דר' יניב אפרתי 7792601 מיניות פוגענית, התמכרויות, והתנהגויות סיכון בקרב מתבגרים בחינוך הלא פורמלי: מבט פסיכו-סוציאלי

תאריך עדכון: 26.6.22

שם מחלקה:

שם ומספר הקורס:

מיניות פוגענית, התמכרויות, והתנהגויות סיכון בקרב מתבגרים בחינוך הלא פורמלי: מבט פסיכו-סוציאלי

שם הקורס באנגלית:

Abusive sexuality, addictions, and risk behaviors among adolescents in informal education: a psychosocial perspective

שם המרצה: דר' יניב אפרתי

סוג הקורס: (סמינריון)

שנת לימודים:    תשפ"ג                  סמסטר:                             היקף שעות2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:  מודל        

 

 • מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרות הקורס

מטרת הקורס היא לסייע לסטודנטים לבצע מחקר בנושא יישומי בתחום החינוך הלא פורמלי ולכתוב עבודה על פי הדרישות האקדמיות. הקורס מלווה את הסטודנטים בכל שלבי ביצוע המחקר וכתיבת העבודה, החל מבחירת הנושא, גיבוש הצעת המחקר, יישומו, עיבוד הממצאים והדיון בהם וכתיבת העבודה.

 

תוצרי למידה

בסיומו של קורס זה הסטודנט/ית ידע/יהיה מסוגל:

 1. לזהות את הצרכים העולים מהשדה החינוכי לצורך חשיבה מדעית מחקרית
 2. לבחון את המקום האישי של הסטודנט בבחירת נושא הסמינריון
 3. להגיש סמינריון ברמה גבוהה vעומדת בקריטריונים במחקר מדעי
 4. להפעיל חשיבה מדעית מבוססת מחקר בעבודת החינוך הלא פורמלי

 

ב. תוכן הקורס:

הקורס הוא שנתי, כשבמסגרתו הסטודנטים/יות מבצעים מחקר בעל חשיבות ותרומה לחינוך הלא פורמלי בנושא, מיניות פוגענית, התמכרויות והתנהגויות סיכון בקרב מתבגרים. בקורס תינתן לסטודנטים/יות במה לבחינה של נושא אפשרי לעבודה, פיתוח רעיונות שנבחרו, הן בהיבט של תכנון העבודה בשדה וביצועה והן בהיבט של עיבוד הנתונים והכתיבה. הסטודנטים בקורס ייפגשו במפגשים קבוצתיים ואישיים עם המנחה.

במהלך השנה יוטלו על הסטודנטים מטלות שמטרתן קידומם בהכנת העבודה על כל שלביה. על הסטודנטים להכין את המטלות במועדן. כמו כן על הסטודנטים לעמוד בשתי מטלות בסמסטר הראשון ובסוף הסמסטר השני הם יציגו בפני הקבוצה את ממצאי המחקר.

 

מהלך השיעורים: שיעור פרונטאלי תוך שימוש בטכנולוגיה ועזרים דיגיטליים נוספים.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: רשימת נושאים / תוכנית הלימודים בקורסרשימה מפורטת של נושאי ההרצאות בסדר כרונולוגי (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

שיעור

נושא

 

1

 • פתיחה: מטרות ומבנה הקורס; חובות הגשה; סילבוס ואתר הקורס,
 • מבוא: מיניות, פוגענית, התמכרויות והתנהגויות סיכון בקרב מתבגרים

2-3

 • מורים, תלמידים והורים והתנהגויות סיכון: רקע, סקירה ותחומי מחקר אפשריים

4-5

 • דרכים לבחירת נושא מחקרי
 • סוגי מחקר (תיאורטי ומחקר-שדה)
 • מבנה העבודה הסמינריונית
 • ניסוח שאלות המחקר
 • מתודולוגיות מחקריות ואסטרטגיות לאיסוף נתונים

6-7

 • סקירת ספרות: מטרות ומבנה
 • איסוף חומר אקדמי ומאגרי מידע – הדרכה בספריה
 • (הגשת מטלה ראשונה – שאלת המחקר ומתודולוגיה)

8

 • אזכור וכתיבת ביבליוגרפיה מטלה ראשונה - פידבק

9-10

 • הנחיה אישית – לקראת מטלה שניה

11-12

 •  מפגשי הנחיה אישיים
 • הגשת מטלה שניה (ראשי פרקים לסקירת הספרות + רשימה ביבליוגרפית)

13-14

 • כתיבה אינטגרטיבית

סמסטר ב'

11-1

 • מפגשי הנחיה קבוצתיים בהתאם למתודולוגיות המחקר
 • מפגשי הנחיה אישיים

13-12

 • פרזנטציות של עבודות סופיות 

14

 • מפגש סיום

 

ג. דרישות קדם:

אין דרישות קדם.

 

ד. חובות / דרישות / מטלות:

הגשת עבודה סמינריונית העומדת בקריטריונים של כתיבה אקדמית וביצוע מחקר.

ה. מרכיבי הציון הסופי:

הגשת הסמינריון - 100%.

ו. ביבליוגרפיה:

אוסלנדר, ג', זעירא, ע', שיף, מ', וא', טובול (ח"ש). מקראה לקורס: חשיבה מדעית ובניית מחקר. האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד, תוכנית לימודי המוסמך. לא קיים בספריות בר-אילן

בייט-מרום, ר' (2001). שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. יחידות 1-7, מהדורה שנייה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.  (חינוך 300.72 ביט.שי תשס"א וגם בגישה מקוונת)

כפיר, ד' (2001). סמינריון אקדמי וכתיבת עבודה סמינריונית. מכללת בית ברל: היחידה למחקר ולהערכה בהכשרה להוראה ובחינוך, בית הספר לחינוך והמגמה לייעוץ חינוכי. לא קיים בספריות בר אילן

לויתן, ת', ורביב, א' (2017). סטטיסטיקה תיאורית: בגובה העיניים. הוצאת המחברות (גישה מקוונת)

לויתן, ת', ורביב, א' (2017). הסתברות בגובה העיניים. הוצאת המחברות . (גישה מקוונת)

נחמיאס, ד', ונחמיאס, ח' (1982). שיטות מחקר במדעי החברה. תל-אביב: הוצאת עם עובד ספריה אוניברסיטאית. (חינוך 300.72 נחמ.שי תשמ"ב)

Creswell, J.W. (2021). Educational research: Planning, conducting, and evaluating         

       quantitative and qualitative research. (4th Ed). Boston: Pearson Press. (eBook)

Efrati, Y., & Spada, M.M. (2022). Self-perceived substance and behavioral addictions among Jewish Israeli adolescents during the COVID-19 Pandemic. Addictive Behaviors Report, 15, 100431.

Efrati, Y., Kolubinski, C.D, Marino, C., & Spada, M.M. (2021). Modelling the contribution of metacognitions, impulsiveness, and thought suppression to behavioural addictions in adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health18, 3820.

Efrati, Y., & Amichai-Hamburger, Y. (2021). Adolescents who solely engage in online sexual experiences are at higher risk for compulsive sexual behavior. Addictive Behaviors. Volume 118, 106874.

  Muthén, L.K. and Muthén, B.O. (1998-2012). Mplus User’s Guide. Seventh Edition.

Muthén & Muthén

Patten, M. L. (2009). Understanding research methods: An overview of the essentials.

        Pyrczak. לא קיים בספריות בר-אילן

מיניות פוגענית, התמכרויות, והתנהגויות סיכון בקרב מתבגרים בחינוך הלא פורמלי: מבט פסיכו-סוציאלי

מחוון להערכת עבודה סמינריונית אמפירית

ד"ר יניב אפרתי

קריטריון

הערכת הבודק

 

שקלול

ניקוד

הערות

תקציר

5%

 

 

רקע תיאורטי

20%

 

 

היקף הביבליוגרפיה ואופן השימוש בה

 

 

 

ביסוס טענות באשר לנושא המחקר

 

 

 

התאמת הרקע התיאורטי לשאלות המחקר והדרך בה הוא מבסס אותן

 

 

 

שיטת המחקר

15%

 

 

ניסוח השערות המחקר ומשתני המחקר

 

 

 

הצגה מקיפה, האוכלוסייה כלי המחקר וההליך

 

 

 

דרך ההצגה והביסוס של ממצאי המחקר

15%

 

 

הדיון

25%

 

 

האם יש בדיון בסיס לתיאורטי לתוצאות המחקר

 

 

 

האם יש הסבר לתוצאות המחקר

 

 

 

התייחסות למגבלות המחקר

 

 

 

המלצות למחקר עתידי

 

 

 

ניסוח העבודה, סגנונה ולשונה

5%

 

 

מבנה העבודה ועריכתה

5%

 

 

כתיבה נכונה של הרשימה הביבליוגרפית

5%

 

 

התרשמות כללית

0-5%

 

 

ציון סופי