצוינות: האם קידום המצוינות פוגע בשוויון בחינוך? השתמעויות לקביעת מדיניות חינוכית . מגמות, מ' (1), 195-216. (000116184).

    21. *מולכו, א' (2011). טענת ההסללה: מקרה מבחן בסוציולוגיה הביקורתית.  סוציולוגיה ישראלית, יג,(1), 29-54.           (000407289)

 1. סבג, ק' וביברמן-שלו, ל' (2014). חינוך חברה וצדק. חיפה: פרדס.( 2392311) (חינוך E370.115 סבג ;עותק אלקטרוני ב-002457076)
 2. סמוחה, ס' (2006). האם ישראל מערבית?. בתוך, א' כהן (עורך), ישראל והמודרניות: למשה ליסק ביובל. באר שבע: מכון בן-גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון. (001126916) (מדעי החברה שמור לפי ליס (ישר))
 3. עובדיה, ע' (2006). צדק ושיוויון: צריך העדפה מתקנת. בני ברק: הקיבוץ המאוחד. (1119469) (מדעי החברה E305 עזר ;עותק אלקטרוני ב- 002358811)
 4. *פויירשטיין, ר' (1998). האדם כישות משתנה. על תורת הלמידה המתווכת. תל אביב: משרד הביטחון, האוניברסיטה המשודרת.  פרקים: ב', ד', ה', י', יב'. (000386969) (חינוך ‫ 370.1523 פוי)
 5. פישרמן, ש' (1999). דתלשי"ם – נוער הכיפות הזרוקות. אלקנה: אורות ישראל. (000403416) (חינוך A681.2  פיש.)
 6. פרי-חזן, ל' (2013). החינוך החרדי בישראל : בין משפט, תרבות ופוליטיקה. ירושלים: נבו.  (2368388) ( חינוך  A077פרי)
 7. *צרצור, ס' (1999). החינוך הערבי, תמונת מצב ומבט לעתיד. בתוך א' פלד (עורך), יובל למערכת החינוך בישראל (עמ' 1061-1085). ירושלים: משרד הביטחון.    (000569132)
 8. קימרלינג, ב' (1998). הישראלים החדשים, ריבוי התרבויות ללא רב תרבותיות. אלפיים, 16, 264-308.  (000441610)
 9. קימרלינג, ב' (1999). מדינה, הגירה והיווצרותה של הגמוניה (1951 –1948). סוציולוגיה ישראלית, ב (1,)  167-208. (000407289)
 10. קפלן, ק' (2017). חקר החברה היהודית הדתית בישראל: השגים, החמצות ואתגרים. מגמות, נא (2), 207-250.  (000116184)
 11. *רם, א' ופילק, ד' (2013). ה – ה-14 ביולי של דפני ליף: עלייתה ונפילתה של המחאה החברתית. תיאוריה וביקורת, 41, 17-13. (002376631)
 12. רש, נ' ודר, י' (2000). הפרדה ומיזוג חינוכי- מי מרוויח ומי מפסיד?, עיונים בחינוך, (4) ד', 5-29.    (000120256)
 13. שושנה, א' (2006). המצאתה של קטגוריה חברתית חדשה: "מחוננים טעוני טיפוח". תיאוריה וביקורת, 29, 125-147. (002376631)
 1. שיקולי, א' (2004). חינוך תל"י (תגבור לימודי יהדות): התפתחותו ומימושו של רעיון חינוכי בתנאי מציאות משתנה .עבודה לשם קבלת תואר דוקטור,  מכון שכטר בשיתוף עם JTS. נדלה מ- http://www.tali.org.il/what_images/version%20finale.doc
 1. שץ – אופנהיימר, א' (2014). לחשוב מחדש במציאות משתנה : תורתו החינוכית של קרל פרנקנשטיין. ירושלים: כרמל.  (002378230) (חינוך 370.1  פרנ)
 2. שצ'רנסקי, ב' (1999). החינוך החרדי – מורשת סיני בימנו. בתוך: א' פלדי (עורך). יובל למערכת החינוך בישראל (עמ' 1035-1059). ירושלים: משרד הביטחון. (001096826)
 3. *שרמר, ע' וקמון, א' (1999). ההוראה המשקמת: התיאוריה והשיטה בהתפתחותן. בתוך, ר' גלובמן וי' עירם (עורכים). התפתחותה של ההוראה במוסדות החינוך בישראל. תל אביב: רמות. (002357128)

39.  *Abu-Saad, I. (1995). Beduin Arab Education in the context of Radical Social Game: What is the future? Compare, 25(2), 149-161.  (000141426)

 1. *Gibson, A. M., Ogbu, J. U. (1991). Minority Status and Schooling: A Comparative Study of Immigrant and Involuntary Minorities. NY: Garland Publishing, Inc. p.p 357-382. (002357033)
 2. Kohlberg, L. (1981). The philosophy of moral development. New York: Harper and Row. (אין בבר אילן)
 3. Levin, H. (1988). Accelerated schools for at-risk students (CPRE Research Report Series RR-010). New Brunswick, NJ: Rutgers University Center for Policy Research in Education. (002357452)
 4. Lickona, T. (2004). Character matters: How to help our children develop good judgment, integrity and other essential virtues. New York: Simon & Schuster. (אין בבר אילן)

     44.*Ram, U.2008). Why Secularism Fails? Secular Nationalism and Religious Revivalism in                   Israel. International Journal of Politics Culture and Society, 21, 57–73. (000151437)

      45.Shokeid, M. (2001). Centre and Periphery in Israeli Social Geography. Journal of                                 Mediterranean Studies, 20(1), 1–12. (אין בבר אילן)