ד"ר גולדרט מירי 77-837-01 סדנת חינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי

 

שם ומספר הקורס:  סדנת חינוך אלטרנטיבי בעידן דיגיטלי

סוג הקורס: סדנה

 

שנת לימודים:  תשע"ח                   סמסטר: א' (שנה ב')               היקף שעות:  1 ש"ש

מרצה: ד"ר מירי גולדרט, Miri.goldratt@biu.ac.il

אתר הקורס באינטרנט:          

א. מטרות הקורס

1. הסטודנט יתוודע למושגי מפתח בהלך הרוח הפילוסופי – החינוכי האלטרנטיבי.

            2.  הסטודנט יכיר וינתח הבדלים בין גישות חינוכיות אלטרנטיביות שונות.

3. הסטודנט יכיר את אופייה וממדיה של הטכנולוגיה הממוחשבת בנעורים הדיגיטליים.

4. הסטודנט יכיר ויבחן את המשמעויות של זירות מפגש וזירות למידה וירטואליות. 

5. הסטודנט יבחן את משמעותה של המדיה הדיגיטלית בחינוך הלא פורמלי ובחינוך הבלתי פורמלי. 

 

ב. תוכן הקורס:

לפי גישות פילוסופיות שונות החינוך נתפס ככלי ליצירת שינוי משמעותי. תחום החינוך הבלתי פורמלי מבוסס על ההנחה שחינוך אינו מתמצה בלמידה פורמלית בתוך כותלי בית-הספר, ולפיכך הרחבת המושג "חינוך" משמשת מנוף לשינוי של תהליכים חברתיים וקהילתיים. בעשור האחרון הולכת וגוברת ההכרה שהטכנולוגיה הממוחשבת חורגת מהעולם הטכנולוגי-תעשייתי שבו נוצרה ומרחיבה את זירות החינוך ללמידה שאינה תלויית מקום (למידה לאורך החיים - life long learning). שילוב המחשב והאינטרנט בפדגוגיה החינוכית איננו פעולה טכנית, זהו  שינוי מהותי בתפיסה הטריאדית: מלמד-לומד-תוכן. במהלך הקורס נדון בפילוסופיות חינוכיות שונות, נאפיין את הנעורים הדיגיטליים, ננתח יישומים חינוכיים אלטרנטיביים ונבחן את משמעותם לחינוך הבלתי פורמלי והלא פורמלי.

 

מהלך השיעורים:

השיעורים יכללו הרצאות פרונטליות, דיונים בקבוצות בכיתה, צפייה בסרטים תוך ניתוח זירות אלטרנטיביות, מפגש עם ממלאי תפקיד מהשדה. החל משיעור 7 יציגו הסטודנטים תובנות מתרגיל אמצע: תיעוד זירה דיגיטלית וניתוחה לפי גישות חינוכיות אלטרנטיביות.  

   תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

דרכי הוראה וקריאה נדרשת

 

1-2

מבוא לחינוך אלטרנטיבי

דיון תיאורטי בסוגיות: מבוא לפילוסופיה של החינוך (קליינברג, 1989), מטרות החינוך (אדר, תשס"א), דיואי (רימון-אור וארגמן, 2017) ומערכת החינוך בחברה הפוסט-מודרנית (אבירם, תשנ"ו).

3-4

פילוסופיות חינוכיות 

ניתוח ודיון תיאורטי בפילוסופיות חינוכיות: דמוקרטיה וחינוך לפי דיואי, (1960/2000), משנתו החינוכית של טולסטוי (כהן, 1973), קורצ'אק (סילברמן, 2012) ומשנתו החינוכית של ברטראנד ראסל (כהן, 1979).

5-6

גבולות השחרור

עבודה בקבוצות ודיונים במליאה בנושאים: החינוך החופשי (אדיר, 1983), פדגוגיה של שיחרור (אירה ופריירה, 1990), אוטונומיה ואותנטיות: תפיסות חלופיות לחינוך בחברה פתוחה (אלכסנדר, 2008) והרהורים ביקורתיים על הפדגוגיה הביקורתית (גובר, 1998).

7-8

חינוך מבחירה וביטול החינוך הפורמלי

עיון תיאורטי וניתוח חקרי מקרה של ביטול בית-הספר

(איליץ', 1973) וחינוך ביתי (Collom, 2005; Ray, 2013).

9-11

נעורים בעידן דיגיטלי

דיון במאפייניו של העידן הדיגיטלי והשלכותיו על הנעורים ועל המונח קהילתיות: ילדי הפייסבוק (בוניאל-נסים ודולב-כהן, 2013).

נעורים בעידן האינטרנט (גולן, 2012). מחברה ריכוזית לקהילה דיגיטלית (גולדברגר, 1995). פנאי דיגיטלי בקרב בני נוער בישראל (כהן ורומי, 2015).

12-13

  1. משחקים ומשחקים ברשת

 

הדגמות של משחקים ברשת ודיון קבוצתי בסוגיה: אינטראקציות חברתיות ומעורבות ברשתות חברתיות ובמשחקים:

 Dayan, J., & Kali, Y.  (2014). Gee (2003).

Garrie et al (2002). Lenhart et al. (2008).  Greiman (2008).

14

מתיאוריה לייזום מודל אלטרנטיבי עכשווי  

בירור משמעויות יישומיות לחינוך הבלתי פורמלי:

סדנה קבוצתית: פיתוח אלטרנטיבה מבוססת תיאוריה, תוך שימוש בכלי החשיבה של תורת האילוצים

גולדרט ורייטר (2017), מיכאלי (2016), מרבך ושות' (2016), Goldratt & Cohen, 2016

 

 

 

ג. חובות הקורס:

1.תרגיל אמצע קורס: תיעוד התרחשות בזירה דיגיטלית וניהול יומן רפלקטיבי  .........                        40%  

2.נוכחות והשתתפות פעילה (כולל הצגת פרזנטציה)......................................... 10%

בסדנה זו יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. סטודנט/ית שייעדר מעל שתי הרצאות, ללא סיבה מוצדקת, לא יורשה לגשת לבחינה המסכמת או להגיש עבודה, ולא יקבל ציון בקורס. כל זאת בכפוף למדיניות האוניברסיטה לגבי היעדרות בגין מילואים, חופשת לידה וכיוב'.

3.... מבחן מסכם: מבוסס בחלקו גם על מטלת אמצע קורס ועל המשך ניהול יומן רפלקטיבי, ולא ניתן להשלימו ללא ביצוע מטלת האמצע ..........................  50%

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

1. מבוא לחינוך אלטרנטיבי

קריאת חובה:

אדר, צ. (תשס"א). החינוך מהו? לבירור מטרות החינוך והסמכות המחנכת (פרק א', עמודים 10-29). ירושלים: מאגנס. (000217211) (חינוך 370.1 אדר)

קליינברגר, א. (1989). מבוא לפילוסופיה של החינוך (עמודים 106-122). תל-אביב: יחדיו. (001144484)

רימון-אור, ע., ארגמן, י. (2017). מחשבה מתקתקת: ג'ון דיואי – עקרונות מרכזיים בתורתו ומחשבה מחודשת עליהם. אור יהודה: מל"א - המרכז ללימודים אקדמיים, המכון לאחריות אזרחית; חיפה  פרדס הוצאה לאור. עמ' 17-53. (002442177( (חינוך 370.1  דיו(רמו)

קריאת רשות:

אבירם, ר. (תשנ"ו). מערכת החינוך בחברה הפוסט-מודרנית: ארגון אנומלי בעולם כאוטי. בתוך א. גור-זאב (עורך), החינוך בעידן השיח הפוסט-מודרניסטי (עמודים 103-120). ירושלים: מאגנס, האוניברסיטה העברית.  (000553380)

מזרחי, נ. (2012). על דחיית הסוציולוגיה והפסיכולוגיזציה של שדה החינוך בישראל. בתוך ת. רפופורט וא. כהנא (עורכים), הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי (עמודים 317-342). תל-אביב: רסלינג. (001220673) (חינוך 369.4 סדר.)

קון, ת. ס. (1962/1970). פרק י"ג: התקדמות דרך מהפכות. בתוך המבנה של מהפכות מדעיות (עמודים 128-138). תל-אביב: המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה. (001072023) (פילוסופיה 501 קון.מ)

2. פילוסופיות חינוכיות 

קריאת חובה:

דיואי, ג. (1960/2000). דמוקרטיה וחינוך (פרק 7). ירושלים: מוסד ביאליק. עמ' 67-81. (000152072) (חינוך 370.1 דיו.) (עותק אלקטרוני 2365220 )

כהן א. (1983). משנתו החינוכית של טולסטוי. בתוך מהפכה בחינוך. תל אביב: רשפים. (עמ' 47-72). (000147451) (חינוך 370.1 כהן.)

כהן א. (1979.(  שיחרור החינוך מן "ההקשר" של המימסד: משנתו החינוכית של ברטראנד ראסל. בתוך מהפכה בחינוך. תל אביב: רשפים, (עמ' 75-98). (000147451) (חינוך 370.1 כהן)

סילברמן, מ. (2012). התאוריה החינוכית של קורצ'אק והשתקפותה בפדגוגיה שלו. בתוך: הילד הוא אדם: הגותו החינוכית של יאנוש קורצ'אק. תל אביב: מופ"ת. עמ' 221-271. (1223647). עותק אלקטרוני (2384529)

 

קריאת רשות:

דיואי, ג. (1959). נסיון וחינוך. בתוך ניסיון וחינוך? המקורות למדע החינוך? ירושלים: ביה"ס לחינוך של האוניברסיטה העברית ומשרד החינוך והתרבות.  (000152073 ) (חינוך 370.1 דיו.נס תש"ך)

טאובר, צ. (2005). פילוסופיה של החינוך: ניסיון להגדרה. בתוך נ. אלוני (עורך), כל שצריך להיות אדם: מסע בפילוסופיה חינוכית. תל-אביב: מכון מופ"ת והקיבוץ המאוחד. עמ' 85-87. (001068376) (חינוך 370.1 כל.שצר ) (עותק אלקטרוני 001212462 )

טולסטוי, ל. נ. (תשי"ד). ילדות, נעורים, עלומים (פרק 1, א. קריב תרגום). תל-אביב: עם עובד. (000548100) (חינוך, ספריה מרכזית 891.733 טול.)

ראסל, ב. (1975). בשבח הבטלה (פרק 2). ירושלים: א. רובינשטיין. (000250458) (מדעי החברה 192 רסל.בש )

3. גבולות השחרור:

קריאת חובה (2 מתוך 4):

אדיר, כ. (1983). החינוך החופשי (עמ' 49-65). (000018240) 370.1 כהן.חנ תשמ"ד

אירה, ש., ופריירה, פ. (1990). פדגוגיה של שיחרור: דיאלוגים על שינוי בחינוך (עמודים 15-29). תל-אביב: מפרש. (000117233) (חינוך 370.973 שור.פד תש"ן)

אלכסנדר, ח. (2008). אוטונומיה ואותנטיות: תפיסות חלופיות לחינוך בחברה פתוחה. בתוך ש. שיינברג (עורכת), אוטונומיה וחינוך: הבטים ביקורתיים (עמודים 83-92). תל-אביב: רסלינג. (001157072) (חינוך370.1 אוט.וח )

גובר, נ. (1998). הרהורים ביקורתיים על הפדגוגיה הביקורתית. בתוך א. גור זאב (עורך), מודרניות, פוסט מודרניות וחינוך (עמודים 121-142). ירושלים: מאגנס. (000443979) (חינוך E370.1 חנו.בע תשנ"ז )

 

קריאת רשות:

גור זאב, א. (2008). אוטונומיה וחינוך הומניסטי בימינו? בתוך ש. שיינברג (עורכת), אוטונומיה וחינוך: היבטים ביקורתיים (עמ' 241-268). תל-אביב: רסלינג. (001157072) (חינוך 370.1 אוט.וח תשס"ח )

לם, צ. (תשס"ב). במערבולת האידיאולוגיות, יסודות החינוך במאה העשרים (פרק שישי, עמודים 93-109). ירושלים: מאגנס. (000522037) (חינוך 370.1 לם.במע תשס"ב)

שקולניקוב, ש. (2008). אוטונומיה וחינוך הומניסטי: תשובה לאילן גור זאב. בתוך ש. שיינברג (עורכת), אוטונומיה וחינוך: היבטים ביקורתיים (עמודים 267-280). תל-אביב: רסלינג. (001157072) (חינוך 370.1 אוט.וח תשס"ח )

4. חינוך מבחירה וביטול החינוך הפורמלי  (3 מתוך 5):

איליץ', א. (1973). ביטול בית הספר: הפקעת החברה מרשות בית הספר (פרק 5, עמודים 11-39). רמת גן: מסדה. (000568058) (חינוך 306.43 איל.בט תשל"ג). מצורף פריט חלופי:

כהן, א. (1983). ביטול בית הספר: משנתו החינוכת של איוואן איליץ'. בתוך: החינוך החופשי. תל אביב: רשפים. עמ' 183-235. (000018240) (חינוך 370.1 כהן)

Collom, E. (2005). The ins and outs of home schooling: The determinants of parental motivations and student achievement. Education and Urban Society, 37(3), 307-335

Ray, B. D. (2013). Homeschooling associated with beneficial learner and societal outcomes but educators do not promote it. Peabody Journal of Education, 88(3), 324-341

קריאת רשות:

גודמאן, פ. (1971). בעקבות "סאמרהיל". בתוך א. ס. ניל (עורך), סאמרהיל: בעד ונגד: דעותיהם של גדולי המומחים בחינוך, סוציולוגיה, ופסיכולוגיה על גישתו של פרופסור א. ס. ניל. תל-אביב: י. צ'צ'יק. (  000151550) (חינוך 370.1 סמר.בע תשל"א)

ברבר, מ. ומורשד, מ. (2007). דוח מקינזי: על הגורמים להצלחתן של מערכות החינוך הטובות בעולם. תל-אביב: פרסומי הד החינוך (תרגום). נדלה מאתר אבני ראשה: http://www.avneyrosha.org.il/resourcecenter/resoursesdocs/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%96%D7%99.pdf

Blok, H. (2004). Performance in homeschooling: An argument against compulsory schooling in the Netherland. International Review of Education, 50(1), 39-52. (000151698) 

Thurber, C. A., Scanlin, M. M., Scheuler, L., & Henderson, K. A. (2007). Youth development outcomes of the camp experience: Evidence for multidimensional growth. Journal of Youth and Adolescence, 36, 241-254. (000119509)

 

5. נעורים בעידן דיגיטלי

קריאת חובה (2 מתוך 4):

בוניאל-נסים, מ., ודולב-כהן, מ. (2013). פנים אל פנים (Face2Face) עם "ילדי הפייסבוק" (FaceBook): תפיסת הרשת החברתית "פייסבוק" בקרב ילדים. מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית, 38, 79-94. (000182020)

גולדברגר, ד. (1995). המערה המודרנית – מחברה ריכוזית לקהילה דיגיטלית. ירושלים: החברה   למתנ"סים, הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד. (000283928) (חינוך E303.483 גול.)

גולן, א. (2012). נעורים בעידן האינטרנט: אמון והקוד הבלתי פורמלי. בתוך ת. רפופורט וא. כהנא (עורכים), הסדר החברתי והקוד הבלתי פורמלי (עמודים 269-289). תל-אביב: רסלינג. (002420953)

כהן, א., ורומי, ש. (2015). הפנאי בקרב בני נוער בישראל: חינוך בלתי פורמאלי, אקלים בית ספרי, אלימות, סיכון לנשירה ורווחה נפשית (עמודים 10-24, 69-84). רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.  (002412826) (חינוך E790.192 כהן.)

 

קריאת רשות:

בוכניק, ד., ודשן, מ. (2015). השפעת סביבת האינטרנט על פרופיל השיפוט המוסרי של בני נוער. מגמות, נ(1), 99-128. (000116184)

גולן, א. (2010). סמלים ושפה בקבוצת השווים באינטרנט: רטוריקה, היגדים ואיקונוגרפיה. סוציולוגיה ישראלית, 11(2), 389-416. (000407289)

דולב-כהן, מ. (2010). שיחות במסרים מידיים בין מתבגרים: יתרונות, חסרונות ומה שביניהם. עט השדה, 5, 16-20. (002377668)

כהן, א. ה. (2008). זהות יהודית, ערכים ופנאי: עולמם של תלמידים ותלמידות ישראלים בבתי ספר תיכוניים ממלכתיים (עמודים 65-84, פעילות פנאי של הנוער הישראלי). תל-אביב: מרכז קלמן, בית-ספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב. (001158708) (חינוךE370.114 כהן)

כנסת ישראל. (2011). ילדים ברשתות חברתיות באינטרנט. נדלה מאתר הכנסת: https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02856.pdf

סואן, ד. (2005). מדור האספרסו לדור האינטרנט: תלמידי תיכון והפטפטת (chat) ברשת. החינוך וסביבו, 27, 243-256. (000126683)

פסיג, ד. (2015). דפוסי שימוש של בני נוער בסיכון בתקשורת מתווכת מחשב (CMC) לצורך תמיכה חברתית בין-אישית. בתוך ע. גרופר וש. רומי (עורכים), ילדים ומתבגרים במצבי סיכון בישראל. כרך ב: קולם של בני הנוער וסוגיות מעולמם של עובדים בשדה החינוכי-טיפולי (עמודים 114-141), תל-אביב: מכון מופ"ת. (002390391) (חינוך E362.74 ילד.) (עותק אלקטרוני 002419281)

רפאלי, ש', אריאל, י', וכצמן, מ' (2010). נוער מקוון: דפוסי שימוש וקנייה באינטרנט. ירושלים: משרד התעשיה, המסחר והתעסוקה. 

Abbiss, J. (2011). Boys and machines: Gendered computer identities, regulation and resistance. Gender and Education, 23(5), 601-617. (000437445)

 

6... משחקים והפצה ברשת:

הויזינגה, י. (1984). האדם המשחק, על מקור התרבות במשחק. פרק א', עמ' 37-60. מוסד ביאליק. (000108580)

קריאת חובה (2 מתוך 6):

Dayan, J., & Kali, Y.  (2014). Serious games in free choice setting: Cooperating with teens leaders to blend learning and fun (p. 45-51). Proceedings of the 9th Chais Conference for the Study of Innovation and Learning Technologies: Learning in the Technological Era Y. Eshet-Alkalai, A. Caspi, N. Geri, Y. Kalman, V. Silber-Varod, Y. Yair (Eds.), Raanana: The Open University of Israel. Retrieved from http://www.openu.ac.il/innovation/chais2014/download/E2-1.pdf 

Garris, R., Ahlers, R., & Driskell, J. E. (2002). Games, motivation, and learning: A research and practice model. Simulation & gaming, 33(4), 441-467.  Retrieved from: https://pdfs.semanticscholar.org/ab12/bdb2fcd6348026675e14c818a99b1386c51c.pdf

Gee, J. P. (2003). What video games have to teach us about learning and literacy. Computers in Entertainment (CIE), 1(1), 20-20. (001067234)

Greiman, B. C., & Addington, L. S. (2008). Youth leadership development self-efficacy: An exploratory study involving a new construct. Journal of Leadership Education, 7(1), 1-23. (002436743)

Hamari, J., Shernoff, D. J., Rowe, E., Coller, B., Asbell-Clarke, J., & Edwards, T. (2016). Challenging games help students learn: An empirical study on engagement, flow and immersion in game-based learning. Computers in Human Behavior, 54, 170-179. (000141490)

Lenhart et al. (2008). Teens, video games and civics: Teens gaming experiences are diverse and include significant social interactions and civic engagements, report of the Pew Research Center. Retrieved from: http://www.pewinternet.org/2008/09/16/teens-video-games-and-civics/

קריאת רשות:

אשל, י., וקורמן, ג. (1994). שיטות למידה אלטרנטיביות והלימה בין מבני סמכות פורמליים ובלתי-פורמליים. עיונים בחינוך 59/60, עמ' 157-178. (000120256)

ברן, א. (1993). משחקיהם של בני-אדם: הפסיכולוגיה של יחסי אנוש. רשפים. 155.418 ברן.מש תשכ"ח (000082464)

סוקר, ז. (1993). משחק ולמידה: מה באמת רוצים ילדים ללמוד באמצעות המשחק? מגמות ל"ד 4, עמ' 520-497.

רפ, א. (תש"מ). עולמו של המשחק: פרקים במדעי ההתנהגות. משרד הביטחון. עמ'  155.418 רפ.עול תש"ם (166868)

Dayan, J., & Kali, Y. (2012). Bringing educational games to the afterschool: Collaborative design-based research approach to “Think like a 10 Year Old”. Proceedings of the Chais conference on instructional technologies research 2011: Learning in the technological era. Retrieved from http://www.openu.ac.il/research_center/chais2011/download/dayan_kali.pdf

Durkin, K., & Barber, B. (2002). Not so doomed: Computer game play and positive adolescent development. Applied Developmental Psychology, 23, 373-392. Retrieved from: http://thinkingskillsclub.com/wp-content/uploads/2014/04/not_so_doomed_-_durkin.pdf

Wack, E. & Trantleff-Dunn, S. (2009). Relationship between electronic game play, obesity, and psychosocial functioning in young men. CyberPsychology & Behavior, 12, 241-244. Retrieved from: http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/cpb.2008.0151

Williams et al. (2008). Who plays, how much, and why? Debunking the stereotypical gamer profile. Journal of Computer Mediated Communication, 13, 993-1018. (000599662)

7. מודלים חינוכיים לצמיחה מתמדת

גולדרט, מ., רייטר, ש. (2017). תורת האילוצים בחינוך. לקסיקיי (7), 22-24. נדלה מ:

http://www.kaye.ac.il/images/files/KnowledgeCircle/LexicalMagazin/2017/April-7/Theory_of_constraints_in_education-7_2017.pdf

מיכאלי, נ. (2016). 2076: החינוך בין התכוננות לעתיד לבין יצירתו. גילוי דעת: כתב עת רב תחומי לחינוך, חברה ותרבות, 9, 147-154. תל אביב: המכון לחינוך מתקדם, מכללת סמינר הקיבוצים. (001221128)

מרבך, ע., מן, ט., גולדרט, מ., רייטר, ש., פרנק, א. (2016). חילוץ ההוראה מהמשבר המובנה בתוכה: נייר עמדה. ביטאון מכון מופ"ת, 58, 74-85.  (001102122)

Goldratt, M., & Cohen, H.E. (2016). The values-based infrastructure of non-formal education: A case study of Personal Education in Israeli schools. Educational Practice and Theory, vol. 38, 1, 5-26. (000137612)