ד"ר איזמן אסתר 77-433-01 פיתוח כושר השתנות קוגניטיבי

77-433-01: פיתוח כושר השתנות קוגניטיבי- מתיאוריה למעשה   

ד"ר אסתר איזמן, ביה"ס לחינוך

סוג הקורס: סדנה

שנת לימודים: תשע"ח                    סמסטר:  ב'                           היקף שעות: 1 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט:  http://hl2.biu.ac.il                  

 

א. מטרות הקורס:

מטרות העל:

 1. הסטודנט יפתח את היכולת לבנות או להתאים תכנית התערבות ופעילויות לימודיות לצורך שיפור פונקציות קוגניטיביות לקויות של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
 2. הסטודנט ידע לשלב בעבודתו את עקרונות ההתנסות בלמידה מתווכת, לצורך פיתוח כושר ההשתנות הקוגניטיבי של התלמיד בעל הצרכים המיוחדים.

 

מטרות ספציפיות:

 1. הסטודנט יחשף לכלים להערכת פונקציות קוגניטיביות פגומות בשלבי הקלט, העיבוד והפלט.
 2. הסטודנט ינתח את המטלות שבכלי ההערכה ויזהה את הפונקציות הקוגניטיביות הנדרשות לשם ביצוען המיטבי.
 3. הסטודנט יצפה באינטראקציה תווכית וינתח אותה על פי עקרונות ההתנסות בלמידה מתווכת.
 4. הסטודנט יתנסה בניתוח פעילויות על פי עקרונות ההתנסות בלמידה מתווכת.
 5. הסטודנט ינתח פעילות לימודית על פי רכיבי המפה הקוגניטיבית.
 6. הסטודנט יחשף למגוון תכניות שונות לפיתוח כושר ההשתנות הקוגניטיבי ויתנסה בהם.
 7. הסטודנט יכיר מגוון כלים של העשרה אינסטרומנטאלית ויתנסה בהם.
 8. הסטודנט ינתח את כלי ההעשרה האינסטרומנטלית תוך התייחסות לפונקציות הקוגניטיביות הנדרשות ולרכיבי המפה הקוגניטיבית.
 9. הסטודנט יבנה פעילות חדשה שמטרתה לטפל בפונקציות קוגניטיביות פגומות וישלב בפעילות זו את עקרונות ההתנסות בלמידה מתווכת.

 

ב. תוכן הקורס:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה מומלצת

1-3

התנסות בכלים באבחון דינמי להערכת פונקציות קוגניטיביות לקויות

 

4

הכרות עם ה- OMI לניתוח תצפית באינטראקציה תווכית והתנסות בו

קליין פ' ש' (2008)

Tzuriel, D. (2011)

 

5

ניתוח פעילויות על פי רכיבי המפה הקוגניטיבי

 

6

Bright Start: ממחקר לעשיה- חשיפה  והתנסות

Tzuriel, D., Haywood, H.C., & Mandel, R. (2005)

Tzuriel, D., Isman, E., Klung, T. & Haywood, H.C. (2017)

7

PMYC ותווך עמיתים- חשיפה והתנסות

Tzuriel, D. & Shamir, A. (2007)

8-12

הכרות עם מגוון כלים להעשרה אינסטרומנטלית וניתוחם על פי רכיבי המפה הקוגניטיבית ורשימת הפונקציות הקוגניטיביות

Kozulin, A., Lebeer, J., Madella-Noja, A., Gonzalez, F., Jeffrey, I., Rosenthal, N. and Koslowsky, M. (2010)

13-14

בניית פעילויות חדשות לצורך טיפול בפונקציות קוגניטיביות לקויות והצגתם בכתה

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

    דרישות קדם/או במקביל:

    קורס 77-430: תורת ההוראה בחינוך המיוחד

 

 חובות / דרישות / מטלות:

נוכחות והשתתפות פעילה

הגשת מטלה מסכמת

קורס זה הוא בעל אופי סדנאי ולא ניתן ללמוד את החומר ללא השתתפות פעילה בכל המפגשים. על כן, בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שני מפגשים ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

 

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

נוכחות והשתתפות פעילה- 20%

הגשת מטלה מסכמת- 80%

 

ד. ביבליוגרפיה:

קריאת חובה:

 

איזמן, א' וצוריאל, ד' (2016). אסטרטגיות התיווך בלמידה מתוּוכת ורמת הדתיות של נשים יהודיות בראייה בין־דורית. מגמות, נ(3), 107-81. (000116184)

קליין, פ"ש (2008). איכות התהליך החינוכי: אינטראקציה בין ילדים למבוגרים. בתוך פ"ש קליין וי"ב יבלון (עורכים), ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך (עמ' 91-113). ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. (001220452)

Kozulin, A., Lebeer, J., Madella-Noja, A., Gonzalez, F., Jeffrey, I., Rosenthal, N., & Koslowsky, M. (2010). Cognitive modifiability of children with developmental disabilities: A multicenter study using Feuerstein's Instrumental Enrichment - Basic program. Research in Developmental Disabilities, 31, 551-559.  (000132167)

Tzuriel, D. (2011). Mediated learning experience (MLE) and cognitive modifiability. In N. M. Seel (Ed.), Encyclopedia of the sciences of learning (pp. 2154-2157). New York: Springer. (002355616)                                                               

Tzuriel, D. (2013). Mediated learning experience and cognitive modifiability. Journal of Cognitive Education and Psychology, 12(1), 59-80. (000590829 )

Tzuriel, D., Haywood, H. C., & Mandel, R. (2005). Effects of the sequence and pattern unit of Bright Start on seriational and math problem solving among kindergarten children of Ethiopian immigrants to Israel. Journal of Cognitive Education and Psychology, 5, 72-88. (000590829)

Tzuriel, D., Isman, E., Klung, T. & Haywood, H.C. (2017). Effects of Teaching Classification on Classification, Verbal Conceptualization and Analogical Reasoning in Children with Developmental Language Delays. Journal of Cognitive Education and Psychology, 16(1), 107-124 (000590829)

Tzuriel, D., & Shamir, A. (2007). The effects of peer mediation with young children (PMYC) on children’s cognitive modifiability. British Journal of Educational Psychology, 77, 143-165. (137215 )

 

קריאת רשות:

 

צוריאל, ד' (1998). השתנות שכלית. תל אביב: ספריית הפועלים. (עמ' 25-38 – 001117320)

Kaufman, R., & Burden, R. (2004). Peer tutoring between young adults with several complex learning difficulties: The effects of mediation training with Feuerstein’s Instrumental Enrichment programme. European Journal of Psychology of Education, 19(1), 107-117. (001203164 ) 

Santiago, M. G., & Elias, V. C. (2004). Improvement of cognitive functions in children with Down syndrome through the Bright Start programme. Journal of Cognitive Education and Psychology, 4(1), 65-86. (000590829)

Tzuriel, D., & Shamir, A. (2010). Mediation strategies and cognitive modifiability in young children as a function of Peer Mediation with Young Children (PMYC) program and training in analogies versus math tasks. Journal of Cognitive Education and Psychology, 9, (1), 48-72.  (000590829)