שימוש בידע הסמנטי ובידע הפרגמטי בהבנת משפטים : מחקר גרייה מוחית חשמלית