אמיתי בת שבע 77-322-01 מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי

     שם ומספר הקורס: 77-322-02 , 77-322-01 מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי

סוג הקורס: סדנה

בת שבע אמיתי

 

שנת לימודים:     תשע"ח               סמסטר:  א' וסמסטר ב'                           היקף שעות:  26

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):
 

ללמד את הסטודנטים:

1. המייחד ראיון ייעוצי בהשוואה לראיונות אחרים

2. ללמוד את התנאים ההכרחיים (המסייעים) לקיום ראיון ייעוצי

3. להבין את התהליכים הבין-אישיים המתרחשים בינם לבין המרואיין בראיון הייעוצי.

4. להיות מודעים יותר להתנהגותם המושפעת מגישות והשקפות אישיות

5. לתת לסטודנט להתנסות בראיון כמראיין וכמרואיין.

 

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)
 

 1. מאפייני הראיון הייעוצי
 2. יחסי יועץ-נועץ המשותפים לכל הגישות
 3. התהליך האמפטי בתיאוריה ובסיטואציה ייעוצית
 4. הבנת הנועץ, הבנת הבעיה
 5. זיהוי ושיקוף רגשות בראיון הייעוצי
 6. מטרות הראיון הייעוצי עם תלמיד בעיתי
 7. הכרת תלמיד דרך ראיון עם מורה
 8. מטרות הראיון הייעוצי עם מורים
 9. מטרות הראיון הייעוצי עם הורים
 10. התערבות ייעוצית במקרה של התנגדות הנועץ
   

 

    מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

 

    בשיעורים הראשונים ינתן רקע תיאורטי  של מאפייני הראיון היעוצי וכן נלמד מיומנויות של הראיון         היעוצי. הקורס מבוסס על למידה חוייתית.

    בשיעורים מוצגת בעיה יעוצית מעולם בית הספר, הסטודנטים מתחלקים לקבוצות בהן יש  משחק        תפקידים של יועץ ונועץ, כולל  ניתוח והדרכה  ברמת הקבוצות ובמליאה. ההתנסות מאפשרת                                                                                           העמקה בהבנת תהליכים ומושגים  בסיסיים בראיון היעוצי.

 

 

        תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

ראיון – הגדרה, סוגי ראיונות, המייחד ראיון ייעוצי

בנבנישתי (1984)

 

2

המאפיינים של יחס מסייע של המראיין בראיון ייעוצי (הקשבה, כבוד, אמפטיה ועוד

הורשובסקי (1979)

אמפטיה, היחס המסייע.

בנימין, (1990) פרק 3

Okun Chap.2

 

3

כיצד נעביר למרואיין את מאפייני היחס המסייע. ניתוח ראיון.

רוזנהיים (1990)

Hill Chap. 10,11,12

 

4

ראיון יועץ-תלמיד – משחק תפקידים, חרדות המרואיין, חרדות המראיין, מטרות הייעוץ

Sulivan (1954, chap. 2+3)

 

5

מאפיינים של ראיון עם ילדים

קאווי (2001)

Wolf Chap. 15,16

Greenspan chap. 2,4,5,7

 

6

ראיון יועץ- הורה משחק תפקידים – מטרות, קשיים, מאפיינים מיוחדים

 

 

7-8

הכרת ילד דרך ראיון עם מורה. המאפיינים של ראיון זה. הנושאים עליהם נראיין. מעבר מהתרשמות למסירת עובדות

בנימין (1990) שאלות 119-148

Hill Chap. 7

 

9

ראיון יועץ-תלמיד מתנגד – משחק תפקידים, ניתוח הראיון במליאה עם דגש על נושא התנגדות

בנימין (1990) תגובות והנחיות 181-211

Okun Chap.4

Van , (2004)

 

10

ניתוח ראיון עפ"י המאפיינים של יחס מסייע. איך היית מגיב במקום

Carkhuff (2000) 51-124

 

11-12

ראיון יועץ-מורה משחק תפקידים, ניתוח התהליכים בין יועץ ומורה עם הדגשה על יכולת אמפטית למורה כיצד נעביר אותה, זיהוי ושיקוף רגשות

Brammer (1999) chap. 4

Evans Chap. 4

Hill Chap. 9

 

13

סיכום – משוב אישי על התהליך שהסטודנט עבר במשך הסמסטר. משוב קבוצתי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

ג1.  נוכחות חובה.

ג2.  כל שבועיים הסטודנטים מתבקשים לסכם בקצרה חומר תיאורטי שקראו  על המושגים והתהליכים       הנלמדים בכיתה ולכתוב התייחסות אישית (רגשות ו/או מחשבות) על החומר הנקרא.

ג3.  בסוף הקורס יש להגיש תמליל ראיון של שעה עם מורה כולל ביקורת עצמית

 

     דרישות קדם: קורס מבוא לתיאוריות בייעוץ

 

 חובות / דרישות / מטלות:

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):90% עבודת סיום, 10% תרגילים

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

1. בנימין, א. הראיון המסייע, ת"א, ספריית הפועלים .1990, פרק 5 , עמ' 119-148  (001204136)

 2. בנבנישתי, ר. האזנה ודיבוב בראיון המסייע, ירושלים, ביה"ס לעבודה סוציאלית 1984, פרק א ראיון ותקשורת בינאישית עמ' 9-26.  (1117812) (‫ חינוך 361.322 בנב)

 3. הדר, אורי. פסיכותרפיה אנליטית אמנות הבלתי אפשרי, משרד הביטחון ת"א 1995. (000266614)‫ (פסיכולוגיה 616.8914 הדר)

 4. הדר, אורי. השיח הטיפולי. זמורה ביתן 2001. (000490864 ‫ חינוך 616.8914 הדר)

 5. הורושבסקי, י.ר. היעוץ בחינוך עקרונות וגישות, אנתולוגיה, ביה"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית, תש"ז 1977, רוג'רס – מאפייני היחס המסייע  עמ' 19-32. כץ – אמפטיה עמ' 35-39. (000218446) (‫ חינוך 371.422 יעו)

 6. טייכמן, י. בראל, צ. היעוץ הפרטני במסגרת בית הספר. בתוך: ר, ארהרד, א. קלינגמן (עורכים) יעוץ בבית ספר בחברה משתנה. תל אביב 2004. (000603531)

 7. כהן, י. יסודות הראיון הטיפולי, גומא 1973. 000113406))  (חינוך158.3 כהן)

 8. פרנקל, ו. האדם מחפש משמעות, דביר ת"א 1970.( 000022545)( חינוך‫ 616.8914 פרנ)

 9. פרנקל, י. עולמו הפנימי של היועץ מתוך: מעיין מתגבר ושמו אדם, גומא 1985. (000568518)

 10.קאווי, הלן. פצ'רק ואנדריאה. יעוץ: גישות וסוגיות בחינוך. אח 2001.  (000493544) (חינוך ‫ 371.4 קאו)

 11. קלינגמן, א. אייזן, ר. ייעוץ פסיכולוגי עקרונות, גישות ושיטות התערבות, רמות 1990. (000125012) (חינוך ‫ 371.4 קלי)

 12. רביב, ע. "על הצורך להבין את המבוגר המשמעותי לילד", חוות דעת 14, שפ"י משרד החינוך והתרבות 1981. (000568378)

 13.רוזנהיים, א. אדם נפגש עם עצמו, שוקן 1990, פרק ז' תפקידי המטפל עמ' 90-109. (001178504)

 14. רוזנהיים, א. תצא נפשי עליך. הפסיכולוגיה פוגשת.ביהדות. ידיעות אחרונות, 2003. (000550510) (פסיכולוגיה A915 רוז)

 15. רוזנהיים, א. יוכטמן, ד. שיח מטופלים. מודן 2005. (001067671) (פסיכולוגיה  616.8914 רוז)

16. Brammer, C.M. Macdonald, G. (1999) The Helping Reletionship. Allxma & Bacon. (000392008)

17. Carkhuff, R.R. (2009)  The Art of helping. Amherst, Mass: Possibilities. (001110385) (158.3 CAR חינוך)

18.  Cormier, William, Cormier, H., Sherilyn. (1979) Interviewing Strategies for Helpers, California, (000148060) (158.3 COR I חינוך)

19. Greenspan. S.I. (2003)  The clinical Interview of the Child. Washington: American Psychiatric (001066848)(חינוך ; 618.9289 GRE)

20. Hill. C.  (2004) Helping Skills. Washington. (001092447) (001179578 -עותק אלקטרוני

158.3 HIL (חינוך

21. Lanungani, P. (2002) The counseling interview: first impression. Counseling Psychology Quarterly, 15, 107-113. (1099388)

22. Okun, Barbara F. (2015)  Effective Helping, California  (002396649) (158.3 OKU  חינוך)

23. Nelson, Jones, R. (2006). Theory and Practice of Counseling and Therapy. London : Sage, Chap. 4   (001176722) (158.3 NEL-JON חינוך)

24. Rogers, C.R. (1992). The necessary & sufficient conditions for therapeutic personality change. Journal of Counseling Psychology , 60,(6), 827-832 (117359)

25. Sullivan, H. (1954)  The Psychiatric Interview. Norton, Chap. 2+3 (000570699)

26. Van, Velsor, P. (2004) Revisiting Basic Counseling Skills With Children. Journal of counseling & development. 82(3), 313-318. (000117358)