ד"ר איזמן אסתר 77-430-01 מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד

                                           

מבוא לתורת ההוראה בחינוך המיוחד: 77-430

 ד"ר אסתר איזמן, ביה"ס לחינוך

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשע"ח                      סמסטר: א' +ב'                            היקף שעות: 2

 אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il         

 

א. מטרות הקורס:

1. הסטודנטים יפגשו עם תיאוריות מרכזיות בחינוך המיוחד, כבסיס לחשיבה ושיקול דעת בקביעת מטרות ובחירת דרכים להוראה בחינוך המיוחד.

2. הסטודנטים ישלבו את התיאוריות ואת עקרונות ההוראה המותאמת שנלמדו במסגרת שיעור לדוגמה ויקבלו משוב.

3. הסטודנטים ינתחו את השיעורים לדוגמה בהתאם לתיאוריות ולעקרונות ההוראה המותאמת שנלמדו ויערכו משוב לעמיתים.

4. הסטודנטים יבנו מרכז למידה המותאם לילדים בעלי צרכים דיפרנציאליים המשלב את התיאוריות שנלמדו.

 

ב. תוכן הקורס:

 מהלך השיעורים:

 הרצאות בליווי מצגות, דיונים, ניתוח שיעורים לדוגמה, בניית מרכזי למידה וצפיה מודרכת.

   

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים*:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה מומלצת

1-3

מאריסטו  ועד גוב האריות: העברת מסרים ועמידה מול כתה

 

4-5

ניתוח שיעורים לדוגמה על פי קריטריונים להערכת שיעור

 

6-11

תיאוריית ההתנסות בלמידה מתווכת ותיאוריית כושר ההשתנות הקוגניטיבי המבני

איזמן, א', וצוריאל, ד' (2016).

Tzuriel, D. (2013).

Isman, E., & Tzuriel, D. (2008a; 2008b)

12-13

ניתוח שיעורים לדוגמה המשלבים את תיאוריית ההתנסות בלמידה מתווכת

 

14

תכנון מרכזי למידה ובנייתם
 

 

15-16

עיצוב סביבה לימודית

 

 

17-18

פיתוח הכוונה עצמית בלמידה

 

זילברשטיין, מ' (2001)

Panadero, E., Jönsson, A., & Strijbos, J. W. (2016)

Stoeger, H. & Ziegler, A. (2010)

Zimmerman, B. J. (2008)

19-20

ניתוח שיעורים לדוגמה תוך התייחסות לפיתוח מכוונת עצמית

 

21-24

תיאוריית האינטליגנציות המרובות

 

גרדנר, ה. (1996)

Davis, K. et al. (2011).

Shearer, C.B. & Karanian, J.M. (2017)

25-26

ניתוח שיעורים לדוגמה תוך התייחסות לאינטליגנציות מרובות

 

27-28

הצגת מרכזי למידה ועריכת משוב עמיתים

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם:

     77-400: מבוא לילד המיוחד

     77-414: עבודה מעשית שלב א'

 חובות / דרישות / מטלות:

     נוכחות

     הכנת שיעור והעברתו בפני הכתה (אישי)

     הכנת מרכז למידה והצגתו (קבוצתי)

 מתן משוב לעמיתים

 מבחן מסכם

 

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):

    מרכז למידה- 50%

    מבחן מסכם- 50%

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

    נוכחות והשתתפות- עשויים להעלות או להוריד את הציון ב-עד 10 נק'.

 

ד. ביבליוגרפיה:   

קריאת חובה:

איזמן, א' וצוריאל, ד' (2016). אסטרטגיות התיווך בלמידה מתוּוכת ורמת הדתיות של נשים יהודיות בראייה בין־דורית. מגמות, נ(3), 107-81. (000116184)

זילברשטיין, מ' (2001). מבוא. בתוך מ' זילברשטיין (עורך), טיפוח לומד בעל הכוונה עצמית: פדגוגיה של ספרות מקרים (עמ' 25-7). תל אביב: מכון מופ"ת. (1159357)

Davis, K., Christodoulou, J., Seider, S., & Gardner, H. (2011). The theory of multiple intelligences. In R. J. Sternberg & B. Kaufman (Eds.), The Cambridge handbook of intelligence (pp. 485-503). Cambridge: Cambridge University Press. (אין בבר אילן)

Isman, E., & Tzuriel, D. (2008). The mediated learning experience (MLE) in a three generational perspective. British Journal of Developmental Psychology, 26, 545-560. (001164222 )

Isman, E., & Tzuriel, D. (2008). Relationship between mother-child mediated learning experience (MLE) strategies and mothers' attachment style and mental health. Journal of Cognitive Education and Psychology, 7(3), 388-410. (000590829)

Panadero, E., Jönsson, A., & Strijbos, J. W. (2016). Scaffolding self-regulated learning through self-assessment and peer assessment: Guidelines for classroom implementation. In D. Laveault & L. Allal (Eds.), Assessment for learning: Meeting the challenge of implementation (pp. 311-326). New York: Springer. (אין בבר אילן)

Tzuriel, D. (2013). Mediated learning experience and cognitive modifiability. Journal of Cognitive Education and Psychology, 12(1), 59-80. (000590829 )

Shearer, C.B. & Karanian, J.M. (2017). The neuroscience of intelligence: Empirical support for the theory of multiple intelligences? Trends in Neuroscience and Education, 6, 211-223. (002365394)

Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. American Educational Research Journal, 45(1), 166-183. (000117972)

 

 

המלצות לקריאה נוספת:

בירנבוים, מ', יועד, צ', כ"ץ, ש' וקימרון, ה' (2004). בהבניה מתמדת: סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הל"ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה. ירושלים: מעלות. (001119977) (חינוך 371.144 בהב)

גרדנר, ה. (1996). איטליגנציות מרובות. ירושלים: מכון ברנקו-וייס. (עמ' 12-36 - 2361304)

הרמתי, ש' (1991). שכתוב דידקטי. ירושלים: מאגנס. (000167553) (חינוך B407 הרמ.)

הרמתי, ש' (2003). הבנת הנקרא. כפר מונש: עופרים. (000543161) (מכון פדגוגי E372.4713  הרמ)

פוירשטיין, ר', פוירשטיין, ר' וקוזולין, א' (2001). הכשרת המורה להוראה ותיווך: לקראת גישה דואלית בחינוך. מאמר מהכנס הוירטואלי הבינלאומי "פותחים שערים בהכשרת מורים". נדלה מ-

http://vcisrael.macam.ac.il/site/heb/show_file.asp?propid=24&subject=ks&page=people  (ניתן למצוא בתיקיית הקורס במרפ"ד). (001163253)

 

Feuerstein, R., Feuerstein, R. S., Falik, L. H., & Rand, Y. (2002). The dynamic assessment of cognitive modifiability: The learning propensity assessment device: Theory, instruments, and techniques. Jerusalem: ICELP. (אין בבר-אילן)

Stoeger, H., & Ziegler, A. (2010). Do pupils with differing cognitive abilities benefit similarly from a self-regulated learning training program? Gifted Education International, 26 (1), 110-123