ד"ר איזמן אסתר 77-488-01 שילוב הילד עם צרכים מיוחדים במסגרות הרגילות 

שילוב הילד עם צרכים מיוחדים במסגרות הרגילות 77-488-01

ד"ר אסתי איזמן

סוג הקורס: שיעור

 

שנת לימודים: תשע"ח                      סמסטר: ב'                            היקף שעות: 1 

אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il                

 

א. מטרות הקורס:

  1. הסטודנטים ירכשו ידע אודות רעיון שילוב הילד עם הצרכים המיוחדים כפי שהוא בא לידי ביטוי בספרות החינוך ובמסגרות החינוך בארץ ובעולם. 
  2. הסטודנטים יבינו את הקשיים הכרוכים בתהליך השילוב של הילד עם הצרכים המיוחדים בחינוך הרגיל.
  3. הסטודנטים ייחשפו לעקרונות ולדרכי ההתמודדות יעילים לשילוב הילד עם הצרכים המיוחדים בחינוך הרגיל.

 

ב. תוכן הקורס:

מהלך השיעורים:

הרצאות בליווי מצגות, סרטונים, התנסויות, סדנאות סימולציה ופרזנטציות קבוצתיות

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה מומלצת

1-2

שילוב- מבוא ומסגרת מושגית: השפעת תנועות, זרמים פילוסופיים ותהליכים היסטוריים בעולם על התפתחות תפיסת רעיון השילוב ומיסודו

 

3-4

חוק חינוך מיוחד התשס"ג 2002: שילוב ילד בעל צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל (פרק ד'1), תוכנית השילוב וקריטריונים לקביעת מסגרת לימודית

 

5

עמדות מורים ביחס לשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכתות רגילות

טלמור, ר' (2007)

טלמור, שרון וקיים (2010)

שמעוני וגביש (2017)

6

עבודת הצוות הבין מקצועי- יחסי גומלין בין גורמים המשתתפים בתהליכי השילוב

מנור-בנימיני (2007)

7

מהלכים התורמים להצלחת השילוב- ברמת ביה"ס, ברמת המורה והכתה וברמת התלמיד- ניתוח בעקבות מטלת צפיה

 

8-10

סדנאות סימולציה

 

לייזר (2007)

11-12

עקרונות מנחים לניהול כתה ולשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים- תוך התייחסות לכל לקות בנפרד

 

13

פרזנטציות סטודנטים וסיכום

 

 

 

ג. חובות הקורס:

חובות / דרישות / מטלות:

נוכחות והשתתפות פעילה

השתתפות בפרזנטציה קבוצתית

השתתפות פעילה בסדנאות הסימולציה

בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס.

 

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):

פרזנטציה קבוצתית- 20%

השתתפות בסימולציות- 10%

מבחן מסכם- 70%

נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ובסדנאות עשויות להעלות את הציון ב-עד 5 נק'.

 

ד. ביבליוגרפיה:

אבישר, ג. (2010). הכלה ונגישות: על תכנון לימודים ותוכניות לימודים לתלמידים עם מוגבלויות. תל אביב: מכון מופת. (עמ' 89-104, 163-195). (1197460)

בורסוק, ו' (2007). הערכת צרכים ומדידת הישגים של לומדים עם מוגבלויות בכתה המשלבת. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים),  שילובים: כרך א. לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך (עמ' 225-276). חיפה: אחווה. (001141441) (חינוך E371.9046  שלו)

הס, א' (2011). ראיה שונה בשילוב: זיהוי וטיפוח פוטנציאל הצמיחה של תלמידים עם לקויות ראיה המשולבים בחינוך הרגיל. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים), שילובים: כרך ב. לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך (עמ' 87-107). חיפה: אחווה. (001218093)

ויזל, א' (2007). שילוב או שוליות: סוגיות בשילוב חרשים וכבדי שמיעה. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים), שילובים: כרך א. לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך (עמ' 357-396). חיפה: אחווה. (001218095)

טלמור, ר' (2007). עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכות), שילובים: כרך א. לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך (עמ' 157-196). חיפה: אחווה.  (001177940)

טלמור, ר', שרון, א' וקיים, א' (2010). עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים לעומת עמדותיהם כלפי תלמידים רגילים: המחקר האיכותני. סחי"ש, 25, 5-21. (000114233)

לבאן, א' והיימן, ט' (2011). הורים לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים בחינוך הרגיל: תפיסתם את יישום השילוב ומעורבותם בתהליך החינוכי. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים)  שילובים: כרך ב. מערכות חינוך וחברה (עמ' 245-268). חיפה: אחווה (002355022)

לייזר, י' (2007). דרכי ניהול הסביבה הלימודית ופתרון בעיות משמעת בכתה המשלבת- אתגר למורים ולצוות המקצועי. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים), שילובים: כרך א. לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך (עמ' 277-320). חיפה: אחווה.  (001141441) (חינוך E371.9046  שלו)

מנור-בנימיני, א' (2007). מודל לעבודת צוותים רב-מקצועיים בנושא השילוב. בתוך ש' רייטר, י' לייזר וג' אבישר (עורכים), שילובים: כרך א. לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך (עמ' 399-432). חיפה: אחווה. (001141441) (חינוך E371.9046  שלו)

משרד החינוך (2014). 1.2-42: יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר. חוזר מנכ''ל תשעד/5(א). נדלה מ- http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/1/1-2/HoraotKeva/K-2014-5-1-1-2-42.htm

נאון, ד', מילשטיין א', מרום, מ' (2012). שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר יסודיים: מעקב אחר יישום "פרק השילוב" בחוק חינוך מיוחד- דוח מחקר.  מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל, המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות, ירושלים. (001214444) (חינוך E371.9  נאו) (גישה אלקטרונית 001232541)

קליין, פ"ש וסובלמן-רוזנטל, ו' (2010). ביחד ולבד: שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרת חינוך רגילות לגיל הרך. אבן יהודה: רכס. (עמ' 162-175 – 002356009)

שמעוני, ש' וגביש, ב' (2017). מורות שילוב מדברות על מקומן בשילובן של ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות הכוללות. סוגיות עכשוויות בשילוב של ילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים בישראל- אסופת מחקרים. עורכים: שונית רייטר, עירית קופפרברג, יצחק גילת. הוצאת מכון מופת, 23-38. (002446223) (חינוך E371.9046 סוג.)

תמנע, ע' (2007(. הכיתה כמיכל: שילוב בין-מקצועי, מפגשי מטפל-מחנכת-תלמידים במסגרת כיתתית. נדלה מ- . http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=1419

 

Kimhi, Y., & Bauminger-Zvielly, N. (2013). Cognitive strengths and weaknesses. In N. Bauminger-Zvielly (Ed.), Social and academic abilities in high-functioning autism spectrum disorders (pp. 110-130). New York: Guilford. (002373135)

Eldar, E., Talmor, R., & Wolf-Zukerman, T. (2009). Successes and difficulties in the individual inclusion of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) in the eyes of their coordinators. International Journal of Inclusive Education, 14, 97-114. (001226691)

Werner, S., Peretz, H., & Roth, D. (2015). Israeli children's attitudes toward children with and without disabilities.  Early Childhood Research Quarterly, 33,  98-107. (000445066)