ד"ר שטרן הינדי 79-8456-01 דידקטיקה בחינוך המיוחד (שלב ג')

שלחו לחבר

                                    

דידקטיקה בחינוך המיוחד (שלב ג'), 79-8456-01

ד"ר הינדי שטרן

שנת לימודים: תשפ"א, 2020-2021 סמסטר: א+ב

אתר הקורס באינטרנט: http://lemida.biu.ac.il         

 

  • מטרות הקורס:

לקורס זה שתי מטרות מרכזיות:

האחת – הקניית עקרונות להוראה מתקנת. העקרונות יילמדו בד בבד עם מודל-על למערך שיעור במקצועות עתירי שפה.

השנייה - הוראת הבנת הנקרא באוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים

 

ב. תוכן הקורס:

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' שיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

הערות

סמסטר א'

1

     פדגוגיה בזום

 

 

 

 

2

מערך שיעור שפתי-קוגניטיבי בחינוך המיוחד – הצגה כללית

 

 

מערך שיעור שפתי-קוגניטיבי יילמד לאורך הסמסטר ובאמצעותו יוקנו עקרונות ההוראה המתקנת

3

א. פתיחת השיעור - מה חייב להיות בפתיחה ומה בבחינת רשות

ב. הוראה ישירה מול הוראה עקיפה

 

משיעור זה ובמשך  כ-5 שיעורים כותרת העל של השיעורים תהיה פתיחת השיעור

4-5

-החשיבות בהקניית אוצר מילים בהקניה ישירה

- הקנית מילים חדשות – 1.מספר המילים שיש

   להקנות

2. ששת הקריטריונים העיקריים בבחירת מילים

מומלץ לקרוא מתוך: גושן-גוטשטיין, י. וזכאי, ד. (2006). פסיכולוגיה קוגניטיבית, כרך ב': זיכרון, את עמודים 60-64, ופרקים 2.4 ו-2.5

 

6-7

הקנית מילים חדשות – אסטרטגיות  להקנייה

 

 

תרגיל רשות באתר הקורס, הנושא: אסטרטגיית אשכול

8

סיעור מוחין – מתי לעשותו וכיצד

כהכנה לשיעור מומלץ לקרוא את מאמרם של קוזמינסקי ונתן, תשנ"ו

 

9

הרחבה מושגית – מהי וכיצד יש לעשותה

 

 

10

גוף השיעור – כללי יסוד

 

משיעור זה ובמשך  כ-7-8 שיעורים כותרת העל של השיעורים תהיה גוף השיעור

11

קריטריונים לבחירת טקסט שיילמד בגוף השיעור – בהתבסס על שלוש רמות קריאה שלGraves, Watts & Graves, 1994

 

ספר מומלץ להרחבה בנושא: Graves, M.F., Watts, S., & Graves, B.B. (1994).

-במהלך ההרצאה יערך תרגיל ובו נתנסה בקביעת רמות הקריאה של טקסטים שונים

-כהכנה להרצאות הבאות מומלץ לקרוא את מאמרה של בן-דוד (2007) ואת מאמרו של הרפז (2007)

12

"קריאה מתוך הבנה" – ביטויה בשיעור; "קריאה מתוך הבנה" ברמות הטקסטים השונות

 

 

13-14

שיח כיתתי בגוף השיעור בכיתת חנ"מ: הבחנה בין 'שיח מיטבי', 'שיח בדרך' ו-'שיח לכאורה'

יש לקרוא את: "בהבניה מתמדת", להדפיס את הטבלה ולהביאה להרצאה (המאמר נמצא באתר)

יינתן תרגיל קבוצתי בנושא השיח

סמסטר ב'

1-2

- אסטרטגיות בגוף השיעור – עקרונות כלליים;

אסטרטגיות תרשימים כלליות (רצף, סיבה ותוצאה, השוואה); Venn Diagram; KWL

להרחבה בנושא מומלץ לקרוא בספרם של מליץ ומליץ, (תשנ"ג)

להרחבה נוספת מומלץ לעיין בספרו של כהן  

3

אסטרטגיות סיכום: שחזור סיפור; סיכום בקלוז; סיכום באמצעות שאלות קבועות 

 

 

4

- גוף השיעור: אינטגרציה של כל הנלמד עד כה

- סיכום השיעור: מבט נוסף על סיכום השיעור

 

תינתן הנחייה לתרגיל מסכם בנושא מערך שיעור שפתי-קוגניטיבי

5[1]

הבנת הנקרא:

- הבנת הנקרא בחינוך המיוחד רצוי מול מצוי

-הקדמה למודל של האריס וסמית': בין השורות; בתוך השורות ומעבר לשורות

כהכנה לשיעורים הקרובים מומלץ לקרוא מהספר "קריאה תיאוריה ומעשה", כרך ד', יחידה 9 את

 פרק 9.4

-כותרת העל של 7-8 השיעורים הקרובים היא הבנת הנקרא

 

במהלך שיעורים אלה נתייחס לקטעים נבחרים מתוך ספרם של Donovan & Pellegrino (ראו בביבליוגרפיה) – הוראות קריאה יינתנו בהרצאה

 

-המודל שנציג בשיעורים הקרובים הוא המודל של

 Harris & Smith,

המותאם לתלמידים עם צרכים מיוחדים

6-8

בין השורות:

אוצר מילים; איתור וזכירת פרטים; זיהוי הרעיון המרכזי; הבנת ארגון קטע; מילוי הוראות

 

 

9-10

בתוך השורות:

שפה ציורית; הבנת הרעיון המרכזי; הסקת מסקנות; ניבוי אירועים; ניתוח דמויות

 

 

11

מעבר לשורות:

פיתרון בעיות; הבחנה בין דעות לעובדות

 

 

12

- דף עבודה בהבנת הנקרא – כללים בבנייתו

- שלושה אספקטים נוספים בדף הבנת הנקרא

 

יינתנו הוראות לתרגיל מסכם קבוצתי

13

- שילוב תחומי הבנת הנקרא בתוך גוף השיעור

 

 

 

14

סיכום הנלמד השנה ושיחה על התרגיל המסכם

 

 

 

הערה: אם נספיק, יתכן ויילמד הנושא שיעורי ספרות בחנ"מ בהסתמך על העקרונות שנלמדו בשנה זו

 

ג. חובות הקורס:

  • הנוכחות בקורס – חובה.
  • תיתכן פעילות מקוונת אחת בכל אחד מהסמסטרים – הפעילות הינה חובה.
  • השתתפות פעילה בשיעורים ובאתר הקורס - כ-40% מהציון.
  • הגשת תרגילים.  
  • כל סטודנט ישתייך לקבוצת עבודה. חלק מהתרגילים יחייבו עבודה קבוצתית.
  • בסיום סמסטר א' תיערך בחינה בע"פ לכל הסטודנטים
  • סטודנטים שפעילותם בקורס תהיה מצומצמת, יחויבו בבחינה בעל-פה לאחר סיום סמסטר ב'.

 

ד. ביבליוגרפיה מומלצת:

בירנבוים, מ', יועד, צ', כ"ץ, ש', וקימרון, ה'  (2004). בהבניה מתמדת: סביבה לפיתוח מקצועי של מורים בנושא תרבות הל"ה המטפחת הכוונה עצמית בלמידה  .ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט. (חינוך: אוסף פדגוגי 371.144 בהב.מת תשס"ה)

בן-דוד, ע' (2009) מטה-קוגניציה בהוראה ובלמידה. אאוריקה, 27.   

גושן-גוטשטיין, י', וזכאי, ד' (2006). יסודות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית  (כרך ב: יחידות 2-3: זיכרון ) רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (פסיכולוגיה 153.4 אונ.יס תשס"ב)

הרפז, י' (2009). לקראת בית-ספר מטפח חשיבה. אאוריקה, 27

ווהל, א', וארדון, ר' (2002) .  קריאה – תיאוריה ומעשה: לומדים ומלמדים אוריינות (כרך ד': יחידות 8-9: הבניית משמעות). תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (חינוך 418.4 אונ.קר תשנ"ט)

ווהל, א', אלדן, צ', ורון, ר' (2002).  למצוא את הדרך: קשיים בקריאה, בכתיבה ובכתיב – דרכי הערכה וטיפול. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. (חינוך 372.6 וול.למ תשס"ג)

כהן, א' (1991).  פיתוח החשיבה של התלמיד בשיעור:  דוגמאות, רעיונות, סוגיות עיון, הצעות פעולה : ספר לימוד לפרחי הוראה, ספר עזר למורה ולעובדי ההוראה לדרגותיהם.  ירושלים: הוצאת נועם. (חינוך 153.42 כהן.פת תשנ"א)

 מליץ, ע', ומליץ צ' (תשנ"ג) אסטרטגיות למידה : תיאוריה ומעשה. באר שבע: המכון לשיפור הישגים לימודיים . (חינוך 370.1523 מלי.אס תשנ"ג)

קוזמינסקי, א' ונתן, נ' (תשנ"ו). השפעתו של האימון במיפוי המושגי טרם קריאת הטקסט על הבנת הנקרא של תלמידים מתקשים. חלקת לשון, 21, 75-97.

קוזמינסקי, ל. (2002). למידה אסטרטגית של מילים חדשות בהקשר סיפורי. בתוך פ"ש קליין וד', גבעון (עורכות).  שפה, למידה ואוריינות בגיל הרך. תל-אביב: רמות (חינוך E372.6 קלי.שפ תשס"ג)

שטרן. ה. וזנדברג, ש. (2014). מבנה-על למערך שיעור שפתי-קוגניטיבי: מודל להוראת תלמידים חירשים וכבדי שמיעה. בתוך ט', מוסט וד' רינגוולד-פרימרמן (עורכות). חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחירשים  (כרך ב' , 300-345). תל אביב:  מכון מופת. (חינוך 371.912 חנו.וש תשע"ד)

Donovan, S. & Pellegrino, J. W (2004) (Eds.). Learning and Instruction: A SERP Research Agenda. Washington, DC: The National Academies Press. (Electronic Access)

Graves, M.F., Watts, S., & Graves, B.B. (1994). Essentials of:  classroom teaching Elementary reading. Boston, MA: Allyn & Bacon.

 

[1] קריאה מומלצת (לקראת לימוד נושא הבנת הנקרא): הפרקים - "הערכת קשיי קריאה" ו"קריאה- תהליכי התערבות" מהספר: "למצוא את הדרך".