דר' איילת בנטל ישראלי 77-822-01 תהליכי ראיון

תהליכי ראיון (77-822) 

ד"ר איילת בנטל ישראלי

 

סוג הקורס: סדנה           שנת לימודים: תשפ"ג            סמסטר: שנתי             היקף שעות: 4 

אתר הקורס באינטרנט: במערכת ה-moodle בכתובת http://lemida.biu.ac.il/

* נלמד במקביל לקורס מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי (77-322)

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה:

מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים היכרות מעמיקה עם כלי הריאיון המסייע, תוך דגש על שיטות ומיומנויות לניהול ריאיון המתאימות לעבודה בתחום הייעוץ החינוכי. בקורס נסקור תיאוריות וגישות שונות לניהול ראיון ייעוצי והובלה של תהליך ייעוצי עם אוכלוסיות שונות במערכת החינוך. הקורס יחשוף את הסטודנטים למגוון דרכי ריאיון ע"פ הקשרי התערבות שונים, הן עם ילדים והן עם צוות חינוכי והורים. הקורס יתבסס על השתתפות פעילה של הסטודנטים בתרגול החומר הנלמד ויאפשר למידה תוך

התנסות ויישום כלים בסיסיים בתהליך הייעוצי.

ב.  תוכן הקורס:

1. תנאים בסיסיים לקיום ראיון ייעוצי 2. שלבים בראיון הייעוצי 3. מיומנויות הקשבה ודיבוב 4. יצירת רפורט עם ילדים ומבוגרים 5. גישות לראיון הייעוצי 6. אפיוני הראיון הייעוצי.

מהלך השיעורים:

השיעורים הראשונים יוקדשו להיכרות עם מבנה הראיון המסייע ועם כלים שונים העומדים לרשות המראיין, כגון האזנה, שאילת שאלות ושיקוף. בהמשך נתעמק במאפיינים ספציפיים של הראיון המסייע בהתערבות עם הורים ובמפגש עם ילדים, ואח"כ נכיר גישות שונות לקיום הראיון הייעוצי ותרומתן לתהליך המסייע. מסגרת הלמידה תתבסס על קריאה של הסטודנטים לקראת השיעור ודיון על שאלות ותובנות מתוך הקריאה. המפגשים ישלבו חשיבה תיאורטית, התנסויות חוויתיות ממוקדות ע"פ הנושאים שעל הפרק ודיון חופשי. בהמשך השנה, הסטודנטים יתנסו בראיון ייעוצי מלא בשדה ויציגו אותו בפני הכיתה. התנסות זו תשמש מסגרת ללמידה אישית וקבוצתית של תהליכים שונים בראיון הייעוצי. בסוף הקורס ייערך סיכום תיאורטי וחוויתי של הלמידה וההתנסות לאורך השנה.  במסגרת העבודה המסכמת של הקורס, יערכו הסטודנטים 2 ראיונות המשך (לראיון ההתחלתי שערכו), ויגישו ניתוח של התהליך הייעוצי השלם.

 

 

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

רשימת תכנים ולוח זמנים – שנת הלימודים תשפ"ג

סמסטר א':

 

מס' שיעור

מפגש במסגרת:

רשימת תכנים וחומר קריאה

הערות:

שבוע 1 

מיומנויות ייסוד בראיון הייעוצי

מבוא לקורסים – היכרות + מבנה הקורס

 

שבוע 1 

תהליכי ראיון מתקדמים

מבוא לקורסים – מהו ראיון ומהו ראיון מסייע?

 

 

שבוע 2

 

מיומנויות ייסוד בראיון הייעוצי

מאפייני הראיון המסייע – אפיון היועץ ומיהם הנועצים בביה"ס

 

בנימין, א. (1972/1990). הראיון המסייע, פרק 1 – סיוע (עמ' 11-27). תל-אביב: ספריית פועלים.

מיומנויות ייסוד: הגשת משימה מס' 1

שבוע 2

 

תהליכי ראיון מתקדמים

העמקת היכרות והמשך האפיון של הראיון המסייע

 

 

שבוע 3

 

מיומנויות ייסוד בראיון הייעוצי

מאפייני היחס המסייע – גישתו של קארל רוג'רס

 

רוג'רס, ק. (תשל"ו). מאפייני היחס המסייע. בתוך ה. הרושבסקי (עורכת), הייעוץ בחינוך – עקרונות וגישות. ירושלים: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית.

 

Rogers, C. D. (1995). What understanding and acceptance mean to me. Journal of Humanistic Psychology, 35, 7-22.

 

מיומנויות ייסוד: הגשת משימה מס' 2

שבוע 3

 

תהליכי ראיון מתקדמים

היחס המסייע –

למידה באמצעות סימולציות: יצירת מטרה משותפת

 

 

שבוע 4

 

מיומנויות ייסוד ראיון הייעוצי

תגובות והנחיות: האזנה פעילה, שאלות ודיבוב, שיקוף תוכן ורגש ושתיקה בראיון מסייע

 

בנימין, א. (1972/1990). הראיון המסייע, פרק 5 – השאלה (עמ' 119-148) ופרק 7 – תגובות והנחיות (עמ' 181-223). תל-אביב: ספריית פועלים.

בנבנשתי, ר. (1984). האזנה ודיבוב בראיון המסייע, פרק 2 – האזנה (עמ' 27-50) ופרק 3 – דיבוב (עמ' 51-77).ירושלים: מועצת בתי הספר לעבודה סוציאלית בישראל.

 

** במפגש זה תינתנה ההנחיות לעבודה המסכמת (בקורס: מיומנויות יסוד בראיון הייעוצי)

 

 

 

שבוע 4

 

תהליכי ראיון מתקדמים

שיחות אישיות + משימה א-סינכרונית לניתוח תגובות

 

 

שבוע 5

 

מיומנויות ייסוד בראיון הייעוצי

מהי אמפתיה?

אשד, ע' ווולף, י' (2016). תקשורת אמפתית כחלק מדיאלוג: האם היא מובילה להתמקדות של הנמען בעצמו או בזולת? מגמות, 51, 356-385.

כץ, ר.ל. (תשל"ו). האמפתיה – מהותה ושימושיה. בתוך ה. הרושבסקי (עורכת), הייעוץ בחינוך – עקרונות וגישות. ירושלים: בית הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית.

 

מיומנויות ייסוד: הגשת משימה מס' 3

שבוע 5

 

תהליכי ראיון מתקדמים

הבעת אמפתיה –

למידה באמצעות סימולציות: הבעת אמפתיה

 

 

שבוע 6

 

מיומנויות ייסוד בראיון הייעוצי

מנטאליזציה

 

Allen, J. G., Fonagy, P., & Bateman, A. W. (2008). Mentalizing in clinical practice. American Psychiatric Pub.

מיומנויות ייסוד: הגשת משימה מס' 4 – חוויית הראיון (כמרואיין)

שבוע 6

 

תהליכי ראיון מתקדמים

סיכום ביניים: הראיון המסייע – מעבר מהתיאוריה למעשה

שלבים, אינטייק (intake) ותיעוד בראיון הייעוצי

 

בנימין, א. (1972/1990). הראיון המסייע, פרקים 2-4 – שלבים, גישות והתנהגות ורישום הראיון וזכירתו (עמ' 29- 118). תל-אביב: ספריית פועלים.

 

** במפגש זה תינתנה ההנחיות לעבודה המסכמת (תהליכי ראיון מתקדמים)

 

 

שבוע 7

 

מיומנויות ייסוד בראיון הייעוצי

גישות בעבודה הייעוצית – מבוא + ייעוץ כתהליך של קבלת החלטות

 

גתי, א. (2003). הסחל"במודל לסיוע בבחירת מסלול לימודים ומקצוע. בתוך ר. לזובסקיוצ. בר-אל (עורכות), מסע של תקווה (עמ' 237-264). אבן-יהודה: רכס.

 

 

שבוע 7

 

תהליכי ראיון מתקדמים

גישות בעבודה ייעוצית – התמודדות עם לחץ ומשבר

 

נוי, ש. (2003). ייעוץ במצבי לחץ ומשבר: אבחון, טיפול וניעה. בתוך ר. לזובסקיוצ. בר-אל (עורכות), מסע של תקווה. אבן יהודה: רכס.

 

 

שבוע 8

 

מיומנויות ייסוד בראיון הייעוצי

גישות בעבודה ייעוצית – הגישה הנרטיבית

 

Winsdale, J. &Monk, G. (1999). Narrative Counseling in Schools: Powerful and Brief. Ch. 1&2. California: Corwin.

 

שבוע 8

 

תהליכי ראיון מתקדמים

סיכום ביניים: הראיון המסייע – מעבר מהתיאוריה למעשה

שלבים, אינטייק (intake) ותיעוד בראיון הייעוצי

 

בנימין, א. (1972/1990). הראיון המסייע, פרקים 2-4 – שלבים, גישות והתנהגות ורישום הראיון וזכירתו (עמ' 29- 118). תל-אביב: ספריית פועלים.

 

 

שבוע 9

 

מיומנויות ייסוד בראיון הייעוצי

אוכלוסיות בעבודה הייעוצית:

הדרכת הורים – אתיקה ודרכי עבודה

 

כהן, א. (תשס"ז). התמודדויות הוריות וטיפול בהורות. בתוך א. כהן (עורכת), חווית ההורות (עמ' 389-415). ירושלים: האוניברסיטה העברית. 

כהן, א. (תשס"ז). אבחון קשיים בתפקוד ההורי ותכנון התערבויות מתאימות. בתוך א. כהן (עורכת), חווית ההורות. ירושלים: האוניברסיטה העברית.

 

שבוע 9

 

תהליכי ראיון מתקדמים

חופשת חנוכה

 

שבוע 10

 

מיומנויות ייסוד בראיון הייעוצי

אוכלוסיות בעבודה הייעוצית:

ראיונות עם ילדים – אתיקה ודרכי עבודה

 

Van Velsor, P. (2004). Revisiting basic counseling skills with children. Journal of Counseling and Development, 82, 3; pp. 313-318.

גולדברג, י. (2003). ייעוץ וטיפול בילדים: טובת הילד, ההגנה על הילד, ההגנה על ההורים. בתוך ג. שפלר, י. אכמון, וג. ווייל (עורכים), סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי (עמ' 249-277). ירושלים: מאגנס.

 

 

שבוע 10

 

תהליכי ראיון מתקדמים

הצגת ראיון 1– מציג/ה: _____________

 

 

שבוע 11

 

מיומנויות ייסוד בראיון הייעוצי

אוכלוסיות בעבודה הייעוצית:

ראיונות עם ילדים: אסטרטגיות לעבודה עם ילדים + משחק

 

מקונוהי, ס.ה. (2014). ראיונות קליניים עם ילדים ומתבגרים: הערכה לצורך התערבות.קרית ביאליק: הוצאת ספרים "אח" בע"מ. – פרקים: 1-4 (ע"מ 13-100)

 

 

שבוע 11

 

תהליכי ראיון מתקדמים

הצגת ראיון2 – מציג/ה: _____________

 

שבוע 12

 

מיומנויות ייסוד בראיון הייעוצי

אוכלוסיות בעבודה הייעוצית:

עבודה עם צוות – ראיונות עם מורים וצוות

 

מקונוהי, ס.ה. (2014). ראיונות קליניים עם ילדים ומתבגרים: הערכה לצורך התערבות (פרק 6). קרית ביאליק: הוצאת ספרים "אח" בע"מ.

 

שבוע 12

 

תהליכי ראיון מתקדמים

הצגת ראיון3– מציג/ה: _____________

הצגת ראיון4 – מציג/ה: _____________

 

 

שבוע 13

 

מיומנויות ייסוד בראיון הייעוצי

סימולציות – מרכז הלב

 

 

שבוע 13

 

תהליכי ראיון מתקדמים

הצגת ראיון 5– מציג/ה: _____________

הצגת ראיון 6 – מציג/ה: _____________

 

שבוע 14

 

מיומנויות ייסוד בראיון הייעוצי

סיכום סמסטר א' – שיעור בנושא פרידה וסיום תהליך ייעוצי

 

באום, נ. (2006). סיום מאולץ של קשר טיפולי. חברה ורווחה, כו, 355-375.

 

שבוע 14

 

תהליכי ראיון מתקדמים

מפגש אוורור וסיכום סמסטר ראשון

 

*** הן חומר הקריאה והן מועדי הראיונות יכולים להשתנות בהתבסס על מספר הסטודנטים הרשומים לקורס והנושאים הרלוונטיים לראיונות המתוכננים מידי שבוע.

 

 

ג. חובות הקורס:

 

דרישות קדם:

ניתן ללמוד קורס זה רק במקביל למיומנויות יסוד בראיון הייעוצי (77-322).

 

חובות / דרישות / מטלות:

הסטודנטים נדרשים, בראש ובראשונה, לחשוב וללמוד. חשיבה ולמידה כוללים נוכחות בשיעורים, קריאת חומרי הקריאה הרלוונטיים, חשיבה על הנאמר בחומר הקריאה ובהרצאה באופן ביקורתי ובונה, ומילוי המשימות והדרישות של הקורס כפי שמפורטות בסעיף הבא. שימו לב כי בקורס זה יש חובת נוכחות שתיבדק מדי שיעור. סטודנטים שייעדרו מעל שתי הרצאות בסמסטר ללא סיבה מוצדקת לא יורשו להגיש עבודה מסכמת, ולא יקבל ציון בקורס.

דרישות הקורס שיתוארו להלן כוללות משימות אישיות, עריכת תהליך ייעוצי וכתיבת עבודה מסכמת. שימו לב כי כל משימות הקורס צריכות להיות מודפסות ולענות על דרישות של כתיבה אקדמית. כמו כן, שימו לב כי המשימות צריכות להיות מוגשות בזמן! משימות שיתקבלו באיחור יאבדו ציון (הציון המקסימלי של משימה באיחור יהיה 80%). נוהל הגשת העבודה באיחור בקורס זה הינו הגשת העבודה עד שנה מסיום הקורס.

 

 

דרישות הקורס הינם:

  1. השתתפות פעילה ותרומה לדיון (10%): השתתפות כוללת הופעה לפגישות, השתתפות פעילה בפעילויות ובסימולציות, תרומה בונה לדיונים, וכן הגעה לשיעור לאחר קריאת חומר הקריאה כך שהסטודנטים מוכנים לדיון מעמיק.
  2. משימות אישיות (10%): לאורך הקורס תתבקשו להגיש 3 משימות אישיות בנות כעמוד, שיתייחסו בין אם בעקבות חומר הקריאה ו/או הכנה לקראת דיון כיתתי. משימה אישית כוללת שתי פסקאות עד עמוד בהם הסטודנט.ית מתבקש להעלות נקודות ו/או שאלות שהוא.היא חשבו עליהן בעת קריאת המאמר ו/או בעקבות דיון כיתתי וחוויות אישיות, ומצאו אותן כרלוונטיות לדיון בקורס. דפי התגובה צריכים להיות מוגשים באתר האינטרנט במועד ההגשה המצוין על המטלה.
  3. הצגת ראיון ייעוצי בכיתה ודיון בו (ללא ציון, חובת הצגה): ביצוע ראיון וניתוחו מול הכיתה. לאורך השנה, כל הסטודנטים יציגו פני הכיתה חלק מתהליך הייעוץ שעושים. כל סטודנט יציג בפני
    הכיתה במשך שעה את התהליך הייעוצי. ההצגה מחלוקת לשלושה חלקים: (א) הצגת רקע של
    המרואיין בעזרת חלוקה של פרטי הרקע לקבוצה, (ב) הצגת קטע אחד בן 15 דקות או לחילופין 2 קטעים כ-8-10 דקות כל אחד בכדי שהקבוצה תחוש את הדינמיקה בראיון ואת אופי המרואיין, ו (ג) הצגת דילמה / שאלה / מחשבות או התלבטות בנוגע לתהליך הייעוץ על ידי שיתוף הקבוצה.
  4. הצגת המשך התהליך בו החלו (ללא ציון, חובת הצגה): בחלק האחרון של הקורס כל סטודנט יתבקש להציג בקצרה את המשך התהליך שהתרחש לאחר הבאת הראיון המצולם לכיתה (כלומר, בראיונות ההמשך). כל סטודנט יציג בפני הכיתה למשך 20 דקות ויתייחס לנקודות מרכזיות בלבד. בנוסף, במסגרת זמן זה, יהיה עליכם להציג שאלה מרכזית שהעסיקה אתכם במסגרת ראיונות ההמשך עם המרואיין שבחרתם.
  5. עבודה מסכמת (80%) : ביצוע שני ראיונות מעקב וניתוחם בעבודה מסכמת (הנחיות מפורטות לעבודה המסכמת יימסרו בכיתה)
  6. רפלקציה על התהליך הייעוצי (ללא ציון, חובת הגשה):  כנספח לעבודה יגישו הסטודנטים עמוד ובו דיון על תהליך הלמידה וקורס כמו גם על התהליך הייעוצי שהתנסו בו, והרפלקציה בעקבותיו.

 

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): ציון מספרי על פי המרכיבים המתוארים לעיל.

 

ד. ביבליוגרפיה:

ארהרד, ר' (2008). היוועצות מעצימה: תיאוריה ומעשה. תל-אביב: הוצאת רמות – אוניברסיטת תל- אביב.

) חינוך  371.422 ארה.הו תשס"ח וגישה מקוונת)

באום, נ' (2006). סיום מאולץ של קשר טיפולי. חברה ורווחה, כ"ו(3), 355-375.

בר-אל, צ' (2003). ייעוץ פרטני קצר מועד ממוקד פתרון. בתוך ר., לזובסקי, וצ., בר-אל (עורכות), מסע של תקווה (עמ' 265-297). אבן יהודה: רכס.  (חינוך 371.422 מסע.של תשס"ג)

בנבנשתי, ר' (1984). האזנה ודיבוב בראיון המסיע. ירושלים: מועצת בתי הספר לעבודה סוציאלית בישראל.  (חינוך 361.322 בנב.הא תשמ"ד)

בנימין, א' (1990). הראיון המסייע. מהדורה חדשה. תל אביב: ספריית הפועלים.  (חינוך 158.3 בני.רא תשנ"א וגישה מקוונת)

גולדברג, י' (2003). ייעוץ וטיפול בילדים: טובת הילד, ההגנה על הילד, ההגנה על ההורים. בתוך ג. , שפלר, י', אכמון, וג', ווייל (עורכים), סוגיות אתיות במקצועות הייעוץ והטיפול הנפשי (עמ', 249-267). ירושלים: מאגנס.  (חינוך 616.8914 סוג.את תשס"ג וגישה מקוונת)

גורדון, ת' (1995). הורות יעילה: מדריך מעשי להורים. תל-אביב: יבנה.  (חינוך 649.1 גור.הו תשנ"ו)

גתי, א' (2003). הסחל"ב מודל לסיוע בבחירת מסלול לימודים ומקצוע. בתוך ר., לזובסקי, וצ., בר-אל (עורכות), מסע של תקווה (עמ' 265-297). אבן יהודה: רכס.  (חינוך 371.422 מסע.של תשס"ג)

ואן קאאם, א' (תש"ל) הייעוץ מנקודת-הראות של הפסיכולוגיה הקיומית. בתוך ר. הרושבסקי (עורכת). הייעוץ בחינוך – עקרונות וגישות (עמ' 61-73). ירושלים: בית-הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית.  (חינוך371.422 יעו.בח תש"ל)

ואצלאוויק, פ', ויקלנד, ג' ופיש, ר' (1979). שינוי: עקרונות של יצירת בעיות ושל פתירת בעיות. תל- אביב: ספרית הפועלים.  (חינוך 158.2 וצל.שנ תשל"ט וגישה מקוונת מהדורת  1988)

זרחי, נ' (1995). אם אמא שלי לא יכולה לאהוב אותי מי כבר בעולם כולו יצליח בזה. תל-אביב: דני ספרים.  (לא קיים בבר אילן)

טייכמן, י', ובר-אל, צ' (2004). הייעוץ הפרטני במסגרת בית הספר. בתוך ר. ארהרד וא. קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה (עמ' 273-294). תל-אביב: רמות.  (חינוך E371.4 יעו.בב תשס"ד וגישה מקוונת)

כהן, א' (תשס"ז, עורכת). חוויית ההורות: יחסים, התמודדויות והתפתחות. ירושלים: בית-הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית.  (חינוך 306.874 חוי.הה תשס"ז)

כהן, י' (1973). יסודות הראיון הטיפולי. תל אביב: צ'ריקובר.  (חינוך 158.3 כהן.יס תשל"ג)

כץ, ר"ל (תש"ל). האמפתיה – מהותה ושימושיה. בתוך ר. הרושבסקי (עורכת), הייעוץ בחינוךעקרונות וגישות (עמ' 35-60). ירושלים: בית-הספר לחינוך, האוניברסיטה העברית.  (חינוך
371.422 יעו.בח תש"ל)

לוריא, ל' (2002). המשחק והמתח הכרוך בו - בעקבות ויניקוט. בתוך: פרוני, א. (עורכת). המשחק: מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר (עמ' 88-103). תל-אביב: ידיעות אחרונות- ספרי חמד. (חינוך 155 משח.מב תשס"ב)

מסאלחה, ש' (2004). ייעוץ פרטני בחברה רב-תרבותית. בתוך ר', ארהרד וא', קלינגמן (עורכים), ייעוץ בבית ספר בחברה משתנה (עמ' 229-246). תל-אביב: רמות.  חינוך E371.4 יעו.בב תשס"ד וגישה מקוונת)

מקונוהי, ס.ה. (2014). ראיונות קליניים עם ילדים ומתבגרים: הערכה לצורך התערבות. קרית ביאליק: הוצאת ספרים "אח" בע"מ.  (חינוך 616.89 מקו.רא תשע"ד)

נוי, ש' (2003). ייעוץ במצבי לחץ ומשבר: אבחון, טיפול וניעה. בתוך ר', לזובסקי,  וצ', בר-אל (עורכות).  מסע של תקווה (עמ' 89-130). אבן יהודה: רכס.  (חינוך 371.422 מסע.של תשס"ג)

סטרן, ד"נ, ברושווילר-סטרן, נ', ופרילנד, א' (2000). הולדתה של אם: כיצד משנה אותך החוויה האימהית לתמיד : (השפעת הלידה על האשה) . תל אביב: מודן.  (מדעי החברה 306.8743 סטר.הל תש"ס).

עומר, ח' (2000). שיקום הסמכות ההורית. תל אביב: מודן. (חינוך, פסיכולוגיה 649.64 עמר.שק תש"ס)

עומר, ח', ואלון, נ' (1997). מעשה הסיפור הטיפולי. תל-אביב: מודן. (פסיכולוגיה 616.8914 עמר.מע תשנ"ז)

עופרים, י' (2002). ההקשבה בהורות ובטיפול כמכל מחיה וכהכנה ליכולת לשחק.  בתוך פרוני, א. (עורכת). המשחק: מבט מהפסיכואנליזה וממקום אחר (עמ' 52-63). תל-אביב: ידיעות אחרונות- ספרי חמד. (חינוך 155 משח.מב תשס"ב)

 צ'טיק, מ' (2004). שיטות בפסיכותרפיה של הילד. קרית ביאליק: אח  (חינוך 618.928914 צ'תי.שי תשס"ד)

רוג'רס, ק' (תש"ל). מאפייני היחס המסייע. בתוך ר., הרושבסקי (עורכת). הייעוץ בחינוך: עקרונות וגישות (עמ' 19-33) . ירושלים: האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך. (חינוך 371.422 יעו.בח תש"ל)

רונן, ת' (1992). שליטה עצמית ותושייה נלמדת: תכנון יישום והערכת התערבויות. תל אביב: פפירוס. חינוך(153.8 רונ.של תשנ"ב)

 

Allen, J. G., Fonagy, P., & Bateman, A. W. (2008). Mentalizing in clinical practice. American Psychiatric Pub. לא קיים בבר אילן

Athanasiou, M.S., Geil-Molly, H.C., & Copeland, E. (2002). A look inside school-based consultation: A qualitative study of the beliefs and practices of school psychologist and teachers. School Psychology Quarterly, 17(3), 258–298. https://doi.org/10.1521/scpq.17.3.258.20884

Beebe, B., Jaffe, J., & Lachmann, F. (1992). A dyadic systems view of communication. In N.Y. Skolnick & S.C. Warshew (Eds.), Relational perspectives in psychoanalysis. Analytic Press.

Burke, B.L., Arkowitz, H., & Menchola, M. (2003). The efficacy of motivational interviewing: A meta-analysis of controlled clinical trials. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71, 843–861.

Campbell, C.A. (1992). The school counselor as consultant: Assessing your aptitude. Elementary School Guidance and Counseling, 26, 237-250.

Carkhuff, R.R. (2009). The art of helping (9th Ed.). Amherst:Human Resource Development. (Edu. 158.3 CAR a9 and E-Book)

Delery, J.E., & Kacmar, K.M. (1998). The influence of applicant and interviewer characteristics on the use of impression management. Journal of Applied Social Psychology, 28, 1649-1669.

Fall, M. (1995). Planning for consultation: An aid for the elementary school counselor. School Counselor, 43, 95-96.

Fine, S.F., & Glasser, P.H. (1996). The First Helping Interview. London: SAGE Publications. (Soc. Sci. 158.39 Fin and E-Book)  

Fontana, A., & Frey, J.H. (1994). Interviewing – The art of science. In N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp. 361-376). Thousand Oaks: Sage. (Soc. Sci. 300.72 HAN 1994)

Geenspan, S.I. (1981). The clinical interview of the child. NY: McGraw-Hill. (Edu.
618.9289 GRE c(

Keys, S.G., Bemak, F., Carpenter, S.L., & King-Sears, M.E. (1998). Collaborative consultant: A new role for counselors serving at risk youths. Journal of Counseling and Development, 76, 123-134.

Laungani, P. (2002). The counseling interview: First impressions. Counseling Psychology Quarterly, 15, 107-113.

Lewis, T.F., & Osborn, C.J. (2004). Solution focused counseling and motivational interviewing: A consideration of confluence. Journal of Counseling and Development, 82, 38-48.

Miller, W.R., & Rollnik, K.S. (1991). Motivational interviewing. NY: Guilford. (Soc. Sci. 616.86 Mil m )


Park, N. & Peterson, C. (2008). Positive psychology and character strengths: Application to strength based school counselling. Professional School Counselling, 12(2), 85-92.
 

Rogers, C. D. (1995). What understanding and acceptance mean to me. Journal of Humanistic Psychology, 35, 7-22.
 

Seligman, S. (2000). Clinical interviews with families of infants. In C. Zeanah (Ed.), Handbook of infant mental health, Ch. 27. NY: Guilford. (Psy.
618.9289 HAN 2009)

 

Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5–14. https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5
 

Tappin, D., M. et Al. (2000). A practical instrument to document the process of  motivational interviewing. Behavioral and cognitive Psychotherapy, 28, 17-32.
 

Van Velsor, P. (2004). Revisiting basic counselling skills with children. Journal of Counseling and Development, 82(3), 313-318.
 

Winsdale, J. & Monk, G. (1999). Narrative Counseling in Schools: Powerful and Brief. California: Corwin. לא קיים בבר אילן

 

 

ז. שם הקורס באנגלית:  Advanced Interviewing Processes