פרופ' קורת עפרה 77-764-01 אוריינות במשפחה  

שלחו לחבר

 

אוריינות במשפחה   77-764-01

פרופ' עפרה קורת

סוג הקורס: סמנריון

שנת לימודים:    תשפ"א         סמסטר:  שנתי          היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה (מטרות על / מטרות ספציפיות):

  • מטרות הקורס:

לפתח הבנה לגבי התפתחות אוריינות הילד בגיל הרך במשפחה ובהקשר החברתי-תרבותי בו הוא חי.

  • להכיר מחקרים קלאסיים ועדכניים בתחום.
  • ללמוד כיצד לבצע מחקר אמפירי בתחום.
  • ללמוד כיצד לחלוק עם אחרים תכנון הצעת מחקר.

 

ב. תוכן הקורס:

הסמינריון עוסק בהיבטים תיאורטיים ופדגוגיים של התפתחות אוריינות הילד בתוך הקשר המשפחתי והתרבותי-חברתי. נתמקד במודלים  אינטראקטיביים של שיח אורייני במשפחה, באמונות פדגוגיות של הורים לחינוך אורייני, ובמשמעותם של אלה לגבי התפתחות השפה הדבורה והכתובה של הילד הצעיר. הגשרים בין הבית והמוסד החינוכי וחשיבותם להתפתחות וטיפוח אוריינות הילד יהוו מוקד נוסף לדיון במהלך הסמינר.

 

מהלך השיעורים:

הקורס יכלול הוראה פרונטאלית, עבודה בקבוצות קטנות, ושימוש בעזרים טכנולוגיים.

ההוראה בתשפ"א תתבצע בזום. 

 

בסמסטר א': נדון בנושאי הסמינריון בלווי קריאת החומר הביבליוגראפי, ונערוך מפגשים בקבוצות קטנות לתכנון עבודת הסמינריון.

 

בסמסטר ב':

בשלב ראשון הסטודנטים יציגו בפני הכיתה את הצעות המחקר שלהם. לאחר הצגת ההצעה ואישורה ניתן יהיה להתחיל בביצוע העבודה. במהלך הסמסטר יתקיימו מפגשים בקבוצות קטנות עם המרצה לקידום העבודה הסמינריונית. כמו כן, יתקיים שיעור לכל הכיתה עם היועץ הסטטיסטי והמרצה ושיעור נוסף עם המרצה שיתמקד באופן כתיבת העבודה.

 

תכנית הוראה מפורטת לשיעורים במהלך סמסטר א'

נושאים לדיון ומקורות קריאה

נושאים לדיון ומקורות קריאה

  • ניצני אוריינות: סקירת התחום

 

Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J.  (2001). Emergent Literacy: Development from prereaders to readers.  In S. B. Neuman & D. Dickinson (Eds.), Handbook of early literary research (pp. 11-30).  New York: The Guilford Press.  (education 372.6 HAN 2001)

 

  • התפתחות אוריינית ומיצב חברתי-כלכלי

 

קורת, ע', בכר, א', וסנפיר, מ' (2003). היבטים פונקציונליים-חברתיים והיבטים קוגניטיביים בהתפתחות ניצני אוריינות הילד: הקשר למיצב החברתי-כלכלי ולהצלחה בקריאה וכתיבה בכיתה א'. מגמות, מ"ב(2), 195-218.

היט-בריס, ש' (1988). כל מה שמעבר לקריאת סיפורים לפני השינה: מיומנויות נראטיביות בבית ובבית הספר. חלקת לשון, 24 , 138-164.

 

ג. יחסי-גומלין הורה ילד  והתפתחות אוריינית

 

1. פעילות קריאה משותפת

 

Korat, O., Klein, P., & Drori-Segal, O. (2007). Maternal mediation in book reading, home literacy environment, and children's emergent literacy: A comparison between two social groups. Reading and Writing: An International Journal, 20(4), 361-398.

*Korat, O., Segal-Drori, O., & Spielberg, L. (2018). Word explanation and content expansion during storybook reading and relations to SES and children’s language. Early Child Development and Care. 188 (6), 691-708.

 

2. פעילות כתיבה משותפת

*DeBaryshe, D. B., Binder, J. C., & Buell, M. J. (1996). What parents bring to the table:  Young children writing with and without parental assistance? Journal of Literacy Research, 28(1), 71-90.

ארם, ד' (2002). אינטראקציה הורים-ילדים והתפתחות ניצני אוריינות: עדויות מחקריות בזכות גיוון הפעילות. בתוך, פ"ש, קליין וד' גבעון (עורכות). שפה למידה ואוריינות בגיל הרך (עמ' 135-155).  תל אביב: רמות. (חינוך E372.6 קלי.שפ תשס"ג)

 

 

ד. אמונות הורים, יחסי-גומלין הורים ילדים והתפתחות אוריינות הילד

*DeBaryshe, D. B. (1995). Maternal belief systems: Linchpin in the home reading process. Journal of Applied Developmental Psychology, 16(1), 1-20.

קורת, ע' (2002). התפתחות הכתיבה בראשית בית-הספר בהקשר תרבותי-חברתי: עדויות מקבוצות מיצב שונות. בתוך פ"ש, קליין וד' גבעון (עורכות). שפה למידה ואוריינות בגיל הרך (עמ' 157-183). תל אביב: רמות.

 

ה. הספר האלקטרוני כפוטנציאל לטיפוח אוריינות הילד הצעיר במשפחה

קורת, ע. ושמיר, ע. (2010). הספר האלקטרוני ככלי לקידום ניצני אוריינות: עדויות ממחקר בקרב ילדים דוברי עברית. אוריינות ושפה ,3, 71-90.

*Smith, C. R. (2001). Click and turn the page: An exploration of multiple storybook literacy. Reading Research Quarterly, 36(2), 152-183.

Korat, O. & Shneor, D. (2019). Can e-book support low SES parental mediation to enrich children's vocabulary? First Language, 39(3), 344–364.

*Altun, D. (2018). The effect of multimedia stories in preschoolers' explicit and implicit story comprehension. Early Childhood educational journal, 46(6), 629-642.

תורג'מן, מ' (2017). קידום הבנת סיפור והפקתו באמצעות ספר אלקטרוני ותיווך גננות במסגרת גן הילדים . חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן. (גישה אלקטרונית)

Korat, O., Turgeman, M., & Segal-Drori, O. (Submitted). E-book reading in kindergarten and story comprehension support.  International Journal of Technology and Design Education.

 

 

 

 

 

 

 

ג. דרישות קדם:

אין

ד. חובות / דרישות / מטלות:

הסטודנטים מחויבים

 (1) לקרוא את המאמרים המופיעים בסילבוס

 (2) להגיש סיכום קצר של עמוד אחד בלבד למאמר אחד מתוך אלה שנמצאים ברשימה הביבליוגראפית לקריאה עצמאית (עם כוכבית בסילבוס). הסיכום מהווה תנאי להמשך הלמידה בסמינר. תאריך אחרון להגשה הוא:  4.1.21 שימו לב, הסיכום מוגבל לעמוד אחד מודפס בלבד (פונט דויד גודל 12 רווח אחד וחצי). יש לשלוח אלי במייל. סיכום המאמר מהווה 10% מהציון בסמינר.

(3) בראשית סמסטר ב' יש להציג את הצעת המחקר שלכם בפני הכיתה.  אם העבודה היא בקבוצה קטנה, כל משתתף חייב להציג חלק ממנה בפני הכיתה.

(4) את העבודה הסמינריונית יש להגיש עד היום הראשון של שנת לימודים תשפ"ב. חובה להחתים את המזכירות עם תאריך ביום ההגשה. העבודה מהווה 90% מהציון  בסמינר.

 

 

קשר עם המרצה באמצעות המייל: korato@ biu.ac.il

שעת קבלה: יום א' בשעה 10:30. בתיאום עם המרצה.

 

 

ה. מרכיבי הציון הסופי:

הציון הסופי של הקורס הוא ציון סיכום מאמר (10%) וציון העבודה (90%).

 

ו. ביבליוגרפיה:

החומר הביבליוגראפי משולב בתוכנית הקורס המפורטת.

 

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

אין

 

חומר מחייב למבחנים:

החומר הנלמד בהרצאות

 

ז. שם הקורס באנגלית:

Literacy in the family