בחינת הקשר בין תפיסת מסוגלות המנהל לבין היקף מנגנוני למידה ארגוניים