ד"ר קליין יוסף 77-291-01 ניהול מבוזר של בתי ספר

 

שם הקורס:  ניהול מבוזר של בתי ספר

סוג הקורס: סמינריון

ד"ר יוסף קליין

 

שנת לימודים:  תשע"ח         סמסטר:  א+ב              היקף שעות:  2 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט:   אתר הקורסים המתוקשבים אוניברסיטת בר אילן         

 

א. מטרות הקורס:
1.  בחינת סוגיות הריכוז והביזור בחינוך מהיבטים פילוסופיים, חברתיים, כלכליים
     וארגוניים.

2.  עיון השוואתי בתהליכי ביזור בחינוך בישראל, ובארצות אחרות.
3.  ביצוע עבודת חקר על דפוסים שונים של ביזור ניהולי ויעילותם במוסדות חינוך בישראל.

 

ב. מהלך השיעורים: הלמידה תתבצע באמצעות הרצאות, דיונים ותרגילים ותיעזר באתר תלווה באינטרנט. 

נושאים:

שעור מס'

נושא השיעור

פריטי קריאה. חובה מודגשים בקו

1

רפורמות במערכות חינוך

23,29,31,40,41,42

2-3

המעבר האוניברסאלי ממערכות חינוך ריכוזיות למבוזרות וגורמיו: היבטים פילוסופיים, חברתיים, כלכליים וארגוניים.

1,3,6,7,13,14, 17,21,22,36

4-5

בתי ספר אוטונומיים ובניהול עצמי.

תפיסת תפקיד המנהיג הבית ספרי בניהול עצמי.

2,8,18,19,20,25,28,32,34,

37,3839

6

בתי ספר בזיכיון

12

7

האוטונומיה של הלומד בבתי ספר אוטונומיים

4,5,33,35

8-9

היבטים משפטיים בניהול מבוזר

10,11

10

הערכה ובקרה בבתי ספר בניהול עצמי.

8,9, 28

11

משימת החקר הסמינריונית: היבטים תיאורטיים

 

12

משימת החקר הסמינריונית: היבטים מתודולוגיים

 

13

היבטים כלכליים בבתי ספר בניהול עצמי

13,24

סמ' ב

מפגשים קבוצתיים יתקיימו לסירוגין פעם בשבועיים. מפגשים פרטניים בייעוץ בתכנון העבודה הסמינריונית יתקיימו לסירוגין פעם בשבועיים

 

1

הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל

4,16

3

אחריותיות

18

 

 

 

14-27

פרזנטציות  ודיון כיתתי במשימות המחקר הסמינריוני.

 

 

 

ג. חובות הסמינריון:

  1. קריאה שוטפת של הביבליוגרפיה.

      2. השתתפות פעילה בדיוני הסמינריון.

3  דיווח בכיתה על העבודה הסמינריונית (רקע תיאורטי, שיטה, ממצאים ומסקנות).

4. הגשת עבודה סמינריונית.

  מרכיבי הציון הסופי:  דיווח ביניים על העבודה והיוועצות: 10%, עבודה סופית: 90%

 

ד. ביבליוגרפיה:

אבירם, ר. (2000). לקראת תיאוריית השדות המאוחדים של החינוך לאוטונומיה: פרדיגמה חדשה לחינוך בדמוקרטיות פוסט מודרניות.  אוניברסיטת בר גוריון בנגב: המרכז לעתידנות בחינוך. (001096576)

אדלר, ח. (2008). תפיסת תפקיד מנהל בית הספר במדינת ישראל: דו"ח וועדה מקצועית לגיבוש המלצות למדיניות משרד החינוך והתרבות. ירושלים: מכון אבני אשה. (2370104)

אופלטקה, י. (2010). יסודות מינהל החינוך: מנהיגות וניהול בארגון החינוכי. חיפה: פרדס, פרקים 4, 10. (001200397) (חינוך 371.2  אופ.)

איכילוב, א. (2009). הפרטה ומסחור בחינוך הציבורי בישראל. תל אביב: רמות. (001187942) (חינוך E379  הפר)

אלטרץ', ח. (2002). האוטונומיה של הלומד בבתי ספר אוטונומיים בישראל – היבטים מוסדיים, כיתתיים ואישיים. עבודת מחקר לתואר שלישי, בית-הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן. (000557785) (חינוך E372.12 אלט)

בן אליא, נ. (2000). אזרוח החינוך בישראל, דה רגולציה, דמוקרטיזציה ואחריות מוגברת. ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות. (476064) (E370 בן-אלי)

בן-ברוך, א. ושיין, פ. (1981). אצילת סמכויות ואוטונומיה. עיונים במינהל ובארגון החינוך15,  5-23.   (566970)

גזיאל, ח. (2003). בית הספר בניהול עצמי: תיאוריה, מחקר ומעשה. תל אביב: רמות.   (526664) (371.2 גזי)

גזיאל, ח., בוגלר, ר. וניר, א. (2005). הערכת השלכות המעבר של בתי-ספר למסגרת הניהול העצמי על הגורמים המעכבים והמזרזים התפתחות של בתי-ספר: דו"ח מחקר. ירושלים: משרד החינוך והתרבות. (001098109) (חינוך 371.2 גזי)

גיבתון, ד. (2003). אוטונומיה אינטגרציה ואנרכיה: חקיקה ופסיקה כמכשירים להפעלת רפורמות חינוכיות וליישומה של מדיניות החינוך בישראל. בתוך י. דרור, ד. נבו ור' שפירא (עורכים), תמורות בחינוך: קווים למדיניות החינוך בישראל לשנות האלפיים (עמ' 454-407). תל אביב: רמות. (1199997)

גיבתון, ד. (2006). חינוך כדין: היבטים משפטיים ומשמעויות משפטיות. בתוך ד. ענבר (עורך), לקראת מהפכה חינוכית (עמ' 104-127). ירושלים: מכון ון-ליר והקיבוץ המאוחד. (1175056)

גנאל, י. (2008). שיפור מערכת החינוך הציבורית על ידי בתי ספר בזיכיון. ירושלים: מכון מילקן. (2370102)

דגן-בוזגלו, נ. (2010). היבטים של הפרטה במערכת החינוך. תל אביב: מרכז אדווה(001215589) (חינוךE379.11  דגן.)

דהאן, י. ויונה, י. (1999). מערכת החינוך בתקופת מעבר: מקולקטיביזם מדינתי לאינדיבידואליזם אזרחי. בתוך א. פלד (עורך), יובל למערכת החינוך בישראל. ירושלים: משרד החינוך והתרבות. (2370645)

דרור, י. (2010). מנהיג תהיה לנו. תל אביב: ידיעות ספרים וספרי חמד. (001204526) (חינוך E324.22  דרו.)

וינשטין, צ. (1997). דפוסים של דמוקרטיה מקומית וביזור סמכויות בשכונות שיצאו ממסגרת פרוייקט השיקום. ירושלים : האוניברסיטה העברית, עבודה לתואר שלישי. (001205218) (חינוך E320.8 וינ)

וולנסקי, ע. (2003). מניסוי  חינוכי למדיניות חינוכית: מעבר בתי הספר בישראל לניהול עצמי, בתוך: וולנסקי, ע ופרידמן, י. (עורכים). בתי הספר בניהול עצמי מבט בין לאומי, ירושלים: משרד החינוך והתרבות, עמ' 207-221. (2410118)

כפיר, ד., כהן-ג'וור, א. וברוש, א. (2007). אוטונומיה ואחריות פרופסיונאלית: תפיסת החופש האקדמי בקרב קבוצות מורים במכללות האקדמיות להכשרת עובדי חינוך והוראה. תל אביב: מכון מופ"ת. (001129851) (חינוך E371.104 כפי)

נבו, ד. (2009). לדבר בגנותה של אחריותיות. בתוך י. קשתי (עורך), הערכה, חינוך יהודי ותולדות החינוך: אסופה לזכרו של פרופסור אריה לוי ז"ל (עמ'    61-62). תל אביב: רמות. (001218180)

ניר, א. ופירו, פ. (2007). ניהול עצמי של בתי ספר: מרעיון למעשה - סקירת ספרות מקצועית. ירושלים: מכון סאלד. (001136683) (חינוך 371.2  ניר)

ניר א' (2001). היבטים התפתחותיים של בתי ספר בניהול עצמי. ירושלים: המכון לחקר הטיפוח בחינוך, בית-הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית. (000495898) (חינוך E371.2  ניר)

ניר, א. (2006). העצמת בתי ספר ומלכודת המרכוזיות, בתוך: ענבר, ד. (עורך). לקראת מהפיכה חינוכית, ירושלים: מכון ואן ליר והקיבוץ המאוחד, עמ' 296-309. (2410116)

ניר, א. (2017) שינוי ארגוני של בית ספר: מאסטרטגיה למיסוד. חיפה: פרדס. (002453251) (‫ E371.2 ניר)

סבירסקי, ש. ודגן-בוזגלו, נ. (2009). בידול, אי שוויון ושליטה מתרופפת: תמונת מצב של החינוך הישראלי. תל אביב: מרכז אדוה. (001183723) (חינוך E370  סבי.)

סער, א. (2008). בתי ספר בניהול עצמי, אינדקס חשבונות כבסיס לדיווח אחיד. נדלה מהאתר

http://www.alliott.co.il/heb/library/accounting/03/default.asp?ContentID=631 (2370106)

ענבר, ד. (1990). התיתכן אוטונומיה במערכת חינוך ריכוזית? בתוך י. פרידמן (עורך), אוטונומיה בחינוך: מסגרות מושגות ותהליכי ביצוע. ירושלים: מכון סאלד. (000594779)

ענבר, ד. (2000). ניהול שוֹנוּת  האתגר החינוכי. אבן יהודה: רכס. (000465117) (חינוך E371.2  ענב)

פישר, ג. ומיכאלי, נ. (2011). שינוי ושיפור במערכות חינוך. ירושלים: מכון ברנקו וייס  ומכון אבני ראשה. (001201523) (חינוך 371.2  שנו.)

פרידמן, י. (1990). אוטונומיה בחינוך: מסגרות מושגיות ותהליכי ביצוע. ירושלים: מכון הנייריטה סאלד. (000136130) (חינוך 370.1  אוט)

קליין, י. (2008). בית הספר בניהול מבוזר: האצלת סמכויות - מתיאוריה ומחקר למעשה. תל אביב: צ'ריקובר. (001143662) (חינוך 371.2  קלי)

קופפרשמידט, א. (2003). הקשר בין מנהיגות היחיד ומנהיגות משותפת לבין ביצוע הקבוצה. עבודת מחקר לתואר שני, הפקולטה למדעי החברה על שם גרשון גורדון, החוג לפסיכולוגיה, תל אביב. (אין בבר אילן)

שחר, ח., ומגן-נגר, נ. (2010). שיתוף בקבלת החלטות ותחושת אוטונומיה ושביעות רצון של מורים: הבדלים בין בתי ספר בניהול עצמי לבין בתי ספר שאינם בניהול עצמי. עיונים במינהל ובארגון החינוך, 31, 243-269.  (2410115)

שיינברג, ש. (2008). אוטונומיה וחינוך: היבטים ביקורתיים. תל אביב: רסלינג. (001157072) (חינוך 370.1  אוט.)

 

Camburn, E., Rowan, B., & Taylor, J. E. (2003). Distributed leadership in schools: The case of elementary schools adopting comprehensive school reform models. Educational Evaluation and Policy Analysis, 25, 347-373. (000143464)

Cuban, L. (1990). Reforming again, again, and again. Educational Researcher19(1), 10-21.  (000143543)

Harris, A. (2008). Distributed school leadership: developing tomorrow’s leaders. London: Routledge. (001157551) (חינוך 371.207 HAR)

Lambert, L. (2002). A framework for shared leadership. Educational Leadership, 59(8), 37-40. (001180791)

Lingard, B., Hayes, D., & Mills, M. (2000). Developments in school based management: The specific case of Queensland, Australia. Journal of Educational Administration, 40(1), 6-30. (000117507)

Newman, M., & Simmoms, W. (2000). Leadership for student learning. Phi Delta Kappan, 35, 19-12. (000129954)

Nir, A. (Ed.) (2009). Centralization and school empowerment from rhetoric to practice. New York: Nova Science. (001178669) (חינוך 379.1535 CEN)

Rodriguez, A., & Kate, H. (2002). The challenge of school autonomy: Supporting principals(LCSHD Paper Series, No. 77). Washington, DC: The World Bank. (001096717)

Sheppard, B., Brown, J., & Dibbon, D. (2009). School district leadership matters. Dordrecht: Springer Netherlands. (אין בבר אילן)

Smith, F., & Barker, J. (2002). School’s out? After school clubs at the undary of home and school. In R. Edwards (Ed.), Children, home and school: Autonomy, connection or regulation? (pp. 57-74). London: Falmer. (000595454)

LinkStarratt, R. (2011). Refocusing school leadership  : foregrounding human development throughout the work of the school. New York: Routledge. (אין בבר אילן)

Tee, N. P. (2004). Innovation and enterprise in Singapore. Schools, Educational Research for Policy and Practice, 3, 183-198 (000563373)

Yehoshua, N. (1998) et al. (Eds.). Partnership and Autonomy in School Based Curriculum. Sheffield, S.U.P. pp. 71-78. (001117726)

 

 

פריטים שאינם מצויים ליד נושאי השיעורים, הינם חומרי העשרה.