פרופ' שפירא-לשצ'ינסקי אורלי 77-813-01 משאבי אנוש במערכת החינוך

משאבי אנוש במערכת החינוך- 77-813-01

פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי

shapiro4@ biu.ac.il

 

סוג הקורס: סמינר

שנת לימודים:  תשע"ח                    סמסטר:  שנתי                           היקף שעות:  2

 אתר הקורס באינטרנט:   http://lemida.biu.ac.il       

 

א. מטרת הסמינר

הסמינר יציג את התפקידים והפעילויות המרכזיות של פונקצית ניהול משאבי האנוש בארגון תוך יישומם במוסדות חינוך בראייה בינלאומית מזוויות מבט שונות: מנהל, מורה, תלמיד.

ב. תוכן הסמינר:

הלמידה בסמינר תדגיש שני נושאים: החשיבות של ניהול משאבי אנוש להשגת מטרות של ארגוני חינוך, והאינטגרציה הנדרשת בין פעולות שונות של מנהלים ומורים לבין קבלת החלטות בתחומים השונים של ניהול משאבי אנוש. הסמינר יציג גישות תיאורטיות עיקריות לגבי תחומי הפעילות של ניהול משאבי אנוש ויאפשר הכרות עם טכניקות וכלים יישומיים המשמשים לניהול אפקטיבי של משאבי האנוש בארגוני החינוך השונים תוך השוואה ביניהם. הסטודנטים יעסקו בבירור מודלים תיאורטיים, בדיון בתוצאות מחקרים, בניתוח אירועים, ובהערכת טכניקות ניהול.             

 

מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

 

למידת התיאוריה וניתוחה ע"י קבוצות סטודנטים המציגים את ממצאי מאמרים הרלוונטים לניהול משאבי אנוש והשלכותיהם למערכת החינוך. בנוסף הסטודנטים יפגשו עם בעלי תפקידים במערכות חינוך במסגרת הרצאות אורח בהם המרצים ידונו בתפקידיהם והשלכותיהם על ניהול המשאב האנושי בארגונם.

 

קריאה

נושא

Shapira-Lishchinsky, O. & Ishan, G. (2013). Teachers’ acceptance of absenteeism: Towards developing a specific scale, Journal of Educational Administration, 51(5), 594-617.( 000117507)

חקר אירוע בתכנון המשאב האנושי:   היעדרויות מורים

 

שפירא-לשצ'ינסקי, א. (2017). אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה: פרדס, עמ' 29-44.

(002454834  חינוך E371.1 שפי)

דרכי הערכת  התנהגויות נסיגה בקרב מורים

שפירא-לשצ'ינסקי, א. (2017). אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה: פרדס, עמ' 21-24.

(002454834  חינוך E371.1 שפי)

אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית

Poisson, M. (2009). Guidelines for the design and effective use of teacher codes of conduct. France, Paris: UNESCO, International Institute for Educational Planning. Retrieved from: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001850/185010e.pdf

 

שפירא-לשצ'ינסקי, א. (2017). אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית. חיפה: פרדס, עמ' 91-144.

(002454834  חינוך E371.1 שפי)

פיתוח קוד אתי בראייה בינלאומית ככלי להעצמה פרופסיונלית

Mullis, I.V.S., Martin, M.O., & Loveles, T. (2016). 20 Years of TIMSS: International trends in Mathematics and Science achievement, curriculum, and instruction. Boston: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.

Retrieved from: http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/international-results/timss2015/wp-content/uploads/2016/T15-20-years-of-TIMSS.pdf

 

National Education Association (1975). Code of ethics (USA). Retrieved from:  

http://www.nea.org/home/30442.htm

 

מבחני הערכה בינלאומיים- TIMSS

ככלי לניהול המשאב האנושי: מורים ומנהלים

The TIMSS 2015 Encyclopedia: Education Policy and Curriculum in Mathematics and Science

http://timssandpirls.bc.edu/timss2015/encyclopedia

//

ניהול המשאב האנושי בראייה בינלאומית

מכון נועם (2009). הכנה למבחני מיון לעבודה. עמ' 33-82. (אין בבר אילן)

 

Ibarra, H. (1993).  “Personal networks of women and minorities in management: A conceptual framework”.  Academy of Management Review,  18: 56-87. (000114169)

                                          

מיון אנשי חינוך: הראיון ככלי מיון.

 

 

רשתות חברתיות ככלי למיון וגיוס מועמדים לתפקידים במערכות חינוך פורמאליות ובלתי פורמאליות

ניר, א. (2017). שינוי ארגוני של בית ספר: מאסטרטגיה למיסוד. חיפה: פרדס. (002453251) (חינוך ‫ E371.2 ניר)

הובלת שינוי במערכות חינוך

Shapira-Lishchinsky, O. (2009). Israeli teachers’ perceptions of mentoring effectiveness. International Journal of Educational Management, 23(5), 390- 403. (0004372319)

הדרכה ככלי לפיתוח המשאב האנושי בארגוני חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים.

1.     Shapira-Lishchinsky, O. & Tsemah, S*. (2014). Psychological empowerment as a mediator between the teachers' perceptions of authentic leadership and their withdrawal and citizenship behaviors, Educational Administration Quarterly, 50(4), 672-712. (000143449)

 

הערכת ביצועים: התנהגויות נסיגה מול התנהגויות אזרחיות

http://www.openu.ac.il/academic/economics/tutorial/4.html

 

דרכי כתיבת עבודה סמינריונית

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: רקע מוקדם בנושא התנהגות ארגונית

חובת נוכחות בכל המפגשים.

 

 מטלות:

 

  • עבודה סופית
  • מטלת ביניים

  

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):

1.  עבודה מסכמת                              80%

2   מטלת ביניים                                20%

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

 Bamberger, P., & Meshoulam, I. (2000). Human resource strategy: Formulation, implementation, and impact. Thousand Oaks, CA: Sage. (000447891) (Reserved: under BAM  אולם שמורים - מדעי החברה)

 

האוניברסיטה הפתוחה (1997). ניהול משאבי אנוש. תל אביב. (000068339) (מדעי החברה – אולם שמורים, שמור לפי אונ.נה)