ד"ר יוליה רזניק 77-432-01 התפתחות תקינה ולקויות בתחום התקשורת והשפה

שלחו לחבר

                                                        

                                                                                                                                                

התפתחות תקינה ולקויות בתחום התקשורת והשפה

 77-432-01

ד"ר יוליה רזניק

תשפ"א, שנתי

 

  • מטרות הקורס:
  • לספק תשתית רחבה להבנת הפרעות בהתפתחות תקינה של תקשורת ושפה ולהכיר את האטיולוגיה והאפיונים של הפרעות התפתחותיות מרכזיות בתחום זה.
  • לערוך הכרות כללית עם דרכים בשיקום ובטיפול ולהגביר את המודעות לאיתור מוקדם של ילדים עם הפרעות בהתפתחות תקשורת ושפה.
  • לדון בתפקידו של המטפל החינוכי באיתור, בהפניה לטיפול ובשותפות בטיפול במסגרת המערך המסייע לילדים עם הפרעות תקשורת ו/או שפה.  

 

  • תוכן הקורס:

הקורס בנוי משלושה מוקדים עיקריים:

א. הבנת המהלך התקין של התפתחות התקשורת והשפה, תוך הקניית מושגי יסוד בתחום, כולל היכרות עם תיאוריות מרכזיות אודות התפתחות תקינה של שפה.

ב. הצגת מודלים כלליים של הפרעות בתקשורת, הצגת האטיולוגיה והאפיונים של הפרעות שונות בהתפתחות תקשורת ושפה.

ג. דיון בהשלכותיהן החינוכיות של הפרעות שונות בהתפתחות תקשורת ושפה.

 

    מהלך השיעורים:

השיעורים כוללים הרצאות, דיונים ותרגילים.    

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים (יתכנו שינויים אשר יפורסמו במהלך שנת הלימודים)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה לשיעור

(פריטי חובה מסומנים בכוכבית)

1-2

מבוא:

מהי שפה אנושית ומה ייחודה?

מה בין תקשורת, שפה ודיבור?

מהם רכיבי השפה?

*רום, סגל וצור (2005), פרק 1

מודלים המסבירים את רכישת השפה

 

גרודזינסקי (1993)

רום, סגל וצור (2005), פרק 2

 

3-4

שלבים בהתפתחות שפה: מבוא

השלב הקדם מילי בהתפתחות התקשורת והשפה

דרומי (2002)

רום, סגל וצור (2005), פרק 3

5-6

השלב החד-מילי בהתפתחות התקשורת והשפה

דרומי (1997)

רום, סגל וצור (2005), פרק 4

Berman (2016)

Hollich et al. (2000)

7-11

התפתחות לקסיקלית

התפתחות מורפולוגיה ותחביר

**רום, סגל וצור (2005), פרקים 5 ו-6

Berman (2016)

12-13

התפתחות יכולות השיח והתפתחות היכולת הנרטיבית

בלום-קולקה וחמו (2010)

*רום, סגל וצור (2005), פרק 7

שון וברמן (1997)

14

המודל התיאורי והמודל האטיולוגי בהפרעות תקשורת ושפה

 

15-16

לקות שפה התפתחותית:

הגדרות, סוגים ואפיונים

רום, צור וקריזר (2009), פרק 7

Friedmann & Novogrodsky (2008)

17-18

אפיוני תקשורת, שפה ודיבור של ילדים כבדי שמיעה וחרשים (כו"ח)

דרומי ורינגוולד-פרימרמן (1996), פרקים 2-3

דלאז וטאלר (2014)

*רום, צור וקריזר (2009), פרק 14

הגישה הטבעית להקניית שפה לילדים עם לקות בשמיעה

דרומי ורינגוולד-פרימרמן (1996), פרקים 4-5

19-20

אפיוני שפה של ילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

*רום, צור וקריזר (2009) פרק 8

Abbeduto, Warren& Conners (2007)

סקירת גישות בטיפול

Rosenberg & Abbeduto (2013) 

21-22

אפיוני תקשורת ושפה של ילדים עם לקויות על הרצף האוטיסטי

*דרומי (2018)

Warren, McPheeters, Sathe, Foss-Feig, Glasser & Veenstra-VanderWeele (2011)

סקירת גישות בטיפול

23

אפיוני שפה של ילדים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך

רום, צור וקריזר (2009), פרק 9

Schiff & Ravid (2012)

24-25

מאפייני תקשורת ושפה אצל ילדים דו-לשוניים

*ערמון-לוטם (2014)

Armon-Lotem (2018)

De Jon, De Jon, N & de Jong (2015) 

26

דרכים בהערכה ואבחון של לקויות תקשורת ושפה

 דרומי ושטיימן (2011)

27

סיכום

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

    חובות / דרישות / מטלות:

 

  1. נוכחות והשתתפות פעילה בכל פעילויות הקורס
  2. קריאה שוטפת של הביבליוגרפיה
  3. מבחן מסכם בסוף כל סמסטר

 

מרכיבי הציון הסופי:

מבחן בסוף סמ' א: 50% מהציון הסופי

מבחן בסוף סמ' ב': 50% מהציון הסופי

 

  • ביבליוגרפיה:

בלום-קולקה, ש', וחמו, מ' (2010) (עורכות). ילדים מדברים: דפוסי תקשורת בשיח עמיתים. תל-אביב: מטח. (גישה אלקטרונית) 

גרודזינסקי, י' (1993). פסיכולוגיה ושפה.  תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד. (גישה אלקטרונית)

דלאז', ה' וטאלר, ל' (2014). התפתחות שפה אצל ילדים עם ליקוי שמיעה קל עד בינוני. בתוך: ט', מוסט וד', רינגוולד-פרימרמן (עורכות). חינוך ושיקום ילדים ומתבגרים כבדי שמיעה וחירשים: היבטים תיאורטיים ויישומים, כרך א' (עמ' 352-383).  תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת. (חינוך 371.912 חנו.וש תשע"ד)

דרומי, א' (1997). "היא לא מדברת, היא אומרת רק מילים" - התפתחות הלקסיקון בשלב החד-מילי. בתוך: י',  שימרון (עורך). מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל: רכישת לשון, קריאה וכתיבה. ירושלים: מאגנס. (חינוך 401.9 מחק.בפ תשנ"ז)

דרומי, א' (2002). שלבים בהתפתחות העברית כשפת אם. בתוך: פ"ש, קליין, וד', גבעון (עורכות). שפה, למידה ואוריינות בגיל הרך (עמ' 41-9). תל-אביב: רמות. (חינוך E372.6 קלי.שפ תשס"ג)

דרומי, א' (2018). אוטיזם: מסע להבנת הרצף. הרצליה: ספרי ניב. פרקים 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 (חינוך 618.9285882 דרו.או תשע"ח) (מאמרים במודל)

דרומי, א', ורינגוולד-פרימרמן, ד' (1996). התערבות תקשורת ושפה לילדים לקויי שמיעה: השלב הקדם-מילי. תל-אביב: רמות. (חינוך E371.912 דרו.הת תשנ"ז)

דרומי, א', ושטיימן, מ' (2011). מודל התפתחותי להערכת תקשורת, שפה ודיבור. בתוך: ע. קורת, ד. ארם (עורכות). אוריינות ושפה: יחסי גומלין, דו-לשוניות וקשיים (עמ' 506-524). ירושלים: מאגנס. (גישה אלקטרונית)

ערמון-לוטם, ש' (2014). להיות ילד דו-לשוני: מיתוסים בראי המחקר. הד האולפן החדש, 102, 61-68.

רום, א', סגל, מ',  וצור, ב' (2005). ילד – מה הוא אומר? על התפתחות שפה אצל ילדים. תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת. פרקים 1, 5, 6, 7 (גישה אלקטרונית)

רום, א', סגל, מ', וקריזר, ו' (2009). שפה וקוץ בה: לקויות תקשורת, שפה ודיבור אצל ילדים.  תל אביב: הוצאת מכון מופ"ת. (חינוך 618.92855 רום.שפ תש"ע)

שן, י', וברמן, ר' (1997). מהאירוע הבודד למבנה הפעולה: שלבים בהתפתחות הנרטיבית. בתוך: י', שימרון (עורך). מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל: רכישת לשון, קריאה וכתיבה (עמ' 145-119). ירושלים: מאגנס. (חינוך 401.9 מחק.בפ תשנ"ז)

Abbeduto, L., Warren, S. F., & Conners, F. A. (2007). Language development in Down syndrome: From the prelinguistic period to the acquisition of literacyMental retardation and developmental disabilities research reviews,13(3), 247-261.

Armon-Lotem, S. (2018). SLI in bilingual populations. In A., Bar-On, E., Datner & D., Ravid (eds.)  Handbook of Communication Disorders: Theoretical, Empirical, and Applied Linguistic Perspectives.  (pp. 615-639). Boston, MA.:  Mouton de Gruyter. (online access)

Berman, R. (2016). Acquisition and Development of Hebrew: From infancy to adolescence (Vol. 19). Amsterdam:  John Benjamins Publishing Company. (online access)

Armon-Lotem, S., Jan de, J., & N. Meir (2015). Assessing multilingual children: Disentangling bilingualism from language impairment (Vol. 13). Bristol, UK: Multilingual matters.  (online access)  

Friedmann, N., & Novogrodsky, R. (2008). Subtypes of SLI: SySLI, PhoSLI, LeSLI, and PraSLI. In A. Gavarró, & M. João Freitas (Eds.), Language acquisition and development (pp. 205-217). Cambridge, UK: Cambridge Scholars Press/CSP. (online access)  

Hollich, G.J., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R.M., Brand, R.J., Brown, E., Chung, H.L., Hennon, E., Rocroi, C. & Bloom, L. (2000). Breaking the language barrier: An emergentist coalition model for the origins of word learningMonographs of the society for research in child development, pp.1-135.

Rosenberg, S., & Abbeduto, L. (2013). Language and communication in mental retardation: Development, processes, and intervention. Hillside:  Psychology Press. (1993 edition, ENG 618.928588 ROS l)

Schiff, R., & Ravid, D. (2012). Linguistic processing in Hebrew-speaking children from low and high SES backgroundsReading and Writing25(6), 1427-1448.

Warren, Z., McPheeters, M. L., Sathe, N., Foss-Feig, J. H., Glasser, A., & Veenstra-VanderWeele, J. (2011). A systematic review of early intensive intervention for autism spectrum disorders. Pediatrics127(5), e1303-e1311. DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2011-0426

 

 

חומר מחייב למטלות ולמבחנים

תכני ההרצאות, מצגות וקריאת חובה

 

שם הקורס באנגלית

Normal Language Development and Language Disorders