ד"ר אופנהיים-שחר סיגל 77-993-01 מחקר איכותני - תואר שני

 

מחקר איכותני - תואר שני  77-993-01

ד"ר אופנהיים-שחר סיגל

 

איילון, י' וצבר בן יהושע, נ' (2010). תהליך ניתוח תוכן לפי תיאוריה מעוגנת בשדה. בתוך ל. קסן ומ. קרומר-נבו (עורכות), ניתוח נתונים במחקר איכותני (עמ' 383-359). באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. (001187700) (חינוך 300.72 נתו)

גבתון, ד. (2001). תיאוריה מעוגנת בשדה: משמעות תהליך ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר איכותי. בתוך נ. צבר-בן יהושע (עורכת), מסורות וזרמים במחקר האיכותי (עמ' 195--227). תל אביב: דביר. (000497611) (חינוך ; 370.72 מסו)

חקק י', קסן ל', קרומר נבו מ' (עורכים) (2011), , הכל מדיד?  מבטים ביקורתיים על דירוג וכימות. באר שבע: הוצאת אוניברסיטת בן גוריון. (001204346) (חינוך ; 530.8 כל)

חזן,א ונוטוב, ל.  (2013). הוראת מחקר איכותני: אתגרים, עקרונות,ישום. תל-אביב: מכון מופת וכליל עמ 245-297 (002374496) ( 370.72 הור)

ספקטור-מרזל, ג. (2010). מנגנוני בררה בטענה של זהות סיפורית: מודל לניתוח נרטיבים. בתוך ל. קסן ומ. קרומר-נבו (עורכות). ניתוח נתונים במחקר איכותני. באר-שבע: אוניברסיטת בן גוריון. (001187700) (חינוך 300.72 נתו)

צבר בן-יהושע נ' (2016). מסורות וזרמים במחקר האיכותני. תל-אביב: מופ"ת (002421648) (חינוך 370.72 מסו;  עותק אלקטרוני ברשומה 002451752)

קסן, לי וקרומר-נבו, מי (עורכות) (2010). ניתוח נתונים במחקר איכותני. באר-שבע: אוניברסיטת בן גוריון. (001187700) (חינוך 300.72 נתו)

קרומר נבו מ', לביא-אג'אי מ', והקר ד' (עורכות) (2014). מתודולוגיות מחקר פמיניסטיות. תל אביב: הקיבוץ המאוחד (002378433) (מדעי החברה שמור לפי מתו ; עותק אלקטרוני ברשומה 002395296)

שלסקי, ש. ואלפרט ב. (2007). דרכים בכתיבת מחקר איכותני - מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט . תל אביב: מכון מופ"ת (001128442) ( חינוך 808.0663 שלס;  עותק אלקטרוני ברשומה 002377205)

שי, א' ובר-שלום, י' (עורכים) (2002). המחקר האיכותי בחינוך: מהתיאוריה אל השדה ומהשדה אל התיאוריה. ירושלים: המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין. (000548891) (חינוך 370.72 מחק)

שקדי, א. (2003). מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני- תיאוריה ויישום. תל אביב: רמות.  (פרקים 5-9) (000568786) (חינוך 001.42 שקד העותק האלקטרוני ברשומה 1219810 )

Bryman, A. (2006). Integrating quantitative and qualitative research: How is it done? Qualitative Inquiry 6(1), 97-113. (000582093)

Bushe, G. R. (2011). Appreciative inquiry: Theory and critique. In D. Boje, B. Burnes, & J. Hassard (Eds.). The Routledge companion to organizational change (pp. 87-103). Oxford, UK: Routledge. (002368784) (מדעי החברה 658.406 ROU)

Bryant A, Charmaz, K (Eds) (2007). The Sage handbook of Grounded Theory. London: Sage (001176749)  (מכון פדגוגי 300.72 SAG 2007)

Court, D. (2013). Whose interview is it, anyway? Methodological and ethical challenges of insider-outsider research, multiple languages and dual-researcher cooperation. Qualitative Inquiry, 19(6) 480 – 488 (000582093).

Clandinin D. J , Pushor, D.,& Murray,A O., (2006) Navigating sites for narrative inquiry, Journal of Teacher Education,  58 (1), 21-36. (000119307)

Corbin, J., Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research (3rd ed.). Los Angeles, CA: Sage (001208957) (מדעי החברה 300.72 COR)

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). Introduction: The discipline and practice of qualitative research. In N. K. Denzin, & Lincoln, Y. S. (Eds.), The Sage handbook of qualitative research (pp. 1-32). Thousand Oaks, Ca: Sage.  . (001176749) (מכון פדגוגי 300.72 SAG 2007)

Denzin, NK, Giardina, MD (2010). (Eds.) Qualitative Inquiry and human rights. Walnut Creek, CA: Left Coast Press. (אין בבר אילן)

Finch, H., & Lewis, J. (2003). Focus groups. In J. Ritchie, & J. Lewis (Eds.), Qualitative research practice (pp. 170-198). London: Sage. (001122263) (מדעי החברה 001.42 QUA 2003 )

Fontana, A. & Frey, J. H. (2005). The interview: From neutral stance to political involvement. In N. K. Denzin, & Lincoln, Y. S. (Eds.), The Sage handbook of qualitative research (pp. 695-728). Thousand Oaks, Ca: Sage (001176749) (מכון פדגוגי 300.72 SAG 2007)

Gordon, S. P., (2016). Expanding Our Horizons: Alternative Approaches to Practitioner Research. Journal of Practitioner Research, 1(1). Retrieved from: http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1030&context=jpr

Gordon, S. P., Stiegelbauer, S., & Diehl, J. (2008). Characteristics of more and less effective action research programs. In S. P. Gordon (Ed.). Collaborative action research: Partnerships for school and university renewal (pp. 79-94). New York: Teachers College Press. (000267509) (חינוך 371.102072 OJA c)

Gross, Z. (2006). Power, identity and organizational structure as reflected in schools for minority groups: A case study of Jewish schools in Paris Brussels and Geneva. Comparative Education Review. 50 (4), 603-624. .( 000141135)

Hammond, M. (2013). The contribution of pragmatism to understanding educational action research: Value and consequences. Educational Action Research, 21, 603-618 (000498675)

Hoy, W. K. & Sweetland, S. r. (2001). Designing better school: The meaning and measure of enabling school structures. Educational Administration Quarterly, 37(3), 296-321. (000143449)

Holliday, A. (2007). Doing and writing qualitative research (2nd Ed). London: Sage. (001126698)

Josselson, R. (2007). The ethical attitude in narrative research: Principles and practicalities. In Clandinin, D. J. (Ed.), Handbook of narrative inquiry: Mapping a methodology. (pp. 537-566).Thousand Oaks, CA: Sage. (001137192) (מכון פדגוגי 001.42 HAN 2007)

Kornbluh, M., OzerJ,E.,Allen,C.D., &Kirshner, B.,(2015)Youth Participatory Action Research as an Approach to Sociopolitical Development and the New Academic Standards: Considerations for Educators, The Urban Review, 47(5), 868-892. (000459070)

Midgley W, Danaher PA, Baguley M (Eds) (2012). The Role of Participants in Education Research: Ethics, Epistemologies, and Methods. New-York: Routledge (אין בבר-אילן)

Morehouse, RE (2011). Beginning Interpretative Inquiry: A Step-by-Step Approach to Research and Evaluation. New-york: routledge (אין בבר-אילן).