ד"ר איזמן אסתר 77-408-01 דידקטיקה כללית

דידקטיקה כללית:  77-408-01 

ד"ר אסתר איזמן, ביה"ס לחינוך

 

סוג הקורס: תרגיל

שנת לימודים: תשע"ח                   סמסטר: א'                            היקף שעות: 1

אתר הקורס באינטרנט: http://hl2.biu.ac.il        

 

א. מטרות הקורס:

הסטודנטים יכירו יסודות מרכזיים של דידקטיקה, כבסיס לחשיבה ולשיקול דעת בתכנון ההוראה ובדרכי ביצועה.

הסטודנטים יתנסו בכלים ראשוניים לקראת ההתנסות בעבודה מעשית בביה"ס, בניהם: תכנון מחצית, תכנון נושא, תכנון מערך שיעור על כל פרטיו והתאמת דרכי הוראה.

 

ב. תוכן הקורס:

   מהלך השיעורים: הרצאות בליווי מצגות, סרטונים ותרגול מעשי של כלים בדידקטיקה.

   

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה מומלצת

1

אופן תכנון שנת הלימודים

 

 

2

תכנון נושא בהתאם לתכניות לימודים- הכרות והתנסות

Scoen, L., & Fusarelli, L. D. (2008)

3

תכנון מערכי שיעור- הכרות עם סוגי מטרות ותרגול כתיבתן

אבינון, י' (2002)

Moss, C. M., Brookhart, S. M., Long, B. A. (2011)

Ullman, E. (2011)

4-5

תכנון מערכי שיעור- הכרות עם מבנה שיעור

ארי-עם, ח' ומידן, א' (2003)

6-7

שכתוב והתאמת דפי עבודה וחומרי למידה לרמת קריאות ותרגול

 

8

הכרות עם הטקסונומיה של בלום

 

 

9

השימוש באמצעי המחשה

 

 

10

הכרות עם שיטות הוראה- חשיפה ראשונית

חטיבה, נ' (2003)

11

שיעורי בית- כיצד? דיון בקשיים והצעה לדרכי התמודדות ופתרון בעיות

 

12

בניית מבחנים- כיצד? שאלון פתוח מול שאלונים סגורים

קליגר, א' (2009)

13

עריכת משוב- כיצד? התמקדות ברמת מורה/תלמיד, סטודנט/מורה מאמן

 

14

כתיבת תרגיל מסכם

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם:

 בצמוד לדרישות עבודה מעשית שלב א'

 חובות / דרישות / מטלות:

 השתתפות פעילה

 הגשת תרגיל מסכם

 מרכיבי הציון הסופי:

 תרגיל מסכם

    בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס. נוכחות והשתתפות עשויות להעלות את הציון ב-עד 5 נק'.

 

ד. ביבליוגרפיה:

אבינון, י' (2002). מטרות וערכים בחינוך: מושגים בדיון החינוכי. קרית ביאליק: אח. (עמ' 9-26 - 001157662).

           אזולאי, ש' (2015)תשעה עקרונות פדגוגיים להוראה משמעותית . ירושלים: מכון ברנקו וייס.                                      (002428078) (אלקטרוני)

ארי-עם, ח' ומידן, א' (2003). ניהול כיתה: כלים לעידוד התנהגות נאותה במסגרת חינוכית. ירושלים: משרד החינוך (001154253) (מכון פדגוגי 371.1024  מיד)

בן-פרץ, מ' (2001). מגמות חדשות בתכנון לימודים: בעיות ודילמות. עיונים בחינוך, 5,   60-67. (000120256)

הופמן, ע' ושנל, י' (עורכים) (2002). אחרית דבר: תכניות לימודים ושינוי חברתי. בתוך ע' הופמן וי' שנל (עורכים), ערכים ומטרות בתכניות הלימודים בישראל (עמ'       327-332). אבן יהודה: רכס. (1157864)

חטיבה, נ' (2003). תהליכי הוראה בכיתה. תל אביב: ההוצאה האקדמית לפיתוח סגל בהוראה. (עמ' 302-300, 273-276 - 1158683)

מרגלית, י' וקשתי, י' (1998). ההשפעה של תכנון הלימודים וההדרכה על עיצובם של דפוסי הוראה חדשים. בתוך ח' איילון (עורכת), תוכניות לימודים כהבנייה חברתית. תל אביב: רמות. (000446914)

משרד החינוך והתרבות (2007). עיצוב מדיניות בבית הספר בנושא שיעורי הבית. 4 הממ"ים– ירחון לקידום מקצועיות, מקצוענות ומצוינות במינהל הבית-ספרי בחינוך היסודי, 15. נדלה מתוך http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/30FB0425-3CDB-4467-B5F0-E63A88728FE4/42047/yarkhon191.pdf  (2373604)

קליגר, א' (2009). בין המיצ"ב למצב: תפיסות מנהלים ומורים את מטרות המיצ"ב לעומת המטרות המוצהרות. דפים, 47, 142-185. (128084)

שרן, ש', שחר, ש' ולוין, ת' (1998). בית הספר החדשני, ארגון ההוראה. תל אביב:  רמות. (פרק 2 – בתוך 000564119; ופרק 7 – 000577850)

Dronkers, J., & Robert, P. (2008). Differences in scholastic achievement of public, private government-dependent, and private independent schools: A cross-national analysis. Educational Policy, 22(4), 541-577. (000143458)

Moss, C. M., Brookhart, S. M., & Long, B. A. (2011). Knowing your learning target. Educational Leadership, 68(6), 66-69 (2373603)

Scoen, L., & Fusarelli, L. D. (2008). Innovation, NCLB, and the fear factor: The challenge of leading 21st-century schools in an era of accountability. Educational Policy, 22(1), 181-203. (000143458)

Ullman, E. (2011). How to plan effective lessons. Education Update, 53(10). Retrieved from http://www.ascd.org/publications/newsletters/education-update/oct11/vol53/num10/How-To-Plan-Effective-Lessons.aspx