ד"ר איזמן אסתר 77-489-01 כלים מתקדמים בחינוך המיוחד

כלים מתקדמים בחינוך המיוחד: 77-489-01

 ד"ר אסתר איזמן, ביה"ס לחינוך

סוג הקורס: תרגיל

שנת לימודים: תשע"ח                     סמסטר: ב'                            היקף שעות: 1

 אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il                          

 

א. מטרות הקורס:

1. הסטודנט ירכוש ידע מתודי אודות כלים בדידקטיקה הקיימים לעזרת המורה בחינוך המיוחד, תוך התמקדות בכלים לפיתוח למידה משמעותית, חשיבה יצירתית ומכוונות עצמית.

2. הסטודנט יפתח יכולת ליישם את הידע התיאורטי שנצבר, במצבי למידה מגוונים המותאמים לחינוך המיוחד.

3. הסטודנטים ידונו בנושאים מתוך ההתנסות בעבודה מעשית ויקבלו משוב מן המרצה, מן המדריכות, ומהסטודנטים בכתה.

 

ב. תוכן הקורס:

הלך השיעורים:

הרצאות בליווי מצגות וסרטונים, תרגול התכנים הנלמדים בכתה באופן מעשי, דיון בנושאים העולים מתוך ההתנסות בהכשרה המעשית.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה מומלצת

1

ניהול קונפליקטים בהכשרה המעשית- דיונים בקבוצות יחד עם המד"פיות (1/2)

 

2-3

פיתוח מכוונות עצמית בלמידה באמצעות

שימוש בכרטיסיות ניווט + התנסות

בירנבוים, מ' (2004).

4

פיתוח מכוונות עצמית בלמידה באמצעות

תת"ח- תקשורת תומכת וחליפית

Hetzroni, O. E. (2013)

5

 בניית מבחנים ומבחנים מותאמים- כיצד?

 

6

הערכה חלופית: שילוב המשחק החינוכי בתהליכי הוראה-למידה-הערכה

בנטוב-גז, א' וקסנר, ב' (2016).

מלכה, א' (2014)

תובל, ח' (2003)

Vygotsky, L., S. (1933, 2002)

7

פיתוח מכוונות עצמית באמצעות משחק- התמקדות בבקרה עצמית

Singer, J. L. (2006).

Panadero, E., Jönsson, A., & Strijbos, J. W. (2016)

Zimmerman, B. J. (2008)

8

פיתוח חשיבה ויצירתיות- התמקדות בשיטות לגריית חשיבה מחוץ לקופסה

שגב, א', (2017)

9

הערכה חלופית בחינוך המיוחד, תוך התמקדות בבניית מחוון- והתנסות בקבוצות

 

10

ניתוח משחק דידקטי תוך התייחסות לתיאוריות שנלמדו

 

11

ניהול קונפליקטים בהכשרה המעשית וסיכום שנה עם המד"פיות (2/2)

גלובמן, ר' (2005).

12

ההערכה החלופית בחינוך המיוחד: התמקדות בתלקיט וברפלקציה

 

13

הצגת עבודות הסיכום ועריכת משוב עמיתים

 

 

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם:

77-400: מבוא לילד המיוחד

77-408: דידקטיקה כללית

77-409: דידקטיקה בכתה ההטרוגנית

77-414: עבודה מעשית שלב א'

77-457: כלים בסיסיים בחינוך המיוחד

77-453: עבודה מעשית שלב ב' (צמוד)

חובות / דרישות / מטלות:

נוכחות והשתתפות פעילה

הגשת תרגיל מסכם

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):

נוכחות, השתתפות ותרגיל מסכם- 100%

נוכחות והשתתפות עשויות להעלות את הציון ב-עד 5 נק'.

 

ד. ביבליוגרפיה:

בירנבוים, מ', יועד, צ', כ"ץ, ש' וקימרון, ה' (2004). בהבניה מתמדת: סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הל"ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה. ירושלים: משרד החינוך. (הכוונה עצמית בלמידה והרציונל לטיפוחה - 2379087)

בנטוב-גז, א' וקסנר, ב' (2016). כולכם שחקו נא אִתי– על חשיבות המשחק, פיתוח משחקים ושילובם תרבות הלמידה בגיל הרך עלון דע-גן 9, 28-39. (2377666)

גלובמן, ר' (2005). הערכה מרובת פנים: תפקודי הערכה משלימים לקידום למידה והוראה של לומדים ומורים. חולון: יסוד. (001068117) (חינוך E371.27 גלו)

זילברשטיין, מ' (1998). הוראה רפלקטיבית הבהרה קונצפטואלית לתוכניות הכשרה והשתלמות מורים. בתוך מ' זילברשטיין מ' בן-פרץ וש' זיו (עורכים), רפלקציה בהוראה - ציר מרכזי בהתפתחות מורה (עמ' 15-42). תל-אביב: מכון מופ"ת. (000509472)

        מלכה, א' (2014). משחק משמעותיאאוריקה, 37, 1-10, תל אביב: למדע, אוניברסיטת תל-אביב . נדלה מ- https://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2015/02/newspaper37-docs05.pdf

מצר, ד' (2006). הערכה בחינוך- תיאוריה ומעשה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (001117524) (חינוך 379.158  הער)

נוסונוביץ, ר' ודודי, ו' (2000). הערכה- אפשר גם אחרת. ירושלים: המרכז להוראת המדעים, אוניברסיטה העברית. (000460927) (מכון פדגוגי 570.712  נוס)

פוירשטיין, ר', פוירשטיין, ר' וקוזולין, א' (2001). הכשרת המורה להוראה ותיווך: לקראת גישה דואלית בחינוך. פותחים שערים בהכשרת מורים – כנס וירטואלי (ניתן למצוא במרפ"ד). (001163253)

שגב, א' (2017). 15 דקות בשבוע לפיתוח יצירתיות מדעית בכיתות א-ואאוריקה, 40. תל אביב: למדע, אוניברסיטת תל-אביב, עמ' 1-6. נדלה מhttps://www.matar.tau.ac.il/wp-content/uploads/2017/06/05-%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94-%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D.pdf

תובל, ח' (2003). לומדים לשחק ומשחקים כדי ללמד. הד הגן, סז(ד), 20-31. (113485)

 

Hetzroni, O. E. (2013). Use of technology for literacy acquisition among children with communication difficulties. In A. Shamir & O. Korat (Eds.), Technology as a support for literacy achievements children at risk (pp. 221-234). Dordrecht: Springer. (2379235)

Idol, L. (2006). Toward inclusion of special education students in general education: A program evaluation of eight schools. Remedial and Special Education, 27(2), 77-94. (000132983)

Isman, E. B., & Tzuriel, D. (2008). The mediated learning experience (MLE) in a three generational perspective. British Journal of Developmental Psychology, 26, 545-560. (001164222)

Panadero, E., Jönsson, A., & Strijbos, J. W. (2016). Scaffolding self-regulated learning through self-assessment and peer assessment: Guidelines for classroom implementation. In D. Laveault & L. Allal (Eds.), Assessment for learning: Meeting the challenge of implementation (pp. 311-326). Dordrecht: Springer. (אין בבר אילן)

Singer, J. L. (2006). Learning to play and learning through play. In D. Singer, R. M. Golinkoff, & K. Hirsh-Pasek (Eds.), Play = Learning: How play motivates and enhances children’s cognitive and social-emotional growth (pp. 428-450). New York: Oxford University Press. (1124552

Vygotsky, L., S. (1933/2002). Play and its role in the mental development of the child. In Psychology and Marxism internet archive. Retrieved from http://www.marxists.org/archive/vygotsky/works/1933/play.htm (001121973)

Zimmerman, B. J. (2008). Investigation self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal, 45(1), 166-183.