ד"ר שטרן הינדי 79-8009-01 מתודיקה להוראת הקריאה

שלחו לחבר

שם ומספר הקורס: מתודיקה להוראת הקריאה 79-8009-01

המרצה: ד"ר הינדי שטרן

 

שנת לימודים: תשפ"א 2020-2021                        סמסטר:  א'

 אתר הקורס באינטרנט:      http://lemida.biu.ac.il               

    

 

 • מטרות הקורס:

- להקנות מושגים תיאורטיים בסיסיים בהבנת מהות הקריאה.

- להבין כיצד יש להקנות קריאה וזאת בהתייחס למודלים תיאורטיים המתארים את תהליך הקריאה.

- לנתח מדגם שיטות בהוראת הקריאה מאז שנות ה-60 ועד ימינו אנו, תוך התייחסות לגישות התיאורטיות מהן שאבו קברניטי שיטות אלה

- להבין כיצד יש לטפח אוריינות

 

בתוכן הקורס:

בקורס זה שלושה מוקדים עיקריים. הראשון – תובנות הנובעות מהגדרות הקריאה ועמידה על מושגים בסיסיים הקשורים לתהליך הקריאה. השני – הבנה של שלושת המודלים התיאורטיים העיקריים המסבירים את תהליך הקריאה ובאמצעותם ניתוח של שיטות להקניית הקריאה. השלישי – הבנה של מהי אוריינות וכיצד יש לטפחה החל מהגיל הרך ואילך.

 

מהלך השיעורים: כל ההרצאות ילוו במצגות. כמו-כן, מעת לעת יתבקשו הסטודנטים לצפות בסרטונים הקשורים לנושאי ההרצאות ושיופיעו באתר הקורס.

 

בשל הקורונה יתכן שכל ההרצאות תינתנה בלמידה מרחוק באמצעות מערכת ה-ZOOM. במצב זה יהיה על הסטודנטים להצטייד במצלמת מחשב, שתאפשר פתיחת הווידאו במהלך ההרצאות.

אם תתאפשר למידת פנים-אל-פנים באוניברסיטה, עדין יינתנו מספר שיעורים בלמידה מרחוק.

כמו-כן יתכן שאחת ההרצאות תינתן באופן א-סינכרוני.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

2-1

א.מהי קריאה? הגדרות

ב.ניתוח ראשוני של דף ממקראות ללימוד קריאה

 

שלושת השיעורים הראשונים בסמסטר זה נועדו להקנות מושגים ותובנות ראשוניות בנושא הקריאה

2

א.התפתחות הכתב

ב. מושגים ראשונים בהוראת קריאה

 

 

 

3

א. סוגי קריאה כמשפיעים על מהירות הקריאה

ב. שלבים בהתפתחות הקריאה והכתיבה אצל ילדים

 

כהכנה לשיעור יש לקרוא מהספר "קריאה תיאוריה ומעשה", כרך א', עמ' 31-32, האוניברסיטה הפתוחה

 

4-5

תהליכים בקריאה: מלמטה למעלה; מלמעלה למטה; המודל האינטראקטיבי

 

 

6

הבחנה בין גישות ושיטות בהוראת הקריאה

דוגמאות לשיטות קריאה:

שיטת סמילנסקי, "דף חדש" של דבורה לבנון

כהכנה לשיעור יש לקרוא מהספר "קריאה תיאוריה ומעשה", כרך ג' יחידה 7, פרקים 7.6 ו-7.7

מומלץ לעיין במקראות הקריאה של סמילנסקי ולבנון (המקראות נמצאות בספריה הפדגוגית)

7

שיטות קריאה וניתוחן:

שיטת "החדר"

 

 

8

שיטות קריאה וניתוחן:

"קריאה ללא מקראה"

כהכנה להרצאה זו חובה לצפות בסרטון: "קריאה ללא מקראה"

וכן יש לקרוא את מסמך הכנסת בנושא הוראת הקריאה (המסמך נמצא באתר)

 

9

שיטות קריאה וניתוחן:

"קסם וחברים"

 

מומלץ לעיין בשלוש חוברות: "קסם וחברים"

10*

שיטות קריאה וניתוחן:

"קוראים ולומדים בהנאה"

ו-"קריאה ראשונה"

(יתכן שנתייחס לשיטת הבאות: "צלילים מספרים"; שיטת מק-גיניס;"אותיות מדברות")

 

 

11*

חשיפה ל"פרופיל הגראפי" למיון שיטות קריאה

 

כהכנה לשיעור מומלץ לקרוא: גיליס, מ. (1987). מן ה"חדר" אל המחשב, עמ' 264-289

12

ניצני אוריינות:

ידיעת שמות האותיות-האם היא חשובה להקניית הקריאה?

 

כהכנה לשיעור יש לקרוא את אחד משני המאמרים של לוין  איריס.

 

13

ניצני אוריינות:

א.מוכנות לקריאה

ב. "אפקט מתיו"

 

מומלץ לקרוא את מאמרו של Stanovich

14

א.ניצני אוריינות:

   מודעות פונולוגית

ב. סיכום הנלמד בסמסטר

 

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין דרישות מקדימות לקורס.

 

ד. חובות הקורס:

 

 • נוכחות בקורס - חובה
 • השתתפות פעילה: 1. בשיעורים (בין אם יתקיימו פנים-אל-פנים בין אם יתקיימו בזום)  2. באתר הקורס, תקנה עד 5 נקודות בונוס
 • קריאת קטעים נבחרים כהכנה לשיעורים מסוימים וכן צפייה בסרטונים שיועלו באתר הקורס
 • בוחן שיתקיים בשיעור השביעי.  שימו לב: מי שלא יעבור את הבוחן, ייבחן בשנית בע"פ במועד אחר. ציון הבוחן יהווה עד 2 נקודות מציון הבונוס
 • בחינה בסוף הסמסטר

 

ה. ביבליוגרפיה:

     קריאת חובה:

בן – ששון פורסטנברג, ש' (2001). מסמך רקע לדיון בנושא:  דו"ח הוועדה להוראת הקריאה . ירושלים: מרכז המחקר והמידע של הכנסת . אוחזר מתוך : הכנסת, מרכז המחקר והמידע, דו"ח ועדת קריאה, קישור לאתר .

ווהל, א', אלדן, צ', ורון, ר' (2002).  למצוא את הדרך: קשיים בקריאה, בכתיבה ובכתיב – דרכי הערכה וטיפול. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (חינוך 372.6 וול.למ תשס"ג). פרק 1.5.1: קריאה – הערכת התהליך והתוצר, עמ' 64-72, הטבלאות בעמ' 75, 82-83.  

לוין, א' (2001). אלף-בית: שמות האותיות כגשר בין המילה הדבורה לכתובה. הד הגן, ס"ה(ב'), 12-23.

ווהל. א' וארצי, ב' (2002). יחידה 7: אבני היסוד של הקריאה. בתוך  קריאה - תיאוריה ומעשה: לומדים ומלמדים אוריינות (כרך ג'). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (חינוך 418.4 אונ.קר תשנ"ט). פרקים: 6.8 ; 7.6; 7.7. –  כמו-כן, 7.8.1; 7.8.1.3; 7.9 (- עמ' 222-235, לא כולל הכתוב המסגרת בעמ' 225).

קוצר, א' (ח"ש). שטף קריאה - רקע תיאורטי והמלצות יישומיות. תל אביב: מט"ח. אוחזר מתוך

https://shetef.cet.ac.il/AboutReadingflow.aspx

גונן, ת"ר (1991). הסוכר בתה המר – התפתחות האיור בספרות לילדים כגשר בין מגמות חינוכיות מנוגדות. משקפיים, 12, 46-49.

 

קריאה מומלצת (קריאת רשות):

 • בן ארי, ר', לוין, נ' (2013). מפתח הקסם : ראשית קריאה וכתיבה. תל אביב: מט"ח. מדריך למורה לחוברת 1, עמ' 425  (בהמתנה לקטלוג)

- Adams, M. J. (1990). Beginning to read: Thinking and learning about print. Urbana-Champaign, IL: University of Illinois, Reading Research and Education Center.

- Aukerman, P. A. (1984). Approaches to beginning reading (2nd  edition).  New York: John Wiley & Sons. (Education 372.41 AUK a2)

- Stanovich, K. E. (2008). Matthew Effects in Reading: Some Consequences of Individual Differences in the Acquisition of Literacy. The Journal of Education, 189(1-2), 23-55

 

 

מדגם של שיטות קריאה לעיון וניתוח:

 • קסם וחברים - ראשית קריאה וכתיבה/ לוין נירה, רונית בן ארי.  מט"ח (2013). הערכה כוללת: 3 חוברות לתלמיד; 3 מדריכים למורה – המדריכים כוללים את החוברות לתלמידים ודפי הערכה ; אתר אינטרנט – האתר מיועד לתלמידים, למורים ולהורים. באתר פעילויות חיזוק לתלמידים המתקשים ופעילויות העשרה לתלמידים המתקדמים. (בהמתנה לקטלוג)
 • קוראים ולומדים בהנאה / אילנה לוגסי-זבורוב (2007). הערכה כוללת חמש חוברות לתלמיד, מדריך למורה ואמצעי המחשה כיתתיים ויחידניים (חינוך : אוסף פדגוגי B481 לוג.קו תשס"ו)
 • קריאה ראשונה / חנה לוינזון ורונית אורי פירסטטר (2019). יבנה: יבנה-בונוס. הערכה כוללת שש חוברות לתלמיד וכן מדריך למורה, ערכת עזרים וסביבת תוכן דיגיטלית.
 • קוראים ב-א'/ ויטל גייגר (פרלמן) וחגית פורת (2014) חולון: יסוד. הערכה כוללת חמש חוברות לתלמיד, וכן חוברות נלוות נוספות לתלמיד, וכן סביבה מתוקשבת.