פרופ' עדן סיגל 77-951-01 טכנולוגיות לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

                               

טכנולוגיות לקידום אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים  77-951-01

פרופ' סיגל עדן

סוג הקורס: סמינר לתואר שני

שנת לימודים:  תשפ"ג                  סמסטר:   א+ב                     היקף שעות:  2 ש"ש

           

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הסמינר יעסוק בחקר שימוש בטכנולוגיות שונות לקידום כישורים ומיומנויות של אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. במהלך הסמינריון נגבש שאלות מחקר מתאימות, והסטודנטים ילוו החל משלב של יישום ושילוב ההיבט הטכנולוגי במחקר, איסוף הנתונים, התמודדות עם הניתוחים הסטטיסטיים הנדרשים וכלה בכתיבת העבודה.

 

ב. תוכן הקורס:

התפתחותה המסחררת של טכנולוגיית המחשוב בשנים האחרונות שינתה באופן מהותי תחומים רבים בחיינו, והיא מיושמת בתחומי החינוך בכל גיל, תחום ושיטות חינוך שונות. טכנולוגיות אלו הפכו זמינות במערכות חינוך, והעידן הטכנולוגי מציב אתגרים, המובילים לשינויים מהותיים בקרב אנשי חינוך, מטפלים ותלמידים כאחד. אין ספק שלא ניתן להתעלם מהטכנולוגיה ככלי בהוראה ולמידה, ומקומה בחינוך בכלל, ובחינוך המיוחד בפרט, משמעותי ביותר.

הערכת הפוטנציאל הגלום בטכנולוגיה לקידום ילדים עם צרכים מיוחדים נמצא בחזית המחקר.

בסמינר זה הסטודנט יונחה לבצע עבודת מחקר מצומצמת בנושא המשלב טכנולוגיה, על סוגיה הרבים, ואוכלוסיות שונות של אנשים עם צרכים מיוחדים (על פי בחירת הסטודנט). הסטודנט יונחה שלב אחר שלב ביישום ושילוב ההיבט הטכנולוגי במחקר, ניסוח שאלת המחקר והשערות, איתור או פיתוח של כלי מחקר, איסוף הנתונים, ניתוחים סטטיסטיים מתאימים וכתיבת העבודה.

במהלך השנה נשתמש בטכנולוגיה שיתופית ונחלוק את המידע גם בצורה מתוקשבת.

    מהלך השיעורים: חלק מהשיעורים יועברו במליאה וחלק בקבוצות על פי נושאי הסמינריון. בנוסף יתקיימו שיעורים סינכרונים וא-סינכרוניים.

 

סמסטר א

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1

שילוב הטכנולוגיה בחינוך המיוחד

2

סוגיות בתוכניות התערבות המשלבות טכנולוגיה

3

קידום כישורים ומיומנויות של תלמידים עם צרכים מיוחדים בסביבות טכנולוגיות

4

חשיפה והתנסות בטכנולוגיות ולומדות מתחומי דעת שונים

 

פיתוח עצמי של יישומים טכנולוגיים:

הצגת מגוון הנושאים האפשריים למחקר

5

דיון כיתתי בנושא גיבוש שאלת המחקר וחלוקה לזוגות

6

הנחיות כלליות לכתיבת עבודה סמינריונית

7

הנחיות לכתיבת המבוא וסקירת הספרות

8

פגישות אישיות

9

פגישות אישיות

10

פגישות אישיות

11

פגישות אישיות

12

הנחיה של תהליך איסוף הנתונים

13

בחירת כלי המחקר וגיבושם

14

הצגת נושא ושאלת המחקר

 

סמסטר ב

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1

סדנת משוב על הצעת המחקר

2

איסוף נתונים ע"י הסטודנטים

3

איסוף נתונים ע"י הסטודנטים

4

איסוף נתונים ע"י הסטודנטים

 

הנחיות לכתיבת פרק השיטה והתוצאות

5

סדנא: מפגש בין קבוצות המחקר ושיתוף בקשיים ודרכים לפתרון

6

דיון כיתתי בתוצאות שנאספו

7

דיון כיתתי בתוצאות שנאספו

8

פגישות אישיות עפ"י הצורך

9

פגישות אישיות עפ"י הצורך

10

הצגת המחקר בפני הכיתה

11

הצגת המחקר בפני הכיתה

12

הצגת המחקר בפני הכיתה

13

סדנה: המלצות

14

הנחיה לכתיבת פרק הדיון ופגישת סיכום

 

 

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

חובות / דרישות / מטלות:

 

  • בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים, שתיבדק מדי שיעור. סטודנט שייעדר מעל שתי הרצאות ללא סיבה מוצדקת לא יורשה להגיש את העבודה המסכמת ולא יקבל ציון בקורס.
  • חובת מצלמה פעילה בזום
  • הצגת נושא המחקר תוך התמקדות במאמר עדכני בסוף סמסטר א'
  • הגשת ראשי פרקים וסקירת ספרות (חלקית) עד סוף סמסטר א'
  • ביצוע מחקר מקורי
  • הצגת עבודת המחקר בסוף סמסטר ב
  • יש להגיש את העבודה עד תחילת שנת הלימודים הבאה. הגשת עבודה באיחור לא יאוחר משנה מסיום הקורס.
  • המרצה מקבלת קהל בחדר 412 בתאום מראש בדואל sigal.eden@biu.ac.il

 

 מרכיבי הציון הסופי:  

25% ציון על הצגת המאמר בסמסטר א' והמחקר בסמסטר ב'

85% ציון על העבודה הסמינריונית

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

חצרוני, א' (2007). טכנולוגיות סיוע לילדים עם צרכים מיוחדים המשולבים במסגרות חינוך.  בתוך ש. רייטר, י. לייזר,  ג. אבישר (עורכים), שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכות חינוך, (עמ' 321-356). חיפה: אחוה. (חינוך E371.9046 שלו.לו תשס"ז)

 

עדן, ס' (2014). קידום ילדים חירשים וכבדי שמיעה בעזרת טכנולוגיות מתקדמות. בתוך: ט. מוסט וד. רינגוולד-פרימרמן (עורכות), חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחירשים, כרך ב' (עמ' 383-346). הוצאת מכון מופ"ת. . (חינוך 371.912 חנו.וש תשע"ד)

 

Brainin, E., Shamir, A., & Eden, S. (2022). Promoting spatial language and ability among SLD Children: Can robot programming make a difference? Journal of Educational Computing Research, 60(7), 17421762. https://doi.org/10.1177/07356331221083224

Cerezo, E., Marco, J., Baldassarri, S. (2015). Hybrid Games: Designing Tangible Interfaces for Very Young Children and Children with Special Needs. In: A., Nijholt (eds). More Playful User Interfaces. Gaming Media and Social Effects. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-287-546-4_2

Chua, L., Goh, J., Nay, Z.T., Huang, L., Cai, Y., Seah, R. (2017). ICT-Enabled Emotional Learning for Special Needs Education. In: Cai, Y., Goei, S., Trooster, W. (eds). Simulation and Serious Games for Education. Gaming Media and Social Effects. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0861-0_3

Claire A. G., Huijnen, J., Monique, A., Lexis, S., Jansens, R., Luc, P., & de Witte (2017). How to Implement Robots in Interventions for Children with Autism? A Co-creation Study Involving People with Autism, Parents and Professionals. Journal of Autism and Developmental Disorders, 47, 3079–3096.

Eden, S., & Shmila, L. (2022). Improving English vocabulary among students with dyslexia using hybrid technology. Journal of Educational Computing Research. 21pp. ‪ https://doi.‪org/10.‪1177/07356331221117084

Istenic Starcic, A. & Bagon, S. (2013). ICT-supported learning for inclusion of people with special needs: Review of seven educational technology journals, 1970–2011. British Journal of Educational Technology, 45(2), 202-230. https://doi.‪org/10.‪1111/bjet.‪12086

 

Ismaili, J. & Ibrahimi, E.H.O. (2017). Mobile learning as alternative to assistive technology devices for special needs students. Education and Information Technologies, 22(3), 883-899. http://dx.‪ doi.‪org/10.‪1007/s10639-015-9462-9

 

Lifshitz, H., Gur, A., Shnitzer-Meirovitz, S., & Eden, S. (2022). The contribution of distress factors and coping resources to the motivation to use ICT among adults with intellectual disability during COVID-19. Education and Information Technologies: The Official Journal of the IFIP Technical Committee on Education. April 2022, 1-21.‪ doi:10.‪1007/s10639-022-11042-3

 

Shamir, A. & Margalit, M. (2011). Special issue: Technology and students with special educational needs: new opportunities and future directions. European Journal of Special Needs Education, 26(3): 279-282.

 

שם באנגלית:

Technologies in Special Education