שלחו לחבר

ד"ר יוליה רזניק 798-02-401 תהליכי קריאה במחקר וביישום

                                                                                             

תהליכי קריאה במחקר וביישום 798-02-401

ד"ר יוליה רזניק

תשפ"א, סמ' א', 2 ש"ס

 

 • מטרות הקורס
 • ביסוס ידע על תהליך הקריאה ועל הכשלים האפשריים בו, תוך התייחסות לסוגיות שונות במישור האבחוני ובמישור הטיפולי. 
 • עריכת היכרות עם מספר כלי מיפוי ואיתור של קשיים ברכישת הקריאה.
 • התנסות בניתוח ביצועי תלמידים המתקשים בקריאה.

 

 • תוכן הקורס

הקורס בנוי מארבע יחידות לימוד מרכזיות: א. מאפייני תהליך הקריאה בעברית; ב. קריאה ברמת המילה הבודדת והכשלים האפשריים בה; ג. הבנת הנקרא; ד. אבחון תהליכי קריאה.

 

מהלך השיעורים

הקורס מועבר במערכת למידה מרחוק באמצעות אתר ייעודי. באתר הקורס נמצאים סרטונים, פריטי קריאה (חובה ורשות), שאלות מנחות לקריאת חובה, מטלות ופורום כיתתי. במסגרת הקורס יתקיימו שני שיעורים סינכרוניים (בימי שני בין השעות 18-20). תאריכי המפגשים יימסרו בהמשך.

 

ביום רביעי 21.10.20, בין השעות 18-19 יתקיים מפגש זום, במהלכו יוצג סילבוס הקורס ויינתן הסבר מפורט על מטלות הקורס ועל אופן התנהלותוהמפגש יוקלט וההקלטה תעלה למודל.

 

תכנית הוראה מפורטת יתכנו שינויים אשר יפורסמו במהלך הסמסטר   

מס' נושא

נושא השיעור

קריאת חובה לנושא

1

רכישת הקריאה בעברית

(3 שיעורים)

בר-און (2011)

לוין (2002)

רביד (2002)

Bar-Kochva & Breznitz (2014)

רשות

Share & Levin (1999)

2

קריאה ברמת המילה הבודדת

(4 שיעורים)

פרידמן ולוקוב (2011)

פרידמן וקולטהארט (2017)

שיף ונווה (2011)

 

רשות

Habib (2000)

3

הבנת הנקרא

(4 שיעורים)

*דפי מידע

Kim (2017)

Schindler & Richter (2018)

Yeari & Lev (2020

רשות

קפלן (2007)

Mann (2003)

Nation (2005)

McNamara (2012)

4

 

אבחון תהליכי קריאה:

2 שיעורים סינכרוניים בימי שני בין השעות 18-20.

הנוכחות בשיעורים אלה היא חובה.

אבחון טוב-לי (2000)

מבחן שתיל (2002)

מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א' (2015)

מבדק בעברית לכיתה ב' (2017)

מעק"ב (2003)

 

 • חובות הקורס ומרכיבי הציון הסופי
 • מטלה ראשונה בנושא מס' 1 (10% מהציון הסופי)
 • מטלה שנייה בנושא מס' 2 (10% מהציון הסופי)
 • מטלה שלישית בנושא מס' 3 (10% מהציון הסופי)
 • פעילות רביעית בנושא מס' 4   מטלה בפורום כיתתי (10% מהציון הסופי)
 • נוכחות והשתתפות פעילה בשני שיעורים סינכרוניים (נושא 4)
 • מבחן מסכם (60% מהציון הסופי)

 

 

ד. ביבליוגרפיה

בן-סימון, ע', שני, מ',  וכהן, י' (2005). מבדק קריאה וכתיבה בכיתות א'. משרד החינוך, התרבות והספורט. (לא קיים בבר אילן)

בר-און, ע' (2011). תהליכים לשוניים ברכישת העברית הלא מנוקדת. בתוך: ע. קורת וד. ארם (עורכות). אוריינות ושפה: יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים (עמ' 148-165). ירושלים: מאגנס. (גישה אלקטרונית)

גביעון, א', פרידמן, נ', ויכיני, מ' (2008). כתיבה ודיסגרפיות: על תהליך הכתיבה, לקויות בכתיבה, ועל הקשר שבין דיסגרפיה לדיסלקסיה. שיקומדע, ביטאון האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום, 26, 32-35. (לא קיים בבר אילן)

טוב-לי, א' (2000). אבחון קריאה וכתיבה לכיתות א'-ט': תפקודים קוגניטיביים : קריאה: פענוח, שטף והבנה : כתיבה: כתיב, כתב והבנה .  קריית ביאליק: הוצאת ספרים אח. (חינוך: אוסף  פדגוגי E372.48 טוב.אב תש"ס)

לוין, א' (2002). אלף – אוהל, בית זה בית, גימל זה גמל גדול... מה מפיקים ילדים בגיל הרך מידיעת שמות האותיות? בתוך: פ"ש, קליין וד', גבעון (עורכות). שפה, למידה ואוריינות בגיל הרך ( עמ' 103-71). תל-אביב: רמות. (חינוך E372.6 קלי.שפ תשס"ג)

מסט, א', בר-און, ע', ידידיה, ס' (2015). מבדק קריאה וכתיבה לכיתה א'.  ירושלים: הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך.

פרידמן, נ', ולוקוב. ל' (2011). על סוגי דיסלקסיית שטח התפתחותית ודרכי ביטויה בעברית. בתוך: ע. קורת וד. ארם (עורכות). אוריינות ושפה: יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים (עמ' 414-444). ירושלים: מאגנס. (גישה אלקטרונית)

פרידמן, נ', וקולטהארט, מ' (2017). דיסלקסיות התפתחותיות. שפה ומוח, 12, 1-34.

קפלן, ד' (2007). הפן הלשוני של הבנת טקסטים כתובים נרטיביים ועיוניים: מבט התפתחותי. חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב. (לא קיים בבר אילן)

רביד, ד' (2002). לשון ואוריינות במעבר מן הגן לבית-הספר. בתוך: פ"ש, קליין וד', גבעון (עורכות). שפה, למידה ואוריינות בגיל הרך (עמ' 70-43). תל-אביב: רמות. (חינוך E372.6 קלי.שפ תשס"ג)

שיף, ר', נווה, מ' (2011). מאפייני העיבוד המורפולוגי במהלך זיהוי המילים בקרב קוראים עם דיסלקסייה התפתחותית. בתוך: ע. קורת וד. ארם (עורכות). אוריינות ושפה: יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים (עמ' 399-413). ירושלים: מאגנס. (גישה אלקטרונית)

שני, מ',  לחמן, ד', שלם, צ', בהט, א', וזייגר, ט' (2003). מעק"ב – מיפוי עדכני של קריאה וכתיבה על פי נורמות ארציות. חולון: יסוד. (חינוך: אוסף פדגוגי  E372.48 מעק.מפ תשס"ד)

שתיל, א. (2002). מבחן שתיל לאיתור מוקדם של ליקויים ספציפיים וקשיי שפה כלליים ברכישת הקריאה והאיות. קריית ביאליק: הוצאת ספרים אח. ( חינוך: דלפק)

 

Bar-Kochva, I., & Breznitz, Z. (2014). Reading scripts that differ in orthographic transparency: A within-participant-and-language investigation of underlying skills. Journal of Experimental Child Psychology, 121, 12-27.

Habib, M. (2000). The neurological basis of developmental dyslexia: An overview and working hypothesis. Brain, 123(12), 2373-2399.

Kim, Y. S. G. (2017). Why the simple view of reading is not simplistic: Unpacking component skills of reading using a direct and indirect effect model of reading (DIER). Scientific Studies of Reading21(4), 310-333.

Mann, V. A. (2003) Language processes: Keys to reading disability. In: H. L., Swanson, K. R., Harris, & S., Graham (Eds.), Handbook of learning disabilities (pp. 213-228). New York: Guilford Press. (Education 371.926 HAN 2003)

McNamara, D. S. (Ed.). (2012). Reading comprehension strategies: Theories, interventions, and technologies.  New York: Psychology Press. (לא קיים בבר אילן)

Nation, K. (2005). Connections between language and reading in children with poor reading comprehension. In H. W., Catts & A. G., Kamhi (Eds.), The connections between language and reading disabilities (pp. 41-54). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. (Electronic Access)

Share D., & Levin I. (1999). Learning to read and write in Hebrew. In: M., Harris & G., Hatano (Eds.), Learning to read and write: A cross linguistic perspective (pp. 89-111). Cambridge, UK: Cambridge University Press. (English 401.93 LEA 1999 HADDAD)

Schindler, J., & Richter, T. (2018). Reading comprehension: Individual differences, disorders and underlying cognitive processes. In A., Bar-On, D., Ravid, & E., Dattner. (Eds.), Handbook of communication disorders: Theoretical, empirical, and applied linguistics perspectives (pp. 503-524). Berlin: De Gruyter Mouton. (Electronic Access)

Yeari, M., & Lev, N. (2020). Processing and Memory of Central and Peripheral Ideas in Reading Comprehension by Poor ComprehendersScientific Studies of Reading, 1-19.

 

 

חומר מחייב למטלות ולמבחנים

קריאת חובה, הרצאות סינכרוניות וא-סינכרוניות

 

שם הקורס באנגלית

Reading Processes in Research and Practice

 

תאריך עדכון אחרון : 25/10/2020