ד"ר אופנהיים-שחר סיגל 77-904-01  מחקר איכותני מתקדם - תואר שלישי

 

קורסי מתודולוגיות איכותניות- ד"ר סיגל אופנהיים שחר

תואר שלישי- מחקר איכותני מתקדם- 77-904-01

 

1. איילון, י' וצבר בן יהושע, נ' (2010). תהליך ניתוח תוכן לפי תיאוריה מעוגנת בשדה. בתוך ל. קסן ומ. קרומר-נבו (עורכות), ניתוח נתונים במחקר איכותני (עמ' 383-359). באר-שבע: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. (001187700) (חינוך 300.72 נתו)

2. חקק י', קסן ל', קרומר נבו מ' (עורכים) (2011), הכל מדיד?  מבטים ביקורתיים על דירוג וכימות. באר שבע: הוצאת אוניברסיטת בן גוריון. (001204346) (חינוך ; 530.8 כל)

4. חזן,א ונוטוב, ל.  (2013). הוראת מחקר איכותני: אתגרים, עקרונות,ישום. תל-אביב: מכון מופת וכליל עמ 245-297 (002374496) ( 370.72 הור)

5. ספקטור-מרזל, ג. (2010). מנגנוני בררה בטענה של זהות סיפורית: מודל לניתוח נרטיבים. בתוך ל. קסן ומ. קרומר-נבו (עורכות). ניתוח נתונים במחקר איכותני. באר-שבע: אוניברסיטת בן גוריון. (001187700) (חינוך 300.72 נתו)

6. צבר בן-יהושע נ' (2016). מסורות וזרמים במחקר האיכותני. תל-אביב: מופ"ת (002421648) (חינוך 370.72 מסו;  עותק אלקטרוני ברשומה 002451752)

7. קסן, לי וקרומר-נבו, מי (עורכות) (2010). ניתוח נתונים במחקר איכותני. הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב.( 001187700) (חינוך 300.72 נתו)

8. שלסקי, ש. ואלפרט ב. (2007). דרכים בכתיבת מחקר איכותני - מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט . תל אביב: מכון מופ"ת (001128442) ( חינוך 808.0663 שלס;  עותק אלקטרוני ברשומה 002377205)

9. Bushe, G. R. (2011). Appreciative inquiry: Theory and critique. In D. Boje, B. Burnes, & J. Hassard (Eds.). The Routledge companion to organizational change (pp. 87-103). Oxford, UK: Routledge. (002368784) (מדעי החברה 658.406 ROU)

10. Bryant A, Charmaz, K (Eds) (2007). The Sage handbook of Grounded Theory. London: Sage (001176749)  (מכון פדגוגי 300.72 SAG 2007)

11. Court, D. (2013). Whose interview is it, anyway? Methodological and ethical challenges of insider-outsider research, multiple languages and dual-researcher cooperation. Qualitative Inquiry, 19(6) 480 - 488. (000582093)

12. Corbin, J., Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research (3rd ed.). Los Angeles, CA: Sage (001208957) (מדעי החברה 300.72 COR)

13. Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2005). Introduction: The discipline and practice of qualitative research. In N. K. Denzin, & Lincoln, Y. S. (Eds.), The Sage handbook of qualitative research (pp. 1-32). Thousand Oaks, Ca: Sage. (001176749)  (מכון פדגוגי 300.72 SAG 2007)

14.  Gordon, S. P., Stiegelbauer, S., & Diehl, J. (2008). Characteristics of more and less effective action research programs. In S. P. Gordon (Ed.). Collaborative action research: Partnerships for school and university renewal (pp. 79-94). New York: Teachers College Press. (000267509) (חינוך 371.102072 OJA c)

15. Gross, Z. (2006). Power, identity and organizational structure as reflected in schools for minority groups: A case study of Jewish schools in Paris Brussels and Geneva. Comparative Education Review. 50 (4), 603-624.( 000141135)

16.  Hammond, M. (2013). The contribution of pragmatism to understanding educational action research: Value and consequences. Educational Action Research, 21, 603-618 (000498675)

17.  Josselson, R. (2007). The ethical attitude in narrative research: Principles and practicalities. In Clandinin, D. J. (Ed.), Handbook of narrative inquiry: Mapping a methodology. (pp. 537-566).Thousand Oaks, CA: Sage. (001137192) (מכון פדגוגי 001.42 HAN 2007)

18. Midgley W, Danaher PA, Baguley M (Eds) (2012). The Role of Participants in Education Research: Ethics, Epistemologies, and Methods. New-York: Routledge (אין בבר-אילן)

19. Morehouse, RE (2011). Beginning Interpretative Inquiry: A Step-by-Step Approach to Research and Evaluation. New-york: routledge. (אין בבר-אילן)