ד"ר עטרה איזקסון 79-443-03 הוראה זוטא במדעי החברה


                                   

קורס מס. 79-443-03   הוראה זוטא  במדעי החברה

סוג הקורס: (סדנה)

שנת לימודים:   תשפ"ג                    סמסטר:    א'                         היקף שעות:  (0-2)

מרצה: ד"ר עטרה איזקסון         atara.isaacson@biu.ac.il

 

מועד:    יום ב' 14-16     מיקום: בניין 1005   חדר 109

שעת קבלה:  ס"א  יום ד'  10:30-11:30  (בתיאום מראש)

 

א. מטרות ורציונאל הקורס:

אימון במיומנויות הוראה בתוך סביבה המדמה סיטואציה של כיתה, ופיתוח יכולת רפלקטיבית תוך קבלת משוב בעזרת צילום וידאו, המאפשר צפייה חוזרת בקטעי הוראה של סטודנטים.  כל סטודנט יתנסה בהוראת עמיתים (כ- 20 דק') תוך תיעוד בטלוויזיה במעגל סגור. ייערכו  דיון ומשוב המתייחסים לפרמטרים הבאים: תכנים, הצגת המידע ואופן הדיון, התמודדות עם בעיות, ניסוח, עמידה פרונטלית, אינטונציה, שפת-גוף, שימוש בקול, קשר עין, קשב, מוכנות, יצירת זרימה ומודעות להופעה בפני תלמידים. 

הסטודנטים יתנסו בהוראה בסביבה סימולטיבית, בהטמעת מיומנויות חברתיות ־ רגשיות, בפיתוח אינטראקציות ומודעות לתהליכים המתרחשים במהלך השיעורים. הסטודנטים יתנסו בהערכת עמיתים על-פי קריטריונים ידועים מראש בתהליך רפלקטיבי, אישי ובין אישי.

ב. תוכן הקורס:

 

כל סטודנט יתכנן וישלח את מערך השיעור למשוב כשבוע לפני שיעורו. בכל שיעור ילמדו שניים מהסטודנטים את העמיתים כ-20 דקות. הסטודנטים יצולמו בוידאו, ומיד לאחר מכן יתנו משוב אישי בפני העמיתים, יקבלו משוב וביקורת ויצפו בעצמם. כל סטודנט יקבל את הצילום על DCK ויצפה בעצמו לאחר השיעור לצורך רפלקציה.

מועדי הוראת עמיתים: [14  מפגשים]

24.10.22

31.10

7.11

14.11

21.11

28.11

5.12

12.12

19.12

26.12.22

2.1.23

9.1.23

16.1.23

23.1.23

 

ג. חובות הקורס:

 

דרישות קדם: אין

מטלות: נוכחות חובה בכל המפגשים, הגשת מערך שיעור מובנה להוראת שיעור עמיתים.

מרכיבי הציון הסופי: 60%   מערך שיעור ושיעור הוראת עמיתים.

מערך מובנה (לפי הפורמט הדרוש) יישלח במייל כשבוע לפני השיעור. המערך יכלול את כל תכני השיעור בצורה מפורטת כולל מטרות, פעילויות, תשובות התל', מצגת (אם יש), דוגמאות וסימוכין. חלק מההערכה תינתן עבור הטמעת ההארות ויישומן בשיעור. הסטודנטים יקבלו את שיעורם מצולם ע"ג DCK ויעלו לאתר מלווה קורס משוב עצמי, זאת לאחר המשוב האישי והקבוצתי שיינתן בשיעור בפני העמיתים.

40% מבחן סוף סמסטר הכולל שאלות המתייחסות לסוגיות שנדונו בשיעור [בעקבות צפייה בעמיתים]

 

ד. ביבליוגרפיה: קריאה מומלצת המאמרים המודגשים ב *

 

בירנבוים, מ' (עורכת). (1999). הערכה מושכלת: מתיאוריה למעשה. ת"א: רמות –

      אוניברסיטת תל אביב. ( חינוך 371.26E הער.מש תש"ס וגם בגישה מקוונת)

 

בן דוד, ח'. (תשס"ג). תכנית לימודים לפיתוח כישורי הוראה, למידה והערכה בהכשרת מורים, דפי    

       יוזמה 2, 47-76.

 

גורדון, ד'; דנילוב, י'. (תשנ"ו). "חנוך לנער על-פי דרכו": ממערכת חינוך ממיינת למערכת

      חינוך מקדמת: כיצד להתאים מסגרות לילדים במקום ילדים למסגרת.  ירושלים: (מחלקת    

      הפרסומים, משרד החינוך התרבות והספורט).  (חנוך  E371.3 חנך.לנ תשנ"ו)

 

גל-עוז, ט' (תשמ"ט). ניתוח מצבי הוראה של מורים מומחים בכיתות הטרוגניות. ירושלים: משרד

      החינוך והתרבות, המנהל הפדגוגי, האגף לתכניות לימודים, המחלקה להכשרת עובדי הוראה,   

      המכון לתכנון לימודים.  (חינוך אוסף פדגוגי E371.252 נתו.מצ תשמ"ט)

 

חטיבה, נ'. (2003). תהליכי הוראה בכיתה. ת"א: ההוצאה האקדמית לפיתוח סגל הוראה.

      רשות, עמ': 1-16, 74-77, 82-94, 104-108, 126-130, 150-152, 174-181, 266-273 (חינוך 371.1 חטי.תה תשס"ג וגם בגישה מקוונת)

 

חן, מ'; כפיר ד', אדי, א'. (1990). הידע על מגוון שיטות הוראה והשימוש בהן בבתי

      ספר יסודיים ובחטיבות הביניים: ממצאי סקר. ת"א: אוניברסיטת תל אביב ובית הספר

      לחינוך, היחידה לסוציולוגיה של החינוך והקהילה, פרויקט פתח תקוה. ((חינוך E371.3 חן.ידע תש"ן))

 

כהן, א'. (1995). שיטות הוראה מפעילות: מדריך ידידותי למורה. קרית ביאליק: אח.

      רשות, עמ': 7-17, 47-59, 113-120, 183-196, 203-210 (חינוך 371.3 כהן.שי תשנ"ה)

 

רובינשטיין, י'. (תשנ"ד). שיטות הוראה : תמונת מצב. ירושלים: מחלקת פרסומים, אגף

       נכסים משק ופרסומים, משרד החינוך התרבות והספורט.  ( חינוך   E371.3 שיט.הו תשנ"ד)

 

שחור, א'. (1987). מערכי שיעור בהוראה ובחינוך. תל אביב: אור-עם.

 

תכנון, פיתוח ויישום תכניות לימודים. (תשל"ח). ת"א: האוניברסיטה הפתוחה.  (חינוך 375 אונ.תכ תשל"ח)

 

 *Amobi, A. A. (2005). Preservice teachers’ reflectivity on the sequence and consequences of teaching actions in a microteaching experienceTeacher Education Quarterly, 32(1), 115-130.

 

Arends, R. I. (2000). Learning to teach. New York: Mc Graw-Hill.

*Arsal, Z. (2015). The effects of microteaching on the critical thinking dispositions of pre-service teachersAustralian Journal of Teacher Education (Online), 40(3), 140.

*Donnelly, Roisin; Fitzmaurice, Marian, (2011). Towards productive reflective practice in microteaching, Innovations in Education & Teaching International, 48 )3(, 335-346.

*Kloet, Marie A Vander, (2012). An interdisciplinary analysis of microteaching evaluation forms: how peer feedback forms shape what constitutes 'good teaching'Educational Research & Evaluation, 18 (6), 597-612.

 

ה. שם הקורס באנגלית

 

Micro Teaching in Social Sciences